Projektová spolupráce ve vzdělávání


Máte-li zájem zapojit FHS (své pracoviště) do některého z níže uvedených typů projektů spolupráce ve vzdělávání či vytvořit projekt nový, prosíme vždy informujte zahraniční oddělení FHS, a to s dostatečným předstihem před případnou uzávěrkou.

V příloze e-mailu zašlete:


 • stručnou anotaci a zaměření plánovaného projektu včetně cílů a výstupů,

 • názvy partnerských institucí,

 • předběžný rozpočet spolu s informací o případném požadavku spolufinancování ze strany FHS.


Erasmus+

Norské fondy a fondy EHP

AKTION

CEEPUS

DAAD


Erasmus+KA 1: bilaterální spolupráce (studijní a výukové pobyty)

Jak postupovat, chcete-li založit novou inter-institucionální dohodu, tj. dohodu mezi 2 evropskými univerzitami umožňující mobilitu studentů/vyučujících?

Návrhy na inter-institucionální dohody zahrnující pouze výukové pobyty lze podávat v průběhu celého roku. Návrhy na dohody zahrnující studijní pobyty vždy do konce října (dohoda bude platná nejdříve v následujícím ak. roce).


Vzhledem k vysokému počtu stávajících dohod na studijní pobyty je vhodné uzavírat nové dohody pouze s kvalitními a prověřenými partnerskými univerzitami, které nabízejí dostatek vhodných kurzů v angličtině a jejímž studentům lze zároveň nabídnout dostatečný počet kurzů v AJ na FHS.


Pošlete na e-mail obsahující:

 • název univerzity, popřípadě fakulty

 • webové stránky příslušné univerzity/fakulty

 • jméno a e-mail osoby, s níž jste v kontaktu, popřípadě i jméno a e-mail osoby, která má na dané univerzitě/fakultě na starosti program Erasmus+.

 • navrhovaný obsah dohody (obor, počet studentů/vyučujících, jazyk atp.)


KA2: strategická partnerství

Strategické partnerství nabízí organizacím působícím v oblasti vysokoškolského vzdělávání, podnikům, veřejným orgánům a organizacím občanské společnosti působícím v různých sociálně ekonomických oblastech příležitost ke spolupráci za účelem realizace nových postupů vedoucích k vysoké kvalitě výuky, institucionální modernizaci a společenským inovacím.


Projektové partnerství musí být složeno minimálně ze 3 organizací ze 3 různých programových zemí. Jedna z organizací přijímá roli koordinátora (podává přihlášku a je příjemcem grantu), ostatní roli partnera.


Podporované aktivity:


 • kombinovaná mobilita

 • krátkodobé výměny skupin žáků

 • intenzivní studijní programy

 • dlouhodobé studijní mobility žáků

 • dlouhodobé mobility mladých pracovníků

 • krátkodobá společná školení zaměstnanců

 • dlouhodobé výukové pobyty a školení


Cílem strategických partnerství je mezinárodní spolupráce, nikoliv mobility.


Podrobnější informace naleznete zde, praktický souhrn informací zde.


Norské fondy a fondy EHP


Aktivity:


 • Stáže studentů a pracovníků voblasti vzdělávání ze zapojených institucí

 • Intenzivní programy

 • Podpora spolupráce ve vzdělávání

 • Rozvoj institucí

 • Vývoj nebo příprava nových učebních nástrojů a metod


podmínka: alespoň jeden partner z donorských zemí (Island, Lichtenštejnsko, Norsko)

maximální výše grantu:


 • 22 000 EUR v rámci fondů EHP

 • 55 000 EUR v rámci Norských fondů

upozornění: povinné spolufinancování minimálně 10 %!

maximální délka projektu: 1 rok


Podrobnější informace naleznete zde.


AKTION

AKTION Česká republika - Rakousko, spolupráce ve vědě a vzdělávání, je program pro podporu bilaterální spolupráce v terciárním sektoru prostřednictvím stipendií a projektů spolupráce.


Podporované aktivity ve vzdělávání (podmínka: výstupem bude certifikát s počtem udělených ECTS kreditů):

 • akademická výměna za účelem uskutečňování vzdělávacích akcí v rámci magisterských a doktorských studijních programů hostitelské instituce;

 • akademická výměna za účelem společného zpracování disertační práce tzv. Dissertationsnetzwerke;

 • projekty, které slouží k trvalé spolupráci;

 • přípravná fáze k programům pro udělování dvojích diplomů;

 • vědecké studentské exkurze, přičemž studenti hostitelské země se musejí podílet na společných výukových aktivitách;

 • letní odborné školy z různých vědeckých disciplín;


Podrobnější informace naleznete zde.


CEEPUS

Stipendijní výměnný program zaměřený na regionální spolupráci v rámci tematicky zaměřených sítí univerzit ze střední a jihovýchodní Evropy.


K uzavření partnerství v rámci sítě jsou třeba alespoň 3 spolupracující univerzity, přičemž jedna z nich přijímá funkci koordinátora (podává přihlášku, je příjemcem grantu). Před vytvořením vlastního projektu lze zvážit, zda se nepřipojit k některé ze stávajících sítí.

Cíl spolupráce: studentská a akademická mobilita: výuka (včetně letních škol a exkurzí), společné programy (společné vedení dipl. / disert. prací).


Podrobnější informace naleznete zde.


DAAD

 • Studijní cesty a studijní praxe skupin studentů do Německa (7–12 dnů)

Odborné kurzy, blokové semináře, workshopy...

DAAD vyplácí paušál 50 eur na osobu a den. Mezinárodní cestovní náklady nejsou hrazeny.


 • Program podpory společných projektů (PPP program)

Podpora spolupráce mezi výzkumnými skupinami z ČR a Německa v rámci všech vědních oborů. Důraz se klade na podporu studijních pobytů mladých doktorandů a postdoktorandů působících v rámci vědecké spolupráce.

DAAD hradí výdaje spojené s cestou a pobytem realizovaným za účelem spolupráce českých a německých vědeckých týmů.

Délka podpory projektu: 2 roky


Podrobnější informace naleznete zde.


Poslední změna: 4. červen 2015 18:13 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám