PRIMUS

Děkan Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy vyhlašuje interní fakultní kolo 1. ročníku soutěže PRIMUS


Program PRIMUS byl v roce 2016 vyhlášen Univerzitou Karlovou s cílem podpořit mladší vědecké pracovníky (zpravidla se zahraničními zkušenostmi) při zakládání nových vědeckých skupin a laboratoří. Významnou součástí programu je požadavek, aby hlavní řešitel projektu podal do jeho ukončení žádost o ERC grant, nebo v případě humanitních a společenských věd také o jiný významný zahraniční grant.


Podrobnosti o programu lze najít v Zásadách soutěže PRIMUS, které byly vyhlášeny jako opatření rektora č. 15/2016 a zveřejněny na webové stránce http://www.cuni.cz/UK-7526.html.


Výběr projektů do soutěže PRIMUS je dvoukolový. Zájemci mohou podávat přihlášky do interního fakultního kola do 17. července 2016 včetně. Přihlášky se zasílají elektronicky na emailovou adresu .


Výsledky interního fakultního kola budou účastníkům sděleny do 1. srpna 2016. Vybraní uchazeči budou vyzváni, aby zpracovali návrh do univerzitního kola soutěže PRIMUS. 


Přihláška do fakultního kola soutěže PRIMUS musí obsahovat tyto údaje:


  • název projektu (v českém nebo anglickém jazyce),

  • určení oborové skupiny podle Zásad soutěže PRIMUS,

  • určení fakultního pracoviště, na němž bude projekt řešen,

  • CV a seznam publikací hlavního řešitele, zvláště uvedeny musí být tři nejvýznamnější publikace nebo jiné výstupy vědecké práce uchazeče a údaje o odborných stážích,

  • základní údaje o dalších členech řešitelského týmu, nebo popis hlavních neobsazených pozic v případě, že konkrétní osoby nejsou v době podání žádosti známy,

  • stručný popis projektu včetně upřesnění předpokládaných výstupů v rozsahu 2-3 strany (v českém nebo anglickém jazyce),

  • sdělení, o jaký typ ERC grantu nebo jiného významného zahraničního grantu se hlavní řešitel hodlá ucházet v rámci projektu PRIMUS,

  • stručný rozpočet na celou dobu trvání projektu rozepsaný podle typů nákladů (osobní náklady, stipendia, provozní náklady, investiční náklady, doplňkové a režijní náklady).


Pro interní fakultní kolo se nepoužívá formulář. Přihláška se podává jako jeden soubor word s přílohami.


Přihlášku podává hlavní řešitel projektu. V případě, že jde o zahraničního výzkumníka, který nepůsobí na Univerzitě Karlově, může projekt podat v zastoupení vedoucí pracoviště, na kterém bude projekt PRIMUS řešen. V takovém případě je třeba k přihlášce přiložit závazek hlavního řešitele (např. v podobě emailového sdělení), že hodlá připravit návrh do univerzitního kola soutěže.


Návrhy projektů PRIMUS do univerzitního kola soutěže se budou předkládat v elektronické podobě prostřednictvím online aplikace, kterou provozuje rektorát UK. Návrh v online aplikaci musí být dokončen do 11. září 2016. Poté bude administrativně zkontrolován a projednán na schůzce hlavního řešitele a vedoucího příslušného pracoviště s vedením fakulty.


Poslední změna: 9. srpen 2016 11:58 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám