Soutěže

Vyhlášení prvního kola soutěže v rámci institucionální podpory výzkumu na Univerzitě Karlově z prostředků programu PROGRES Q22 „Antropologická bádání v rámci přírodních, humanitních a historických věd“ pro rok 2017


Koordinátor a Rada Programu PROGRES Q22 „Antropologická bádání v rámci přírodních, humanitních a historických věd“ vyhlašují soutěž o provozní prostředky na vědecko-výzkumnou činnost pro rok 2017. Soutěž je určena pro akademické pracovníky a studenty doktorského studia, jejichž výzkumné aktivity spadají do oblasti vymezené anotací projektu Q22 (viz http://fhs.cuni.cz/FHS-1630.html).


V žádosti je nutné explicitně se přihlásit k jednomu z následujících typů projektů:


A. Publikace (realizované v roce 2017; upozorňujeme, že je nutné, pokud jde o samostatné monografie, aby fakulta uzavřela s nakladatelem nakladatelskou smlouvu)


B. Terénní, archivní, knihovní, laboratorní apod. výzkum s výstupem/prezentací, např. workshopy v rámci fakulty. (Návazná publikace může vyjít až v následujících letech. V žádosti je však nutné specifikovat předpokládané datum uveřejnění této publikace)


C. Aktivní účast na konferencích, badatelské pobyty včetně pobytů hostujících vědců


D. Pořádání konferencí a workshopů


E. Jiné, např. technická a materiální podporaV soutěži není možné ucházet se o proplacení členských příspěvků v domácích ani zahraničních odborných společnostech.

V rámci nákladu u studentských projektů nebudou uznány náklady na náhradu stravného. Studenti jsou dále povinni doložit společně s žádostí o podporu také přehled své dosavadní publikační činnosti.


Rada programu PROGRES Q22 bude projekty posuzovat podle následujících kritérií:


- vědecko-výzkumný charakter projektu (pedagogické projekty je třeba financovat z jiných zdrojů, např. SVV);


- soulad projektu s vymezením a cíli programu PROGRES Q22;


- řešitelé projektu musí být z řad akademických pracovníků, resp. studentů doktorského studia FHS UK;


- předpokládané publikační výstupy;


- zdůvodnění a uznatelnost požadovaných nákladů;


- harmonogram řešení projektu.


Bude-li celkově požadovaná částka v soutěžních návrzích výrazně převyšovat prostředky, které jsou pro 1. kolo k dispozici, budou upřednostněny zejména projekty v kategorii typu A, tedy publikace realizované v letošním roce.


Prosíme školitele, aby informovali své doktorandy z UK FHS o možnosti přihlásit se do této soutěže.


Žádosti do soutěže o finanční podporu realizace badatelských projektů v roce 2017 se i v rámci nového programu Progres budou podávat přes webovou aplikaci, která je v tuto chvíli v přípravě a o jejím spuštění budete dodatečně informováni jak emailem, tak i na stránkách FHS UK v sekci věda a výzkum – PROGRES


Termín zahájení soutěže: 1. 2. 2017

Termín uzávěrky soutěže: 28. 2. 2017 (do 16:00)


Poté je možno do 14 dnů podat písemně připomínky k rozhodnutí na adresu benedikt.pinc@fhs.cuni.cz. Připomínky posoudí Rada programu PROGRES Q22.


POZOR!!! Čerpání stipendií a DPP je třeba v plné výši ukončit a vyúčtovat do 13. 11. 2017. Čerpání všech ostatních přidělených prostředků je třeba ukončit a vyúčtovat do 30. 11. 2017.


Samotná realizace výstupu projektu naproti tomu není nutně vázána na rok 2017, připravovaná publikace může vyjít i s pozdějším vročením než 2017. Příjemci (kromě kategorie E) jsou povinni zaslat v průběhu ledna 2017 zprávu o dosažených výsledcích.


Aplikaci pro podávání návrhů do soutěže naleznete na tomto odkazu: veda.is.cuni.cz


Poslední změna: 9. únor 2017 14:01 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice

POZOR: Uzavření stanice metra Jinonice od 7. 1. do 7. 8. 2017


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám