Mgr. Sociální a kulturní ekologie

Sociální a kulturní ekologie
(prezenční )

Studijní program: Ekologie a ochrana prostředí

Počet přijatých v předchozím roce:

36    (prezenční)  

 0  (kombinovaní)

Počet přihlášených v předchozím roce:

64  (prezenční)

 0  (kombinovaní)

Minimální počet přijímaných:

30

Druh studia:

navazující

Statistika přijímacího řízení: viz počty přihlášených, přijatých a zapsaných zde

Charakteristika oboru:

Sociální a kulturní ekologie je multidisciplinárním oborem zkoumajícím filosofické, sociální, psychické a kulturní předpoklady a způsoby existence člověka v přírodním i nově utvářeném životním prostředí. Sociální a kulturní ekologie poznává a analyzuje zvláště vzájemné vztahy lidských kultur, zejména euroamerické, a přírody založené na etických, hodnotových a kulturních modelech, umožňující trvalou udržitelnost rozvoje člověka, kvality života a lidské společnosti v relativně stabilním přírodním a životním prostředí. Sociální a kulturní ekologie tedy zkoumá uplatnění principů trvalé udržitelnosti v konkrétní kultuře, civilizaci, v politice a veřejné a sociální politice.

Popis přijímací zkoušky a kritéria hodnocení pro akademický rok 2016/2017 :

Toto jsou podmínky platné pro minulý akademický rok. Podmínky pro příští akademický rok budou zveřejněny na konci října.

Podoba přijímací zkoušky:
1. písemná zkouška z anglického jazyka (u zkoušky je dovoleno používat jazykový slovník, nikoli však elektronické pomůcky, a to dle pokynů zkoušejících; zkouška se skládá ze dvou částí: z porozumění odbornému textu a z testu praktické angličtiny zaměřeného na běžné gramatické jevy);
2. oborový písemný test z požadované literatury: celkem pět otázek – jedna otázka z každé knihy

Požadovaná literatura:
1. MOLDAN, B.: Příroda a civilizace. Praha: SPN, 1997.
2. RYNDA, I.: Trvale udržitelný rozvoj a vzdělávání. In: Hledání odpovědí na výzvy současného světa. Praha: Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy, 2000.
3. GIDDENS, A.: Unikající svět (Jak globalizace mění náš život). Praha: Slon, 2000.
4. KELLER, J.: Až na dno blahobytu. Praha: Earth Save, 2005.
5. MATOUŠEK, V.: Čechy krásné, Čechy mé: proměny krajiny Čech v době industriální. Praha: Krigl, 2010.

Obě části přijímací zkoušky probíhají najednou ve stejné učebně. Na vypracování celé přijímací zkoušky je vymezeno 120 minut.

U přijímací zkoušky každý uchazeč předloží písemné uvedení motivace ke studiu (v rámci přijímacího řízení není hodnoceno).

Kritéria hodnocení:
Ze zkoušky z anglického jazyka lze získat maximálně 10 bodů, z písemných odpovědí na otázky z požadované literatury lze získat maximálně 15 bodů, do celkového maximálního počtu 25 bodů.

Podmínky přijetí:

Podání řádně vyplněné přihlášky v uvedeném termínu, včetně předepsaných součástí a příloh; úspěšné složení přijímací zkoušky (získání alespoň jednoho bodu v každé části přijímací zkoušky) a dosažení bodové hranice pro přijetí, kterou předem stanoví děkan fakulty; dodání ověřené kopie dokladu o ukončení bakalářského nebo magisterského studia (do termínu uvedeného v obecných Informacích o přijímacím řízení) – uchazeči, kteří absolvovali studium v zahraničí, předloží doklad o rovnocennosti vzdělání v případech, kdy to zákon vyžaduje.


Informace o uplatnění absolventů:

Absolvent zná souvislosti vztahu člověka a jeho životního prostředí historicky i v současnosti, v přírodovědném minimu a v širokém spektru společenských věd. Detailně zná strategii udržitelného rozvoje. Umí kvalifikovaně zadat a posoudit ekonomické, právní, sociologické a přírodovědné analýzy a výzkumy a podklady pro rozhodovací procesy na všech úrovních. Naše absolventky a absolventi působí ve státní správě (ministerstvo životního prostředí a jiná ministerstva), v místní správě (např. odbory životního prostředí krajských a místních úřadů), v úřadech jiných zemí včetně aparátu Evropské unie, v komerční sféře (např. prestižní světové auditorské a expertní firmy), v nevládních organizacích, v úřadě i v přírodě současně (Agentura ochrany přírody a krajiny, Ústav pro hospodářskou úpravu lesů, správy národních parků a chráněných krajinných oblastí), ve sdělovacích prostředcích, ve vědě, výzkumu a ve školách všech stupňů.vedoucí Katedry sociální a kulturní ekologie:

PhDr. Ivan Rynda

Garant studijního oboru / garant studijního programu:

prof. PhDr. Václav Matoušek CSc.

Adresa:

U Kříže 8, 158 00 Praha 5

Web:

http://kske.cz/

Ptejte se nás na Facebooku.

Text akreditace:

http://fhs.cuni.cz/FHS-105-version1-ske_nmgr_2014_web.pdf

Studijní plán:

Studijní plán 1:  http://is.cuni.cz/studplan/html/2015/YMSKE15
 
 
 
 
 

Interní přednášející:

Ing. Michael Bartoš, CSc. ; Mgr. Martin Heřmanský, Ph.D. ; prof. PhDr. Václav Matoušek, CSc. ; prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc., dr. h. c. ; Mgr. et Mgr. Arnošt Novák, Ph.D. ; Mgr. Hedvika Novotná ; PhDr. Ivan Rynda ; Ing. Radek Trnka, Ph.D.Obor SKE  v tuto chvíli studuje celkem 69  studentů (48  žen a 21  mužů), 3  studentů oboru SKE  je na stáži v zahraničí a 0  zahraničních studentů je nyní v rámci oboru SKE  na stáži na FHS. Celkem studuje obor SKE  11  cizinců.
V aktuálním přijímacím řízení je na obor SKE  v tuto chvíli podáno 65  platných přihlášek.


datum poslední aktualizace: 24.10.2016 16:01:05

Poslední změna: 24. červenec 2014 13:56 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám