UNCE

Vyhlášení 2. kola soutěže univerzitních výzkumných center (UNCE)

Děkan Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy vyhlašuje fakultní předkolo 2. kola soutěže univerzitních výzkumných center (UNCE) UK (od roku 2018)


Univerzita Karlova vyhlásila soutěž UNiverzitních výzkumných CEnter (UNCE) jako účelovou podporu mladých a perspektivních akademických a vědeckých pracovníků v rámci nejkvalitnějších skupin základního výzkumu.


Druhé kolo soutěže UNCE bylo vyhlášeno opatřením rektora č. 44/2017, které je dostupné na webové stránce http://www.cuni.cz/UK-8331.html.


Podrobnosti o programu lze najít v Zásadách Univerzitních výzkumných center, jež byly vyhlášeny jako opatření rektora č. 43/2017 a zveřejněny na webové stránce http://www.cuni.cz/UK-8330.html.


Výběr projektů do soutěže UNCE je dvoukolový. Zájemci o podání projektu za FHS UK mohou podávat přihlášky do interního fakultního kola do 11:00 dopoledne dne 14. července 2017.


Přihláška do fakultního kola soutěže UNCE musí obsahovat tyto údaje:


  • název projektu (v českém a anglickém jazyce),

  • specifikace pracoviště

  • zamýšlená doba (počet let) činnosti centra

  • stručný popis projektu – cíle, postupy, kterých bude použito, předpokládané výstupy – v rozsahu nejméně 2 strany (v anglickém nebo českém jazyce)

  • složení řešitelského týmu: senioři – junioři – ostatní akademičtí a vědečtí pracovníci – doktorští studenti – další pracovníci (senioři a junioři jmenovitě, ostatní aspoň v počtech)

  • stručné odborné životopisy seniorů a juniorů, včetně seznamů jejich publikací za posledních pět let

  • návrh rozpočtu na první rok řešení projektu rozepsaný podle typů prostředků a splňující podmínky čl. 3 Zásad Univerzitních výzkumných center

  • rámcový přehled předpokládaných požadovaných finančních prostředků na další roky činnosti centra.

Přihlášku do fakultního kola podává hlavní řešitel. Pro fakultní kolo se nepoužívá zvláštní formulář. Přihláška se zasílá elektronicky jako jeden soubor word na emailovou adresu benedikt.pinc@fhs.cuni.cz. Poté bude vedením fakulty projednána s hlavním řešitelem. Vybrané týmy budou vyzvány, aby zpracovaly návrh do univerzitního kola soutěže UNCE.


Návrhy projektů UNCE do univerzitního kola soutěže se předkládají v elektronické podobě prostřednictvím online aplikace UK (http://veda.is.cuni.cz). Návrh v online aplikaci musí být navrhovateli dokončen 4. srpna 2017, aby bylo možné provést fakultní kontrolu, a podán v termínu stanoveném ve vyhlášení soutěže.Univerzitní výzkumná centra na FHS UK v letech 2012 - 2017

Centrum fenomenologických studií (UNCE 204009)

FHS UK, hl. řešitel: doc. Aleš Novák, Ph.D.


Centrum fenomenologického výzkumu sdružuje publikačně aktivní badatele v oblasti soudobých výzkumů sjednocených fenomenologickým přístupem. Výzkum postihuje mnohovrstevnaté aspekty moderní filosofie, a to jak tradiční (fenomenalita, hermeneutika lidské existence, významy času a prostoru, tělesnost), tak přesahující hranice oboru směrem do sociologie, politické filosofie, estetiky, literární vědy, dějin vědy, logiky. Řešitelský tým se vyprofiloval na základě předchozí dlouhodobé výzkumné spolupráce na FHS UK. Ve vědeckých článcích, monografiích, konferenčních příspěvcích a odborných překladech Centrum prezentuje výsledky bádání přispívající do tuzemské i mezinárodní vědecké diskuse. Centrum využívá svých rozsáhlých vazeb na evropské univerzity, mezinárodní badatelská centra a výzkumné archívy. Se zaměřením činnosti některých členů Centra souvisí jejich participace na studijním programu Erasmus Master Mundus program „Německá a francouzská filosofie v Evropě“.


Webové stránky centra


Příroda a kultura, interakce kulturní a biologické evoluce v mezioborové perspektivě (UNCE 204004)

PřF (hl. řešitel: doc. Jan Havlíček, Ph.D.), FHS UK, CTS


Problematika vzájemných souvislostí biologické a kulturní evoluce představuje v současné době jeden z nejaktuálnějších směrů mezioborového vědeckého bádání na rozhraní společenských a přírodních věd. Tento projekt vychází z nejnovějších teorií a empirických poznatků, podle nichž je kultura součástí lidské ekologie. Cílem projektu je propojení teoreticko-historického hlediska s empirickým přístupem k tématu biologické a kulturní koevoluce. Historicko-teoretický výzkum se zaměří na analýzu obecného problému vztahu přírody a kultury, díky čemuž bude moci konceptualizovat empirický výzkum a podílet se na formulování konkrétních testovatelných hypotéz. Cílem empirického přístupu pak bude testování hypotéz stanovených v souvislosti s vybranými aspekty lidského chování, jež vyvstávají ze vzájemného spolupůsobení biologických a kulturních procesů. Identifikování konkrétních faktorů, jež vedou k variabilitě (intrakulturní či interkulturní, intraindividuální či interindividuální) charakteristik, o nichž se předpokládá, že se vyvinuly během evoluce, může pomoci objasnit komplexní souvztažnost biologických a kulturních fenoménů.


Webové stránky centra


Centrum pro výzkum kolektivní paměti (UNCE 204007)

FSV UK (hlavní řešitel doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc., FHS UK (seniorský badatel: doc. PhDr. Jiří Šubrt, CSc.), FF UK hlavní řešitel


Předmětem výzkumné činnosti centra bude kolektivní paměť jako historický, lingvistický, politický a sociální fenomén, chronologicky zarámovaný do 20. století a současnosti a sledovaný v teritoriálním okruhu euroamerickém a euroasijském s důrazem na středoevropský prostor. Cílem výzkumu bude teoreticky a komparativně založené studium konkrétních forem a projevů kolektivní paměti vznikajících v souvislosti s traumaty a zkušenostmi vyskytujícími se zejména na zlomech mezi totalitními režimy 20. století a současností. Hlavními tématy pak budou paměť v sociální transformaci, sociolingvistika kolektivní paměti, paměť a trauma a historická politika a zákony paměti. Metodologicky bude výzkum ukotven v obecně konstruktivistickém rámci se zaměřením na etnometodologickou, historickou a socio-lingvistickou analýzu propojující empirickou práci s vybudováním teoretických modelů. Centrum je postaveno na spolupráci čtyř pracovišť ze tří fakult UK, která se dlouhodobě na národní i mezinárodní úrovni zabývají různými aspekty kolektivní paměti a jsou pro tento typ výzkumu kvalifikována. Smyslem činnosti centra jako celku je tedy výzkum společensky zcela relevantní problematiky a koordinace tohoto výzkumu s cílem dosáhnout vysokého synergického efektu zejména v její teoretické reflexi.


Webové stránky centra


Univerzitní centrum pro studium antické a středověké myšlenkové tradice (UNCE 204002)

F

F UK (hlavní řešitel doc. MUDr. Štěpán Špinka Ph.D.), FHS UK (juniorský badatel: doc. Lucie Doležalová, Ph.D.), ETF UK


Cílem badatelského centra je studium široce pojaté myšlenkové tradice antiky a středověku, jejíž znalost je podle předkladatelů nepostradatelná pro porozumění a případnou reformu naší přítomnosti. Výzkumný tým sdružuje řadu řešitelů dosavadních výzkumných záměrů a dalších vědeckých pracovišť a bude mít věcně ucelený, zároveň však interdisciplinární záběr. Bude zahrnovat různé perspektivy, metody a formy vědění, jakými jsou vedle filosofie a theologie také literární teorie, historická a srovnávací jazykověda a teorie překladu. Projekt umožní institucionální podporu juniorských badatelů, kteří se v minulých obdobích na UK odborně profilovali a dosáhli velmi dobrých výsledků a jejichž další rozvoj, příp. i setrvání na univerzitě by mohlo být jinak ohroženo. Důraz bude kladen na kvalitu publikovaných výstupů jak formou seniorských konzultací a interních kolokvií, tak prezentací na mezinárodním poli (publikace v uznávaných zahraničních časopisech, nakladatelstvích atd.). Dalším výstupem bude organizace řady mezinárodních a národních konferencí a symposií.


Webové stránky centraPoslední změna: 23. červen 2017 15:55 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice

POZOR: Uzavření stanice metra Jinonice od 7. 1. do 23. 8. 2017


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám