Projektová spolupráce ve vzdělávání


Máte-li zájem zapojit FHS (své pracoviště) do některého z níže uvedených typů projektů spolupráce ve vzdělávání či vytvořit projekt nový, prosíme vždy informujte zahraniční oddělení FHS, a to s dostatečným předstihem před případnou uzávěrkou.

V příloze e-mailu zašlete:


 • stručnou anotaci a zaměření plánovaného projektu včetně cílů a výstupů,

 • názvy partnerských institucí,

 • předběžný rozpočet spolu s informací o případném požadavku spolufinancování ze strany FHS.


Erasmus+

Norské fondy a fondy EHP

AKTION

CEEPUS

DAAD

STRATEGICKÁ PARTNERSTVÍ UK


Erasmus+KA 1: bilaterální spolupráce (studijní a výukové pobyty)

Jak postupovat, chcete-li založit novou inter-institucionální dohodu, tj. dohodu mezi 2 evropskými univerzitami umožňující mobilitu studentů/vyučujících?

Návrhy na inter-institucionální dohody zahrnující pouze výukové pobyty lze podávat v průběhu celého roku. Návrhy na dohody zahrnující studijní pobyty vždy do konce října (dohoda bude platná nejdříve v následujícím ak. roce).


Vzhledem k vysokému počtu stávajících dohod na studijní pobyty je vhodné uzavírat nové dohody pouze s kvalitními a prověřenými partnerskými univerzitami, které nabízejí dostatek vhodných kurzů v angličtině a jejímž studentům lze zároveň nabídnout dostatečný počet kurzů v AJ na FHS.


Pošlete na e-mail obsahující:

 • název univerzity, popřípadě fakulty

 • webové stránky příslušné univerzity/fakulty

 • jméno a e-mail osoby, s níž jste v kontaktu, popřípadě i jméno a e-mail osoby, která má na dané univerzitě/fakultě na starosti program Erasmus+.

 • navrhovaný obsah dohody (obor, počet studentů/vyučujících, jazyk atp.)


KA2: strategická partnerství

Strategické partnerství nabízí organizacím působícím v oblasti vysokoškolského vzdělávání, podnikům, veřejným orgánům a organizacím občanské společnosti působícím v různých sociálně ekonomických oblastech příležitost ke spolupráci za účelem realizace nových postupů vedoucích k vysoké kvalitě výuky, institucionální modernizaci a společenským inovacím.


Projektové partnerství musí být složeno minimálně ze 3 organizací ze 3 různých programových zemí. Jedna z organizací přijímá roli koordinátora (podává přihlášku a je příjemcem grantu), ostatní roli partnera.


Podporované aktivity:


 • kombinovaná mobilita

 • krátkodobé výměny skupin žáků

 • intenzivní studijní programy

 • dlouhodobé studijní mobility žáků

 • dlouhodobé mobility mladých pracovníků

 • krátkodobá společná školení zaměstnanců

 • dlouhodobé výukové pobyty a školení


Cílem strategických partnerství je mezinárodní spolupráce, nikoliv mobility.


Podrobnější informace naleznete zde, praktický souhrn informací zde.

Úplné znění příručky k programu Erasmus+ pro rok 2018 je k dispozici zde.


Uzávěrka pro předkládání žádostí pro rok 2018 je 21. března 2018. Žádost podává univerzita, která bude projekt koordinovat, a to elektronicky prostřednictvím účastnického portálu programu Erasmus+. Jednou z povinných příloh žádosti je také tzv. Mandate Letter, který za UK podepisuje rektor UK. Formulář dokumentu k podpisu je třeba zaslat na zahraniční oddělení FHS UK minimálně s měsíčním předstihem před vlastní uzávěrkou žádosti.


Norské fondy a fondy EHP


Aktivity:


 • Stáže studentů a pracovníků voblasti vzdělávání ze zapojených institucí

 • Intenzivní programy

 • Podpora spolupráce ve vzdělávání

 • Rozvoj institucí

 • Vývoj nebo příprava nových učebních nástrojů a metod


podmínka: alespoň jeden partner z donorských zemí (Island, Lichtenštejnsko, Norsko)

maximální výše grantu:


 • 22 000 EUR v rámci fondů EHP

 • 55 000 EUR v rámci Norských fondů

upozornění: povinné spolufinancování minimálně 10 %!

maximální délka projektu: 1 rok


Podrobnější informace naleznete zde.


AKTION

AKTION Česká republika - Rakousko, spolupráce ve vědě a vzdělávání, je program pro podporu bilaterální spolupráce v terciárním sektoru prostřednictvím stipendií a projektů spolupráce.


Podporované aktivity ve vzdělávání (podmínka: výstupem bude certifikát s počtem udělených ECTS kreditů):

 • akademická výměna za účelem uskutečňování vzdělávacích akcí v rámci magisterských a doktorských studijních programů hostitelské instituce;

 • akademická výměna za účelem společného zpracování disertační práce tzv. Dissertationsnetzwerke;

 • projekty, které slouží k trvalé spolupráci;

 • přípravná fáze k programům pro udělování dvojích diplomů;

 • vědecké studentské exkurze, přičemž studenti hostitelské země se musejí podílet na společných výukových aktivitách;

 • letní odborné školy z různých vědeckých disciplín;


Podrobnější informace naleznete zde.


CEEPUS

Stipendijní výměnný program zaměřený na regionální spolupráci v rámci tematicky zaměřených sítí univerzit ze střední a jihovýchodní Evropy.


K uzavření partnerství v rámci sítě jsou třeba alespoň 3 spolupracující univerzity, přičemž jedna z nich přijímá funkci koordinátora (podává přihlášku, je příjemcem grantu). Před vytvořením vlastního projektu lze zvážit, zda se nepřipojit k některé ze stávajících sítí.

Cíl spolupráce: studentská a akademická mobilita: výuka (včetně letních škol a exkurzí), společné programy (společné vedení dipl. / disert. prací).


Podrobnější informace naleznete zde.


DAAD

 • Studijní cesty a studijní praxe skupin studentů do Německa (7–12 dnů)

Odborné kurzy, blokové semináře, workshopy...

DAAD vyplácí paušál 50 eur na osobu a den. Mezinárodní cestovní náklady nejsou hrazeny.


 • Program podpory společných projektů (PPP program)

Podpora spolupráce mezi výzkumnými skupinami z ČR a Německa v rámci všech vědních oborů. Důraz se klade na podporu studijních pobytů mladých doktorandů a postdoktorandů působících v rámci vědecké spolupráce.

DAAD hradí výdaje spojené s cestou a pobytem realizovaným za účelem spolupráce českých a německých vědeckých týmů.

Délka podpory projektu: 2 roky


Podrobnější informace naleznete zde.


STRATEGICKÁ PARTNERSTVÍ UK

Seznam strategických partnerů UK pro rok 2018:

EVROPA

University of Zurich (Švýcarsko)

University of Oxford (Velká Británie)

University of Edinburgh (Velká Británie)

University of Cambridge (Velká Británie) – společný program v oblasti humanitních studií  - stále v jednání

Strategické partnerství CENTRAL (Humboldt-Universität Berlin, Universität Wien, ELTE Budapest, University of Warsaw)

Universität zu Köln (Německo)

Universität Heidelberg (Německo)

Katholieke Universiteit Leuven (Belgie)

Leiden University (Nizozemí)

Uniwersytet Jagiellonski, Krakow (Polsko)

SEVERNÍ AMERIKA

McGill University (Kanada)

BLÍZKÝ VÝCHOD

Hebrew University of Jerusalem (Izrael)

DÁLNÝ VÝCHOD

Peking University (Čína)

AUSTRÁLIE

University of Melbourne (Austrálie)

Macquarie University (Austrálie)


Mezi základní podporované aktivity spolupráce patří především:

 • rozvoj nových forem výuky a vzdělávání (interdisciplinární kurzy);

 • vytváření společných double/joint/multiple akreditovaných studijních programů;

 • organizování konferencí, letních škol a workshopů;

 • přednášky hostujících profesorů na UK a naopak;

 • vědecké výměny absolventů a mladých vědců.


Priorita pro rok 2018:

 • workshopy, semináře, přednášky; podpora strategicky zaměřených mobilit (jasný výstup pro SP), vědeckých výměn (s dlouhodobým záměrem); přípravné návštěvy; double/joint degree, cotutelle; práce na společném projektu, publikacích.


Plánovanou aktivitu lze realizovat v období 1. 1. – 31. 10. 2018.


Pro přihlášení je třeba vyplnit formulář Popisu projektu včetně předpokládaného rozpočtu.


UZÁVĚRKA:

Vyplněné formuláře zasílejte e-mailem na do středy 22. listopadu 2017.
Poslední změna: 12. únor 2018 12:19 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám