Projektová spolupráce ve vzdělávání


Máte-li zájem zapojit FHS (své pracoviště) do některého z níže uvedených typů projektů spolupráce ve vzdělávání či vytvořit projekt nový, prosíme vždy informujte zahraniční oddělení FHS, a to s dostatečným předstihem před případnou uzávěrkou.

V příloze e-mailu zašlete:


 • stručnou anotaci a zaměření plánovaného projektu včetně cílů a výstupů,

 • názvy partnerských institucí,

 • předběžný rozpočet spolu s informací o případném požadavku spolufinancování ze strany FHS.


Erasmus+ (nová smlouva)

Erasmus+ KA2 Strategická partnerství

STRATEGICKÁ PARTNERSTVÍ UK

STRATEGICKÁ PARTNERSTVÍ UK - CENTRAL uskupení

STRATEGICKÁ PARTNERSTVÍ UK - University of ZURICH

PODPORA INTERNACIONALIZACE NA UK

Norské fondy a fondy EHP

AKTION

CEEPUS

DAADErasmus+KA 1: Založení inter-instituciální smlouvy Erasmus+ (studijní a výukové pobyty)

Jak postupovat, chcete-li založit novou inter-institucionální dohodu, tj. dohodu mezi 2 evropskými univerzitami umožňující mobilitu studentů/vyučujících?

Návrhy na inter-institucionální dohody zahrnující pouze výukové pobyty lze podávat v průběhu celého roku. Návrhy na dohody zahrnující studijní pobyty vždy do konce října (dohoda bude platná nejdříve v následujícím ak. roce).


Vzhledem k vysokému počtu stávajících dohod na studijní pobyty je vhodné uzavírat nové dohody pouze s kvalitními a prověřenými partnerskými univerzitami, které nabízejí dostatek vhodných kurzů v angličtině a jejímž studentům lze zároveň nabídnout dostatečný počet kurzů v AJ na FHS.


Pošlete na e-mail obsahující:

 • název univerzity, popřípadě fakulty

 • webové stránky příslušné univerzity/fakulty

 • jméno a e-mail osoby, s níž jste v kontaktu, popřípadě i jméno a e-mail osoby, která má na dané univerzitě/fakultě na starosti program Erasmus+.

 • navrhovaný obsah dohody (obor, počet studentů/vyučujících, jazyk atp.)


Erasmus+ KA2: strategická partnerství

Strategická partnerství pro podporu a rozvoj inovací nabízí organizacím působícím v oblasti vysokoškolského vzdělávání, podnikům, veřejným orgánům a organizacím občanské společnosti působícím v různých sociálně ekonomických oblastech příležitost ke spolupráci za účelem realizace nových postupů vedoucích k vysoké kvalitě výuky, institucionální modernizaci a společenským inovacím. Obvykle obsahují tzv. zásadní výstupy a diseminační aktivity (tj. jejich propagaci a šíření).


Projektové partnerství musí být složeno minimálně ze 3 organizací ze 3 různých programových zemí. Jedna z organizací přijímá roli koordinátora (podává přihlášku a je příjemcem grantu), ostatní roli partnera.


Mezi zásadními výstupy (tzv. Intellectual outputs) patří např.:

 • intelektuální/hmatatelné výstupy projektu

 • osnovy (curricula)

 • pedagogický materiál většího rozsahu

 • otevřené vzdělávací nástroje, IT nástroje

 • analýzy, studie, metody peer-learningu (vzájemného učení se)


Mezi podporované aktivity patří mobility (viz níže), které jsou chápány jako nástroje pro realizaci plánovaného cíle. Nicméně cílem strategických partnerství je mezinárodní spolupráce na daném inovativním výstupu, nikoliv realizace mobility samotné.


 • kombinovaná mobilita

 • krátkodobé výměny skupin žáků

 • intenzivní studijní programy

 • dlouhodobé studijní mobility žáků

 • dlouhodobé mobility mladých pracovníků

 • krátkodobá společná školení zaměstnanců

 • dlouhodobé výukové pobyty a školení


Informace:

základní informace Národní agentury programu Erasmus: zde

prezentace k předkládání žádostí: zde

prezentace FHS UK včetně informací o aktuálně řešených projektech: zde


Uzávěrka pro předkládání žádostí pro rok 2019 je 21. března 2019. Žádost podává univerzita, která bude projekt koordinovat, a to elektronicky prostřednictvím účastnického portálu programu Erasmus+. Jednou z povinných příloh žádosti je také tzv. Mandate Letter, který za UK podepisuje rektor UK. Podpis zprostředkuje příslušné administrativní pracoviště FHS (je třeba projednat s dostatečným předstihem před vlastní uzávěrkou podání žádosti).


Norské fondy a fondy EHP


Fondy EHP podporují studijní pobyty a projektovou spolupráci s Norskem, Islandem a Lichtenštejnskem.


Aktivity:

projekty institucionální spolupráce, projekty mobilit, projekty v odborném vzdělávání a projekty podporující inkluzivní vzdělávání.


 • projekty institucionální spolupráce (výstupem mohou být např. učební plány, společné studijní programy, výukové materiály, studie, workshopy nebo školení; důraz na podporu, rozvoj a sdílení inovativních metod)

 • projekty mobilit

 • projekty v odborném vzdělávání

 • projekty podporující inkluzivní vzdělávání


Podrobnější informace a termíny aktuálních výzev naleznete na stránkách Domu zahraniční spolupráce MŠMT (DZS) zde, který program Vzdělávání zašťiťuje.


AKTION

AKTION Česká republika - Rakousko, spolupráce ve vědě a vzdělávání, je program pro podporu bilaterální spolupráce v terciárním sektoru prostřednictvím stipendií a projektů spolupráce.


Podporované aktivity ve vzdělávání (podmínka: výstupem bude certifikát s počtem udělených ECTS kreditů):

 • akademická výměna za účelem uskutečňování vzdělávacích akcí v rámci magisterských a doktorských studijních programů hostitelské instituce;

 • akademická výměna za účelem společného zpracování disertační práce tzv. Dissertationsnetzwerke;

 • projekty, které slouží k trvalé spolupráci;

 • přípravná fáze k programům pro udělování dvojích diplomů;

 • vědecké studentské exkurze, přičemž studenti hostitelské země se musejí podílet na společných výukových aktivitách;

 • letní odborné školy z různých vědeckých disciplín;


Podrobnější informace naleznete zde.


CEEPUS

Stipendijní výměnný program zaměřený na regionální spolupráci v rámci tematicky zaměřených sítí univerzit ze střední a jihovýchodní Evropy.


K uzavření partnerství v rámci sítě jsou třeba alespoň 3 spolupracující univerzity, přičemž jedna z nich přijímá funkci koordinátora (podává přihlášku, je příjemcem grantu). Před vytvořením vlastního projektu lze zvážit, zda se nepřipojit k některé ze stávajících sítí.

Cíl spolupráce: studentská a akademická mobilita: výuka (včetně letních škol a exkurzí), společné programy (společné vedení dipl. / disert. prací).


Podrobnější informace naleznete zde.


DAAD

 • Studijní cesty a studijní praxe skupin studentů do Německa (7–12 dnů)

Odborné kurzy, blokové semináře, workshopy...

DAAD vyplácí paušál 50 eur na osobu a den. Mezinárodní cestovní náklady nejsou hrazeny.


 • Program podpory společných projektů (PPP program)

Podpora spolupráce mezi výzkumnými skupinami z ČR a Německa v rámci všech vědních oborů. Důraz se klade na podporu studijních pobytů mladých doktorandů a postdoktorandů působících v rámci vědecké spolupráce.

DAAD hradí výdaje spojené s cestou a pobytem realizovaným za účelem spolupráce českých a německých vědeckých týmů.

Délka podpory projektu: 2 roky


Podrobnější informace naleznete zde.


STRATEGICKÁ PARTNERSTVÍ UK

Obecná informace jsou k dispozici zde.


STRATEGICKÁ PARTNERSTVÍ - středoevropské uskupení CENTRAL

Strategické uskupení CENTRAL vzniklo v roce 2014 společnou deklarací pěti středoevropských univerzit (Humboldt-Universität zu Berlin, Eötvös Loránd University, Univerzita Karlova, The University of Warsaw, The University of Vienna) a podporuje multilaterální spolupráci primárně v oblasti výuky, výzkumu a podpory vědeckého dorostu.


Spolupráce probíhá v rámci tzv. CENTRAL-Kollegs: studentské výzkumné týmy pod vedením juniorských výzkumných pracovníků pracují po dobu několika měsíců na výzkumném projektu zaměřeném na téma, které si sami zvolí.


2. Výzva pro rok 2019

Nabídka 3 Central - Kollegs


Forma:

Půlroční výzkum (srpen - prosinec 2019) započatý a ukončený třídenním workshopem v Berlíně a na jedné z ostatních členských univerzit.

Složení týmu:

Vedoucí týmu: junior researcher (doktorand či post-doktorand s max 2 roky od absolutoria) plus 2 studenti. Minimální účast 3 univerzit, mezi nimiž musí být vždy zastoupena Humboldtova univerzita.

Finanční dotace:

cestovné a pobytové náklady na 2 workshopy (1 x v Berlíně a 1x na jedné z partnerských univerzit.

Plus max. € 500 na pokrytí případného přizvaného externího partnera.

Termín pro podání žádostí

21. července 2019


Formulář žádosti o financování je k dispozici zde.


Podrobné informace: zde


1. Výzva pro rok 2019 (leden) - již po uzávěrce

Nabídka financování přípravných workshopů mladých vědeckých skupin s minimální účastí tří členských univerzit.

Workshopy budou financovány za účelem konsolidace existujících společných projektů nebo zahájení projektů nových. Hledisko undržitelnosti projektu i po realizaci workshopu je jedním z hodnotících kritérií při výběrovém řízení.

Typ aktivity:

2 třídenní workshopy pro týmy z min. tří členských univerzit

(dle finančních podmínek je vždy nutná účast týmu z Humboldtovy univerzity v Berlíně)


Složení týmu:

Vedoucí týmu: senior researcher (minimálně post-doktorand) plus max. 4 mladí výzkumníci, doktorandi či studenti

Finanční dotace:

cestovné a pobytové náklady na 2 workshopy dle místa určení plus max. € 1.000/workshop na pronájem místnosti, propagační materiály, externí účastníky apod.


Formulář žádosti o financování je k dispozici zde.


Podrobné informace: zde a na webových stránkách uskupení zde.


S dotazy je možné se obracet na Centrum strategických partnerství UK nebo ZO FHS UK.


STRATEGICKÁ PARTNERSTVÍ - UK a University of Zurich (Joint-Seed Money Funding)

Formát Joint Seed Money Funding má za cíl iniciovat novou spolupráci mezi univerzitami.


Podrobné informace k aktuální výzvě jsou k dispozici zde.


Aktivity:

 • Intensive research workshops

Intensive research workshops

 • Short term research stays (for established as well as junior researchers)

 • Research-oriented teaching / short intensive graduate seminars

 • Mobility for the preparation of joint research proposals


Požadované dokumenty:

 • Žádost o financování - ke stažení zde

 • Strukturovaná CV hlavních řešitelů

 • Endorsement letter podepsaný vedoucím příslušné katedry/pracoviště na UK a UZH


Financování:

Obě univerzity se podílí na financování rovným dílem (tzv. 50 % - 50%) a společně rozhodují i o schválení předložených projektů (ke schválení je nutný jednomyslný konsensus).

Na straně UK je Joint Seed Money Funding financován z Fondu pro podporu strategických partnerství a projekty posuzuje Komise Fondu pro podporu strategických partnerství.


Uzávěrka žádostí spolu s požadovanými přílohami na zahraničním oddělení FHS: 22. března 2019

PODPORA INTERNACIONALIZACE NA UK

Tento poměrně mladý program byl poprvé spuštěn na jaře roku 2018. Cílem tohoto programu je podpora krátkodobých internacionalizačních aktivit.

Podmínky udělení podpory, jakožto i podmínky podávání žádosti, jsou detailně specifikovány v Opatření rektora č. 35/2018.


Podporu lze získat na:

 • výjezd akademických pracovníků a studentských zástupců fakulty na jednání v rámci mezinárodních univerzitních sítí (jako např. Coimbra, LERU, UNICA, Europaeum apod.);

 • krátkodobé výjezdy akademických pracovníků za účelem přípravy mezinárodních projektů;

 • podporu organizace mezinárodních letních škol, které nemají hospodářskou povahu - organizovaných fakultami či dalšími součástmi UK (V souladu s Rámcem pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01).


O financování lze žádat dvakrát ročně.


Žádosti o financování se podávají online prostřednictvím platformy interních soutěží UK v termínu 1. únor - 28. únor (jarní kolo) a 1. říjen - 31. říjen (podzimní kolo).

Žádost je třeba vyplnit s minimálně 14 denním předstihem před plánovaným odevzdáním. Plánovanou aktivitu prosím konzultujte se zahraničním oddělením fakulty, které následně zajistí kontrolu žádosti a její podpis děkankou.


Poslední změna: 20. červen 2019 15:16 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám