Možnosti individuálních mobilit

Možnosti zahraniční mobility pro akademické a administrativní pracovníky FHS UKDovolujeme si vás požádat, abyste o každém výjezdu předem informovali zahraniční oddělení FHS. A to i v případě, že nepotřebujete vyřídit žádné administrativní úkony.

V případě schválení žádosti o příspěvek v některém z níže uvedených programů je konkrétní výjezd do zahraničí zahraniční pracovní cestou.


ERASMUS+ mobilita zaměstnanců - VÝUKOVÉ POBYTYV rámci programu Erasmus+ lze vycestovat na výukový pobyt (viz níže), nebo na školení


Popis programu


 • Délka pobytu: 2 dny – 2 měsíce; odučit je třeba minimálně 8 hodin (limit na týden pobytu). Preferovaná délka mobility je 5 dní. Minimální počet výukových hodin pro mobility přesahující týden je pro dny navíc vypočítán následovně: 8 hod. / 5 dní, další dny: počet dní x 1,6

 • Maximální částky pobytových nákladů k dispozici zde. Do celkové maximální částky pobytových dnů započítat i den cesty těsně před začátkem či po ukončení výuky, ale pouze v odůvodněných případech.

 • Jízdné: počítá se podle vzdálenosti zahr. univerzity od Prahy. Výpočet vzdálenosti lze provést na této stránce (tzv. distance calculator) a následně prostřednictvím tabulky níže, daná sazba platí na obě cesty (tam / zpět).

  délka cesty

  sazba

  100 až 499 km

  180 EUR

  500 až 1 999 km

  275 EUR

  2 000 až 2 999 km

  360 EUR

  3 000 až 3 999 km

  530 EUR

  4 000 až 7 999 km

  820 EUR

  8 000 km a více

  1 100 EUR


  Cena letenky/jízdenky nesmí danou sazbu překročit.

 • Probíhá-li výuková aktivita, je třeba ji konkrétně uvést v závěrečném potvrzení o délce pobytu.

 • Po návratu je třeba vyplnit on-line dotazník EU Survey Mobility Tool (odkaz na vyplnění dotazníku se zasílá e-mailem).


Bližší informace najdete také na stránkách evropské kanceláře RUK.


Postup:


 1. Vzhledem k tomu, že administrativa těchto výjezdů je časově náročná, je třeba začít pobyt organizovat s dostatečným předstihem (alespoň 6 týdnů před plánovaným výjezdem).

 2. Cestu je v první řadě třeba dojednat se zahraničním partnerem na dané univerzitě a kontaktovat zahraniční oddělení FHS.

 3. Zkontrolujte, zda existuje platná inter-institucionální dohoda pro daný akademický rok. Aktuální seznam naleznete zde. Nenajdete-li dohodu s univerzitou, na níž byste chtěli působit, je nejprve třeba ji uzavřít.

 4. Vyplňte plán výuky, nechte jej potvrdit zahraničním oddělením FHS a odešlete ke schválení zahraniční univerzitě. Výukový pobyt na zahraniční univerzitě nelze schválit,pokud bude plán výuky doručen zahraničnímu oddělení FHS později než 1 měsíc před plánovaným počátkem pobytu.

 5. Vyplňte návrh na vyslání na zahraniční pracovní cestu, účel cesty: výukový pobyt; variabilní symbol č.: 710 111

 6. Schválený plán výuky spolu s návrhem doneste na zahraniční oddělení. Zahraniční oddělení připraví účastnickou smlouvu o poskytnutí grantových prostředků.

 7. Po návratu dokládáte jak dokumenty k pracovní cestě, tak potvrzení o délce výuky a závěrečnou zprávu programu Erasmus+. Dokumenty doneste ke kontrole na zahraniční oddělení.


ERASMUS+ Mobilita zaměstnanců - ŠKOLENÍ (Staff Training Weeks)V rámci programu Erasmus+ lze vycestovat na výukový pobyt nebo na školení.


Popis programu


 • Většina nabídek Staff Training Weeks (školení) pořádaných zahraničními institucemi je průběžně zveřejňována zde, nabídky lze ale také vyhledávat individuálně.

 • Doporučená minimální délka školení je 5 pracovních dnů.

 • Maximální částky podpory na pobytové náklady k dispozici zde. Do celkové maximální částky pobytových dnů lze započítat i den cesty těsně před začátkem či po ukončení školení, ale pouze v odůvodněných případech.

 • Jízdné: počítá se podle vzdálenosti zahr. univerzity od Prahy. Výpočet vzdálenosti lze provést na této stránce (tzv. distance calculator). Sazby maximální finanční podpory na jednotlivé vzdálenosti jsou uvedeny v tabulce níže, daná sazba platí na obě cesty (tam / zpět):

  délka cesty

  sazba

  100 až 499 km

  180 EUR

  500 až 1 999 km

  275 EUR

  2 000 až 2 999 km

  360 EUR

  3 000 až 3 999 km

  530 EUR

  4 000 až 7 999 km

  820 EUR

  8 000 km a více

  1 100 EUR


  Cena letenky/jízdenky nesmí danou sazbu překročit.


Bližší informace najdete také na stránkách evropské kanceláře RUK.


Výběrové řízení na školení


 • Podmínky přijetí si určuje každý organizátor sám - mohou se tedy lišit.

 • Výběr účastníků potvrzuje organizátor na základě dodaných dokumentů.

 • V momentě, kdy budete mít potvrzenou účast ze strany organizátora, zažádejte si o financování pobytu na školení z prostředků Erasmus+ (mobilita zaměstnanců školení).


Administrativní postup


 1. Vyplňte tzv. pracovní program Mobility Agreement Staff Mobility for Training, nechte jej potvrdit vedoucím pracoviště a odešlete ke schválení na zahraniční univerzitu organizátorovi školení (např. zahraniční oddělení)

 2. Vyplňte návrh na vyslání na zahraniční pracovní cestu, variabilní symbol pro financování z prostředků Erasmus+: 710 111

 3. Schválený pracovní program spolu s návrhem na vyslání doneste na zahraniční oddělení. Zahraniční oddělení připraví účastnickou smlouvu o poskytnutí grantových prostředků.

 4. Po návratu dokládáte jak dokumenty k pracovní cestě, tak dokumenty k čerpání prostředků z programu Erasmus+: Potvrzení o délce školení a Závěrečnou zprávu ze školení, následně vyplníte také online dotazník EU Survey v nástroji Mobility Tool.

  Dokumenty doneste ke kontrole na zahraniční oddělení.


Formuláře

Všeobecné podmínky

Pracovní program (Mobility Agreement Staff Mobility for Training)

Potvrzení o délce pobytu (Confirmation of Erasmus+ Staff Training)

Závěrečná zpráva programu Erasmus+


MEZIUNIVERZITNÍ SPOLUPRÁCE: akademická mobilita


Mobilita vědeckých a pedagogických pracovníků: výzkumné, studijní a přednáškové pobyty v délce 1–3 týdny.finance: FHS obvykle hradí jízdné a pojištění, partnerská instituce ubytování a stravné – záleží na podmínkách stanovených ve smlouvě s konkrétní univerzitou.


FOND MOBILITY UK


Cílem FM UK je finanční podpora mimo jiné pro krátkodobé vědecké a výzkumné pobyty v zahraničí (zvláště pak v rámci přípravy společného programu, zejména doktorského, s prestižním zahraničním subjektem) a pro pobyty zahraničních vysokoškolských nebo vědeckých pracovníků na UK (v případě zájmu o tuto nabídku, prosím, informujte naše oddělení s dostatečným předstihem). Priority rady FM UK pro aktuální rok naleznete zde.


Žádosti lze podat pouze na naplánované, nikoli již uskutečněné pobyty. Žádat lze o příspěvek v maximální výši 50 % předpokládaných výdajů (je tedy zároveň třeba zajistit financování druhé poloviny výdajů z jiných zdrojů).


postup:

Do data uzávěrky je třeba podat žádost o podporu spolu s požadovanými přílohami. Žádosti se podávají prostřednictvím webové aplikace.


Další pokyny k přípravě žádosti naleznete zde.


Uzávěrky přihlášek na zahraničním oddělení FHS (přesné termíny vždy viz aktuality):


 • obvykle polovina března (pro ZS následujícího ak. roku)

 • obvykle začátek října (pro LS téhož ak. roku)


FOND PRO PODPORU STRATEGICKÝCH PARTNERSTVÍ UK

Seznam strategický partnerství UK (stav k 15. 3. 2019) ke stažení zde.

Aktuální výzva pro rok 2019 se týká aktivit se všemi strategickými partnery UK, vyjma projektů v rámci schématu joint seed funding s Univerzitou Curych a společné výzvy uskupení CENTRAL, které mají svá vlastní separátně vyhlašovaná výběrová řízení.


Aktivity se strategickými partnery mohou nabývat následujících forem:

 • odborných workshopů a konferencí zapojujících širokou akademickou obec: akademiky, post-doc pracovníky, doktorandy, studenty;

 • mobility (out/in) – mimoevropské (nemající alternativu v EU programech) s jasným výstupem

 • přípravy společného studijního programu (joint/double degree)

 • přípravy společného výzkumného projektu


U aktivit se strategickými partnery se očekává nadstandardní úroveň výstupu:

• identifikace, vytváření a rozvoj synergií • jasná přidaná hodnota pro všechny zúčastněné instituce • měřitelný, doložitelný přínos • dlouhodobá udržitelnost spolupráce • podpora vědeckého dorostu

Informace ke kritériím, na základě kterých jsou předložené projekty hodnoceny jsou k dispozici zde.


Podrobné informace najdete na stránkách Centra strategických partnerství UK. S dotazy je možné se obracet na zahraniční oddělení FHS UK či případně přímo na Centrum strategických partnerství UK.

Financování

Prostřednictvím Fondu pro podporu strategických partnerství lze podpořit pouze aktivity, které nemají alternativu v externích zdrojích (EU programy apod.) ani v interních zdrojích (Fond post-doc, Fond mobility, Stipendium Václava Havla, Aktivity A, B Podpory internacionalizace atd.).


Limit na projekt/aktivitu je zpravidla 60 000 Kč; v případě zámořských projektů v řádech desetitisíců Kč výše.

Termín realizace

DUBEN – LISTOPAD daného akademického roku

Uzávěrka předkládání návrhů projektů k financování

Aktuální výzvy pro daný kalendářní rok spolu s uzávěrkou jsou zveřejněny v aktualitách ZO FHS.


Termín uzávěrky na zahraničním oddělení FHS jsou obvykle leden (řádná výzva), případně ještě i v průběhu roku v případě mimořádné výzvy, jsou-li k dispozici dodatečné finanční prostředky.


Formulář žádosti k vyplnění dle aktuální výzvy je zveřejněn v aktualitách ZO FHS.

K žádosti je třeba také přiložit stručné profesní CV.


Minimální pozice žadatele/řešitele je doktorand v zaměstnaneckém poměru k UK na základě pracovní smlouvy, DPP nebo DPČ platné k 31. 12. 2019.


Výběrové řízení

Výběrové řízení je dvoustupňové; fakultou předvybrané návrhy jsou odeslány na RUK k celouniverzitnímu výběrovému řízení, které administruje Centrum strategických partnerství.

Informace ke kritériím hodnocení jsou k dispozici zde.


PODPORA ROZVOJE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE ve vzdělávání a vědě na FHS UK ("Internacionalizace")


Mezi podporované aktivity patří:

 • Mobility pracovníků (přednostně výjezdy) za účelem rozvoje dlouhodobé mezinárodní spolupráce (stávající nebo nové)

  – např. příprava společného projektu; příprava nové smlouvy (Erasmus); podpora společných studijních programů; organizace workshopů, konferencí, letních škol, zvaných přednášek; výuka/vystoupení/prezentace na zahraniční univerzitě; propagace cizojazyčných studijních programů)

 • Aktivity spojené s 4EU aliancí a strategickými partnerstvími UK

 • Pobyty hostujících přednášejících na FHS UK


Termín realizace: 1. duben - 30. listopad 2019


Formulář žádosti ke stažení zde.


Návrhy pracovních programů /žádostí o financování prosím zasílejte na zahraniční oddělení FHS UK do 31. března 2019.


Informace

Dotazy směrujte na zahraniční oddělení FHS UK.


V roce 2018 bylo podpořeno 14 výjezdů akademiků a 5 pobytů hostujících akademiků.


MEZINÁRODNÍ SMLOUVY

Na základě mezinárodních smluv mohou získat VŠ učitelé a vědečtí pracovníci financování na realizaci studijního či výzkumného nebo přednáškového pobytu na univerzitách v Evropě i ve stvětě (Itálie, Řecko, Albánie, Polsko, Slovensko, Estonsko, Egypt, Izrael, Japonsko, KLDR, Mongolsko,Vietnam).


 • Bližší informace: Akademická informační agentura při Domu zahraniční spolupráce MŠMT

 • Stipendijní pobyty v zahraničí se liší podle způsobu přidělování stipendijních míst: rozpis kvót a výběrová řízení.

 • Aktuální nabídka k dispozici zde.


postup:

Žádost (návrh na vyslání / žádost o přiznání stipendia) je třeba podat elektronicky a zároveň v tištěné a podepsané verzi spolu s dalšími požadovanými přílohami na zahraniční oddělení FHS (rozpis kvót) nebo do kanceláře AIA při DZS (výběrová řízení).

K žádosti je zároveň třeba přiložit požadované dokumenty; konkrétní seznam vyžadovaných příloh je uveden u jednotlivých stipendijních nabídek. Často vyžadovaným dokumentem je akceptační dopis.


finance: stipendium na pobyt vyplácí přijímající instituce, jízdní výdaje vyplácí FHS


NORSKÉ FONDY A FONDY EHP: mobilita pracovníků ve vzdělávání

Podporované aktivity na institucích na Islandu, v Lichtenštejnsku či v Norsku:


 • výukové pobyty (1 týden – 6 měsíců);

 • účast na konferencích, seminářích, workshopech, vzdělávacích akcích (max. doba 6 týdnů);

 • stínování odborníka za účelem vzdělání nebo výzkumu.


postup:

Žádost je třeba podat elektronicky prostřednictvím této aplikace a zároveň v tištěné a podepsané verzi do Domu zahraniční spolupráce (Dům zahraniční spolupráce, Norské fondy a fondy EHP, Na Poříčí 1035/4, 117 05 Praha 1).

Povinnou přílohou žádosti je Letter of Acceptance (potvrzení ze strany pracovníka na hostitelské instituci oprávněného činit odpovídající personální rozhodnutí) a potvrzení o zaměstnání od zaměstnavatele.


Mezi kvalitativní kritéria hodnocení patří:


 • motivace pro mobilitu a spojitost mobility s plány do budoucna;

 • volba hostitelské instituce a dostatečné odůvodnění přidané hodnoty při uskutečnění navrhovaných aktivit v zahraničí;

 • přiměřený plán aktivit, které se mají uskutečnit.


finance: v případě schválení žádosti budou žadateli proplaceny pobytové i cestovní výdaje, případně poplatky za konference, workshopy atp. Maximální výše grantu: 175 000 Kč (norské fondy) nebo 100 000 Kč (fondy EHP) + 25 000 Kč na cestovné.

Podrobnější informace naleznete zde (aktivita mobilita pracovníků ve vzdělávání) a zde.


CEEPUS

Central European Exchange Programme for University Studies je středoevropský výměnný univerzitní program zaměřený na regionální spolupráci v rámci sítí univerzit. Mobilita akdamických pracovníků je možná buď v rámci sítí partnerských univerzit nebo jako tzv. free-mover.


země výjezdu: střední a jihovýchodní Evropa

finance: paušální částka na den pobytu (podle zemí; vyplácí přijímající pracoviště) + úhrada jízdních výdajů (pravidlo hospodárnosti; vyplácí FHS)

podmínky: délka pobytu min. 5 dní (6 hodin výuky), max. 1 měsíc

uzávěrky přihlášek: sítě: 15. 6. (na ZS); 31.10. (na LS); Free-movers: 30. 11. (výjezd možný pouze v LS)


AKTION

Program AKTION Česká republika - Rakousko, spolupráce ve vědě a vzdělávání, nabízí:


 • krátkodobé výzkumné pobyty (1–3 měsíce) na vysokých školách a univerzitách v Rakousku (stipendium 1.040 €);

 • výzkumné stipendium (1.200 € na měsíc) pro postdoktorandy – akademické pracovníky českých veřejných vysokých škol (na 6 měsíců) na přípravu habilitační práce na státních univerzitách v Rakousku.


DAAD

Německá akademická výměnná služba nabízí výzkumné pobyty pro vysokoškolské učitele a vědce na vysokých školách a vědeckých ústavech v Německu v délce 1–3 měsíce.


Podrobnější informace naleznete zde.


FULBRIGHT


 • výzkumné nebo výukové pobyty

finance: stipendium pokrývá náklady na ubytování a stravu, zdravotní pojištění a zpáteční letenku.

podmínky: titul Ph.D., úspěšná vědecká nebo vysokoškolská pedagogická činnost, pozvání z americké strany; přednost mají uchazeči, kteří v USA dlouhodobě pracovně nepůsobili nebo nežili.


 • Fulbright-Masarykovo stipendium pro vědecké pracovníky aktivní v občanském nebo veřejném životě svých institucí nebo komunit

finance: přibližně 3.000 USD + pojištění a jízdné


 • Fulbright-Schumanův program: studijní, výzkumné a lektorské pobyty v USA zaměřené na evropské záležitosti, instituce nebo americko-evropské vztahy.


Podrobnější informace naleznete zde.Poslední změna: 13. srpen 2019 15:50 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám