Možnosti individuálních mobilit

Možnosti zahraniční mobility pro akademické a administrativní pracovníky FHS UKDovolujeme si vás požádat, abyste o každém výjezdu předem informovali zahraniční oddělení FHS. A to i v případě, že nepotřebujete vyřídit žádné administrativní úkony.

V případě schválení žádosti o příspěvek v některém z níže uvedených programů je konkrétní výjezd do zahraničí zahraniční pracovní cestou.


Erasmus+ mobilita zaměstnanců - výukové pobytyV rámci programu Erasmus+ lze vycestovat na výukový pobyt (viz níže), nebo na školení


Popis programu


 • Délka pobytu: 2 dny – 2 měsíce; odučit je třeba minimálně 8 hodin (limit na týden pobytu). Preferovaná délka mobility je 5 dní. Minimální počet výukových hodin pro mobility přesahující týden je pro dny navíc vypočítán následovně: 8 hod. / 5 dní, další dny: počet dní x 1,6

 • Maximální částky pobytových nákladů k dispozici zde. Nově lze do celkové maximální částky pobytových dnů započítat i den cesty těsně před začátkem či po ukončení výuky, ale pouze v odůvodněných případech.

 • Jízdné: počítá se podle vzdálenosti zahr. univerzity od Prahy. Výpočet vzdálenosti lze provést na této stránce (tzv. distance calculator) a následně prostřednictvím tabulky níže, daná sazba platí na obě cesty (tam / zpět).

  délka cesty

  sazba

  100 až 499 km

  180 EUR

  500 až 1 999 km

  275 EUR

  2 000 až 2 999 km

  360 EUR

  3 000 až 3 999 km

  530 EUR

  4 000 až 7 999 km

  820 EUR

  8 000 km a více

  1 100 EUR


  Cena letenky/jízdenky nesmí danou sazbu překročit.

 • Probíhá-li výuková aktivita, je třeba ji konkrétně uvést v závěrečném potvrzení o délce pobytu.

 • Po návratu je třeba vyplnit on-line dotazník EU Survey Mobility Tool (odkaz na vyplnění dotazníku se zasílá e-mailem).


Bližší informace najdete také na stránkách evropské kanceláře RUK.


Postup:


 1. Vzhledem k tomu, že administrativa těchto výjezdů je časově náročná, je třeba začít pobyt organizovat s dostatečným předstihem (alespoň 6 týdnů před plánovaným výjezdem).

 2. Cestu je v první řadě třeba dojednat se zahraničním partnerem na dané univerzitě a kontaktovat zahraniční oddělení FHS.

 3. Zkontrolujte, zda existuje platná inter-institucionální dohoda pro daný akademický rok. Aktuální seznam naleznete zde. Nenajdete-li dohodu s univerzitou, na níž byste chtěli působit, je nejprve třeba ji uzavřít.

 4. Vyplňte plán výuky, nechte jej potvrdit zahraničním oddělením FHS a odešlete ke schválení zahraniční univerzitě. Výukový pobyt na zahraniční univerzitě nelze schválit,pokud bude plán výuky doručen zahraničnímu oddělení FHS později než 1 měsíc před plánovaným počátkem pobytu.

 5. Vyplňte návrh na vyslání na zahraniční pracovní cestu, účel cesty: výukový pobyt; variabilní symbol č.: 710 111

 6. Schválený plán výuky spolu s návrhem doneste na zahraniční oddělení. Zahraniční oddělení připraví účastnickou smlouvu o poskytnutí grantových prostředků.

 7. Po návratu dokládáte jak dokumenty k pracovní cestě, tak potvrzení o délce výuky a závěrečnou zprávu programu Erasmus+. Dokumenty doneste ke kontrole na zahraniční oddělení.


Erasmus+ Mobilita zaměstnanců - školení (Staff Training Weeks)V rámci programu Erasmus+ lze vycestovat na výukový pobyt nebo na školení.


Popis programu


 • Většina nabídek Staff Training Weeks (školení) pořádaných zahraničními institucemi je průběžně zveřejňována zde, nabídky lze ale také vyhledávat individuálně.

 • Doporučená minimální délka školení je 5 pracovních dnů.

 • Maximální částky podpory na pobytové náklady k dispozici zde. Do celkové maximální částky pobytových dnů lze započítat i den cesty těsně před začátkem či po ukončení školení, ale pouze v odůvodněných případech.

 • Jízdné: počítá se podle vzdálenosti zahr. univerzity od Prahy. Výpočet vzdálenosti lze provést na této stránce (tzv. distance calculator). Sazby maximální finanční podpory na jednotlivé vzdálenosti jsou uvedeny v tabulce níže, daná sazba platí na obě cesty (tam / zpět):

  délka cesty

  sazba

  100 až 499 km

  180 EUR

  500 až 1 999 km

  275 EUR

  2 000 až 2 999 km

  360 EUR

  3 000 až 3 999 km

  530 EUR

  4 000 až 7 999 km

  820 EUR

  8 000 km a více

  1 100 EUR


  Cena letenky/jízdenky nesmí danou sazbu překročit.


Bližší informace najdete také na stránkách evropské kanceláře RUK.


Výběrové řízení na školení


 • Podmínky přijetí si určuje každý organizátor sám - mohou se tedy lišit.

 • Výběr účastníků potvrzuje organizátor na základě dodaných dokumentů.

 • V momentě, kdy budete mít potvrzenou účast ze strany organizátora, zažádejte si o financování pobytu na školení z prostředků Erasmus+ (mobilita zaměstnanců školení).


Administrativní postup


 1. Vyplňte tzv. pracovní program Mobility Agreement Staff Mobility for Training, nechte jej potvrdit vedoucím pracoviště a odešlete ke schválení na zahraniční univerzitu organizátorovi školení (např. zahraniční oddělení)

 2. Vyplňte návrh na vyslání na zahraniční pracovní cestu, variabilní symbol pro financování z prostředků Erasmus+: 710 111

 3. Schválený pracovní program spolu s návrhem na vyslání doneste na zahraniční oddělení. Zahraniční oddělení připraví účastnickou smlouvu o poskytnutí grantových prostředků.

 4. Po návratu dokládáte jak dokumenty k pracovní cestě, tak dokumenty k čerpání prostředků z programu Erasmus+: Potvrzení o délce školení a Závěrečnou zprávu ze školení, následně vyplníte také online dotazník EU Survey v nástroji Mobility Tool.

  Dokumenty doneste ke kontrole na zahraniční oddělení.


Formuláře


Pracovní program (Mobility Agreement Staff Mobility for Training)

Potvrzení o délce pobytu (Confirmation of Erasmus+ Staff Training)

Závěrečná zpráva programu Erasmus+


Meziuniverzitní spolupráce: akademická mobilita


Mobilita vědeckých a pedagogických pracovníků: výzkumné, studijní a přednáškové pobyty v délce 1–3 týdny.


 • Bližší informace (včetně seznamu partnerských zahraničních univerzit a formuláře pracovního programu) naleznete na stránkách RUK.

 • Uzávěrka přihlášek: každoročně konec října (přesné termíny vždy viz aktuality) na zahraničním oddělení FHS (mimoevropské destinace lze projednat individuálně kdykoli během roku).

 • Formuláře: pracovní program


finance: FHS obvykle hradí jízdné a pojištění, partnerská instituce ubytování a stravné – záleží na podmínkách stanovených ve smlouvě s konkrétní univerzitou.


Fond mobility UK


Cílem FM UK je finanční podpora mimo jiné pro krátkodobé vědecké a výzkumné pobyty v zahraničí (zvláště pak v rámci přípravy společného programu, zejména doktorského, s prestižním zahraničním subjektem) a pro pobyty zahraničních vysokoškolských nebo vědeckých pracovníků na UK (v případě zájmu o tuto nabídku, prosím, informujte naše oddělení s dostatečným předstihem). Priority rady FM UK pro aktuální rok naleznete zde.


Žádosti lze podat pouze na naplánované, nikoli již uskutečněné pobyty. Žádat lze o příspěvek v maximální výši 50 % předpokládaných výdajů (je tedy zároveň třeba zajistit financování druhé poloviny výdajů z jiných zdrojů).


postup:

Do data uzávěrky je třeba podat žádost o podporu spolu s požadovanými přílohami. Žádosti se podávají prostřednictvím webové aplikace.


Další pokyny k přípravě žádosti naleznete zde.


Uzávěrky přihlášek na zahraničním oddělení FHS (přesné termíny vždy viz aktuality):


 • obvykle polovina března (pro ZS následujícího ak. roku)

 • obvykle začátek října (pro LS téhož ak. roku)


Podpora rozvoje mezinárodní spolupráce ve vzdělávání


Mezi podporované aktivity patří:

 • Mobility akademiků FHS UK za účelem rozvoje dlouhodobé mezinárodní spolupráce (stávající nebo nové) – např. organizace workshopů, konferencí, letních škol, zvaných přednášek; vystoupení/prezentace na zahraniční univerzitě; příprava společného projektu; podpora společných studijních programů)

 • Aktivity spojené s 4EU aliancí a strategickými partnerstvími UK

 • Pobyty hostujících přednášejících na FHS UK


Návrhy pracovních programů /žádostí o financování prosím zasílejte na zahraniční oddělení FHS UK .

Formulář žádosti ke stažení zde.


Informace k aktuální výzvě zde.


Mezinárodní smlouvy


 • Bližší informace: Akademická informační agentura při Domu zahraniční spolupráce MŠMT

 • Stipendijní pobyty v zahraničí se liší podle způsobu přidělování stipendijních míst: rozpis kvót a výběrová řízení.

 • Aktuální nabídka (pro rok 2017/18) k dispozici zde.


Příklady nabídky: studijní a přednáškové pobyty pro VŠ učitele a vědecké pracovníky v Egyptě, v Estonsku, Izraeli, Japonsku, KLDR, Mongolsku, Polsku, na Slovensku či ve Vietnamu, letní kurzy čínštiny v Číně (pro učitele čínštiny), studijní nebo výzkumné pobyty ak. pracovníků v Itálii či v Řecku, výzkumné nebo přednáškové pobyty pro VŠ učitele v Albánii, letní kursy francouzštiny pro učitele francouzštiny v Belgii.


postup:

Žádost (návrh na vyslání / žádost o přiznání stipendia) je třeba podat elektronicky a zároveň v tištěné a podepsané verzi spolu s dalšími požadovanými přílohami na zahraniční oddělení FHS (rozpis kvót) nebo do kanceláře AIA při DZS (výběrová řízení).

K žádosti je zároveň třeba přiložit požadované dokumenty; konkrétní seznam vyžadovaných příloh je uveden u jednotlivých stipendijních nabídek. Často vyžadovaným dokumentem je akceptační dopis.


finance: stipendium na pobyt vyplácí přijímající instituce, jízdní výdaje vyplácí FHS


Norské fondy a fondy EHP: mobilita pracovníků ve vzdělávání

Podporované aktivity na institucích na Islandu, v Lichtenštejnsku či v Norsku:


 • výukové pobyty (1 týden – 6 měsíců);

 • účast na konferencích, seminářích, workshopech, vzdělávacích akcích (max. doba 6 týdnů);

 • stínování odborníka za účelem vzdělání nebo výzkumu.


postup:

Žádost je třeba podat elektronicky prostřednictvím této aplikace a zároveň v tištěné a podepsané verzi do Domu zahraniční spolupráce (Dům zahraniční spolupráce, Norské fondy a fondy EHP, Na Poříčí 1035/4, 117 05 Praha 1).

Povinnou přílohou žádosti je Letter of Acceptance (potvrzení ze strany pracovníka na hostitelské instituci oprávněného činit odpovídající personální rozhodnutí) a potvrzení o zaměstnání od zaměstnavatele.


Mezi kvalitativní kritéria hodnocení patří:


 • motivace pro mobilitu a spojitost mobility s plány do budoucna;

 • volba hostitelské instituce a dostatečné odůvodnění přidané hodnoty při uskutečnění navrhovaných aktivit v zahraničí;

 • přiměřený plán aktivit, které se mají uskutečnit.


finance: v případě schválení žádosti budou žadateli proplaceny pobytové i cestovní výdaje, případně poplatky za konference, workshopy atp. Maximální výše grantu: 175 000 Kč (norské fondy) nebo 100 000 Kč (fondy EHP) + 25 000 Kč na cestovné.

Podrobnější informace naleznete zde (aktivita mobilita pracovníků ve vzdělávání) a zde.


CEEPUS

Central European Exchange Programme for University Studies je středoevropský výměnný univerzitní program zaměřený na regionální spolupráci v rámci sítí univerzit. Mobilita akdamických pracovníků je možná buď v rámci sítí partnerských univerzit nebo jako tzv. free-mover.


země výjezdu: střední a jihovýchodní Evropa

finance: paušální částka na den pobytu (podle zemí; vyplácí přijímající pracoviště) + úhrada jízdních výdajů (pravidlo hospodárnosti; vyplácí FHS)

podmínky: délka pobytu min. 5 dní (6 hodin výuky), max. 1 měsíc

uzávěrky přihlášek: sítě: 15. 6. (na ZS); 31.10. (na LS); Free-movers: 30. 11. (výjezd možný pouze v LS)


AKTION

Program AKTION Česká republika - Rakousko, spolupráce ve vědě a vzdělávání, nabízí:


 • krátkodobé výzkumné pobyty (1–3 měsíce) na vysokých školách a univerzitách v Rakousku (stipendium 1.040 €);

 • výzkumné stipendium (1.200 € na měsíc) pro postdoktorandy – akademické pracovníky českých veřejných vysokých škol (na 6 měsíců) na přípravu habilitační práce na státních univerzitách v Rakousku.


DAAD

Německá akademická výměnná služba nabízí výzkumné pobyty pro vysokoškolské učitele a vědce na vysokých školách a vědeckých ústavech v Německu v délce 1–3 měsíce.


Podrobnější informace naleznete zde.


Fulbright

 • výzkumné nebo výukové pobyty

finance: stipendium pokrývá náklady na ubytování a stravu, zdravotní pojištění a zpáteční letenku.

podmínky: titul Ph.D., úspěšná vědecká nebo vysokoškolská pedagogická činnost, pozvání z americké strany; přednost mají uchazeči, kteří v USA dlouhodobě pracovně nepůsobili nebo nežili.


 • Fulbright-Masarykovo stipendium pro vědecké pracovníky aktivní v občanském nebo veřejném životě svých institucí nebo komunit

finance: přibližně 3.000 USD + pojištění a jízdné


 • Fulbright-Schumanův program: studijní, výzkumné a lektorské pobyty v USA zaměřené na evropské záležitosti, instituce nebo americko-evropské vztahy.Podrobnější informace naleznete zde.Poslední změna: 21. květen 2018 10:02 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám