Horizont 2020

Horizont 2020

"Horizont 2020 - rámcový program pro výzkum a inovace“ nějvětší a nejvýznamnější program financující na evropské úrovni vědu, výzkum a inovace v letech 2014-2020. Program je rozdělen do 3 pilířů (viz níže)Přehled vypsaných a budoucích výzev

Participant Portal (Evropská komise)

https://www.anlupa.cz/ Anlupa.cz umožňuje snadné automatické vyhledávání a sledování výzev na projekty výzkumu, experimentálního vývoje a inovací vyhlašovaných národními a zahraničními poskytovateli grantů.


V českých překladech:

http://www.h2020.cz/cs/seznamy/vyzvy (TC AV ČR)

http://www.cuni.cz/UK-5602.html (Evropské centrum Univerzity Karlova)


Aktuálně

3. pilíř - Evropa v měnícím se světě: inkluzívní, inovativní a reflektivní společnosti

Jsou známy výzvy SV6, celkem se jedná o 4 výzvy, které jsou rozděleny do 39 témat

Pro výzvy vypsané pro rok 2016 byla uzávěrka 4. února, v tuto chvíli je tedy možné se zapojit již pouze do výzev pro rok 2017.


1. výzva: CO-CREATION FOR GROWTH AND INCLUSION - 9 témat

 • Education and skills: empowering Europe’s young innovators (2017)

 • Policy-development in the age of big data: data-driven policy-making, policy-modelling and policy-implementation (2017)

 • Applied co-creation to deliver public services (2017)

 • Towards a new growth strategy in Europe -Improved economic and social measurement, data and official statistics (2017)

 • Better integration of evidence on the impact of research and innovation in policy making (2016-2017)

 • Co-creation between public administrations: once-only principle (2016)

 • Piloting demand-driven collaborative innovation models in Europe (2016)

 • User-driven innovation: value creation through design-enabled innovation (2016)

 • A European map of knowledge production and co - creation in support of research and innovation for societal challenges (2016)


2. výzva: REVERSING INEQUALITIES AND PROMOTING FAIRNESS - 10 témat

 • Boosting inclusiveness of ICT-enabled research and innovation (2017)

 • An empirically informed European theory of justice and fairness (2016)

 • Contemporary radicalisation trends and their implications for Europe (2016)

 • Dynamics of inequalities across the life-course (2016)

 • Intra-EU mobility and its impacts for social and economic systems (2016)

 • Inequalities in the EU and their consequences for democracy, social cohesion and inclusion (2016)

 • Tackling inequalities at their roots: new policies for fairness in education from early age (2016)

 • Spatial justice, social cohesion and territorial inequalities (2016)

 • Fighting inequalities through policies against tax fraud and tax evasion (2016)


3. výzva: ENGAGING TOGETHER GLOBALLY - 9 témat

 • Strengthening Europe's position in the global context: science diplomacy and intercultural relations (2017)

 • Shifting global geopolitics and Europe's preparedness for managing risks, mitigation actions and fostering peace (2017)

 • The European Union and the global challenge of migration (2017)

 • Science diplomacy for EU neighbourhood policies (2017)

 • The strategic potential of EU external trade policy (2017)

 • The Asia-Pacific as a strategic region for Europe (2017)

 • The European Union and Central Asia (2017)

 • EU-China cooperation on sustainable urbanisation (2016/2017)

 • Centres/Networks of European research and innovation (2016)


4. výzva: UNDERSTANDING EUROPE -PROMOTING THE EUROPEAN PUBLIC AND CULTURAL SPACE - 11 témat

 • Democratic discourses and the rule of law (2017)

 • Improving mutual understanding among Europeans by working through troubled pasts (2017)

 • Cultural literacy of young generations in Europe (2017)

 • Contemporary histories of Europe in artistic and creative practices (2017)

 • Religious diversity in Europe -past, present and future (2017)

 • Participatory approaches and social innovation in culture (2017)

 • Cultural heritage of European coastal and maritime regions (2017)

 • Culture, integration and European public space (2017)

 • European cultural heritage, access and analysis for a richer interpretation of the past (2017)

 • Understanding the transformation of European public administrations (2016/2017)

 • Virtual museums and social platform on European digital heritage, memory, identity and cultural interaction (2016)


Více informací na PP: Participant Portal, případně kontaktujte Oddělení vědy a výzkumu na adrese .


Struktura programu HORIZONT 2020

I. pilíř: Vynikající věda / Excellent Science

I) Evropská výzkumná rada (ERC)

a) ERC Starting Grants podpora mladých talentovaných vědců, badatelů, 2-7 let po dosažení Ph.D.


b) ERC Consolidator Grants podpora nezávislé kariéry vědců, 7-12 let po dosažení Ph.D., ve fázi konsolidace vlastních nezávislých výzkumných týmů nebo programů


c) ERC Advanced Grants podpora hraničního výzkumu plně nezávislých, excelentních badatelů a koordinátorů výzkumných týmů.


d) Proof of Concept Grants podpora úspěšných řešitelů grantů ERC v nejranější fázi komercializace výstupů jejich výzkumných aktivit


Struktura panelu Social Sciences & Humanities:

SH1 Markets, Individuals and Institutions

Economics, finance and management

SH2 The Social World, Diversity, Institutions and Values

Sociology, political science, law, communication, education

SH3 Environment, Space and Population

Sustainability science, demography, geography, regional studies and planning, science and technology studies

SH4 The Human Mind and Its Complexity

Cognitive science, psychology, linguistics, philosophy of mind, education

SH5 Cultures and Cultural Production

Literature, philology, cultural studies, anthropology, arts, philosophy

SH6 The Study of the Human Past

Archaeology and history


Výsledky soutěží v roce 2014 v oblasti Social Sciences and Humanities:

Starting Grants

Consolidator Grants


Přehled dosud podpořených projektů v rámci hodnotícího panelu SH5: Cultures and Cultural Production (Literature, philology, cultural studies, anthropology, arts, philosophy):

Starting Grants_SH5

Consolidator Grants_SH5


Prezentace ke grantům ERC - sociální a humanitní vědy (14. 11. 2014, FF UK/TC AV)


II) Akce Marie Skłodowska-Curie (MSCA)

1) Innovative Training Networks: ITN (Inovativní školící sítě) - orientace na posílení kapacit univerzit, spolupráci při školení a přípravě začínajících výzkumných pracovníků. Doktorandi mají možnost skrze sítě rozšířit mezinárodní kontakty a získat mezisektorové znalosti a dovednosti. V tomto schématu jsou podporovány společné doktorské studijní programy.


2) Individual Fellowships: IF (Individuální vědecko-výzkumné pobyty pro zkušené výzkumné pracovníky) - podpora vědecko-výzkumných pobytů a dalšího profesního růstu zkušených výzkumných pracovníků formou mezinárodní a mezisektorové mobility. V rámci IF existují Evropské vědecko-výzkumné pobyty a Vědecko-výzkumné pobyty ve třetích zemích


3) Research and Innovation Staff Exchange: RISE (Výměnné pobyty) podpora mezinárodní a mezisektorové výměnné pobyty pracovníků (od začínajících až po zkušené výzkumné pracovníky) v rámci společného výzkumného projektu.


4) Spolufinancování regionálních, národních a mezinárodních programů: COFUND - spolufinancování regionálních, národních nebo mezinárodních programů s cílem zvýšit kvalitu vzdělávání a odborné přípravy výzkumných pracovníků v Evropském výzkumném prostoru a přispět ke zlepšení pracovních podmínek pro výzkumné pracovníky.


5) Evropská noc vědců: koordinační a podpůrná akce zaměřená na zvyšování veřejné informovanosti o výzkumných a inovačních aktivitách a jejich přínosu pro každodenní život občanů. Evropská noc vědců se koná v zemích EU a zemích přidružených k H2020 každoročně, obvykle poslední pátek v měsíci září.


Brožura "VADEMECUM H2020: Akce Marie Skłodowska-Curie" (vydaná TC AV CŘ)

Pozvánka “Mezinárodní mobility výzkumníků akce Marie Sklodowska Curie v rámci HORIZON 2020" (ČVUT V Praze, TC AV ČR a VŠCHT Praha zvou na seminář doktorandy, výzkumníky a administrátory projektů VaV)


II. pilíř: Vedoucí postavení evropského průmyslu / Industrial Leadership

Cílem tohoto pilíře je zlepšení konkurenceschopnosti evropského průmyslu prostřednictvím:

 • průmyslových a průlomových technologií

 • snazšího přístupu k rizikovému financování

 • inovací v malých a středních podnicích (MSP)


více informací zde (TC AV ČR)


III. pilíř: Společenské výzvy / Societal Challenges

SV1 Zdraví, demografické změny a životní pohoda

Společenskovědní témata ve výzvách Zdraví (TC AV, 2. 6. 2015)

SV5 Ochrana klimatu, životní prostředí, účinné využívání zdrojů, suroviny

SV6 Evropa v měnícím se světě: inkluzívní, inovativní a reflektivní společnosti


Témata připravovaných výzev 2016 - 2017 (TC AV, 2. 6. 2015)


Prezentace z Informačního dne pro společenskou výzvu 6 "Evropa v měnícím se světě. Inkluzivní, inovativní a reflektivní společnosti" (15. 12. 2014, TC AV)


Prezentace a záznam ze semináře k socioekonomickým a humanitním vědám v programu H2020 (23. 10. 2013)


Horizontální aktivity

 • šíření excelence a podpora účasti

 • věda ve společnosti a pro společnost


Prosazování rovnosti pohlaví ve výzkumu a inovacících

Podtémata:

- Evaluation of initiatives to promote gender equality in research policy and research organisations

- Support to research organisations to implement gender equality plans


Integrace v oblasti vědy a inovací

Podtémata:

 • Pan-European public outreach: exhibitions and science cafés engaging citizens in science

 • Knowledge Sharing Platform

 • On-line mechanisms for knowledge-based policy advice

 • Supporting structural change in research organisations to promote Responsible Research and Innovation


Poslední změna: 16. březen 2018 14:14 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám