Mezinárodní programy

Aktuálně

Aktuální témata výzev SC6 - Evropa v měnícím se světě

Pracovní program na tříleté období 2018-2020

3 Výzvy:

- Migration

- Socioeconomic and Cultural Transformation of the Forth Industrial Revolution

- Governance for future


Vyhlášení výzev 2019: 6. listopadu 2018

Uzávěrka: 14. března 2019

Typy akcí: RIA (výzkum), IA (inovace), CSA (koordinační akce), ERA-Net

(vytvoření grantového programu)


Více informací zde.

Aktuální výzvy programu Věda se společností a pro společnost (SwafS)

Program Science with and for Society (SwafS) integruje průřezová témata Horizontu 2020. Soustředí se na zodpovědný výzkum a inovace a snaží se zvyšovat atraktivitu povolání výzkumníka. Program byl zamýšlen, aby reflektoval vývoj vědy a společnosti a podporoval jejich součinnost na národní i EU úrovni.

Cílem je budovat efektivní spolupráci mezi vědou a společností, získávat nové talenty pro vědu a spojovat vědeckou excelenci se sociální odpovědností.

Rozpočet: 0,462 mld. €


Vyhlášení výzvy: 27. října 2017

Otevření témat: 11. prosince 2018

Uzávěrka: 2. dubna 2019

Uzávěrka pro dvoukolové návrhy: 7. listopadu 2019

Na 3 roky, s rozpočtem: 2018: 62,5 mil. EUR, 2019: 62,5 mil. EUR, 2020: 69,2

mil. EUR.

Projekty typu koordinačních a podpůrných akcí CSA - Coordination and support action a výzkumné projekty RIA - Research and Innovation action. Konsorcia složená z nejméně 3 týmů.


Text výzvy naleznete zde.

Více informací zde.

Projekt "European Cooperation for Future-Oriented Science and Education"

Dovolujeme si Vás informovat o novém programu Ministerstva pro vědu, výzkum a umění Bádenska-Württemberska a organizace Baden-Württemberg International European Cooperation for Future-Oriented Science and Education, který usiluje o prohloubení spolupráce mezi tamními univerzitami a univerzitami mimo jiné v České republice.

Cílem projektu je výměna kvalifikovaných pracovníků z oblasti vedení vysokých škol, výměna zkušeností a navázání spolupráce.


První část programu proběhne ve dnech 5. - 9. listopadu 2018, druhá část v listopadu 2019.

Program první části ke stažení zde.


Uzávěrka přihlášek je 16. července 2018. Přihlašovací formulář naleznete zde

Více informací zde

INTER-EXCELLENCE - Vyhlášení soutěže podprogramu INTER-VECTOR pro podání projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji


Uzávěrka pro odevzdávání návrhů projektů je 22. června 2018.

• Cílem podprogramu je posílit zastoupení české vědecké komunity v řídících orgánech špičkových mezinárodních institucí výzkumu a vývoje nevládního charakteru, jelikož dosavadní zastoupení neodpovídá její kapacitě a potenciálu. Důsledkem toho je, že Česká republika nemůže prostřednictvím svých zástupců ovlivňovat budoucí směry vývoje vědy a výzkumu na nadnárodní úrovni.

Očekávaným výsledkem podpory v podprogramu je nárůst podílu prestižních zastoupení českých vědeckých kapacit v těchto orgánech, dosažení lepšího propojení české zahraniční vědecké komunity a zvýšení povědomí o české vědecké scéně a její prestiže v zahraničí.

Základní a nutnou podmínkou pro přidělení podpory a pro úspěšné dokončení projektu v rámci podprogramu je naplňování cílů programu.


Harmonogram veřejné soutěže podprogramu

Termín

vyhlášení veřejné soutěže:

30. dubna 2018

počátek soutěžní lhůty:

1. května 2018

ukončení soutěžní lhůty:

22. června 2018

počátek hodnotící lhůty:

23. června 2018

ukončení hodnotící lhůty a vyhlášení výsledků:

22. listopadu 2018


• Návrhy projektů (včetně požadovaných příloh) lze podávat pouze jako datovou zprávu prostřednictvím datové schránky poskytovatele vidaawt.

Pro podpis čestného prohlášení, prosím, zašlete název projektu emailem, my čestné prohlášení vyplníme, necháme podepsat panem rektorem a zašleme vám scan. Názvy projektů prosím zasílejte včas, abychom stihli zajistit podpis.


Více informací o výzvě včetně zadávací dokumentace naleznete zde.

Vyhlášení podpory vědecko-výzkumných projektů mezi Českem a Polskem ve schématu MOBILITY

V rámci mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji na podporu mobility výzkumných pracovníků a pracovnic a v souladu s Dohodou mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o vědeckotechnické spolupráci vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy výzvu k podávání návrhů společných česko-polských výzkumných projektů s dobou řešení 2019-2020.


• Dotace určené na mobilitu výzkumných pracovníků spolupracujících na řešení mezinárodních projektů základního výzkumu na základě žádosti uchazeče

• Financování cestovních a pobytových nákladů výzkumných pracovníků cestujících do zahraničí

• V rámci výzvy není podporována účast výzkumných pracovníků na seminářích, konferencích a kongresech

• Priorita bude dána projektům s potenciálem budoucí účasti v evropských programech

• Podpora o maximální výši 100.000,- Kč/rok, tj. 200 000,- Kč na celou dobu řešení


• Krátkodobé pobyty o délce trvání 1 - 15 dní;

• Dlouhodobé pobyty o délce trvání 1 - 3 měsíce.


Návrh společného výzkumného projektu musí být předložen paralelně českou částí týmu jeho řešitelů v České republice a polskou částí týmu jeho řešitelů v Polské republice, formulář má být vyjma označených anglických částí vyplněn v češtině.


Podrobné informace k podání projektu najdete zde.

INTER-EXCELLENCE - Soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích podprogramu INTER- ACTION (LTAUSA18) pro podávání projektů se zaměřením na česko-americkou spolupráci


o Soutěžní lhůta, ve které je možné podat návrhy projektů, je stanovena od 8. března 2018 do 30. dubna 2018.


o Podporovány budou projekty s minimální dobou řešení 24 měsíců a s maximální dobou trvání do 31. 12. 2022.


o Podprogram INTER-ACTION je určen na podporu mezinárodní spolupráce, konkrétně na spolupráci českých výzkumných pracovišť a jejich partnerských pracovišť v zemích, ke kterým se váže platná dohoda/prováděcí dokument charakteru bilaterální mezivládní nebo mezirezortní dohody pro aktivity VaVaI. Ve své většině se jedná o země lokalizované mimo Evropskou unii a tudíž projekty, které nelze podpořit ani rámcovými programy financovanými z evropských zdrojů, ani strukturálními fondy kofinancovanými národními a evropskými zdroji.


o Do této soutěže budou přijímány návrhy společných česko-amerických projektů základního a aplikovaného výzkumu se zaměřením do všech vědních oblastí. Doba řešení podpořených projektů je stanovena na 2 - 4 roky.


o Návrhy projektů lze podávat pouze jako datovou zprávu prostřednictvím datové schránky poskytovatele vidaawt

o Kontakt: Mária Krausová, DiS., 234 812 296,


Více info a dokumentace zde

Vyhlášení podpory vědecko-výzkumných projektů mezi Českem a Francií ve schématu MOBILITY


MŠMT opět vyhlašuje ve schématu MOBILITY podporu vědecko-výzkumných projektů mezi Českem a Francií. Jedná se o podporu mobility výzkumných pracovníků spolupracujících na řešení mezinárodních projektů základního výzkumu s dobou řešení 2019-2020.


Co je podporováno:

cestovní a pobytové nákladů výzkumných pracovníků cestujících do zahraničí

Co není podporováno:

účast výzkumných pracovníků na seminářích, konferencích, kongresech a dalších setkáních

Maximální podpora:

100 000 Kč/rok, tj. 200 000 Kč na celou dobu řešení.

Délka pobytu:

krátkodobé pobyty o délce trvání 1 - 15 dní;

dlouhodobé pobyty o délce trvání 1 - 3 měsíce.


Podání návrhu:

Návrh společného výzkumného projektu musí být předložen současně českou částí týmu jeho řešitelů v České republice a rakouskou částí týmu jeho řešitelů ve Francii.


Součástí žádosti je čestné prohlášení, které musí být podepsáno statutárním zástupcem, tady rektorem. Prosím kontaktujte nás v předstihu, abychom stihli hladce zajistit podpis. Návrh projektu může být podepsán děkanem fakulty při přiložení plné moci opravňující k podpisu.


Termín pro podání návrhů je 30. června 2018 ve 23:59:59 hod. Návrhy projektů lze podávat pouze jako datovou zprávu prostřednictvím datové schránky poskytovatele vidaawt.


Více informací zde

V případě otázek kontaktujte z Oddělení pro vědu a výzkum.


Vyhlášení podpory vědecko-výzkumných projektů mezi Českem a Německem ve schématu MOBILITY


MŠMT opět vyhlašuje ve schématu MOBILITY podporu vědecko-výzkumných projektů mezi Českem a Německem. Jedná se o podporu mobility výzkumných pracovníků spolupracujících na řešení mezinárodních projektů základního výzkumu s dobou řešení 2019-2020.


Co je podporováno:

cestovní a pobytové nákladů výzkumných pracovníků cestujících do zahraničí

Co není podporováno:

účast výzkumných pracovníků na seminářích, konferencích, kongresech a dalších setkáních

Maximální podpora:

100 000 Kč/rok, tj. 200 000 Kč na celou dobu řešení.

Délka pobytu:

krátkodobé pobyty o délce trvání 1 - 15 dní;

dlouhodobé pobyty o délce trvání 1 - 3 měsíce.


Podání návrhu:

Návrh společného výzkumného projektu musí být předložen současně českou částí týmu jeho řešitelů v České republice a rakouskou částí týmu jeho řešitelů v Německu.


Součástí žádosti je čestné prohlášení, které musí být podepsáno statutárním zástupcem, tady rektorem. Prosím kontaktujte nás v předstihu, abychom stihli hladce zajistit podpis. Návrh projektu může být podepsán děkanem fakulty při přiložení plné moci opravňující k podpisu.


Termín pro podání návrhů je 31. května 2018 ve 23:59:59 hod. Návrhy projektů lze podávat pouze jako datovou zprávu prostřednictvím datové schránky poskytovatele vidaawt.


Více informací zde

V případě otázek kontaktujte z Oddělení pro vědu a výzkum.


Vyhlášení podpory vědecko-výzkumných projektů mezi Českem a Rakouskem ve schématu MOBILITY


MŠMT vyhlašuje ve schématu MOBILITY podporu vědecko výzkumných-projektů mezi Českem a Rakouskem. Jedná se o podporu mobility výzkumných pracovníků spolupracujících na řešení mezinárodních projektů základního výzkumu.


Co je podporováno:

cestovní a pobytové náklady výzkumných pracovníků cestujících do zahraničí

Co není podporováno:

účast výzkumných pracovníků na seminářích, konferencích, kongresech a dalších setkáních

Maximální podpora:

100 000 Kč/rok, tj. 200 000 Kč na celou dobu řešení

Délka pobytu:

krátkodobé pobyty o délce trvání 1 - 15 dní;

dlouhodobé pobyty o délce trvání 1 - 3 měsíce.


Podání návrhu:

Návrh společného výzkumného projektu musí být předložen současně českou částí týmu jeho řešitelů v České republice a rakouskou částí týmu jeho řešitelů v Rakousku.


Součástí žádosti je čestné prohlášení, které musí být podepsáno statutárním zástupcem, tady rektorem. Prosím, kontaktujte nás v předstihu, abychom stihli hladce zajistit podpis. Návrh projektu může být podepsán děkanem fakulty při přiložení plné moci opravňující k podpisu.


Termín pro podání návrhů je 31. května 2018 ve 23:59:59 hod. Návrhy projektů lze podávat pouze jako datovou zprávu prostřednictvím datové schránky poskytovatele vidaawt.


Pro více informací kontaktujte z Oddělení vědy a výzkumu


Stipendium pro Čechy a Slováky na Univerzitě v Pittsburghu

Účelem Fellowshipu je přivést jednotlivce z akademického, zdravotnického, vládního nebo obchodního sektoru České nebo Slovenské republiky na University of Pittsburgh<http://www.pitt.edu/> za výzkumem, který vylepší kariéru žadatele a přispěje ke znalostem v České a Slovenské republice. Podporován je výzkum v oblasti vzdělávání, vědy, politologie, ekonomie a/nebo sociologie. Univerzita nabízí možnost strávit podzimní semestr pod dohledem člena fakulty se stipendiem $7,000.


Kdy: srpen-prosinec 2018, deadline pro žádosti je 30. března 2018

Kde: University of Pittsburgh

Přihlášku je možné vyplnit  zde<http://www.nationalityrooms.pitt.edu/sites/default/files/documents/RCM%20Fellowship%20Application%202017.docx>.

Přihlášku uložte jako PDF a odešlete emailem na adresu Cristiny Lagnese, správce stipendií mcl38@pitt.edu<mailto:mcl38@pitt.edu>.


Více informací: http://www.nationalityrooms.pitt.edu/content/rcm-fellowship-czechslovak-scholars


INTER COST - projekty podpory mezinárodní spolupráce ve vědě a výzkumu

MŠMT vyhlásilo veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích pod programem INTER-COST (nástupce COST CZ). Od 3. listopadu do 18. prosince 2017 lze podávat návrhy projektů. Cílem podprogramu je podpora zapojení českých vědeckých týmů do evropské mnohostranné spolupráce COST v oblasti základního výzkumu, průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Zapojit se mohou všichni výzkumníci / výzkumnice, kteří jsou již zapojení v některém z mezinárodních projektů COST.


Bližší informace na stránkách MŠMT - INTER COST


Fellowships pro akademické pracovníky - University of Essex

University of Essex (UK) vypisuje fellowships pro pokročilé akademické pracovníky v délce trvání od 2 týdnů do 10 měsíců.

Aktuální výzva pro krátkodobé pobyty je otevřena do 30.11. 2017

Nejbližší deadline pro dlouhodobé pobyty je 31.3. 2018


Bližší informace a přihlášení na stránkách University of Essex Fellowships


CELSA - Central Europe Leuven Strategic Alliance

UK je od roku 2016 členem aliance CELSA. Prostřednictvím tohoto fondu jsou financovány výzkumné projekty mezi dvěma CELSA partnery, z nichž jeden musí být vždy KU Leuven. Spolupráce mezi partnery musí vést k podání společného kolaborativního projektu v H2020 či v obdobném evropském programu. Univerzita Karlova, stejně jako v minulém kole, podpoří dva projekty na UK a na každý přispěje RUK částkou max 30 000 EUR.


Výzva bude otevřena v listopadu 2017.

Deadline pro podání návrhů projektů bude 1.3.2018

Evaluace projektů bude probíhat od března do června 2018

Ohlášení výsledků výzvy proběhne v červenci-srpnu 2018

Projekty začnou 1.10.2018


Bližší informace jsou k dispozici zde a na stránkách http://celsalliance.eu/index.html


Brazil-Europe Doctoral and Research Programme

Byla otevřena výzva BE_a_DOC: Brazil-Europe Doctoraland Research Programme.

Na stránce Brazil - Europe můžete přehledně vyhledávat a filtrovat nabídky stáží v Brazílii.

Platí pro PhD. studenty a postdoktorandy.

AKTION Česká republika - Rakousko

Těžištěm podpory jsou aktivity, jejichž témata se týkají bilaterálního nebo regionálního zájmu pro aktuální rozvoj a/nebo pro budoucí rozvoj obou států a/nebo jejich historických kořenů.

Termíny pro podávání návrhů projektů: 15. dubna, 15. září a 30. listopadu

Více informací zde.


Mezinárodní visegrádský fond

Cílem je posilovat vzájemné vazby v oblasti kultury, vědy a výzkumu, vzdělávání, výměn mládeže, turismu a přeshraniční spolupráce v zemích Visegradské skupiny.

Vedle mobilit (studentských i badatelských) je možné se ucházet také o podporu malých a standartních projektů (s účastní min. tří ze zemí VS):

Visegrad Grants: uzávěrky 1. února, 1. června, 1. října

Visegrad+ grants (V4+Balkán): uzávěrky 1. února, 1. června, 1. října

Strategic Grants: uzávěrky 1. února, 1. června, 1. října

Více informací najdete v těchto prezentacích , anebo na webu UK http://www.cuni.cz/UK-6145.html (čj),

anebo přímo na webu fondu: http://visegradfund.org/grants/


Poslední změna: 27. červen 2018 11:34 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám