PRIMUS

Vyhlášení interního fakultního kola 2. ročníku soutěže Primus UK

Děkan Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy vyhlašuje interní fakultní kolo 2. ročníku soutěže Primus UK


Univerzita Karlova v souladu se svým Dlouhodobým záměrem vyhlašuje 2. ročník soutěže v programu Primus UK, jehož cílem je podpořit mladší vědecké pracovníky (zpravidla se zahraničními zkušenostmi) při zakládání nových vědeckých skupin a laboratoří. Významnou součástí programu je požadavek, aby hlavní řešitel projektu podal do jeho ukončení žádost o ERC grant, nebo v případě humanitních a společenských věd o jiný významný zahraniční grant.


Druhý ročník soutěže Primus byl vyhlášen opatřením rektora č. 19/2017, které je dostupné na webové stránce http://www.cuni.cz/UK-8133.html.


Podrobnosti o programu lze najít v Zásadách soutěže Primus, jež byly vyhlášeny jako opatření rektora č. 17/2017 a zveřejněny na webové stránce http://www.cuni.cz/UK-8121.html.


Výběr projektů do soutěže Primus je dvoukolový. Zájemci o podání projektu za FHS UK mohou podávat přihlášky do interního fakultního kola do 11:00 dopoledne dne 28. dubna 2017. Přihláška se zasílá elektronicky na emailovou adresu benedikt.pinc@fhs.cuni.cz. Poté bude administrativně zkontrolována a projednána na schůzce hlavního řešitele a vedoucího příslušného pracoviště s vedením fakulty. Vybraní uchazeči budou vyzváni, aby zpracovali návrh do univerzitního kola soutěže Primus.


Přihláška do fakultního kola soutěže Primus musí obsahovat tyto údaje:


  • název projektu (v českém a anglickém jazyce),

  • určení oborové skupiny podle Zásad soutěže Primus,

  • CV a seznam publikací hlavního řešitele; zvláště uvedeno musí být maximálně pět nejvýznamnějších publikací nebo jiných výstupů vědecké práce uchazeče a údaje o odborných stážích zejména v zahraničí,

  • základní údaje o dalších členech řešitelského týmu, nebo popis hlavních neobsazených pozic v případě, že konkrétní osoby nejsou v době podání žádosti známy,

  • stručný popis projektu – cíle, postupy, kterých bude použito, předpokládané výstupy, určení fakultního pracoviště, na němž bude projekt uskutečňován, – v rozsahu nejméně 2 strany (v anglickém jazyce)[1],

  • sdělení, o jaký typ ERC grantu nebo jiného významného zahraničního grantu se hlavní řešitel v rámci projektu Primus hodlá ucházet,

  • stručný rozpočet na celou dobu trvání projektu rozepsaný podle typů nákladů (osobní náklady, stipendia, provozní náklady, investiční náklady, doplňkové a režijní náklady).


Pro interní fakultní kolo se nepoužívá formulář. Přihláška se podává jako jeden soubor word s přílohami.


Přihlášku do fakultního kola soutěže Primus podává hlavní řešitel projektu. V případě, že jde o osobu, která nepůsobí na Univerzitě Karlově, a nemá tedy přístup do Informačního systému UK, hlavní řešitel musí nejpozději do 27. dubna 2017 požádat o přístup do aplikace prostřednictvím registračního formuláře, který je zveřejněn na webových stránkách programu Primus (viz výše odkazy na dokumentaci soutěže na stránkách UK).


Návrhy projektů Primus do univerzitního kola soutěže se budou předkládat v elektronické podobě prostřednictvím online aplikace, kterou provozuje rektorát UK. Návrh v online aplikaci musí být podán v termínu stanoveném ve Vyhlášení soutěže.


[1] Podle Zásad soutěže Primus (opatření rektora č. 17/2017) pouze „(v)e výjimečných a zdůvodněných případech lze popis vědeckého projektu předložit v českém jazyce“.


Poslední změna: 6. duben 2017 10:07 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám