PRIMUS

Vyhlášení interního fakultního kola 3. ročníku soutěže Primus UK

Děkanka Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy vyhlašuje interní fakultní kolo 3. ročníku soutěže Primus UK


Univerzita Karlova v souladu se svým Dlouhodobým záměrem vyhlašuje 3. ročník soutěže v programu Primus UK, jejímž cílem je podpořit vědecké pracovníky (zpravidla se zahraničními zkušenostmi) při zakládání nových vědeckých skupin a laboratoří na univerzitě. Významnou součástí programu je předpoklad, že hlavní řešitel projektu podá do jeho ukončení žádost o ERC grant, případně u projektů z oblasti humanitních a společenských věd o jiný významný zahraniční grant.


Třetí ročník soutěže Primus byl vyhlášen opatřením rektora č. 4/2018, které je dostupné na webové stránce https://www.cuni.cz/UK-8840.html.


Podrobnosti o programu lze najít v Zásadách soutěže Primus, jež byly vyhlášeny jako opatření rektora č. 17/2017 a upraveny opatřením rektora č. 5/2018. Úplné znění OR č. 17/2017 ve znění OR č. 5/2018 zveřejněno na webové stránce https://www.cuni.cz/UK-8843.html.


Výběr projektů do soutěže Primus je dvoukolový. Zájemci o podání projektu za FHS UK mohou podávat přihlášky do interního fakultního kola do 11:00 dopoledne dne 4. dubna 2018. Přihláška se zasílá elektronicky na emailovou adresu . Poté bude administrativně zkontrolována a projednána na schůzce hlavního řešitele a vedoucího příslušného pracoviště s vedením fakulty. Vybraní uchazeči budou vyzváni, aby zpracovali návrh do univerzitního kola soutěže Primus.


Přihláška do fakultního kola soutěže Primus musí obsahovat tyto údaje:


  • název projektu (v českém a anglickém jazyce),

  • určení oborové skupiny podle Zásad soutěže Primus,

  • CV a seznam publikací hlavního řešitele; zvláště uvedeno musí být maximálně pět nejvýznamnějších publikací nebo jiných výstupů vědecké práce uchazeče a údaje o odborných stážích zejména v zahraničí,

  • základní údaje o dalších členech řešitelského týmu, nebo popis hlavních neobsazených pozic v případě, že konkrétní osoby nejsou v době podání žádosti známy,

  • stručný popis projektu – cíle, postupy, kterých bude použito, předpokládané výstupy, určení fakultního pracoviště, na němž bude projekt uskutečňován, – v rozsahu nejméně 2 strany (v anglickém jazyce)[1],

  • sdělení, o jaký typ ERC grantu nebo jiného významného zahraničního grantu se hlavní řešitel v rámci projektu Primus hodlá ucházet,

  • stručný rozpočet na celou dobu trvání projektu rozepsaný podle typů nákladů (osobní náklady, stipendia, provozní náklady, investiční náklady, doplňkové a režijní náklady).


Pro interní fakultní kolo se nepoužívá formulář. Přihláška se podává jako jeden soubor word (.doc) s přílohami.


Přihlášku do fakultního kola soutěže Primus podává hlavní řešitel projektu. V případě, že jde o osobu, která nepůsobí na Univerzitě Karlově, a nemá tedy přístup do Informačního systému UK, hlavní řešitel musí nejpozději do 9. dubna 2018 požádat o přístup do aplikace prostřednictvím registračního formuláře Informačního systému UK http://veda.is.cuni.cz.


Návrhy projektů Primus do univerzitního kola soutěže se budou předkládat v elektronické podobě prostřednictvím online aplikace, kterou provozuje rektorát UK. Návrh v online aplikaci musí být podán v termínu stanoveném ve Vyhlášení soutěže.


[1] Podle Zásad soutěže Primus (úplné znění opatření rektora č. 17/2017 ve znění opatření rektora č. 5/2018) pouze „(v)e výjimečných a zdůvodněných případech lze popis vědeckého projektu předložit v českém jazyce“.Poslední změna: 1. březen 2018 13:36 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám