PRIMUS

Vyhlášení interního fakultního kola 4. ročníku soutěže Primus UK (od roku 2020)

Děkanka Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy vyhlašuje interní fakultní kolo 4. ročníku soutěže Primus UK (od roku 2020)


Univerzita Karlova v souladu se svým Dlouhodobým záměrem vyhlašuje 4. ročník soutěže v programu Primus UK (realizace od roku 2020). Cílem programu je podpora vědeckých pracovníků (zpravidla se zahraničními zkušenostmi) při zakládání nových vědeckých skupin a laboratoří na univerzitě. Významnou součástí programu je předpoklad, že hlavní řešitel projektu podá do jeho ukončení žádost o ERC grant, případně u projektů z oblasti humanitních a společenských věd žádost o jiný významný zahraniční grant.


Čtvrtý ročník soutěže Primus byl vyhlášen opatřením rektora č. 50/2018, které je dostupné na webové stránce https://www.cuni.cz/UK-9413.html.


Podrobnosti o programu lze najít v Zásadách soutěže Primus, jež byly vyhlášeny jako opatření rektora č. 17/2017 a upraveny opatřením rektora č. 48/2018. Úplné znění OR č. 17/2017 ve znění OR č. 48/2018 zveřejněno na webové stránce https://www.cuni.cz/UK-9411.html, a rovněž na stránce programu.


Výběr projektů do soutěže Primus je dvoukolový. Zájemci o podání projektu za FHS UK mohou podávat přihlášky do interního fakultního kola do 15:00 dne 15. února 2019. Přihláška se zasílá elektronicky na emailovou adresu . Poté bude administrativně zkontrolována, projednána vedením fakulty a případně také diskutována s navrhovatelem/řešitelem projektu a to především z důvodů nutnosti spolufinancování projektů Primus fakultou. Uchazeči vybraní v rámci fakultního kola budou následně vyzváni, aby ve spolupráci s vedením fakulty zpracovali návrh do univerzitního kola soutěže Primus.


Přihláška do fakultního kola soutěže Primus musí obsahovat tyto údaje:


  • název projektu (v českém a anglickém jazyce),

  • určení oborové skupiny podle Zásad soutěže Primus,

  • CV a seznam publikací hlavního řešitele; zvláště uvedeno musí být maximálně pět nejvýznamnějších publikací nebo jiných výstupů vědecké práce uchazeče a údaje o odborných stážích zejména v zahraničí,

  • výčet stávajících akademických či vědeckých aktivit a pracovních úvazků navrhovatele projektua to na FHS i mimo ni, doplněný stručnou rozvahou o skloubení stávajících akademických či jiných vědeckých aktivit s navrhovaným projektem,

  • základní údaje o dalších členech řešitelského týmu, nebo popis hlavních neobsazených pozic v případě, že konkrétní osoby nejsou v době podání žádosti známy,

  • stručný popis projektu – cíle, postupy, kterých bude použito, předpokládané výstupy, určení fakultního pracoviště, na němž bude projekt uskutečňován, – v rozsahu nejméně 2 strany (v anglickém jazyce)[1],

  • sdělení, o jaký typ ERC grantu nebo jiného významného zahraničního grantu se hlavní řešitel v rámci projektu Primus hodlá ucházet,

  • stručný rozpočet na celou dobu trvání projektu rozepsaný podle typů nákladů (osobní náklady, stipendia, provozní náklady, investiční náklady, doplňkové a režijní náklady).


Pro interní fakultní kolo se nepoužívá formulář. Přihláška se podává jako jeden soubor word (.doc) s přílohami.


Přihlášku do fakultního kola soutěže Primus podává hlavní řešitel projektu. V případě, že jde o osobu, která nepůsobí na Univerzitě Karlově, a nemá tedy přístup do Informačního systému UK, hlavní řešitel musí nejpozději do 9. března 2019 požádat o přístup do aplikace prostřednictvím registračního formuláře Informačního systému UK http://veda.is.cuni.cz.


Návrhy projektů Primus do univerzitního kola soutěže se budou předkládat v elektronické podobě prostřednictvím online aplikace, kterou provozuje rektorát UK. Návrh v online aplikaci musí být podán v termínu stanoveném ve Vyhlášení soutěže.


[1] Podle Zásad soutěže Primus (úplné znění opatření rektora č. 17/2017 ve znění opatření rektora č. 5/2018) pouze „(v)e výjimečných a zdůvodněných případech lze popis vědeckého projektu předložit v českém jazyce“.Poslední změna: 11. leden 2019 11:00 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám