Office365 Podmínky

Stručné licenční podmínky pro Microsoft Office 365 pro studenty a zaměstnance

Fakulta Humanitních Studií Univerzity Karlovy dává k dispozici svým studentům a zaměstnancům produkt Microsoft Office 365 za následujících podmínek:


Pojmy


„Organizace" znamená Fakulta Humanitních Studií Univerzity Karlovy.


„Uživatel" označuje jakéhokoliv studenta či zaměstnance, který využije možnosti registrace licence prostřednictvím serveru fhs365.fhs.cuni.cz s podrobným návodem ke stažení zde.


„Licence“ označuje souhrn práv, které uživatel získá od firmy Microsoft prostřednictvím registrace na serveru fhs365.fhs.cuni.cz na základě smlouvy mezi firmou Microsoft a Organizací.


Základní práva


Licence opravňuje uživatele, kterému je přidělena, zejména k užívání softwaru Microsoft Office 365 Professional Plus až na 5 jeho zařízeních, vč. soukromých zařízení. Licence se vztahuje vždy na nejnovější verzi. Licence dále opravňuje uživatele k užívání cloudových služeb spojených s účtem, zejména elektronické pošty, prostoru 1TB úložiště OneDrive a cloudové verze Office 365.


Licence je časově omezená existencí alespoň jednoho vztahu (studia či zaměstnání) mezi Uživatelem a Organizací.


Základní omezení


Licence je nepřenosná. Nelze ji převést ani na jiného uživatele, ani na jinou organizaci, a to ani v rámci UK, ani na jiný rozsah licence. Licence je spojena s účtem, který byl při registraci Organizací přidělen Uživateli a který má tvar UKČO@office.fhs.cuni.cz, kde UKČO je přidělené osobní číslo Uživatele na Univerzitě Karlově (tzv. „číslo pod fotografií“).


Licence na zařízeních uživatele je podmíněna její aktivací pomocí přiděleného účtu. Uživatel se pro obnovování licence musí připojit k internetu alespoň jednou za měsíc.


Uživatel nesmí provádět zpětnou analýzu, dekompilaci, ani převod softwaru do strojového kódu, není-li toto výslovně povoleno rozhodným právem bez ohledu na toto omezení.


Software je licencován jako jeden produkt. Jeho komponenty, pokud existují, nelze oddělovat k užívání ve více než jednom počítači. Uživatel nesmí software prodávat, pronajímat, poskytovat na leasing, půjčit ani jinak převádět svá práva vyplývající z toto licence.


Uživatel se zavazuje dodržovat podmínky k užívání služeb firmy Microsoft, podrobně specifikované v dokumentu na http://www.microsoft.com/licensing/about-licensing/product-licensing.aspx#tab=3 (velmi složitý dokument).


Ukončení licence


Po ukončení vztahu mezi Uživatelem a Organizací dojde k postupnému omezení funkčnosti licence. Po určené době od ukončení vztahu (nyní je stanoveno 60 dní) dojde k zablokování účtu. Po uplynutí další určené doby (60 dní) je účet definitivně zrušen včetně výmazu všech dat uživatele na cloudových úložištích.


Dojde-li k obnovení vztahů mezi Uživatelem a Organizací, může uživatel Licenci reaktivovat prostřednictvím webu fhs365.fhs.cuni.cz.


Z podstatných důvodů, zejména z důvodu hrubého porušení licenčních podmínek firmy Microsoft může dojít k okamžitému odebrání licence a ukončení její funkčnosti včetně smazán dat na cloudových úložištích. Obdobně může dojít k okamžitému ukončení licence v případě hrubého porušení vztahu mezi Uživatelem a Organizací ze strany Uživatele. Udělení licence může být rovněž ihned ukončeno z důvodu hrubého porušení Autorského zákona č. 121/2000 Sb.


Licence rovněž končí v případě ukončení smlouvy mezi Organizací a firmou Microsoft.


Autorské právo


Všechna vlastnická a autorská práva k softwaru (včetně, ale ne výhradně, práv k obrázkům, fotografiím, animacím, video a audio nahrávkám, hudbě, textům a apletům zapracovaným do softwaru) a jakýmkoli kopiím softwaru náleží společnosti Microsoft a jejím dodavatelům. Software podléhá ochraně podle autorského zákona a mezinárodních dohod. Z tohoto důvodu musí Uživatel zacházet se softwarem jako s jakýmkoli jiným materiálem, na který se vztahuje autorské právo, s tou výjimkou, že může softwarový produkt nainstalovat do 5 svých zařízení.


Další ujednání


O případném zablokování účtu či ukončení licence informuje Organizace Uživatele výhradně prostřednictvím mailových adres, udaných uživatelem při založení účtu na webu fhs365.fhs.cuni.cz. Firma Microsoft informuje Uživatele zejména prostřednictvím mailové adresy, spojené s účtem.


Provoz služeb, jakož i distribuční balíčky softwaru Office365 zajišťuje firma Microsoft.


Uživatel nemá nárok na telefonickou podporu.


Správu licence zajišťuje Fakulta Humanitních Studií Univerzity Karlovy – Laboratoř výpočetní techniky.

Poslední změna: 12. únor 2018 12:12 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám