Zápis do studia


Uchazeči o studium na FHS UK, kteří u přijímacích zkoušek dosáhli bodové hranice pro přijetí ke studiu, byli dopisem a mailem pozváni k zápisu. Při něm mohou splnit zbývající podmínku přijetí, tj. doložit předchozí vzdělání, a zapsat se ke studiu.


Kdy zápis bude

Zápis do prvního ročníku bakalářského studia bude v pondělí 25. 6. 2018 v budově naší fakulty v Praze – Jinonicích, v přízemí, v místnosti č. 1034. Zápisy probíhají po celý den, začínají vždy v 9:00, 11:00, 13:00, 15:00 a 17:00 podle pozvánek.


Zápis do prvního ročníku navazujícího magisterského studia bude v úterý 25. 9. 2018 v budově naší fakulty v Praze – Jinonicích, v 2. patře v místnosti č. 2080 (budova A). Zápisy probíhají po celý den, začínají vždy v 9:00, 10:00, 11:00, 13:00 a 14:30 podle pozvánek. Přesný rozpis naleznete i zde


Pokud ze závažných důvodů nemůžete přijít v čas uvedený na pozvánce, ani nemůžete poslat za sebe někoho s ověřenou plnou mocí, můžete využít i jinou hodinu, nebo požádat o náhradní termín. Přednost při zápisu mají vždy ti uchazeči, kteří jsou na danou hodinu pozváni.


Žádost o náhradní termín zápisu pošlete na mail:  .


Pokud nemůžete přijít ani v náhradním termínu zápisu, požádejte předem o zápis v úředních hodinách studijního oddělení do konce září (pro uchazeče, kteří vykonali maturitní zkoušku letos v podzimním zkušebním období, jakož i pro uchazeče, o jejichž podané žádosti o uznání zahraničního vzdělání nebylo do 30. září 2018 rozhodnuto, je tato možnost prodloužena až do 22. 10. 2018, nicméně výuka začíná už 1. 10. 2018).


Jak zápis probíhá

U zápisu je třeba předložit:


  • průkaz totožnosti (občanský průkaz, řidičský průkaz, cestovní pas, zbrojní průkaz nebo průkaz o trvalém pobytu v ČR)

  • úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení (při zápisu do bakalářského studia), dokladu o ukončeném bakalářském nebo magisterském vzdělání (při zápisu do navazujícího magisterského studia), nebo v případě zahraničního vzdělání (vyjma Slovenska) nostrifikační doložku.


Nebudete-li moci přijít osobně, můžete být někým zastupováni na základě plné moci; v tom případě je třeba odevzdat i tuto plnou moc s úředně ověřeným podpisem.


Při zápisu dostanete:


  • Rozhodnutí o přijetí

  • můžete získat potvrzení o studiu a koupit si Karolinku (přehled studijních plánů, kontaktů, předpisů, doporučení ke studiu aj.)


Budete-li potřebovat, můžete také změnit formu studia (z prezenční na kombinovanou, a naopak).


Poslední změna: 19. červen 2018 11:01 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám