Důležité rady a kontakty pro řešitele

Obecné rady a kontakty

Obecně platí, že při řešení všech grantových projektů je primárně potřeba řídit se zadávací dokumentací (či jiným odpovídajícím dokumentem), již pro daný projekt vydal příslušný poskytovatel (např. Grantová agentura ČR, Technologická egantura ČR apod.). Upozorňujeme, že každý poskytovatel ma svá specifická pravidla čerpání, přičemž zároveň platí, že pravidla jednotlivých agentur se během let různě mění. Vždy je proto třeba sledovat konkrétní zadávací dokumentaci, jež se vztahuje přímo k vašemu projektu a která je pro vás závazná.


Veškeré konkrétní kroky je pak namístě konzultovat s Oddělením pro vědu a výzkum. Kromě toho je potřeba postupovat v souladu s fakultními pravidly a předpisy a ve spolupráci s příslušnými fakultními odděleními. V případě jakýchkoliv nejasností, pochyb či dotazů se vždy obracejte na Oddělení pro vědu a výzkum. Kontaktní osoba:


Kromě zadávací dokumentace jsou pak některé postupy dále upravovány fakultními předpisy a pravidly, kterým je rovněž třeba věnovat pozornost.


Uznatelnost nákladů

Obecně platí, že uznatelné jsou jen takové náklady, které vznikají v přímé souvislosti s řešením projektu a jejichž cena nepřesasahuje cenu v čase a místě obvyklou; prostředky musejí být vynakládány účelně, efektivně a hospodárně. Při čerpání prostředků dále dbejte na to, jakým způsobem zadávací dokumentace vašeho projektu definuje náklady, které nejsou uznatelné (mohou to být např. náklady na telekomunikační služby, dlouhodobé pronájmy, apod.).


Pracovní cesty

Chystáte-li se v rámci řešení grantového projektu vyrazit na pracovní cestu, postupujte v souladu s fakultními pravidly pracovních cest. Kontrolujte, zdali zadávací dokumentací nejsou vaše cesty nějak specificky omezeny (např. neuznatelnost pasivní účasti na konferencích apod.).


Objednávání majetku a služeb

Upozorňujeme, že dodavatelem pořizovaného majetku nebo služeb nesmí být řešitel, spoluřešitel ani jiný zaměstnanec příjemce nebo dalšího účastníka projektu nebo osoba spojená (ve smyslu § 23 odst. 7 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů) s příjemcem, dalším účastníkem projektu, řešitelem nebo odborným spolupracovníkem podílejícím se na řešení grantového projektu. Při hledání dodavatele je zároveň potřeba řídit se Opatřením rektora UK č. 27/2016 (viz zejm. čl. 22 odst. 2), respektive Opatřením děkana FHS UK č. 1/2017.


Nákup a opravy výpočetní techniky

Veškeré nákupy či opravy vypočetní techniky by měly probíhat prostřednictvím fakultní Laboratoře výpočetní techniky. Opravy techniky, jsou-li součástí uznatelných nákladů projektu, se mohou týkat jen takových přístrojů, jež jsou v majetku fakulty a jež přímo slouží k řešení projektu.


Nákup odborné literatury

Nákup literatury je potřeba realizovat prostřednictvím jinonické knihovny.


Uzavírání pracovních smluv a dohod (DPP, DPČ)

Uzavírání pracovních smluv či dohod (DPP, DPČ) je třeba předem konzutlovat s Personálním oddělením. Upozorňujeme na několik podstatných informací: 1) zadávací dokumentace někdy může limitovat osobní náklady, např. výši hodinové mzdy u dohod (např. některé projekty GA ČR mají maximum 250,- Kč/hod.!), celkovou výši všech úvazků u poskytovatele apod.; 2) ve smlouvách či dohodách pak zpravidla musí být specifikován druh činnosti nebo práce a jejich rozsah a uvedena souvislost s řešeným grantovým projektem vč. jeho názvu a registračního čísla (tyto informace je vhodné zanášet přímo do popisu práce!); 3) pokud s nějakou osobou uzavíráte dohodu a zároveň chcete, aby měla možnost vykonávat pracovní cesty, je třeba to v uzavírané dohodě explicitně uvést.


Vydání publikace (a dalších výstupů)

V první řadě je třeba se řídit instrukcemi k publikační činnosti. V návaznosti na to zdůrazňujeme, že je potřeba, aby jak nakladatelství/vydavatelství, tak samotné publikace splňovaly odborné nároky (např. kniha musí obsahovat jména odborných recenzentů, z nichž alespoň jeden je externí, shrnutí v alespoň jednom světovém jazyce atd.). Případné vydání knihy podpořené z projektu musí být předem ošetřeno nakladatelskou smlouvou. Kromě toho je u grantových publikací (ať už jde o vlastní knihy, kapitoly v kolektivních monografiích, časopisecké články apod.) obzvláště důležité nezapomenout jednak na náležitou afiliaci, ve které bude uvedeno pracoviště autora ("Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií", případně: "Charles University, Faculty of Humanitites"), a jednak na dedikaci odpovídající danému projektu (např. GA ČR zpravidla požaduje následující: "Publikaci lze uznat jako výsledek řešení grantového projektu pouze tehdy, je-li v ní výslovně uvedeno, že práce byla uskutečněna za finanční podpory poskytovatele a současně je uvedeno registrační číslo příslušného grantového projektu.") - obvyklé tedy bývá uvést v rámci dedikace zmínku o finanční podpoře daného poskytovatele, název projektu, registrační číslo projektu, nicméně vždy je dobré si ověřit konkrétní požadavky poskytovatele. Při absenci dedikace poskytovatel nemusí výstup uznat jako výsledek řešení projektu.


Jak už bylo uvedeno výše, všechny zmíněné otázky jsou detailně rozvedeny v rámci sekce Publikační činnost.Poslední změna: 22. květen 2018 12:45 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám