Biologie a etologie

Studium biologie a etologie na FHS UK (foto: http://web.natur.cuni.cz)


Studium biologie a etologie je na FHS UK představeno na bakalářském stupni v rámci programu Studium humanitní vzdělanosti v české i anglické variantě a pak především na navazujícím magisterském a doktorském stupni v rámci programů Obecná antropologie (se zaměřením na etologii člověka) a Sociální a kulturní ekologie (se zaměřením na přírodovědní a biologické základy ekologického výzkumu).


Etologie člověka je studijní specializace, která se zaměřuje na studium lidské psychiky a chování pomocí přírodovědných nástrojů. Vychází tak především z faktu, že lidská psychika a chování, stejně jako lidské fyzické znaky, jsou produktem biologické evoluce, a snaží se nalézt evoluční (tedy ultimátní) funkce psychických procesů a chování člověka. Dále se zaměřuje na popis mechanismů, např. kognitivních, fyziologických či behaviorálních, které tyto funkce bezprostředně umožňují. Přírodovědecký přístup je zřejmý nejen ve způsobu kladení otázek, ale také v použité metodice, kde jsou dominantní experimentální postupy a jiné kvantitativní metody. Specializace Etologie člověka na Katedře obecné antropologie FHS UK svůj badatelský zájem soustřeďuje na problematiku lidského chování a kognice v kontextu výběru partnera a partnerského vztahu, ontogenezi kognitivních schopností člověka, lidský vzhled a neverbální i verbální komunikaci ve vztahu s osobnostními rysy, lidskou sexualitu, historicko-teoretické aspekty věd o chování živočichů, kognitivní schopnosti zvířat, fylogenezi člověka a další příbuzná témata. Příklady konkrétních výzkumných témat, kterým se studenti mohou věnovat v současné době: souvislost tance a osobnosti člověka, osobnostní rysy a atraktivita projevující se v lidském hlase, ontogenetický vývoj čichových schopností, morfologické a behaviorální koreláty sexuálních prožitků, žárlivost a nevěra, vývoj gramotnosti u dětí, evoluční vývoj lidské laterality, člověk a domácí zvíře, atraktivita typů ošacení, schopnosti tvořit abstraktní pojmy u papoušků šedých. V rámci studia lze také rozšířit svůj záběr o studijní témata spolupracujících pracovišť, jako např. PřFUK, AV ČR, ČVUT, Sexuologický ústav, atd.


Obsahem studijního programu sociální a kulturní ekologie je zkoumání vztahů společnosti a jednotlivce k přírodě a životnímu prostředí především na půdě a prostřednictvím metod společenskovědních disciplín s nezbytným přírodovědným a biologickým minimem.


Biologii a etologii můžete na naší fakultě studovat v následujících studijních programech:


Navazující magisterské studium


Podívejte se na výběr z velké nabídky volitelných kurzů v této disciplíně. Můžete se také podívat přímo do Studijního informačního systému.


Poslední změna: 12. únor 2018 12:17 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám