Ph.D. Studium dlouhověkosti

Studia dlouhověkosti (prezenční / kombinovaná )

Studijní program: Humanitní studia


Vstup do přihlášky zde.

Podávání přihlášek pro akademický rok 2016/2017 je otevřeno do 30.9.2016


AKTUÁLNĚ: Soutěž o stipendium k doktorskému oboru „Studia dlouhověkosti“


Charakteristika oboru:


Obor Studia dlouhověkosti- Longevity Studies umožňuje hlubší a širší pochopení souvislostí a výzev spojených s prodlužujícím se lidským věkem v kontextu dalších změn ve společnosti a připravuje na kvalifikované hledání odpovědí a řešení teoretických i praktických otázek a etických souvislostí. Obor reaguje na probíhající demografické změny nejen ve smyslu stárnutí populace (kterým se zabývá gerontologie), ale také na prodlužování jednotlivých životních etap i na skutečnost, že se prodlužuje délka života lidí se zdravotním postižením a chronickou nemocností i dalších specifických skupin.

Obor Studia dlouhověkosti – Longevity Studies nabízí integrované studium na pomezí humanitních, sociálních, biomedicinských a dalších zejména aplikovaných věd. Obor reaguje na poptávku po odborné analýze otázek spojených s dlouhověkostí a stárnutím populace ve společnosti s důrazem na potřebu odborných a vědeckých řešení a využití poznatků v různých oblastech lidské činnosti.

Postgraduální studijní obor Studia dlouhověkosti – Longevity Studies připravuje vysoce kvalifikované odborníky ve výzkumu, expertní činnosti a transferu poznatků do praxe, kteří jsou schopni řešit na vědecké úrovni problematiku související s prodlužujícím se lidským věkem, ovládají adekvátní vědecké metody, jsou schopni koordinovat interdisciplinární týmy a publikovat nejen vědecké publikace, ale také vytvářet podklady pro rozhodování na všech adekvátních úrovních a v oblastech souvisejících s prodlužováním lidského věku.


Popis přijímací zkoušky a kritéria hodnocení pro akademický rok 2016/17


Součástí přijímací zkoušky je

1. Rozprava nad předloženým výzkumným záměrem. (max. 12 bodů).

2. Ověření znalostí anglického jazyka. Znalost angličtiny umožňující samostatné studium literatury a komunikaci v rámci mezinárodního badatelského týmu, telekonference a přípravu materiálů. Tyto požadavky budou ověřovány v rámci ústní přijímací zkoušky, která bude vedena částečně v angličtině (max. 4 body).

3. Ověření znalosti základní vědecké metodologie, prokázané základními znalostmi, eventuálně i činností a jejími výsledky, jak v oblasti teoretické, tak aplikované (max. 4 body).

Požadavkem je zpracování výzkumného záměru disertační práce (v doporučeném rozsahu cca 6 stran), na kterém bude student pracovat a obhájení před komisí, která bude ve svém rozhodování zvažovat jak samotný záměr, tak zejména kvalitu jeho zpracování z faktického i metodického hlediska. Proto se doporučuje, aby uchazeč svůj záměr předem konzultoval s eventuálním školitelem.

Z přijímací zkoušky lze získat max. 20 bodů.


Podmínky přijetí:


1. Podání vyplněné přihlášky do 30.9.2016 studiu spolu s následujícími přílohami:

- téma disertační práce, tj. stručná anotace výzkumného záměru (doporučuje se vypracovaného společně s oprávněným školitelem ze seznamu školitelů schválených oborovou radou studia);

- prokázání absolvování vysokoškolského studia na úrovni magisterského studijního programu (uchazeči, kteří absolvují magisterský nebo navazující magisterský studijní program po termínu podávání přihlášek, dokládají absolvování nejpozději 30.10.2016). Uchazeči, kteří absolvovali vysokou školu v zahraničí, předloží doklad o rovnocennosti vzdělání v případech, kdy to zákon vyžaduje;

- stručný odborný životopis;

- seznam odborné literatury, kterou uchazeč prostudoval s ohledem na svůj individuální zájem a zvolené téma projektu disertace.

- ostatní doklady hodné zřetele (např. přehled dosavadních publikací uchazeče, doklad o vykonání státní zkoušky nebo mezinárodně uznávaného certifikátu ze světového jazyka, doklad o vědecké praxi doma či v zahraničí apod.)

2. Prokázání absolvování magisterského nebo navazujícího magisterského studijního programu.

3. Obhájení stručného návrhu tématu disertační práce, které uchazeč předloží spolu s přihláškou ke studiu.

4. Dosažení bodové hranice stanovené děkanem. Uchazeč, který získá celkem méně než 10 bodů, nemůže být přijat.


Informace o uplatnění absolventů:


Absolvent doktorského studia ovládá vědecké metody relevantní pro absolventa doktorského studia humanitních oborů rozšířeného o tematické zaměření svého studia. Je schopen samostatně navrhovat a řešit vědecké projekty, expertizy, navrhovat opatření. Je schopen samostatné vědecké a pedagogické činnosti související s problematikou prodlužování lidského věku. V praxi je schopen koordinovat interprofesionální týmy v oblasti akademické, veřejné správy či samospráv i soukromém sektoru.


Garant studijního oboru:

doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D.


Garant studijního programu:

doc. PhDr. Jan Horský, Ph.D.


Adresa:

U Kříže 8, 158 00 Praha 5


Text akreditace:


Aktuální seznam školitelů:

prof. Dr. Stefanie Auer; doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc; doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc.; doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D.; doc. PhDr. Jan Horský, Ph.D.; Mgr. Dana Hradcová, Ph.D.; MUDr. Božena Jurašková, Ph.D.; doc. Ing. Lenka Lhotská, CSc.; doc. MUDr. Mgr. Jan Lužný, Ph.D.; Mgr. Michal Šteffl, Ph.D.; prof. PaedDr. Miroslav Vaněk, Ph.D.; Mgr. Lucie Vidovičová, Ph.D.


Poslední změna: 12. únor 2018 12:17 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám