Ph.D. Integrální studium člověka - Obecná antropologie (čtyřleté studium)

Integrální studium člověka - obecná antropologie
(prezenční / kombinovaná )

Studijní program: Humanitní studia

Počet přijatých v předchozím roce:

15    (prezenční)  

 2  (kombinovaní)

Počet přihlášených v předchozím roce:

16  (prezenční)

 3  (kombinovaní)

Minimální počet přijímaných:

1

Druh studia:

doktorské

Statistika přijímacího řízení: viz počty přihlášených, přijatých a zapsaných zde

Charakteristika oboru:

Toto postgraduální doktorské studium se vypisuje v prezenční a kombinované formě studia. Program umožňuje studium se zaměřením na filosofickou, historickou, sociálně-kulturní a sociolingvistickou antropologii a humánní etologii. Úkolem výuky v obecné rovině je osvojení si teoretických základů oboru a zvládnutí jeho metod a metodologie vědecko-výzkumné práce. Studijní plán doktoranda zahrnuje: - zkoušky z povinného i povinně volitelného modulu dle akreditačního materiálu; - povinnou zkoušku z živého světového jazyka; Po ukončení studia doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce student získává titul Ph.D. Koncepci studia určuje oborová rada.

Popis přijímací zkoušky a kritéria hodnocení pro akademický rok 2018/2019 :

Ústní přijímací zkouška se skládá z rozpravy nad projektem výzkumného záměru disertační práce a z ověření základních předpokladů pro studium oboru. (max. 10 bodů). Otázky přijímacího pohovoru ověřují způsobilost uchazeče pro řešení projektu disertační práce a soustřeďují se zejména na zvolené téma výzkumného projektu.

Podmínky přijetí:

1. Podání vyplněné přihlášky do 30.4.2018 studiu spolu s následujícími přílohami:
- téma disertační práce, tj. stručná anotace výzkumného projektu vypracovaného společně s oprávněným školitelem ze seznamu školitelů schválených oborovou radou studia;
- prokázání absolvování vysokoškolského studia na úrovni magisterského studijního programu (uchazeči, kteří absolvují magisterský nebo navazující magisterský studijní program po termínu podávání přihlášek, dokládají absolvování nejpozději 30.9.2018). Uchazeči, kteří absolvovali vysokou školu v zahraničí, předloží doklad o rovnocennosti vzdělání v případech, kdy to zákon vyžaduje;
- stručný odborný životopis;
- seznam odborné antropologické literatury, kterou uchazeč prostudoval s ohledem na svůj individuální zájem a zvolené téma projektu disertace.
- ostatní doklady hodné zřetele (např. přehled dosavadních publikací uchazeče, doklad o vykonání státní zkoušky nebo mezinárodně uznávaného certifikátu ze světového jazyka, doklad o vědecké praxi doma či v zahraničí apod.)

2. Prokázání absolvování magisterského nebo navazujícího magisterského studijního programu.
3. Obhájení stručného návrhu tématu disertační práce, které uchazeč předloží spolu s přihláškou ke studiu.
4. Dosažení bodové hranice stanovené děkanem.


Informace o uplatnění absolventů:

Absolvent oboru se bude moci vykázat znalostí metod i praxe vědecké práce v obecně antropologických oborech, tj. filosofické, kulturní, sociální, historické a biologické antropologii, s těžištěm v oblasti vlastní specializace. Dále pak znalostí antropologické práce v terénu za rozmanitých podmínek, dodržování její etiky, schopností precizně formulovat výstupní poznatky vědecké práce a zdárně je i v konkurenci umisťovat v prestižních časopisech. Uplatnění lze získat zejména při výuce na univerzitách a jiných typech vysokých škol, při výzkumu v rámci vědeckých ústavů a nadací, nevládních organizací či jednotlivých vládních resortů (zejména v oblasti práce a sociálních věcí, zdravotnictví, vnitra zahraničí), a dále v médiích v souvislosti s popularizací poznatků antropologie a vědy obecně.Garant studijního oboru:

doc. PhDr. Jan Horský Ph.D.

Garant studijního programu:

doc. PhDr. Jan Horský Ph.D.

Adresa:

U Kříže 8, 158 00 Praha 5

Web:

http://fhs.cuni.cz/FHS-816.html

Ptejte se nás na Facebooku.

Text akreditace:

http://fhs.cuni.cz/FHS-105-version1-phd_iscoa.pdf

Aktuální seznam školitelů:

Aktuální seznam školitelů:
(Kontakty na školitele naleznete v Moodle na Dokumentovém serveru pod Doktorským studiem.)

Mgr. Y. Abu Ghosh, Ph.D.; doc. ak. mal. J. Alt; PhDr. B. Altová, Ph.D.; prof. Dr. phil. J. Arnason; doc. Mgr. H. Bartoš, Ph.D.; prof. Ing. L. Bartoš, DrSc.; doc. PhDr. L. Benyovszky, CSc.; PhDr. D. Bittnerová, CSc.; Mgr. L. Brož, Ph.D.; prof. Mgr. V. Černý, Dr.; doc. Mgr. J. Češka, Ph.D.; doc. Mgr. L. Doležalová, M.A., Ph.D.; Mgr. P. Ezzeddine, Ph.D.; prof. RNDr. J. Flegr, CSc.; doc. RNDr. D. Frynta, Ph.D.; doc. Mgr. J. Fulka, Ph.D.; PhDr. M. Halbich, Ph.D.; prof. M. Havelka, CSc.; doc. Mgr. J. Havlíček, Ph.D.; Mgr. M. Heřmanský, Ph.D.; doc. Dr. phil. P. Himl; PhDr. J. Holba, Ph.D.; doc. MUDr. I. Holmerová, Ph.D.; doc. PhDr. J. Horský, Ph.D.; prof. M. Hroch, DrSc., CSc.; Mgr. L. Hroníková, Ph.D.; doc. PhDr. Z. Jurková, Ph.D.; prof. PhDr. J. Kandert, CSc.; Mgr. K. Klapilová, Ph.D.; doc. Mgr. K. Kleisner, Ph.D.; prof. RNDr. S. Komárek, Dr.; prof. PhDr. P. Kouba; doc. Mgr. Z. Kratochvíl, Dr.; prof. RNDr. H. Librová, CSc.; Mgr. J. Lindová, Ph.D.; Mgr. J. Marek, Ph.D.; doc. RNDr. A. Markoš, CSc.; Mgr. L. Martinec Nováková, Ph.D.; Mgr. N. Maslowski, DEA, Ph.D.; prof. PhDr. V. Matoušek, CSc.; PhDr. M. Moravcová, DrSc.; doc. PhDr. P. Mücke, Ph.D.; prof. PhDr. Z. Nešpor, Ph.D.; Mgr. M. Nodl, Ph.D.; doc. Mgr. A. Novák, Ph.D.; Mgr. J. Novotný, Ph.D.; doc. K. Novotný, M.A., Ph.D., DSc.; Mgr. et Mgr. K. Pauknerová, Ph.D.; prof. PhDr. J. Pešek, CSc.; Ing. arch. Mgr. M. Pětová, Ph.D.; doc. PhDr. Z. Pinc; Mgr. V. Pivoňková, Ph.D.; prof. Mgr. M. Putna, Dr.; Mgr. C. Říha, Ph.D.; PhDr. P. Salner, DrSc.; Mgr. T. Samek, M.A., Ph.D.; PhDr. G. Seidlová Málková, Ph.D.; doc. Dr. phil. H. Sepp; prof. JUDr. M. Skřejpek, DrSc.; prof. PhDr. J. Sokol, CSc., Ph.D.; doc. PhDr. B. Soukupová, CSc.; doc. Mgr. T. Stöckelová, Ph.D.; PhDr. L. Storchová, Ph.D.; doc. PhDr. J. Šubrt, CSc.; PhDr. M. Turková, CSc.; doc. PhDr. Z. Uherek, CSc.; prof. PaedDr. M. Vaněk, Ph.D.; Mgr. J. Varella Valentova, Ph.D.; prof. PhDr. P. Weiss, Ph.D., DSc.; Mgr. R. Zika, Ph.D.


 
 
 
 
 
 Obor ISCOA4  v tuto chvíli studuje celkem 33  studentů (21  žen a 12  mužů), 0  studentů oboru ISCOA4  je na stáži v zahraničí a 0  zahraničních studentů je nyní v rámci oboru ISCOA4  na stáži na FHS. Celkem studuje obor ISCOA4  6  cizinců.
V aktuálním přijímacím řízení je na obor ISCOA4  v tuto chvíli podáno 19  platných přihlášek.


datum poslední aktualizace: 20.7.2018 14:00:49

Poslední změna: 19. květen 2004 16:46 
print
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám