Ph.D. Historická sociologie

Forma studia: prezenční, nebo kombinovaná

Standardní doba studia: 4 roky

Charakteristika studia

Historická sociologie je unikátním studijním programem, který lze studovat v ČR pouze na FHS UK. Cílem tohoto programu je rozvíjet badatelskou činnost a pedagogickou přípravu odborníků se zaměřením na problematiku dlouhodobých sociálních procesů a trendů, jež významným způsobem ovlivňují život soudobých společností. Jedná se zejména o problematiku modernizace a sociální změny, globalizačních tendencí a vlivů, integračních a dezintegračních procesů, vztahů kontinuity a diskontinuity, náboženské a kulturní plurality, propojování globálního a lokálního, identifikaci šancí a rizik sociálního vývoje, analýzu konfliktních situací a možností jejich překonávání. Potřeba porozumět všem těmto otázkám vyvolává požadavky na rozvoj adekvátních teoretických a metodologických přístupů a zároveň na specifickou vysokoškolskou přípravu. Cílem studijního programu je takovou odbornou přípravu zajišťovat, zároveň také přispívat k rozvoji badatelské činnosti v dané oblasti.


Historickou sociologii nelze chápat jen jako nějaké hybridní spojení historie a sociologie. Je to obor vycházející z předpokladu, že jeho obecným předmětem je historická, časoprostorově determinovaná sociální realita. Přijetí tohoto předpokladu má důsledky jak pro teorii tohoto oboru, tak i pro jeho výzkumné strategie, neboť obojí má být orientováno nejen na analýzu přítomnosti, nýbrž i blízké a vzdálenější minulosti. V souladu s touto premisou tedy nelze historickou sociologii definovat jako speciální historickou nebo sociologickou disciplínu, nýbrž jako specifickou, interdisciplinárně orientovanou teoretickou a metodologickou perspektivu, jež je relevantní jak pro oblast základního výzkumu, tak i pro specializované výzkumné programy. Je to obor, který se výrazným způsobem zaměřuje na dlouhodobé sociální procesy, jakož i na analýzu rozdílů a podobností sociálních fenoménů v různých dějinných obdobích. Tematické směřování SP přibližuje ilustrativním způsobem odborný časopis Historická sociologie (Karolinum, Scopus), který je od roku 2009 redakčně zajišťován programem historické sociologie na FHS UK.


Historická sociologie má blízko jak k oboru sociologie, tak i k historickým vědám; má s nimi řadu společných či podobných konceptů, teoretických orientací, metodologických přístupů i výzkumných otázek, avšak není na ně – ani v případě sociologie, ani v případě historie – jednoduše převoditelná. Není to nějaké mechanické spojení dvou oborů, ale specifická badatelská perspektiva a specifický studijní program. Doktorský studijní program historické sociologie je koncipován tak, aby poskytoval kvalitní a náročnou odbornou přípravu těm, kteří se chtějí věnovat kvalifikované vědecko-výzkumné práci – a to zejména analytické a komparativní povahy – v některé z oblastí, kterými se soudobá historická sociologie zabývá.


Odkazy a kontakty

Proděkanka pro doktorská studia FHS UK: Ing. Jana Jeníčková, Ph.D.

Garant studijního programu: doc. PhDr. Jiří Šubrt, CSc.


Obecné informace o doktorském studiu


Vyhlášení přijímacího řízení a přihláška ke studiu v prezenční formě, v kombinované formě


Text akreditace


Návrhy témat disertačních prací


Aktuální seznam školitelů

Poslední změna: 18. březen 2021 11:17 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám