Výběr kurzů – sociologie

Vyučované předměty

Disciplína sociologie

Přehled předmětů vyučovaných v akademickém roce 2017/2018


Budoucnost demokracie

Kód předmětu: YBA039 Garant: Rynda,I.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Kurz je úvodní částí volného šestidílného cyklu. Je mezioborový, tedy určen všem studujícím bakalářského studia FHS se zájmem o danou problematiku. Klade si za cíl nastínit a diskutovat vybrané problémy demokracie se zřetelem k výzvám a rizikům, před kterými stojí současný svět. Studující získá základní vhled do problematiky vlivu médií, elit, populismu a demokratizace veřejného prostoru na podobu zastupitelské demokracie včetně příkladů zemí, kde demokratická tradice západního typu chybí (Rusko, islám).

Budoucnost demokracie: politika stará a nová

Kód předmětu: YBA111 Garant: Rynda,I.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Kurz je pátou částí volného šestidílného cyklu „BD“ (jednotlivé kurzy na sebe navazují volně, jsou tedy srozumitelné i jednotlivě a účast v předchozích semestrech není podmínkou pro semestry následující). Je mezioborový, tedy určen všem studentům bakalářského studia FHS se zájmem o danou problematiku. Klade si za cíl nastínit a diskutovat vybrané problémy demokracie se zřetelem k výzvám a rizikům, před kterými stojí současný svět.Pátý semestr je zaměřen na problematiku vývoje a podob zastupitelské demokracie. Obecně ideový přístup: vznik hnutí a třetího sektoru, „dovažování“ jednotlivých forem moci, „klasická“ politika a vznik veřejné politiky, přímá demokracie a participace, deliberativní a elektronická demokracie, nadvláda expertismu, nepolitická politika contra stranická politika, další subjekty (komory, svazy, profesní a cechovní organizace).

Cities in Civilization

Kód předmětu: YBH238 Garant: Tourek,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 3
ANOTACE doplnitANOTACE doplnit

Collective Memory and Its Research

Kód předmětu: YMH522 Garant: Šubrt,J. + Tomášek,M.
Semestr: letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 4
In the seminar the essential paradigms of collective memory research are presented. The emphases are put on French and German authors that extensively influenced the discourse of collective memory, such as Maurice Halbwachs, Pierre Nora, Paul Ricoeur, Aleida and Jan Assmann and others. Seminar further presents these concepts in particular instances and exposes various research agendas of collective memory studies. Discursive field; narrative; sites of memory; cultures of remembering; forgetting - cultural amnesia and de-contextualization - revisionism are identified as major established approaches in study of collective memory. Along with these, more recently emerged approaches, that innovate hitherto methodological apparatus and theory, are introduced: Social/cultural/collective trauma; folklore and forming national identity - nostalgia; cultural memory; politics of the past; politics of memory. The main purpose of the seminar is to familiarize students with various possible approaches to collective memory and through concrete examples highlight the topical relevance of collective memory research in today’s social sciences.

Česká otázka v evropském kontextu I.

Kód předmětu: YBAKS21ZP Garant: Havelka,M.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Kurz je možné charakterizovat jednak jako komentovanou a rozsáhlým filosoficko-teoretickým úvodem opatřenou přednášku z "duchovních dějin" moderního češství (pokud chceme upozornit na interdisciplinární povahu práce, nutně kombinující přístupy i interpretace děl z různých oblastí: filosofie, historiografie, sociologie, literárních dějin, politologie, religionistiky, teorie kultury atd.), jednak jako kurz z oblasti "dějin idejí" (pokud budeme zdůrazňovat historicko-filosofický pohled na vznik, rozširování, působnost, kontinuitu i proměny určitých základních "ideovýchelementů" tématu "česká otázka", v tom smyslu, jak "history of ideas" charakterizoval zakladatel oboru A. O. Lovejoy).

Česká otázka v evropském kontextu II.

Kód předmětu: YBA029 Garant: Havelka,M.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Kurz je možné charakterizovat jednak jako komentovanou a rozsáhlým filosoficko-teoretickým úvodem opatřenou přednášku z "duchovních dějin" moderního češství (pokud chceme upozornit na interdisciplinární povahu práce, nutně kombinující přístupy i interpretace děl z různých oblastí: filosofie, historiografie, sociologie,literárních dějin, politologie, religionistiky, teorie kultury atd.), jednak jako kurz zoblasti "dějin idejí" (pokud budeme zdůrazňovat historicko-filosofický pohled navznik, rozširování, působnost, kontinuitu i proměny určitých základních "ideovýchelementů" tématu "česká otázka", v tom smyslu, jak "history of ideas" charakterizovalzakladatel oboru A. O. Lovejoy).

Česká společnost a etnické skupiny

Kód předmětu: YBAKA07LI Garant: Moravcová,M. + Bittnerová,D.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Kurz koncipovaný s cílem naučit studenty pracovat v terénu v komunikaci a interakci s příslušníky různých národnostních menšin, etnických a imigračních skupin žijících v České republice. Zprostředkuje dovednost při získávání relevantních dat o způsobu života, kultuře, sebeidentifikaci a kulturních i společenských postojích těchto menšin a skupin.

Četba textů z environmentální sociální vědy

Kód předmětu: YME1515 Garant: Novák,A.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Cílem semináře je seznámit studenty a studentky s vybranými sociologickými přístupy ke vztahu mezi přírodou, životním prostředím a společností, se základními sociologickými pojmy environmentální sociologie, s osobnostmi a teoriemi. V kurzu se bude pracovat především s texty z knih: P.Macnaghten,J.Urry "Contested Natures" a J.B. Foster, B.Clark, R.York "The Ecological Rift". Probírané texty navazují na přednášky kurzu Environmentální sociologie a Seminář k environmentální sociologii. Předmět by měl také přispět k diskusi aktuálních témat. Seminář je založen na práci s texty a předpokládá aktivní účast.

Environmentální sociologie I.

Kód předmětu: YME1502 Garant: Novák,A.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Kurz představuje uvedení do oboru environmentální sociologie, do jeho dějin, základní terminologie, směrů a problémů až po současný stav, včetně nejvýznamnějších představitelů. Kurz předpokládá základní znalosti ze sociologie.

Ethnomusicology of Jewish Communities

Kód předmětu: YBA279 Garant: Seidlová,V.
Semestr: letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 3
Presenting diverse ethnomusicological research on the topic, this course not only opens the door to the less known local music worlds of the Jewish communities in Prague, but it also provides an orientation in the heterogeneous Jewish soundscapes as parts of contemporary global and diasporic cultural flows. Apart from the focus on relation of music, globalization and cultural appropriation, we will also look at the relation of music to politics of resistance towards totalitarian regimes. The role of music in the process of negotiation of ritual performance as a form of politics of identity will also be discussed as well as the relation of ritual music and social memory. The topic of social constructions of gender reflected in music making will also be included.

Feminism and the Environmental Movements

Kód předmětu: YMG158 Garant: Sokolová,V. + Helman,I.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 6
This course introduces students to the intersection of feminism and the environmental movement. Together we explore why feminism grounds itself in a deep concern for the environment as well as the link between feminist theory and the current environmental crisis. We survey the background and history of the movement as well as its contemporary diversity. In addition, this course investigates the origins of the current environmental crisis in Western science, philosophy and religion and devotes considerable time to the following topics in ecofeminist thought: politics, responsible citizenship, economics, materialism, ethics, animals, vegetarianism and religion. While examining various feminist critiques of this situation, we concentrate mostly on feminist solutions to the crisis.

Feminist Epistemologies and Science Studies

Kód předmětu: YMG136 Garant: Lorenz - Meyer,D.
Semestr: letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 6
This course offers practical and theoretical reflections on what kind of knowledge gender studies practitioners seek to produce, and how. Is knowledge making necessarily gendered? How does our own positionality shape our research, and how do we account for this? In what ways is research not merely an action of the mind but a practical intervention that changes what we observe? Is knowledge production in the natural sciences more objective, and what do feminists mean by objectivity? How do we speak for others? What is the role of material objects, apparatuses and emotions in knowledge production? And how does the knowledge produced work towards societal change? These are some of the questions that feminist theorists continue to address. The course introduces students to some of the key debates in feminist theories of knowledge (epistemologies) and science studies, and encourages reflection and practical guidance of their own (envisioned or ongoing) research projects. Students are encouraged to bring examples from their research such as interview extracts, imagery, statistics or ethnographic field notes that they find troubling for collective discussion in light of the theories we discuss.Contents: What is knowledge making and is it gendered? From the scientific revolution to contemporary feminist researchSeeing better from below? Standpoint theories and their criticsSituated knowledge, research apparatuses and boundary drawings Producing interferences/ Making differences that matter

Feministicke teorie a intersekcionalita

Kód předmětu: YMG148 Garant: Kolářová,K.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 6
Kurz představí feministické uvažování o intersekcionalitě a vzájemném vztahu kategorii diference. Specificky se zaměříme na vztah a vzájemné podmínění genderového heteronormativního řádu, řádu (nezpůsobilosti)vystaveném kolem kategorie "postížení", rasové ne/příznakovosti a privilegia, třídy a sociálniho statusu. Teoretické diskuze budou představeny skrze konkretní materiálové příklady.

From History of Social Sciences in 20th Century: Czech Sociology in International Context

Kód předmětu: YMN116 Garant: Skovajsa,M.
Semestr: zimní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 3
Kurz se zaměřuje na studium dějin české sociologie v mezinárodních souvislostech od roku 1945 až do poslední dekády. THE FIRST SESSION MEETS ON OCTOBER 10TH, 12:30 p.m., ROOM 2071 JINONICE (classes are cancelled on Oct 3 due to immatriculation ceremony).

Gender a náboženství

Kód předmětu: YMG153 Garant: Knotková,B.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 6
Kurz se zaměří na tato hlavní témata: konstruování genderu božství, konstruování genderu lidství v náboženských kontextech, politicko-sociální dimenze náboženství. Příklady budou vybírány především z indických náboženských systémů, judaismu, křesťanství a islámu.

Gender a válka

Kód předmětu: YMG160 Garant: Sokolová,V. + Kolářová,M.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 6
Válka má genderové rozměry a odlišuje se od jiných sociálních jevů tím, že je genderově silně asymetrická. Kurz se bude věnovat genderovým aspektům války, ozbrojeného konfliktu, armády a mírových aktivit. Seznámí studující se základními teoretickými přístupy v této oblasti, od klasických feministických studií války a debaty mezi proudy rovnost vs. diference (liberální vs. radikální) až k postmodernímu obratu a vnesení nezápadních perspektiv z jiných kulturních okruhů. Válku a mír budeme zkoumat z hlediska intersekce genderu, etnicity a sexuality. Konkrétně se kurz bude se zabývat hlavními bloky témat: účast a role žen ve válce, armádách a militantních hnutích, násilí na ženách ve válce, znásilnění jako válečná strategie, konstrukce militární maskulinity, feminismus a pacifismus, antimilitaristický aktivismus. Konstrukci femininity a maskulinity budeme sledovat na příkladu válek v různých historických obdobích i těch současných (konflikt v Sýrii, válka na Balkáně, v Afghánistánu, válka proti teroru atd.). Kurz bude probíhat jako seminář s přednáškovou částí, založený na studiu literatury a participaci studujících v hodinách.

Gender and Minorities in Post-Socialist Europe

Kód předmětu: YBAU014 Garant: Soler Muňoz,E. + Králová,S. + Lukešová,L.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 6
This is one of the courses of the UPCES programme (the Undergraduate Program in Central European Studies); the comprehensive information is available at: http://fhs.cuni.cz/FHS-239.html#3.This course aims to introduce the student with historical and contemporary issues of gender and "minorities", with particular emphasis on the Roma ("gypsies").

Gender, média a populární kultura

Kód předmětu: YBA250 Garant: Baslarová,I.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Studující se v rámci kurzu seznámí se základními tematickými okruhy, vztahujícími se k úloze a funkci médií v populární kultuře v souvislosti s kategorií gender a dalšími kategoriemi sociální stratifikace. Osvojí si základní přístupy k mediální konstrukci genderu ve vztahu k mediálním obsahům, publiku a produkci. Specifickou část bude představovat televize a nová média, konkrétně pak televizní seriály a žánry fantasy, sci-fi a postapo. Kromě teoretické reflexe dané problematiky budou výuku doplňovat rovněž empirická data a četné příklady z praxe, které budou vhodně ilustrovat danou tematiku.

Gender v období komunismu a transformace

Kód předmětu: YMG150 Garant: Havelková,H.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 6
Proměny genderových vztahů v období komunismu budou sledovány v několika vrstvách, jimiž jsou jednak reálie: vládní politika - ideologie a legislativa, změny v sociální struktuře zobrazené ve statistikách a odborných studiích, jednak reprezentace, diskuse a diskurzy. V kurzu budou promítnuty také minimálně tři genderově významné filmy z komunistického období. Těžištěm kurzu je diskuse o různých přístupech, konceptech a interpretacích komunistického období z genderového hlediska. Zvláštní důraz je kladen na roli elit odborníků a umělců, při spoluurčování genderové kultury společnosti, zahrnuti jsou právníci, demografové, sociologové, psychologové, sexuologové, lékaři, uměnovědci, filmaři a literáti. Materiály jsou dobové materiály a reflexe a zpětné reflexe genderových vztahů za komunismu psané po roce 1989, a to mj. v kontextu feministických diskusí mezi Východem a Západem. Éra komunismu je v kurzu pojata jako diferencovaná v synchronním i diachronním pohledu. Období transformace je i v genderových otázkách významně ovlivňováno tzv. dědictvím komunismu. Cílem kurzu je tuto vazbu blíže zkoumat. Kurz je zaměřen především na českou soudobou historii. Významným prvkem kurzu je objevitelská práce studujících.

GLBT filmová studia v transnacionální perspektivě

Kód předmětu: YMG147 Garant: Kolářová,K.
Semestr: zimní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 6
Kurz se věnuje filmovým a obecně kulturním reprezentacím genderové a sexuální jinakosti ve světovém i českém filmu a uvádí studující do problematiky Queer filmu a feministických, GLBTI a queer filmových studií a to v kontextu kritické refllexe globálních a transnacionálnícj proměn a vlivů. Jelikož částí kurzu je workshop navázán na filmový festival Mezipatra, diskutuje kurz i roli, kterou v politice genderových a sexuálních identit hrají mezinárodní filmové festivaly, a jakou roli hrají ve formování přístupu společnosti k alternativním genderovým a sexuálním identitám a životním zkušenostem a volbám.Kurz probíhá paralelně na George Washington University, Washington D.C., USA. Obě studijní skupiny se setkají v rámci workshopu během Mezipater a společně se festivalu zúčastní.Workshop je zamýšlen na prostor pro setkání dvou skupin studujících z rozlišných kulturních, politických a koneckonců i jazykových kontextů. Našimi partnery_kami v diskuzi jsou studující George Washington University a prof. Robert McRuer. Robert McRuer je mj. předním teoretikem queer teorií a "teorie kriploušství", zaměřené na kritickou dekonstrukci kategorie "postižení". Diskuze filmů, které budeme společně sledovat v rámci filmového festivalu, otevírají prostor pro konfrontace různých pohledů, i kontextualizované a konkrétnější diskuzi o transnacionálním rozměru filmových festivalů.

Historical Comparative Sociology

Kód předmětu: YMH501 Garant: Šubrt,J.
Semestr: zimní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 6
The objective of this course is to provide a general overview of the status and perspectives of historical sociology as a developing discipline. A further goal of the course is to prepare students for a more detailed discussion about the specific issues of comparative civilisation analysis, which shall be taught in the second year.

Historická sociologie imaginárního

Kód předmětu: YBA179 Garant: Šalanda,B.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Cílem semináře je zprostředkovat problematiku imaginárního s důrazem na historicko-sociologickou perspektivu, jež bude doplněna o aspekty sociálně-antropologické, historické, psychologické a filosofické. Seminář bude podporovat kritické čtení různých typů představivosti, fantazie, fikce, fabulace, iluze apod. Kromě jiných témat se bude týkat (politického) mýtu, symbolu, utopie, dále obětního beránka, mesianismu, hrdiny jako dokonalého vzoru, konečně pak konstrukce obrazu Druhého, nadpřirozena, snu, komizmu a smíchu.

Historická sociologie osobnosti

Kód předmětu: YBA128 Garant: Šalanda,B.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Kurz se zabývá problematikou osobnosti v perspektivě historických sociálních věd. Zaměřuje se především na výklady o aktérech, nositelích či uskutečňovatelích sociální změny v dějinách. Týká se role velkých osobností, autorit, elit, celebrit, vůdců a vládců. Celkově jde o analýzu sociální změny jak z personologického hlediska, tak i z organizačního aspektu. Studium osobnosti v orientaci na historickou sociologii představuje problematiku velmi závažnou, důležitou a aktuální, a to mimo jiné proto, že počet výrazných osobností vzrůstá také díky proměnám vzdělanostních struktur a mediálnímu propojení světa. Vytváření civilizačního řádu je koneckonců záležitostí menšin, k nimž patří rovněž vynikající jedinci jako nositelé sociální změny, technologických a jiných inovací. V neposlední řadě civilizace existují na základě silných idejí a ideálů, a tak jejich vůdcové hrají důležitou podpůrnou roli, ukazují směr, ale i zajišťují potřebný elán a nasazení. Spoluurčují běh věcí hlavně díky svému nadosobnímu statusu.

Historická sociologie politiky

Kód předmětu: YMH011 Garant: Německý,M.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4
Cílem předmětu je seznámit studenty s vybranými základními pojmy a autory historické sociologie politiky. Otázky definice a historického vzniku civilizací, moderních evropských států a národů budou tvořit základ pro analýzu dalších moderních forem politiky: voleb, politických stran, sociálního protestu a sociálních hnutí, občanství, občanské společnosti nebo sociálního státu. Pozornost bude věnována také antropologickému zkoumání historického vývoje politických struktur.

Kapitoly z dějin sociologie I.

Kód předmětu: YMD054 Garant: Nešpor,Z.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Prostřednictvím analýzy děl a myšlenkového odkazu klasických sociologických autorů a škol (Comte, Marx, Durkheim, Weber, Simmel, chicagská škola, strukturní funkcionalismus) přednáška ukazuje vývoj sociologie jako oboru i jeho celospolečenský dopad.

Kritická teorie reklamy

Kód předmětu: YBK034 Garant: Hájek,V.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
V tomto kurzu budeme reklamu sledovat jako určitou praxi skrývání, které se samo tají pod maskou transparentnosti a přímočarosti. Budeme se zabývat otázkou skrytých metod a významů, které dohromady skládají ucelenou nepsanou ideologii, jednotný dobový obraz světa plný nevědomých klišé, diskriminací a předsudků. Hlavní metodou reklamy je (hrozba) vyloučení, rozdmýchávání strachu z asociálna, které je ovšem ve skutečnosti důsledkem reklamního průmyslu. Budeme vycházet z klasických kritických teoretiků jako Adorno ad. a naši argumentaci budeme rozvíjet na konkrétních příkladech reklamních témat a strategií.

Krize jako příležitost I.

Kód předmětu: YBA143 Garant: Rynda,I.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Zatímco ve druhé polovině 20. století probíhal proces globalizace (jíž byl po řadu let věnován obdobný kurz), počátek 21. století přinesl v globálním měřítku krizi finanční, ekonomickou, environmentální, ale do krizových situací se dostává i oblast demografie, sídelní struktury, migrace. Krizi zažívá i politická sféra, věda, kultura a sdělovací prostředky a informace. Ve všech oblastech je různě zasažena místní, regionální a globální úroveň. V cyklu přednášek předních odborníků se posluchači seznámí s jejich názorem na jednotlivé oblasti a jejich problémy, klíčové hráče, rizika a možnosti řešení, bude-li krize pochopena správně – Jako příležitost ke změně.

Krize jako příležitost II.

Kód předmětu: YBA156 Garant: Rynda,I.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Zatímco ve druhé polovině 20. století probíhal proces globalizace (jíž byl po řadu let věnován obdobný kurz), počátek 21. století přinesl v globálním měřítku krizi finanční, ekonomickou, environmentální, ale do krizových situací se dostává i oblast demografie, sídelní struktury, migrace. Krizi zažívá i politická sféra, věda, kultura a sdělovací prostředky a informace. Ve všech oblastech je různě zasažena místní, regionální a globální úroveň. V cyklu přednášek předních odborníků se posluchači seznámí s jejich názorem na jednotlivé oblasti a jejich problémy, klíčové hráče, rizika a možnosti řešení, bude-li krize pochopena správně – jako příležitost ke změně.

Kvalitativní metodologie výzkumu – narativní metody a techniky

Kód předmětu: YMH034 Garant: Řezníková,S.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4
Kurz je úvodem do praktického využívání metodologie kvalitativního výzkumu. Nejprve bude představena kvalitativní metodologie sociologického výzkumu jako taková, včetně jejích specifik a odlišností od metodologie kvantitativní. Dále budou podrobně představeny nejčastěji využívané metody v sociologii: grounded theory (a její konstruktivistická verze), narativní (biografický) přístup a relevantní metody. Studující budou seznámeni s narativními technikami sběru dat: biografickým rozhovorem, polostandardizovaným hloubkovým či problémově zaměřeným rozhovorem, ohniskovými skupinami atd. tak, aby byli schopni použít je ve vlastním výzkumu.

Kvantitativní metody analýzy a popisu jevů v životním prostředí II.

Kód předmětu: YME04P1LX Garant: Hák,T.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Předmět rozvíjí základní znalosti o metodách hodnocení souvislostí lidské činnosti a životníhoprostředí. Vychází z konceptu socio-ekonomického metabolismu, který považuje antroposféru zasubsystém životního prostředí, jenž je se svým okolím propojen mj. toky energie a materiálů.Studenti se seznámí s hlavními přístupy pro výpočty indikátorů zátěže prostředí energetickýmitoky, materiálovými toky a indikátorů vypovídajících o nárocích na území/plochu. Pozornost jevěnována zejména interpretačním možnostem výsledných indikátorů.

Late Medieval Central Europe: State, Church and Society in European Context 

Kód předmětu: YBH141 Garant: Zaoral,R. + Kalenda,F.
Semestr: letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 4
The aim of the course is to present the basic problems of the late medieval history of Central Europe in broader European context. The attention will be paid to political, church as well as economic and everyday life history. Its attenders gain also general knowledge of literature and sources related to late medieval Central Europe. The course is designed as a suitable and recommended form of preparation for Comprehensive Exam in European History in Contexts.

Leisure and free time in Vienna, Budapest and Prague, 1860-1939

Kód předmětu: YBH236 Garant: Talaber,A.
Semestr: letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 4
ANOTACE DOPLNITANOTACE DOPLNIT

Lidská sexualita - seminář

Kód předmětu: YBA146 Garant: Klapilová,K. + Bártová,K. + Krejčová,L.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Rozvíjející seminář ke kurzu "Lidská sexualita". V rámci semináře pak budou mít frekventanti možnost rozvíjet teoretické znalosti pomocí jedinečných komentovaných dokumentárních ukázek, rozhovorů s odborníky či jinými zajímavými hosty k vybraným tématům.

Literature and Society: Central European Writers

Kód předmětu: YBAU013 Garant: Fulka,J. + Králová,S. + Lukešová,L.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 6
This is one of the courses of the UPCES programme (the Undergraduate Program in Central European Studies); the comprehensive information is available at: http://fhs.cuni.cz/FHS-239.html#3.This course of selected works in English translation will sample significantcontributions of 20th Century writers from Austria, the former Czechoslovakia(and its successor states), Germany, Hungary and Poland. It will introducestudents to the major ideas and themes that have made Central Europeanliterature a distinct and vital genre in the pantheon of world literature, one that,in particular, has left a lasting mark on modern consciousness via themoral answerability of individuals and societies.

Media Anthropology in Historical and Methodological Contexts

Kód předmětu: YBK039 Garant: Říha,D. + Maj,A.
Semestr: letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 2
In this lecture, combined with elements of discussions and case studies (total 10 hours) students will be introduced to the historical and contemporary studies in visual anthropology, visual sociology and communication anthropology. The special accent is given to the historical panorama and visual technologies (especially photography and film and digital media) and their impact on the methodology of research, ethical problems.

Methodology of Historical Science

Kód předmětu: YMH504 Garant: Marková,A.
Semestr: zimní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 2
The seminar aims at introducing into the basics of work with historical sources during the elaboration of a thesis or other academic papers. We will study the kinds of historical sources, archivist skills, methodology of historical research and the historical "craft" as such. We will discuss the various approaches necessitated by the particular historical researches, emphasis will be laid on processing and selective use of information, on critical analysis of the sources and the dubious possibility of objectivity of historiography.

Methods of Promoting Gender Equality

Kód předmětu: YMG219 Garant: Pavlík,P.
Semestr: letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 6
Genderová rovnost je zásadní výzvou pro každou demokratickou společnost minimálně od šedesátýchlet minulého století, kdy se otázka rovných příležitostí stala jednou z nosných agend druhé vlnyfeminismu a demokratizačních snah obecně. Dnes je genderová problematika jedním ze základníchpilířů politiky všech rozvinutých demokratických zemích i Evropské unie a v této souvislosti bylavyvinuta řada metod pro její prosazování, mezi které patří například genderový mainstreaming,genderový budgeting, genderové statistiky či různé formy pozitivních opatření. Cílem kurzu budeseznámit studentky a studenty s nejdůležitějšími z těchto metod i s jejich praktickou aplikacív kontextu existujícího institucionálního zabezpečení politiky genderové rovnosti v České republice.Důraz je kladen na kritické myšlení, reflexi a vlastní interpretaci dané problematiky.

Metody prosazování genderové rovnosti

Kód předmětu: YMG119 Garant: Pavlík,P.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 6
Genderová rovnost je zásadní výzvou pro každou demokratickou společnost minimálně od šedesátýchlet minulého století, kdy se otázka rovných příležitostí stala jednou z nosných agend druhé vlnyfeminismu a demokratizačních snah obecně. Dnes je genderová problematika jedním ze základníchpilířů politiky všech rozvinutých demokratických zemích i Evropské unie a v této souvislosti bylavyvinuta řada metod pro její prosazování, mezi které patří například genderový mainstreaming,genderový budgeting, genderové statistiky či různé formy pozitivních opatření. Cílem kurzu budeseznámit studentky a studenty s nejdůležitějšími z těchto metod i s jejich praktickou aplikacív kontextu existujícího institucionálního zabezpečení politiky genderové rovnosti v České republice.Důraz je kladen na kritické myšlení, reflexi a vlastní interpretaci dané problematiky.

Migration in Worldwide Context from Anthropological and Sociological Perspectives

Kód předmětu: YBA209 Garant: Jirka,L.
Semestr: zimní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 4
Course is aimed at approaches of migration used in European or American sociological and anthropological context and, simultaneously, understudied in the Czech Republic. Course will start with introducing of basic presumptions of migration and continue with specific concepts. Lectures are taken in English.

Mimoevropské hudební kultury

Kód předmětu: YBAKA11ZI Garant: Jurková,Z.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Kurz poskytuje základní orientaci v hudebních kulturách, jejichž koncepty, zvukové jevy i sociální kontext hudby jsou mnohdy značně odlišné od naší. Tím jednak doplňuje obraz kultury, poskytovaný v jiných kurzech, a navíc umožňuje i nově pochopit fenomén hudby.

Moderní česko-německé vztahy pohledem etnologie I.

Kód předmětu: YBA263 Garant: Soukupová,B.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Cílem kurzu je analyzovat česko-německé soužití v Rakousku a v Rakousko-Uhersku s jeho dvěma krajními póly: konfliktem a spoluprací, krystalizaci komunikačních stylů, profilaci české a českoněmecké identity, vliv modernizace na česko-německý dialog a vznik kritického češství. Dále kurz sleduje vztah Čechů a českých Němců k Německé říši, k Rakousko-Uhersku, Francii, Rusku a dalším klíčovým politickým mocnostem.

Moderní česko-německé vztahy pohledem etnologie II.

Kód předmětu: YBAKA20LI Garant: Soukupová,B.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Východiska české většiny a českoněmecké menšiny v Československé republice, vývoj jejich komunikace; Češi jako státotvorný národ, čeští Němci jako menšina. Kontrast kulturní a národněpolitické jsoucnosti Čechů a českých Němců v československém státě. Krystalizace českoněmeckých postojů k novému státnímu útvaru: tragédie, aktivně přijatý osud i volba. Měnící se vztah Československé republiky k "novému" Rakousku a k Německé říši na bázi vysoké politiky i "zdola", nerovnoměrnosti jako kritéria sousedství.Identita českoslovenství a evropanství, jejich vzájemná provázanost.

Moderní česko-židovské vztahy pohledem etnologie

Kód předmětu: YBAKA22LI Garant: Soukupová,B.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Východiska (daná legislativou i faktická) židovské menšiny v Rakousku, Rakousko-Uhersku a v Československé republice, kauzální výklad jejich změny. Diferencující se poměr většinové české i českoněmecké společnosti k židovským spoluobčanům, cesta od antijudaismu k antisemitismu jako ideologickopolitickému nástroji masových politických stran a hnutí. Krystalizace českožidovské a národněžidovské identity, hiearchizace jejich komponentů v modernizující se společnosti. Konflikt mezi asimilanty, sionisty a ortodoxními Židy na pozadí střetu identity české, českoněmecké, židovské, rakouské, československé.

Moderní společnost a sociologické teorie

Kód předmětu: YBA013 Garant: Šubrt,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Výklad je koncipován tak, aby pokryl základní témata soudobé teoretické sociologie. V jednosemestrálním kurzu je obsah přednášek rozčleněn do následujících problémových okruhů: strukturní funkcionalismus a neofunkcionalismus (T. Parsons, R. K. Merton, J. Alexander), teorie konfliktu (L. Coser, R. Dahrendorf), sociální konstruktivismus (P. L. Berger - T. Luckmann), dramaturgická sociologie (A. Goffman), teorie komunikativního jednání (J. Habermas), teorie strukturace (A. Giddens), konstruktivistický strukturalismus (P. Bourdieu), systémová teorie (N. Luhmann, R. Münch), teorie postindustriální a postmoderní společnosti (D. Bell, A. Toffler, J.-F. Lyotard, Z. Baumann), teorie druhé moderny, rizikové společnosti a globalizace (U. Beck, E. Wallerstein, M. Albrow, R. Senett).

Modernization in nineteenth century Central Europe

Kód předmětu: YMH327 Garant: Erdelyi,M.
Semestr: letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 4
The aim of the course is to familiarize students with the main topics and problem areas in the history of Central Europe in the long nineteenth century. The course follows a topical arrangement focusing on central themes at the intersection of social history and historical sociology; it is neither chronological, nor comprehensive. Each section starts with the presentation of basic theoretical concepts, followed by the discussion of selected readings. The course focuses on problem areas in connection with the social and economic changes that took place in Central Europe during the long nineteenth century. The key concept of our discussion is ‘modernization theory’ and the different facets of modernization understood as a process of social and economic change in the period under scrutiny. Here, instead of interpreting ‘modernization’ as a normative developmental model, the course demonstrates how modernization could be analyzed as a heterogeneous and non-linear process, which always infers the possibility of fallbacks, as the history of Central Europe demonstrates it, and contains a mixture of ‘traditional’ and ‘modern’ elements.

Multietnická a multikulturní společnost Československé (České) republiky

Kód předmětu: YBAKA24LI Garant: Soukupová,B.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Cílem kurzu je podat kritickou analýzu mezietnických a mezikulturních vztahů v první a v druhé republice. Prvořadá pozornost je zaměřena na česko-německé, česko-židovské, slovensko-židovské, česko-maďarské a česko(slovensko)-cikánské soužití a vedležití.

Music and Youth Cultures

Kód předmětu: YBA241 Garant: Verbuč,D. + Jurková,Z.
Semestr: letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 4
In this course, we will investigate the notion of youth culture and its relation to music. We will examine history and theory of youth cultures, and look closely into particular case studies from around the world. Studies of youth ‘subcultures’ such as beatniks, hippies, mods, rockers, skinheads, punks, and goths will serve us as a starting point that will launch us into a much broader and contemporary space of youth cultures. After continuing with riot grrrls, ravers, and hipsters, we will observe mainstream youth cultures in Great Britain and the US, African American youth cultures in the US, Asian and African diasporic youth cultures in Great Britain and France, and hip-hop, dance music, heavy metal, and punk related youth cultures in Mexico, Brazil, East Europe (before 1989), Caribbean Islands, West Africa, and Middle East. We will frame our discussions around the intersection of race, class, gender, sexuality, ethnicity, and nationality, and observe the relations between youth culture and dominant society. Moreover, we will be particularly interested in social and cultural aspects that shape youth cultures, specifically media, technology, economy, politics, and place. We will also host a local guest one week, who will talk about Czech youth cultures under communism. Class discussions will be based on weekly readings, music examples, and films. Students’ assignments will include brief writing responses to the readings, and a final exam (essay questions). No preliminary requirements.

Music and Youth Cultures Summer School: Between Global and Local/Czech

Kód předmětu: YBA195 Garant: Verbuč,D. + Jurková,Z.
Semestr: letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 3
The purpose of the summer school Music and Youth Cultures: Between Global and Local/Czech is to study music youth cultures both globally and locally, through theory and ethnographic practice.

Music as Representation of Minorities

Kód předmětu: YMA364 Garant: Skořepová,Z.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Od svých počátků se etnomuzikologie zabývala hudbou různě definovaných menšin z celého světa. V tomto kurzu se seznámíme s konceptem menšiny a proměnami jeho významu v antropologii i v dalších sociálních a humanitních disciplínách. Na příkladech výzkumů etnomuzikologických klasiků i současných prací nejen z prostředí Střední Evropy a zejm. Prahy a Vídně poznáme stěžejní témata zkoumání v oblasti hudby a menšin. Náplní kurzu bude výklad, diskuse nad probíranými tématy, texty i audio a video ukázkami a návrhy možných vlastních výzkumů. Z ORGANIZAČNÍCH DŮVODŮ (vyučující má několikaměsíčního kojence) se kurz bude konat BLOKOVĚ, V TERMÍNU 22.-23.dubna 2017, Vzhledem k blokovému konání je třeba, aby se studenti seznámili s probíranými texty s dostatečným předstihem.

Music, Culture, and Technology

Kód předmětu: YBA213 Garant: Verbuč,D. + Jurková,Z.
Semestr: zimní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 4
Technology forms an immediate material basis of music culture, both in a sense of general technology (industrialization, mechanical and digital technologies), and music technology (music instruments, recording and music reproduction technologies). In this class, we will be interested in how historical-technological changes affected music (its form, content, style), and its surrounding culture (listening modes, aesthetics, copy-right laws, social interaction, lifestyles). We will start with pre-20th century music technologies (paper, print, and acoustic and mechanic music instrument technologies), and then spend most of the time with 20th and 21st century music technologies (electric and electronic music instruments and devices: gramophone, radio, tape, digital technologies). Class topics will include: (1) an impact of the early recording formats and devices on the early-20th century reconfigurations in music, culture, and society, (2) relationship between technology (recording formats, electric and electronic instruments, studio production) and music genres (especially jazz, rock, electronic dance cultures, and avant-garde music), (3) technology as a content of music, (4) music-related technology as social power (standardization, control of behavior, laws, cultural appropriation) vs liberation (democratization, empowerment), (5) the role of technological mediation at live music events, (6) authenticity, cultural associations, prejudices, and fears as related to music technologies, (7) relation between place/space and technology (acoustics, urban soundscapes), and (8) retro(-futuristic) technological music trends. We will approach these topics from a variety of theoretical and disciplinary frameworks, including anthropology, sociology, cultural studies, media studies, sound studies, ethnomusicology, and critical theory. With the aid of assigned readings, listening examples, film viewings, and class debates, we will look into a variety of case studies discussing particular music technologies and their musical and cultural effects, both in Western and non-Western societies. We will also host a couple of guests specializing in electronic dance music, and avant-garde music production and technology.

My a oni: Evropa a "evropanství" v raném novověku

Kód předmětu: YBH185 Garant: Ondo Grečenková,M.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Přednáška je určena všem zájemcům o evropské kulturní dějiny 17. a 18. století. Budeme se věnovat rozdílům a shodám ve vývoji jednotlivých států a společností Evropy. Zaměříme se na otázku komunikace mezi lidmi a státy, budeme si číst cestovní deníky tehdejších lidí se snahou pochopit, jak se na cizí realitu dívali, jak ji analyzovali a svá pozorování předávali dále. Porovnáme vznikající úřední aparát jednotlivých zemí, zastavíme se také u otázek korupce a řešení různých afér v tehdejší době. Srovnáme vzdělávání lidí a jejich kariérní možnosti v jednotlivých zemích, podíváme se na vztahy mezi církví a společností, stejně jako na ty, které existovaly mezi státem a společností. Finálně se zaměříme především na pokusy o určité "intelektuální sjednocení" Evropy formou nadstátní instituce "Republiky učených" i "Republiky vědců" a na pojetí kosmopolitismu a individualismu v osvícenské době. Kurz se pokusí posluchačům přinést nejen nový pohled na některé aspekty evropských dějin, ale také je připravit na úspěšné absolvování dějepisných zkoušek.

Myslet sociologicky

Kód předmětu: YBA117 Garant: Šťovíčková Jantulová,M.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Jak jsou pro sociální analýzu užitečné pojmy struktura a jednání? Co rozumí sociologové těmito pojmy a jak je možné je využít pro analýzu dynamický změn ve společnosti? Jak a v čem společnost ovlivňuje naše jednání a na druhé straně, jak a v čem si může jedinec v rámci těchto omezení volit? V rámci seminářů budeme hledat odpovědi na tyto otázky prostřednictvím textů klasiků sociologie jako E. Durkheim, M.Weber, P. Berger a T. Luckmann, P.Bourdie, A Giddens. A také diskutovat využití získaných poznatků pro analýzu aktuálních společenských témat. Texty a témata kurzu odpovídají zadání k ústní zkoušce SVIP ze sociologie.V rámci seminářů budou diskutován vždy jeden text, předepsaný na daný seminář. Texty jsou dostupné v elektronické podobě v Moodlu FHS UK. Předpokládá se aktivní účast na semináři. Na závěr studující vypracují odbornou stať, která bude tematicky navazovat na témata a texty kurzu.

Náboženství a dějiny muslimských zemí I.

Kód předmětu: YBH172 Garant: Nešpor,Z.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
První semestr dvousemestrálního kurzu, který seznamuje se základními prvky muslimské kultury a náboženství na historickém základě. Výklad v tomto semestru je věnován hlavně formování islámských náboženských a sociopolitických institucí v období prvních dvou století hidžry. Kurz je určen pro bakalářské studenty a i když je základním rozvržením totožný s magisterským kurzem Islám I., výklad a požadavky na absolvování jsou přizpůsobeny podmínkám a možnostem bakalářského studia.

Občanská společnost v EU a v mezinárodních organizacích (kombinovaná forma)

Kód předmětu: YMN00OSEU Garant: Pajas,P.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Cílem předmětu je představit pojem aktivního občanství a občanské společnosti z perspektivy vzájemného ovlivňování společností a kultur Evropy a celého světa. Účelem je pochopit, jak bylo a je místní – lokálně teritoriální, národní a etnické prostředí ovlivňováno širšími souvislostmi na kontinentální a globální úrovni. Současná společnost a její politické, kulturní i občanské uspořádání je od konce předminulého století ve stále se zrychlujícím tempu ovlivňována vývojem lidstva. Během necelé desítky generací se planeta Země stala přístupnou všem na téměř celé své ploše a všichni její obyvatelé jsou nyní občany planety Země, sdílející odpovědnost za její další vývoj a za soužití lidstva v rámci jedinečné přírody této jediné obyvatelné planety v soustavě Slunce. První okruh témat na které se chci zaměřit je přehled a posouzení vlivu minulých i současných kultur a rozvoje lidského poznání a jeho dostupnosti jednotlivcům na vývoj občansky aktivního chování obyvatel Evropy. Druhý okruh témat se týká probíhající integrace původně mocensky vytvářených a později národnostně stále výrazněji homogenizovaných států Evropy do širšího celku sdílejícího demokratické hodnoty (Rada Evropy), politické a obranné zájmy států s demokratickým uspořádáním v Evropě s těmi v Severní Americe (NATO) a konečně sdílející a společně chránící ekonomické zájmy umožňující svobodný rozvoj ekologicky šetrného podnikání v rámci původně Evropských společenství, dnes pak v rámci Evropské unie. Jde o to podrobněji se seznámit s tím, co mohou občané Evropy očekávat od institucí nadnárodních celků, co společným zájmům mají ve vlastním zájmům obětovat a co je třeba chránit, aby se zachovaly a dále rozvinuly a obohatily historicky vzniklé hodnoty, které nás, Evropany, spojují a činí aktivními občany. Ve světle současných jevů souvisejících s dopady ekonomických rozdílů, politických střetnutí globálních sil a vlivů urychlujících a prohlubujících se změn životního prostředí vystaveného tlaku rostoucí populace lidstva a důsledků současné technické civilizace, je účelem třetího okruhu semináře společně posoudit, do jaké míry lze individuální občanskou aktivitu propojit na lokální, národní i mezinárodní úrovni a tím přispět k tomu, aby se nejen naše Evropa, ale celý svět se všemi různostmi společenského, filozofického, kulturního, ekonomického, ekologického a politického uspořádání na úrovni států a zemí vyrovnal s hrozbami, které doprovázejí současné globální jevy míšení kultur, konfliktu zájmů a růzností zděděných možností a prostředí. Podrobně bude také diskutována role občanů a jejich spolků či jiných organizací v rozvoji demokracie a občanské společnosti, jakož i selhání občanů. Jednotlivců i jejich organizací v kritických obdobích minulého století. Je to východisko k pochopení hrozeb, jimž musíme jako aktivní občané čelit v současnosti.Detailní popis předmětu viz anotace a sylabus pro presenční studium. V kombinovaném studiu bude na dvou setkáních prostor pro přehled základních informací a konzultace k tématům samostudia. Na prvním setkání budou nabídnuta témata pro vypracování esejíNa druhém setkání bude zadán zkrácený test z otázek obdobných otázkám 1. a 2. testu presenčního studiaPodmínky k získání kreditů - viz podmínky pro presenční studium v přiměřené interpretaci

Ochrana přírody – Aplikovaná věda

Kód předmětu: YME1503 Garant: Pavlíčko,A.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Kurz představuje uvedení do oboru praktické ochrany přírody, v kombinaci a vazbami na životní prostředí prostřednictvím praktických opatření a nástrojů. Předpokládá se legislativní rámec od doby vzniku novodobého státu a zákona o ochraně přírody a krajiny, včetně základní terminologie, směrů a problémů až po současný stav, včetně praktických zkušeností s vytvářením dokumentů ochrany přírody o různé právní síle a praktické poznatky z procesu jejich schvalování či řízení. Kurz předpokládá základní znalosti ze životního prostředí, ochrany přírody a krajinné ekologie, včetně krajinné sociologie.

Orální historie ve výzkumu soudobých dějin

Kód předmětu: YMO016 Garant: Vaněk,M.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Kurz je určen všem studentům zajímajícím se hlouběji o metodu orální historie a praktické výstupy, které byly pomocí této metody shromážděny, analyzovány a interpretovány. Úkolem kurzu je seznámit studenty s teoretickými otázkami metody orální historie při výzkumu soudobých dějin, s vývojem metody, s jejím postavením vzhledem k dalším historickým metodám, s jejím interdisciplinárním využitím v dalších humanitních oborech (antropologie, etnologie, sociologie, politologie atd.). Přednášky připraví studenty na vlastní vedení a zpracování rozhovorů, seznámí je s procesem analýzy a interpretace výsledků získaných metodou orální historie a konečně s technickým zpracováním takto získaných dat, tj. uložením (archivací) shromážděného materiálu.

Organizovaná občanská společnost: úvod do studia

Kód předmětu: YBA112 Garant: Šťovíčková Jantulová,M.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Předmět je uvedením do problematiky občanské společnosti. Formou jednotlivých uzavřených přednášek nabízí seznámení s hlavními tématy magisterského oboru Studia občanského sektoru. v rámci přednášek se představí jak učitelé SOS, tak hosté. Podmínkou získání zápočtu je odevzdání přípravy na závěrečnou diskusi (viz. sylabus) a úspěšné absolvování testu. Test bude z literatury k jednotlivým tématům a bude se skládat ze 4 otevřených otázek.

Percepce hudební tvorby

Kód předmětu: YBK7001ZI Garant: Kratochvíl,M.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Cílem předmětu je seznámit studenty s proměnami hudby ve 20. a na počátku 21. století. Nepůjde ovšem o historický přehled, vybraný materiál poslouží k demonstraci toho, jakou roli má hudba ve společnosti, jak se v ní odrážejí společenské proměny, co od hudby očekává její publikum, jak se proměňují měřítka k ní vztahovaná. Pozornost bude věnována evropské vážné hudbě, ale také souvisejícím hudebním oblastem, jako je hudba populární, improvizovaná či hudba mimoevropských kultur.

Pojetí "tradice" ve společenských vědách: diskuse přístupů

Kód předmětu: YBA133 Garant: Bittnerová,D. + Novotná,H.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Kurz je zaměřen na diskusi konceptů tradice. Je budován na konfrontaci různých oborově determinovaných přístupů. Umožní tak nejen rozvíjet kritické čtení textů, ale vytvoří také pole pro vymezování pozic klíčových oborů, které s pojmem tradice pracují. Pohybovat se budeme v diskurzu etnologie - antropologie - sociologie - historie, popřípadě filosofie - mainstreamovém diskurzu. Budeme diskutovat otázky existence x udržování x konstruování tradice, položíme si otázku tradice jako kulturního jevu x procesu, diskutovány budou koncepty blízké tradici: např. paměť, identita, lidová kultura. Kurz bude založen na četbě textů, sledování filmů a práci v semináři.

Politická sociologie

Kód předmětu: YBA268 Garant: Klepárník,V.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Kurz představuje obecný úvod do Politické sociologie jako disciplíny, jejich hlavních témat i některých vybraných aktuálních diskusí. Zaměřuje se stěžejní témata v rámci tří základních bloků, Stát, moc a demokracie; Demokracie, sociální a politický konflikt; Občanská společnost, média a veřejné mínění.

Politiky identit

Kód předmětu: YBA207 Garant: Zandlová Vaňková,M.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Kurz vychází z předpokladu, že nejrůznější (kolektivní) identity a loajality nejsou lidem vrozeny, nýbrž sociálně konstruovány. Toto konstruování se může dít různými způsoby – v kurzu se zaměříme na záměrné, cílené snahy a strategie, jejichž prostřednictvím někteří aktéři sociálně zvýznamňují a prosazují uznání určité identity jako rovnoprávné, zakládající nebo naopak narušující legitimní uspořádání (sociálního) světa. V užším smyslu lze hovořit o emancipačních hnutích. Budeme tedy věnovat pozornost různým sociálním procesům a jevům (etnorevitalizace, separatismus, sociální hnutí, náboženský fundamentalismus atd.) a konceptům, které mohou zprostředkovat jejich analytický výklad a pochopení (např. „etnicita“, „národní identita“, „gender“, „třída“, „kapitál“, „sociální rámování“ atd.). Některá témata přednesou hostující vyučující, kteří se na danou oblast specializují. Oborově budeme vycházet nejvýrazněji ze sociální a kulturní antropologie.

Politiky identit - seminář

Kód předmětu: YBA208 Garant: Zandlová Vaňková,M.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Seminář navazuje na kurz Politiky identit. Seminář je koncipován jako výrazně interaktivní. Má několik forem: 1) práce s texty, tj. jejich komentovaná četba a kritická debata 2) skupinové prezentace studentů, zaměřené na konkrétní témata 3) analýza vizuálních materiálů (dokumentární a jiné filmy, webové stránky, tiskoviny atd.) 4) exkurze. Cílem semináře je naučit se promýšlet a analyzovat nesamozřejmost sociálních jevů a procesů a především reflektovat více i méně skryté procesy utváření, prosazování a zrovnoprávňování určitých skupin, které se definují, nebo jsou klasifikovány jinými, prostřednictvím sdílených charakteristik – resp. identitních rámců. Měli bychom se věnovat též kritice identitních politik, které mohou v určitých polohách vést k esencializaci některých identit a jejich nositelů.

Politiky paměti

Kód předmětu: YBA210 Garant: Novotná,H.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Cílem kursu je seznámit studenty se základními přístupy sociálních věd (sociokulturní antropologie, potažmo sociologie) k analýze a interpretaci minulosti resp. toho, jak je minulost v současnosti přítomná. Prostřednictvím přednášek a četby klíčových textů budeme sledovat, jak je minulost ve společnosti a společností utvářena a jak je s ní zacházeno. Součástí kursu bude i několik exkursí (veřejný prostor, muzeum, divadelní či filmové představení).

Politiky paměti - seminář

Kód předmětu: YBA256 Garant: Novotná,H.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Cílem kursu je seznámit studenty se základními přístupy sociálních věd (sociokulturní antropologie, potažmo sociologie) k analýze a interpretaci minulosti resp. toho, jak je minulost v současnosti přítomná. Prostřednictvím přednášek a četby klíčových textů budeme sledovat, jak je minulost ve společnosti a společností utvářena a jak je s ní zacházeno. Součástí kursu bude i několik exkursí (veřejný prostor, muzeum, divadelní či filmové představení).

Prague in World Urban Context

Kód předmětu: YBH179 Garant: Tourek,J.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 4
This is an introductory course into the topics of city. The course will first focus on what makes city a city and distinguish it from other kind of settlements. Than the course goes shortly through origins and history of cities – following always a particular author, book or attitude.Most lessons will be dedicated to particular chapters of urban history (baroque age, industrial 19th century, or 20th century) – we will follow general as well as local history: the story of western cities will be accompanied by the case of Prague – and always with an excursion in Prague where students would see particular examples in reality.

Praktikum – elementární zpracování dat z kvantitativního výzkumu

Kód předmětu: YMR13VOLI Garant: Šafr,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Náplní kurzu je prakticky procvičit přípravnou fázi kvantitativního výzkumu (konceptualizace, operacionalizace hypotéz, konstrukce dotazníku) a naučit studenty návazným etapám zpracování dat získaných z dotazníkového šetření (kódování dotazníků, ukládání dat do elektronické podoby, čištění dat); dále představit elementární analýzu dat a interpretaci výsledků (základní popisné statistiky a jednoduché zhodnocení platnosti hypotéz) i zásady presentace dat z výzkumu. Studenti se naučí kvalitně připravit a realizovat vlastní kvantitativní výzkumný projekt pro své diplomové práce.

Právní principy realizace cyklu environmentální politiky

Kód předmětu: YME10P3ZX Garant: Stejskal,V.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Předmět má v zimním semestru seznámit studenty s právními principy realizace cyklu environmentální politiky. Student bude seznámen se základními fázemi cyklu environmentální politiky (rozpoznání environmentálního problému, stanovení strategických cílů, legitimizace politiky, legislativní zajištění, prosazování, monitoring, evaluace, revize) a právními prostředky jejich realizace. Na tento základní teoretický kurz bude v letním semestru navazovat aplikační předmět Environmentální politika a právo.

Problémy Afriky z historicko-sociologické perspektivy

Kód předmětu: YMH303 Garant: Kumsa,A.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4
Cílem tohoto předmětu je přiblížit historický vývoj africké společnosti, její sociální struktury a politické systémy v různých historických epochách, roli tradičních a světových náboženství, vliv kolonialismu na vývoj lidí žijících na tomto kontinentu, proces nezávislosti afrických států od druhé světové války a vysvětlit problémy budování demokratického systému v současné Africe.

Problémy Afriky z historicko-sociologické perspektivy (kombinovaná forma)

Kód předmětu: YMH403 Garant: Kumsa,A.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4
Cílem tohoto předmětu je přiblížit historický vývoj africké společnosti, její sociální struktury a politické systémy v různých historických epochách, roli tradičních a světových náboženství, vliv kolonialismu na vývoj lidí žijících na tomto kontinentu, proces nezávislosti afrických států od druhé světové války a vysvětlit problémy budování demokratického systému v současné Africe.

Procedures and Methods of Historical Research

Kód předmětu: YMH539 Garant: Marková,A.
Semestr: letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 2
The course develops knowledge and skills in the methodology of historical sciences. Students gain practical skills in historical work, learn critical interpretation of sources and literature and systematic work with them, as well as their own historical work.

Proces transformace a deinstitucionalizace

Kód předmětu: YMR26VOLI Garant: Pfeiffer,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Kurz bude věnován propojení teoretických principů institucionálního přechodu ke komunitní péči s jejich prožitím na sobě a společným objevováním souvislostí. Intenzivní předání podstatných informací o zkušenostech s deinstitucionalizaci v ČR a v Evropě bude propojeno s mnoha cvičeními ve skupinách. Výstupem bude zvýšení senzitivity a získání zkušeností pro roli manažera řídícího podobné procesy změn v péči o zdravotní či sociální klienty, příp. i mladistvé a děti v jiných službách.

Proměny české společnosti 19. století 

Kód předmětu: YBH175 Garant: Štemberk,J.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Kurs sleduje základní tendence sociálního i hospodářského vývoje české společnosti od přelomu 18. a 19. století do první světové války ve středoevropských a celoevropských souvislostech. Poskytuje vhled do mnohovrstevného procesu proměn české společnosti na cestě od tradiční k moderní společnosti. Ústředním motivem je pojem společenské modernizace probíhající s různou intenzitou v jednotlivých rovinách společenského života. V rámci didaktických přístupů bude kombinována forma přednášky a cvičení s dodatečným prostorem pro diskusi. V přednáškové části si studenti budou osvojovat základní faktografické znalosti, terminologii, metody i konceptualizací současných sociálních dějin.

Proměny systému mezinárodních vztahů

Kód předmětu: YBA227 Garant: Klepárník,V.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Kurz se zaměřuje na proměny mezinárodního systému států a dějin mezinárodních vztahů (a s nimi spjatý problém mezinárodní bezpečnosti) od raného středověku až po současný globální systém. Sleduje charakter mezinárodní společnosti, mezinárodní pravidla a normy, charakter vládní moci a vojenských kapacit, vztah mezi církví a státem či samotnou kategorii státu (a s ní spjatou kategorii národa). Sleduje dopad mezistátního konfliktu a pokusů o hegemonii na reformy mezinárodního systému (např. v letech 1648, 1815, na konci 19. století, v roce 1945 atd.). V závěru nabízí několik odlišných pohledů na evoluci mezinárodního systému prostředním teorie mezinárodních vztahů (zejm. realismus), teorie světového systému či historické sociologie.

Prostoročasová mobilita v historicko-sociologické perspektivě

Kód předmětu: YMH043 Garant: Štemberk,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Jednosemestrální předmět je věnován proměnám časoprostorové mobility české společnosti v průběhu 19. a 20. století. Bude přitom akcentována specifická role historické sociologie. Výuka se bude soustředit na postižení nových trendů horizontální mobility spojených s nástupem moderní společnosti. Pozornost bude věnována proměňujícímu se významu jednotlivých dopravních prostředků, zkracující se době cestování, možnostem, důvodům a motivům cest.

Prostoročasová mobilita v historicko-sociologické perspektivě (kombinovaná forma)

Kód předmětu: YMH143 Garant: Štemberk,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Jednosemestrální předmět je věnován proměnám časoprostorové mobility české společnosti v průběhu 19. a 20. století. Bude přitom akcentována specifická role historické sociologie. Výuka se bude soustředit na postižení nových trendů horizontální mobility spojených s nástupem moderní společnosti. Pozornost bude věnována proměňujícímu se významu jednotlivých dopravních prostředků, zkracující se doby cestování, možnostem, důvodům a motivům cest.

Přestavba a její prosazování v zemích východního bloku

Kód předmětu: YMO062 Garant: Houda,P.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Kurz studenty seznámí s pokusem transformovat vnitřní systém v zemích východního bloku. Ukáže, jaké byly původní stimuly, které sovětské vedení přiměly k tomuto pokusu, ukáže také různé způsoby přijímání sovětského modelu ostatními socialistickými zeměmi a objasní důvody, které je k různému přijetí vedly. V neposlední řadě také kurz osvětlí politická a ekonomická specifika jednotlivých zemí východního bloku ve druhé polovině osmdesátých let.

Příbuzenství a sociální organizace

Kód předmětu: YMA327 Garant: Halbich,M.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 5
Přednáškový kurz vychází z faktu, že studium příbuzenství a příbuzenských systémů bylo od počátku klíčovou záležitostí pro sociální antropologii, dokonce natolik, že zejména v britské sociální antropologii bylo ironicky nazýváno jako „kinshipology“. Je však skutečností, že příbuzenství je v mnoha společnostech nejvýznamnější sociální institucí starající se o živobytí, manželství, sociální identitu jedince zajišťující jeho ochranu atd. První část kurzu bude proto zaměřena „klasicky“ na těsný vztah mezi příbuzenským systémem a dalšími aspekty uspořádání společnosti, jako je například exogamie, dědictví a následnictví, způsoby určování příbuznosti (patrilineární, matrilineární, kognatické aj.), vztah mezi biologií a příbuzenstvím (viz např. polemika mezi sociobiologem Edwardem O. Wilsonem a kulturním antropologem Marshallem Sahlinsem v druhé polovině 70. let apod.). Druhá část kurzu se bude výběrově věnovat příbuzenství a sociální organizaci v moderních společnostech (příkladem může být výzkum příbuzenství Marilyn Strathernové v anglické střední třídě na konci 20. století nebo studium „sociálních sítí“ zkoumaných Johnem Barnesem v západním Norsku v polovině 20. století apod.).

Příčiny pražského jara. Československo v pozdní éře Antonína Novotného (1963–1967) I.

Kód předmětu: YMO085 Garant: Doskočil,Z.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Třísemestrální kurz je orientován na politické, hospodářské, národnostní, kulturní a intelektuální dějiny Československa v šedesátých letech 20. století. Jádro kurzu směřuje k objasnění příčin systémové krize komunistického režimu na počátku šedesátých let a k analýze předpokladů a kořenů reformního vývoje v posledních letech vlády Antonína Novotného. V rámci výuky bude věnována zvláštní pozornost sérii komplexnějších problémů, jejichž objasnění je pro pochopení příčin pražského jara 1968 nezbytné (geneze a souvislosti Šikovy ekonomické reformy; destalinizace a rehabilitace obětí politických procesů; limity česko-slovenských vztahů a vývoj tzv. slovenské otázky; sociální modernizace; proměny ideologie, marxistický revizionismus a mnohostranné působení reformně komunistických intelektuálů ve veřejném diskurzu; KSČ jako masová politická strana a rostoucí názorová diferenciace uvnitř jejího vedení i členstva). Pozornost bude věnována i charakteristice nejvýznamnějších představitelů vedení KSČ na sklonku vlády Antonína Novotného. Závěr kurzu přiblíží příčiny růstu společenského napětí v letech 1966–1967 a postihne jeho nejvýznamnější projevy (IV. sjezd Svazu československých spisovatelů, strahovské demonstrace atd.) Předmět neopomine také roli médií a širší kulturně-společenské souvislosti sledovaného období. Kurz je určen studentům denního i kombinovaného studia.

Příčiny pražského jara. Československo v pozdní éře Antonína Novotného (1963–1967) II.

Kód předmětu: YMO086 Garant: Doskočil,Z.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Třísemestrální kurz je orientován na politické, hospodářské, národnostní, kulturní a intelektuální dějiny Československa v šedesátých letech 20. století. Jádro kurzu směřuje k objasnění příčin systémové krize komunistického režimu na počátku šedesátých let a k analýze předpokladů a kořenů reformního vývoje v posledních letech vlády Antonína Novotného. V rámci výuky bude věnována zvláštní pozornost sérii komplexnějších problémů, jejichž objasnění je pro pochopení příčin pražského jara 1968 nezbytné (geneze a souvislosti Šikovy ekonomické reformy; destalinizace a rehabilitace obětí politických procesů; limity česko-slovenských vztahů a vývoj tzv. slovenské otázky; sociální modernizace; proměny ideologie, marxistický revizionismus a mnohostranné působení reformně komunistických intelektuálů ve veřejném diskurzu; KSČ jako masová politická strana a rostoucí názorová diferenciace uvnitř jejího vedení i členstva). Pozornost bude věnována i charakteristice nejvýznamnějších představitelů vedení KSČ na sklonku vlády Antonína Novotného. Závěr kurzu přiblíží příčiny růstu společenského napětí v letech 1966–1967 a postihne jeho nejvýznamnější projevy (IV. sjezd Svazu československých spisovatelů, strahovské demonstrace atd.) Předmět neopomine také roli médií a širší kulturně-společenské souvislosti sledovaného období. Kurz je určen studentům denního i kombinovaného studia.

Příčiny pražského jara. Československo v pozdní éře Antonína Novotného (1963–1967) III.

Kód předmětu: YMO089 Garant: Doskočil,Z.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Třísemestrální kurz je orientován na politické, hospodářské, národnostní, kulturní a intelektuální dějiny Československa v šedesátých letech 20. století. Jádro kurzu směřuje k objasnění příčin systémové krize komunistického režimu na počátku šedesátých let a k analýze předpokladů a kořenů reformního vývoje v posledních letech vlády Antonína Novotného. V rámci výuky bude věnována zvláštní pozornost sérii komplexnějších problémů, jejichž objasnění je pro pochopení příčin pražského jara 1968 nezbytné (geneze a souvislosti Šikovy ekonomické reformy; destalinizace a rehabilitace obětí politických procesů; limity česko-slovenských vztahů a vývoj tzv. slovenské otázky; sociální modernizace; proměny ideologie, marxistický revizionismus a mnohostranné působení reformně komunistických intelektuálů ve veřejném diskurzu; KSČ jako masová politická strana a rostoucí názorová diferenciace uvnitř jejího vedení i členstva). Pozornost bude věnována i charakteristice nejvýznamnějších představitelů vedení KSČ na sklonku vlády Antonína Novotného. Závěr kurzu přiblíží příčiny růstu společenského napětí v letech 1966–1967 a postihne jeho nejvýznamnější projevy (IV. sjezd Svazu československých spisovatelů, strahovské demonstrace atd.) Předmět neopomine také roli médií a širší kulturně-společenské souvislosti sledovaného období. Kurz je určen studentům denního i kombinovaného studia.

Příprava a zpracování empirického výzkumu I.

Kód předmětu: YBQ0011LI Garant: Prudký,L.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Základy přístupu k empirickému sociologickému výzkumu, především pojetí konceptu výzkumu, předmětu, cíle, specifikace pojetí prostřednictvím vztahového rámce, definici hypotéz, operacionalizace, výber vzorku a metod výzkumu. Východisko - základní současná paradigmata sociologického zkoumání. Studenti zpracovávají samostatný vztahový rámec pro téma, které většinou využijí při přípravě bakalářské práce.

Příroda, ŽP a společnost - biologický pohled

Kód předmětu: YME03P4ZX Garant: Sádlo,J.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Příčiny diverzity krajiny jsou vykládány čtyřmi svéprávnými konceptuálními rámci. Jsou to: (1) synchronně-lokální (přístup klasické geobotaniky / biotopově-vegetační ekvivalence), (2) synchronně-globální (přístup biogeografie / Česko jako průsečík jevů na středoevropské až eurasijské úrovni), (3) diachronně-globální (přístup paleobiologie / historická dynamika krajiny) a (4) diachronně-lokální (přístup populační biologie / invaze a přežívání jako maloměřítkové procesy). V hlavní části kurzu se ukáže cesta od této teorie až po bezprostřední praxi rozhodování o současné krajině a zejména o dnes žhavou problematiku zacházení s tzv. nepřírodními biotopy.

Psychoanalysis and Cultural Studies

Kód předmětu: YBAU016 Garant: Roraback,E. + Králová,S. + Lukešová,L.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 6
This is one of the courses of the UPCES programme (the Undergraduate Program in Central European Studies); the comprehensive information is available at: http://fhs.cuni.cz/FHS-239.html#3.This course examines in detail a select band of the seminars offered by the major post-Freudian psychoanalytic thinker, teacher and practitioner, Jacques Lacan (1901-81), and some outstanding Lacan-criticism. The course also covers some important post-Lacanian thinkers with special reference to Slavoj Žižek (1949-) and to Julia Kristeva (1940-) in order to use psychoanalysis as a powerful critical tool to diagnose both individual and social reality, as well as individual artworks.

Qualitative Research Methodology – Narrative Methods and Techniques

Kód předmětu: YMH534 Garant: Řezníková,S.
Semestr: zimní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 4
This course is an introduction to the use of qualitative methodology in sociological research. First, qualitative methodology will be introduced and compared to quantitative methodology. Then, the most widely used methods will be presented in detail: grounded theory (the constructivist version), the narrative (biographical) approach and its methods (life stories, life review, oral history, BNI method). Students will learn how to use the techniques of narrative data collection: biographical interviews, semi-standardised in-depth or problem-oriented interviews, focus groups. The course develops the knowledge and skills related to methodology which are required for the study of and work in historical sciences. Students gain practical skills in historical work, learn to critically interpret sources and literature and to systematically work with them, as well as their own historical work.

Quantitative Data Analysis I.

Kód předmětu: YMH515 Garant: Jirkovská,B.
Semestr: letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 2
The goal of this course is to teach students the practical use of statistical methods of data analysis.

Reading in Historical Comparative Sociology

Kód předmětu: YMH502 Garant: Černý,K.
Semestr: zimní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 2
This seminar follows the lecture of Historical Comparative Sociology. It is based first of all on readings of primary and secondary scientific works in the field. Regular reading is crucial for success in the seminar, which develops and discusses selected topics which are taught in the lectures. It deepens students’ knowledge of key scholars in the field, as well as its key concepts and theories. The seminar requires active participation and it is expected that the students will prepare their own presentations and papers based on the literature.At the end of the semester, there will be a short test covering all the topics and issues discussed and the literature read.

Reflexe genderu v migraci

Kód předmětu: YMG156 Garant: Ezzeddine,P.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Kurz představí zásadní teorie a koncepty v současných migračních studiích, jejich kritickou reflexi a genderově senzitivní interpretaci dat. Detailně se bude věnovat problematice specifických strategií ženské /mužské migrace, vlivu migrace a migračních politik na genderové role a reprodukci, transformaci rodiny a domácnosti. Neopomeneme také problematiku intersekce (třídy, věku, genderu atd.) a znevýhodnění v procesu migrace. Na základě četby a přednášek budeme také diskutovat specifika dynamiky současné pracovní a nucené migrace do EU a České republiky.

Reformisté, nebo zpátečníci? Osvícenství na jihočeských panstvích - historická exkurze

Kód předmětu: YBH166 Garant: Himl,P.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Drtivá většina obyvatelstva Čech žila v 18. století v poddanském postavení a byla v mnoha ohledech závislá na svých většinou šlechtických nebo církevních vrchnostech. I tereziánsko-josefinský stát byl při uskutečňování reforem na nejnižší úrovni odkázaný na úředníky panství a měst. Ačkoliv osvícenský stát zasahoval do jejich jisté autonomie, byli někteří šlechtici a duchovní nejen přívrženci společenských změn, ale mnohdy i vysokými státními úředníky, kteří reformy v celozemském měřítku realizovali. Exkurze se zaměří na uskutečňování osvícenských reforem na jihočeských panství jak přímo z popudu jejich majitelů, tak na případy, kdy se jejich zájmy coby pozemkových vrchností dostávaly do konfliktu se změnami, prosazovanými z centra. Pozornost budeme věnovat školství, sociálnímu zabezpečení, náboženské praxi, hospodářskými inovacím, komunikacím a ovládání prostoru i správě samotné. Na příkladech jednotlivých reforem budeme studovat proces státní centralizace, tj. přesun vztahu mezi jednotlivcem a veřejnou institucí, ovlivňující jeho život a garantující mj. ochranu a pomoc, z lokální/regionální úrovně (město, vesnice, panství) na úroveň centrální (stát).

Religious Dissent in late-medieval Latin Christendom

Kód předmětu: YBH235 Garant: Zaoral,R.
Semestr: letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 4
ANOTACE doplnit.Religious Dissent in late-medieval Latin Christendom

Science and Scientific Knowledge from the Perspective of Historical Sociology

Kód předmětu: YMH5033 Garant: Voříšek,M.
Semestr: zimní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 2
This course introduces students to the analysis of modern science from the perspective of historical sociology. An absolvent of this course will be informed about the basic historical transformations that science and scientific knowledge have undergone in modern society and will be able to identify and grasp the main analytical methods applied in social studies of science. The first part of the course focuses on key structural presuppositions of modern science: scientific disciplines, intellectual markets, professions and bureaucracy as ways of organizing knowledge, and political ideologies. The second part focuses on the main methods used in the analysis and critique of scientific knowledge: the approach of Michel Foucault, the sociology of science, social constructionism, and post-colonial and feminist studies of science. The course is concluded with a discussion of contemporary society as a ‘knowledge-based society’.

Seminar on Modernisation and Modernisation Processes

Kód předmětu: YMH542 Garant: Voříšek,M.
Semestr: letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 2
This seminar provides an insight into select theories of moderanization. In parallel, it offers an overview of the process of modernization of European societies. It outlines the role that social sciences played in the process as both a reflexion and a normative guidance for social action. In the seminar, Czech lands will serve as an example of interconnection between social sciences and moderniztion. Upon completing this course, the students will be have basic understanidng of the changes that Czech society underwent in the 18th to 21st centruries. They will also have an idea about how Czech social scientists reflected and reacted to these changes. They will be able to connect this knowledge to the history of modernization of European societies, and contextualize it in the history of modern social sciences as well. For details please see Moodle: http://moodle.fhs.cuni.cz/enrol/index.php?id=927

Seminář environmentální sociologie II.

Kód předmětu: YMEPV1310 Garant: Novák,A.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 5
Cílem semináře je seznámit studenty a studentky s vybranými sociologickými přístupy ke vztahu mezi přírodou, životním prostředím a společností, se základními sociologickými pojmy environmentální sociologie, s osobnostmi a teoriemi. V kurzu se bude pracovat především s texty z knih: P.Macnaghten,J.Urry "Contested Natures" a J.B. Foster, B.Clark, R.York "The Ecological Rift". Probírané texty navazují na přednášky kurzu Environmentální sociologie a Seminář k environmentální sociologii. Předmět by měl také přispět k diskusi aktuálních témat. Seminář je založen na práci s texty a předpokládá aktivní účast.

Seminář k modernizaci a modernizačním procesům (kombinovaná forma)

Kód předmětu: YMH142 Garant: Voříšek,M.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Seminář se zabývá problematikou teorií modernizace. Paralelně s tím se věnuje nástinu průběhu modernizačních procesů v evropských společnostech. Soustředí se přitom nejen na popis těchto procesů, ale také na roli, kterou v nich hrály společenské vědy jako reflexe modernizačních procesů a zároveň program sociálního jednání. Jako příklad tohoto propojení poslouží dějiny českých zemí. Absolventi si osvojí základní znalosti o proměnách české společnosti v 18.–21. století, o hlavních reflexích těchto proměn v českém společenskovědním myšlení, a budou schopni tento vývoj zařadit jak do kontextu evropské modernizace, tak do kontextu vývoje světového společenskovědního myšlení.

Seminář k elementárním tématům nových médií

Kód předmětu: YBA217 Garant: Slíva,V.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Na tomto semináři se studenti seznámí se základními texty, které se zabývají problematikou nových médií ale také proměnami společnosti, které s novými médii a komunikačními technologiemi souvisí. Texty se zabývají přeměnou společenských institucí a vzrůstající důležitostí informací v dnešní době. Další z textů se pak zaměřují na konkrétní vlastnosti nových médií, či jejich vlastnosti a jevy. Důležité je propojení médií a modernity; kurz by tak měl sloužit také jako propojení otázek, které se týkají technologického vývoje a jeho vlivu na soudobou společnost.

Seminář k environmentální sociologii

Kód předmětu: YME1506 Garant: Novák,A.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Cílem semináře je seznámit studenty a studentky s vybranými sociologickými přístupy ke vztahu mezi přírodou, životním prostředím a společností, se základními sociologickými pojmy environmentální sociologie, s osobnostmi a teoriemi. Probírané texty navazují na přednášky kurzu Environmentální sociologie. Předmět by měl také přispět k diskusi aktuálních témat, v konkrétním případě zejména proces individualizace a její environmentální aspekty. Seminář je založen na práci s texty a předpokládá aktivní účast.

Seminář k modernizaci a modernizačním procesům

Kód předmětu: YMH042 Garant: Voříšek,M.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Seminář se zabývá problematikou teorií modernizace. Paralelně s tím se věnuje nástinu průběhu modernizačních procesů v evropských společnostech. Soustředí se přitom nejen na popis těchto procesů, ale také na roli, kterou v nich hrály společenské vědy jako reflexe modernizačních procesů a zároveň program sociálního jednání. Jako příklad tohoto propojení poslouží dějiny českých zemí. Absolventi si osvojí základní znalosti o proměnách české společnosti v 18.-21. století, o hlavních reflexích těchto proměn v českém společenskovědním myšlení, a budou schopni tento vývoj zařadit jak do kontextu evropské modernizace, tak do kontextu vývoje světového společenskovědního myšlení.Seznam studijních povinností, rozvrh témat a literatury viz Moodle.

Seminář odborníků životního prostředí II. ? Složky ŽP a jeho škůdci

Kód předmětu: YME1513 Garant: Rynda,I.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Seminář se skládá z přednášek předních odborníků z různých společenskovědních oborů, a to zejména z praxe, ale i z akademické sféry. Každý z nich pokryje jedno z témat složek životního prostředí jako je např. ovzduší, půda, voda, odpady, aj.

Seminář odborníků životního prostředí III. ? Lokální rozměr udržitelného rozvoje; budování společenství

Kód předmětu: YME1512 Garant: Rynda,I.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Seminář se skládá z přednášek předních odborníků z oblasti lokálního a regionálního rozvoje. Zváni jsou přední čeští i zahraniční odborníci na danou problematiku, zpravidla nikoli z vysokoškolské sféry, ale z praxe (Evropská unie, politika a veřejná správa, jednotlivé ministerské resorty, nevládní organizace), ale i z podnikatelské sféry. Studenti se mohou seznámit se společenskou praxí ve fungování společenství na místní úrovni. Hlavním cílem není teoretické vzdělání, ale aplikace, poznání společenské praxe, někdy v případových sondách, a diskuse. Seminář vede vedoucí katedry a je zakončen souhrnnou evaluací všech jednotlivých vystoupení a kolokviem.

Seminář odborníků životního prostředí IV. ? Hodnotový a duchovní rozměr udržitelného rozvoje

Kód předmětu: YME1514 Garant: Rynda,I.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Seminář se skládá z přednášek předních odborníků z různých společenskovědních oborů, a to zejména z praxe, ale i z akademické sféry. Každý z nich pokryje jedno z témat, v rámci nichž jsou představeny jednotlivé hodnotové a etické aspekty udržitelného rozvoje a vztah největších světových náboženství k přírodě a životnímu prostředí.

Sémiotika fotografie

Kód předmětu: YMM070 Garant: Fišerová,M.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Předmět "Sémiotika fotografie" si klade za cíl problematizovat některé zdánlivě samozřejmé postupy při interpretaci fotografických obrazů. Jeho záměrem je představit přehled současných francouzských semioticko-filosofických koncepcí specializujících se na otázku diskurzívní determinace "autenticity" a "pravdivosti" fotografie: každá přednáška tematizuje jeden z aspektů vztahu moci, diskursu a významu fotografie. Uvedením do dané problematiky předmět vybízí studenty k samostatné reflexi na téma vztahu rétoriky významu a mobilizační "moci" fotografických obrazů.

Social Systems and Policies

Kód předmětu: YBQ023 Garant: Čábelková,I.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 2
This consultation seminar is designed for students wishing to improve their writing skills, and acquire information on Social Systems in the Czech Republic and European Union. The students will be required to do research on the different aspects of social systems according to the literature and guidelines suggested by the teacher and present their work in the form of written essay.

Sociální aspekty moderní éry

Kód předmětu: YBAKA09LI Garant: Turková,M.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Analýza jednotlivých aspektů sociálních problémů moderní společnosti (rámcově v době od poloviny 19. do poloviny 20. století) s důrazem na území dnešní České republiky. Podloženo rozbory konkrétních dílčích problémů, aktivit, zákonů, vyhlášek, statistických a demografických dat v relaci se soudobou celospolečenskou reflexí těchto jevů i s reflexí jednotlivých aktérů.

Sociální nerovnosti

Kód předmětu: YBA153 Garant: Špaček,O.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Přednáška seznámí studenty se základy teoretických přístupů k výzkumu sociálních nerovností. Pozornost bude věnována klasickým východiskům chápání sociálních nerovností, stejně tak současným syntézám a perspektivám, s důrazem na příspěvek P. Bourdieu.

Sociální stratifikace

Kód předmětu: YMH310 Garant: Šafr,J.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Cílem je seznámení s problematikou sociálních nerovností a s aplikacemi ve stratifikačním výzkumu. Výklad ilustrují příklady z klasických i současných výzkumů. Nejprve je v návaznosti na východiska klasických teorií představen konvenční přístup k analýze sociální stratifikace spolu s koncepty měření sociální třídy a statusu. Výklad se poté zaměřuje na kulturalistický přístup k třídní analýze, vícedimenzionalitu nerovností a relační přístupy (sociální distance, pozice v symbolickém sociálním prostoru). Pojednáno je téma sociální mobility, dosahování statusu a kulturní reprodukce (kulturní kapitál). Představeny jsou modely vztahu životního stylu, kulturní spotřeby a statusu. Zvláštní pozornost je věnována vztahu psychologie osobnosti a pozice v sociální struktuře spolu s rolí zakořeněných zdrojů (pozice v sociální síti) v instrumentálním jednání.

Sociolingvistika

Kód předmětu: YBJ006 Garant: Boušková,S.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Kurs seznámí studenty se základními pojmy sociolingvistiky, která studuje jazyk jako integrální součást lidské společnosti. Sociolingvistika zkoumá, jak mohou různé sociologické faktory (věk, vzdělání, pohlaví, původ) ovlivnit jazyk jednotlivce. Rozlišuje teritoriální, sociální a situační variety jazyka, normy mluveného a psaného jazyka, zabývá se jazykovou kulturou, jazykovým plánováním, bilingvismem, jazyky menšin atd. Kurs se bude také zabývat metodami výzkumu, jež sociolingvistika používá.

Sociologický seminář

Kód předmětu: YBA222 Garant: Prudký,L.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Sociologický seminář je zaměřen na zdroje, možnosti a postupy práce s výsledky kvantitativních empirických sociologických výzkumů, za pomoci balíku programů SPSS. Tyto skutečnosti jsou objasňovány a vyučovány s využitím výsledků empirického sociologického kvantitativního výzkumu hodntoových struktur stduentů FHS UK. tento výzkum běží na FHS od roku 2002. Během prvního semináře dosáhnou studenti na zpracování vybrané tématiky z daného výzkumu, jako základu pro práci s daty a jejich interpretaci. Obvykle jde o využití frekvenční, párové a faktorové analýzy. Závěrem semináře prezentují své výsledky v seminární práci.

Sociologie enviromentálního hnutí

Kód předmětu: YBA129 Garant: Novák,A.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Environmentální hnutí bývá označováno za jedno z nejvýznamnějších sociálních hnutí druhé poloviny 20. století a pro environmentální sociologii představuje jedno z hlavních témat. Kurz by měl studentům a studentkám poskytnout základní vhled do vývoje a dynamiky environmentálního hnutí jak v zahraničí, tak v České republice. Základní tezí kurzu je, že spíše než o environmentálním hnutí v jednotném čísle bychom měli uvažovat o hnutích v čísle množném, protože to lépe odráží rozmanitost idejí a praxí hnutí. Kurz by měl také studujícím nastínit možnosti studia environmentálních skupin, organizací či konfliktů.

Sociologie her, sportu a volnočasových aktivit

Kód předmětu: YMH027 Garant: Šalanda,B.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 6
Cílem jednosemestrálního cyklu přednášek je vysvětlit funkci her, sportu a jiných volnočasových aktivit v lidské kultuře a společnosti. Výklad se týká jak her předmoderních a moderních, tak i tzv. postmoderních. V rámci přednášek budou podány i základní teorie her. Teoretické úvahy budou doprovázeny instruktivními ukázkami. Na tuto problematiku organicky naváže ucelená sada přednášek věnovaná sociologii sportu, nejen profesionálního, nýbrž i amatérského. Prvky každodennosti a stylu života budou zahrnovat rovněž přednášky k cestovatelství a cestopisům. Cestovatelství bude pojato jako činitel kulturní a politické integrace, popřípadě i jako součást sociologie vědění. Dále budou zachyceny základní cestovatelské trendy od středověku až do moderní doby. Cestopisy jsou chápány rovněž jako důležitý pramen ke studiu každodennosti. Stranou nezůstane ani výklad sociologie turismu.Podkladem pro ústní zkoušku je především seminární práce v rozsahu minimálně 7 stran na téma podle vlastního výběru.

Sociologie her, sportu a volnočasových aktivit (kombinovaná forma)

Kód předmětu: YMH127 Garant: Šalanda,B.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 6
Cílem jednosemestrálního cyklu přednášek je vysvětlit funkci her, sportu a jiných volnočasových aktivit v lidské kultuře a společnosti. Výklad se týká jak her předmoderních a moderních, tak i tzv. postmoderních. V rámci přednášek budou podány i základní teorie her. Teoretické úvahy budou doprovázeny instruktivními ukázkami. Na tuto problematiku organicky naváže ucelená sada přednášek věnovaná sociologii sportu, nejen profesionálního, nýbrž i amatérského. Prvky každodennosti a stylu života budou zahrnovat rovněž přednášky k cestovatelství a cestopisům. Cestovatelství bude pojato jako činitel kulturní a politické integrace, popřípadě i jako součást sociologie vědění. Dále budou zachyceny základní cestovatelské trendy od středověku až do moderní doby. Cestopisy jsou chápány rovněž jako důležitý pramen ke studiu každodennosti. Stranou nezůstane ani výklad sociologie turismu.Podkladem pro ústní zkoušku je především seminární práce v rozsahu minimálně 7 stran na téma podle vlastního výběru.

Sociologie institucí

Kód předmětu: YBAKS05LP Garant: Müller,K.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Cílem kurzu je napomoci studentům a studentkám orientovat se v současném institucionálním uspořádání moderních společností, jeho předpokladech i proměnách a dále rozvíjet dovednosti sociologické analýzy. Výklad využívá sociologické poznatky o formách transformace vybraných institucí (trhu, politiky, univerzit, médií, rodiny) a jejich proměn v kontextu postmoderních podmínek. Teoretický výklad uplatňuje také historický a antropologický přístup.

Sociologie konfliktu

Kód předmětu: YBA154 Garant: Černý,K.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Kurz má formu volitelné přednášky. Uvádí do problematiky tří okruhů vzájemně souvisejících témat. Za prvé, sociologických teorií konfliktu (zejména L. Coser, R. Dahrendorf, Ch. W. Mills, Ch. Tilly, S. P. Huntington), a to s přesahy směřujícími do sociologických teorií elit a především revolucí (P. Sorokin, T. Gurr, Ch. Tilly, B. Moore). Za druhé, představuje vybrané teoretické přístupy k terorismu, jež jsou podložené empirickým výzkumem (zejména M. Juergensmeyer a náboženský terorismus, R. Pape a sebevražedný terorismus, P. Krueger a spol. - determinanty terorismu). Za třetí, zabývá se vybranými tématy sociologie války (typologie válek, příčiny válek, případové studie). Povinná literatura:Mark Juergensmeyer: Teror v mysli boží. Brno: CDK, 2008 (vybrané kapitoly)Další literatura:Sinica Malevic: Sociology of war and violence. Cambridge, 2010.Jan Keller: Sociologie konfliktu. Praha, 1990. Jan Keller: Úvod do sociologie. Praha, různá vydání (vybrané kapitoly)Robert Pape: Dying to win. 2006.Robert Pape: Cutting the fuse. 2010.Charles Tilly: Politika kolektivního násilí. Praha: Slon, 2009.

Sociologie konfliktu, války a terorismu

Kód předmětu: YMH045 Garant: Černý,K.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Kurz uvádí do problematiky proto-sociologie (C. Clausewitz, T. Malthus, V. Lenin, J. Hobson, I. Kant) a sociologie války (např. P. Sorokin, Ch. Tilly), s přesahy do sociologie konfliktu (např. L. Coser, R. Dahrendorf) a současných sociologicky relevantních přístupů k terorismu (R. Pape, M. Krueger, M. Juergensmeyer, W. Laqueure). V kurzu se studenti dále seznámí s hlavními ohnisky napětí současného světa, se sociologickými případovými studiemi vybraných válečných konfliktů 19. a 20. století, s historickými proměnami válečných konfliktů v období novověku, se vzájemně konkurenčními přístupy k analýze příčin válek a také s nejnovějšími teoretickými koncepcemi (např. M. Klare, M. Kaldor, H. Dixon, S. Huntington).

Sociologie konfliktu, války a terorismu I.

Kód předmětu: YBA253 Garant: Klepárník,V.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Kurz uvádí do problematiky proto-sociologie (C. Clausewitz, T. Malthus, V. Lenin, J. Hobson, I. Kant) a sociologie války (např. P. Sorokin, Ch. Tilly), s přesahy do sociologie konfliktu (např. K. Marx, L. Coser, R. Dahrendorf, Ch. W. Mills) a současných sociologicky relevantních přístupů k terorismu (R. Pape, M. Juergensmeyer, W. Laqueur). V kurzu se studenti dále seznámí s hlavními ohnisky napětí současného světa, se sociologickými případovými studiemi vybraných válečných konfliktů 19. a 20. století, s historickými proměnami válečných konfliktů v období novověku, se vzájemně konkurenčními přístupy k analýze příčin válek a také s nejnovějšími teoretickými koncepcemi (např. M. Klare, M. Kaldor, H. Dixon, S. Huntington).

Sociologie konfliktu, války a terorismu (kombinovaná forma)

Kód předmětu: YMH145 Garant: Černý,K.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Kurz uvádí studenty do problematiky proto-sociologie (C. Clausewitz, T. Malthus, V. Lenin, J. Hobson, I. Kant) a sociologie války (např. P. Sorokin, Ch. Tilly) s přesahy do sociologie konfliktu (např. L. Coser, R. Dahrendorf) a současných sociologicky relevantních přístupů k terorismu (R. Pape, M. Krueger, M. Juergensmeyer, W. Laqueure). V kurzu se studenti dále seznámí s hlavními ohnisky napětí současného světa, se sociologickými případovými studiemi vybraných válečných konfliktů 19. a 20. století, s historickými proměnami válečných konfliktů v období novověku, se vzájemně konkurenčními přístupy k analýze příčin válek a také s nejnovějšími teoretickými koncepcemi (např. M. Klare, M. Kaldor, H. Dixon, S. Huntington).

Sociologie spotřeby

Kód předmětu: YBA193 Garant: Špaček,O.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Kurz se zaměřuje na představení témat a přístupů sociologie spotřeby. Pozornost bude věnována především způsobům analýzy spotřební chování (od suverénního spotřebitele přes manipulované potřeby až po studium spotřebních praktik), souvislostem mezi spotřebou, identitou a vkusem, a významem studia životního stylu a spotřeby v širších sociologických souvislostech (např. sociální nerovnosti).

Sociologie vědění

Kód předmětu: YBAKS05ZP Garant: Müller,K.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Cílem kurzu je seznámit studentky a studenty s povahou, formami a problémy vědění, které umožňují jednání, komunikaci a soužití v současných společnostech. Základní teze sociologie vědění zní: žádná forma vědění není společensky uplatnitelná, pokud neodpovídá logickým, sociálním i etickým hlediskům. Tato teze bude diskutována v několika tematických okruzích. Předně bude využít komparativní přístup, který umožní vyhodnotí tuto tezi v pohledu jiných vědních oblastí (zejména filosofie, historie i kognitivních věd). Další téma bude orientováno na studium formativní úlohy vědeckého vědění v současných (moderních) společnostech; v historickém pohledu bude objasněna úloha osvícenství a projektu modernity v rozvoji současné vědy (a s pomocí poznatků o historii věd o přírodě). Třetí téma je orientováno na kontext vzniku věd o společnosti a na výklad jejich epistemických problémů, který se soustředí na rozbor dvou poznávacích tradic: pozitivní a fenomenologické. Třetí téma představuje obsahové těžiště kurzu. I zde bude využit historicko sociologický přístup. Uvedené epistemologické tradice budou diskutovány pomocí učení významných sociálněvědních autorů (A. Comtea, M. Schelera, K. Mannheima, Maxe Webera včetně novějších autorů - A. Schutz, A. Giddens, H. Garfinkel). Výklad jednotlivých autorů bude sledovat, jak interpretují úlohu logických, etických a sociálních aspektů při formování vědění o lidských společnostech a ve vztahu ke moderním proměnám; takto získané poznatky pak umožní produktivněji diskutovat zdroje i formy vědění, které jsou uplatňovány v současných společnostech, a otázky, jakou moc sehrává vědění ve vztahu k postupující technizací, komercializací, medializací i demokratizací moderních společností jako společností vědění (N. Stehr).Kurz je přednášen v zimním semestru a atestace probíhá ve zkouškovém období zimního semestru.

Sociology of Development and Transformation

Kód předmětu: YMH541 Garant: Kumsa,A.
Semestr: letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 2
This course focuses on historical origin of the division of the world into the traditional and industrial society since the industrial revolution in Europe, after the Second World War into the southern part of the world ("developing countries"). This problems will be illustrated by development theory, dependency theory, the theory of the world system and others.

Současný Blízký východ: vybrané problémy očima sociologie

Kód předmětu: YBA065 Garant: Černý,K.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Seminář se zaměřuje na aktuální procesy a problémy odehrávající se na Blízkém východě, včetně arabských revolucí a problematiky tzv. islamismu (politický islám). Zvláštní důraz je kladen na rozbor procesu nerovnoměrné modernizace: demografická tranzice a mladá generace, rychlá urbanizace, mediální revoluce, expanze vzdělávacích systémů vs. nedostatečný ekonomický rozvoj a uzavřené politické systémy. Dále se seminář zaměřuje na dopady globalizace, mezinárodní migraci, změny politického diskurzu, vzestupu politického islámu a sociálních konfliktů. Kurz je zaměřen interdisciplinárně (historie, orientalistika, politologie), primární důraz je však kladen na sociologickou perspektivu.

Soudobá sociální teorie

Kód předmětu: YMN130 Garant: Skovajsa,M.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Náplní semináře je interpretace a překlad textů z klasické a moderní sociální a politické teorie. V tomto semestru se bude zabývat vybranými texty německého právního a politického teoretika Carla Schmitta z 20. a 30. let a některými jeho myšlenkovými protivníky (Hans Kelsen, Heinz Otto Ziegler). Během semináře budeme překládat vybrané pasáže, překlad bude provázet výklad širších intelektuálních souvislostí a diskuse. Pozornost se zaměří zejména na tyto práce Carla Schmitta: Politische Theologie / Political Theology, Der Hüter der Verfassung / The Guardian of the Constitution, Legalität und Legitimität / Legality and Legitimacy.Účast v kurzu vyžaduje pracovní znalost němčiny nebo angličtiny (texty budou dostupné v německém a anglickém znění).

Spoločnosť a židovská identita

Kód předmětu: YBA121 Garant: Salner,P.
Semestr: letní Jazyk výuky: slovenština
Kredity: 2
Židovská identita má skupinový, ale aj individuálny charakter, pričom sa vyvíja v priestore a čase. Jej nositelia reflektujú historické tradície židovskej komunity (a ich premeny), ale aj spoločenskú situáciu v danej dobe. Identita sa preto pohybuje na škále medzi spoločnosťou a komunitou, tradíciou a asimiláciou. Práve týmito aspektami sa chcem zaoberať. Východiskom je historický a etnologický materiál z územia Slovenska a Česka.

Strategie kvalitativního výzkumu

Kód předmětu: YME13SE05 Garant: Novotná,H. + Heřmanský,M.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Cílem kursu je seznámit studenty s povahou kvalitativního výzkumu a představit jeho základní přístupy. První část kursu bude proto koncipována jako úvod do problematiky (od tvorby výzkumného problému přes strategie konstrukce vzorku, techniky sběru dat a analytické postupy), druhá část pak bude sledovat jednotlivé základní přístupy kvalitativního výzkumu (zaměří se na rozdílné způsoby tázání se v těchto přístupech a konkrétní postupy výzkumu). Kurs bude sestávat z frontální výuky a seminární části, v níž budou studenti diskutovat předepsané texty a průběžně aplikovat dosažené znalosti na vybrané téma.

Summer school “Musics in Israel”

Kód předmětu: YBA244 Garant: Jurková,Z. + Seidlová,V.
Semestr: letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 3
Israeli society, highly multicultural, consists of groups with different religious and cultural traditions. This multiculturalism is reflected in various musics of multiple styles and genres. The course “Musics in Israel” presents different musical cultures in Israel as part and consequence of historical and cultural processes.Professor Essica Marks, Zefat Academic College.

Summer school: Romany Music

Kód předmětu: YBA278 Garant: Jurková,Z.
Semestr: letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 3
ANOTACE doplnitANOTACE

Symbolical figures of Czech history

Kód předmětu: YBH237 Garant: Marková,A.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4
Oprava anotacedoplnit

Teorie sociální změny

Kód předmětu: YMH044 Garant: Šubrt,J. + Německý,M.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 6
Sociální změny se mohou týkat demografických procesů, sociálních struktur, kulturních vzorců, společností a jejich subsystémů, organizací, institucí či skupin. Mohou mít různý rozsah (celkové - dílčí), závažnost a hloubku (hluboké - povrchové), různou délku trvání (dlouhodobé - krátkodobé) a rychlost (rychlé - pomalé). K problému sociální změny se vztahují teorie, které sledují dva základní cíle: a) změnu teoreticky popsat a b) vysvětlit. Teoretický popis je orientován především na vyjádření povahy a směru změny (nahrazení čeho - čím; nárůst - úbytek) a dráhy, po které probíhá (lineární, cyklická, skoková). Vysvětlení se orientuje především na otázky, jaké jsou zdroje dynamiky a inovací, jací hybatelé uvádějí změnu do pohybu a jaké faktory ovlivňují její průběh.

Teorie sociální změny (kombinovaná forma)

Kód předmětu: YMH144 Garant: Šubrt,J. + Německý,M.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 6
Sociální změny se mohou týkat demografických procesů, sociálních struktur, kulturních vzorců, společností a jejich subsystémů, organizací, institucí či skupin. Mohou mít různý rozsah (celkové - dílčí), závažnost a hloubku (hluboké - povrchové), různou délku trvání (dlouhodobé - krátkodobé) a rychlost (rychlé - pomalé). K problému sociální změny se vztahují teorie, které sledují dva základní cíle: a) změnu teoreticky popsat a b) vysvětlit. Teoretický popis je orientován především na vyjádření povahy a směru změny (nahrazení čeho - čím; nárůst - úbytek) a dráhy, po které probíhá (lineární, cyklická, skoková). Vysvětlení se orientuje především na otázky, jaké jsou zdroje dynamiky a inovací, jací hybatelé uvádějí změnu do pohybu a jaké faktory ovlivňují její průběh.

Terénní praxe I.

Kód předmětu: YME13P6ZI Garant: Rynda,I. + Novák,A. + Trnka,R.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Povinně volitelný předmět, pořádaný ve výjezdní a blokové formě v zimním semestru, je pokračováním cyklu terénních praxí. Studenti se seznámí s dalším vybraným VZCHÚ (NP nebo CHKO; výjimečně experimentálně s územím, kde se vyhlášení ochrany teprve připravuje; v ZS bývá volen bližší a přístupnější terén s nižší nadmořskou výškou). Předmětem studia je z přírodovědného hlediska geomorfologie prostředí, krajinné, botanické, zoologické, ekologické a další přírodovědné charakteristiky. Ve společenskovědním pohledu se studenti seznamují se specifikou hospodaření ve VZCHÚ a s výkonem státní správy v oblasti ochrany přírody a krajiny a ochrany životního prostředí a s rozdíly mezi jednotlivými kategoriemi ochrany přírody. V této souvislosti studují dále činnost místních samospráv, komunikaci s nimi a s dalšími dotčenými osobami (stakeholdery) v území včetně environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. Výuka probíhá celodenně v terénu; večerní program je věnován formou prezentace a (panelové) diskuse vybrané sociálně-ekologické oblasti (místnímu střetu zájmů a jeho řešení), a následné diskusi s představiteli několika zájmových oblastí (stakeholdery): představitelé Správy NP nebo CHKO, místní samosprávy, podnikatelské sféry, sportovního oddílu, nestátní neziskové organizace apod. Aktuální environmentální problémy dané lokality jsou tematizovány z pozic sociální ekologie, kulturní ekologie, environmentální historie a sociologie, ev. antropologie. Prohlubuje se specializace, pokračuje hledání a zpřesňování diplomových témat a tvorba pracovních týmů. Poslední večer je věnován reflexi celosemestrální výuky, zpětné vazbě zejména u externích přednášejících a návrhům studentů k volitelné náplni studia. Terénní praxe ZS17-18 se uskuteční v termínu 8.11. - 12.11. a pojede se do CHKO Brdy.

Terénní praxe II.

Kód předmětu: YME11P6ZI Garant: Rynda,I. + Novák,A. + Trnka,R.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Povinně volitelný předmět, pořádaný ve výjezdní a blokové formě v zimním semestru, je pokračováním cyklu terénních praxí. Studenti se seznámí s dalším vybraným VZCHÚ (NP nebo CHKO; výjimečně experimentálně s územím, kde se vyhlášení ochrany teprve připravuje; v LS může být volen i vzdálenější a méně přístupný terén s vyšší nadmořskou výškou a jarním lučním fenoménem). Předmětem studia je z přírodovědného hlediska geomorfologie prostředí, krajinné, botanické, zoologické, ekologické a další přírodovědné charakteristiky. Ve společenskovědním pohledu se studenti seznamují se specifikou hospodaření ve VZCHÚ a s výkonem státní správy v oblasti ochrany přírody a krajiny a ochrany životního prostředí a s rozdíly mezi jednotlivými kategoriemi ochrany přírody. V této souvislosti studují dále činnost místních samospráv, komunikaci s nimi a s dalšími dotčenými osobami (stakeholdery) v území včetně environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. Výuka probíhá celodenně v terénu; večerní program je věnován formou prezentace a (panelové) diskuse vybrané sociálně-ekologické oblasti (místnímu střetu zájmů a jeho řešení), a následné diskusi s představiteli několika zájmových oblastí (stakeholdery): představitelé Správy NP nebo CHKO, místní samosprávy, podnikatelské sféry, sportovního oddílu, nestátní neziskové organizace apod. Aktuální environmentální problémy dané lokality jsou tematizovány z pozic sociální ekologie, kulturní ekologie, environmentální historie a sociologie, ev. antropologie. Prohlubuje se specializace, pokračuje hledání a zpřesňování diplomových témat a tvorba pracovních týmů. Poslední večer je věnován reflexi výuky, zpětné vazbě zejména u externích přednášejících a návrhům studentů k volitelné náplni studia.

The Formation of the Nation within the Process of European Modernisation

Kód předmětu: YMH509 Garant: Marková,A.
Semestr: letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 4
This course focuses on the formation of modern nation, the one of the fundamental elements of the transformation of European society occurring during the "long" 19th century.

The Quotidian from the Perspective of Historical Social Sciences

Kód předmětu: YMH513 Garant: Šalanda,B.
Semestr: letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 4
This course introduces students to the comprehensive study of the quotidian from the perspective of historical social sciences, focusing on its manifestations in pre-modern, modern, and postmodern times.

Theory of Strategic Interaction

Kód předmětu: YBA211 Garant: Špecián,P.
Semestr: zimní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 4
Setkáme se se strategickým myšlením jen na bojišti, nebo je důležitou součástí našeho každodenního života? Seminář strategické interakce a rozhodování se pokusí ukázat, že strategické úvahy jsou všudypřítomné. Seznámení s přístupem známým v ekonomii i jiných společenských vědách jako "teorie her" nám umožní vidět chování racionálních agentů, jako jsou firmy, politické strany, nebo (aspoň občas) i my sami, v nové perspektivě. Hrami se budeme navzdory názvu semináře zabývat nejen teoreticky.

Travail et temps. Entre phénoménologie, néomarxisme et postmarxisme

Kód předmětu: YMFPR124 Garant: Bierhanzl,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: francouzština
Kredity: 5
Dans une volonté de renouer avec le dialogue entre phénoménologie et marxisme, tr?s fructueux notamment dans les années 1960 et 1970, nous tenterons de regarder de plus pr?s l’une des tournures qu’il a pris, ? savoir la question du rapport entre praxis et temporalité, notamment telle qu’elle est traitée dans" La dialectique du concret', ?uvre maîtresse du philosophe tch?que Karel Kosík (1926-2003), philosophe marxiste fortement influencé par la phénoménologie heideggerienne, et dans "Totalité et Infini" d’Emmanuel Levinas, phénoménologue qui s’inspire, pour traiter le probl?me du rapport entre le temps et l’?uvre, du marxisme utopique d’Ernst Bloch. Nous discuterons également les positions des marxistes non traditionnels contemporains tels que M. Postone ou G.-M. Tamas et la critique de la philosophie de la praxis au profit d’une ontologie du désoeuvrement chez G. Agamben.

Ukončené a otevřené kapitoly ze sociální psychologie

Kód předmětu: YBA147 Garant: Poláčková Šolcová,I.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Sociální psychologie je oblastí, ve které je spousta otázek nezodpovězených a ve které existuje jen opravdu několik málo „uzavřených“ kapitol. Sociálně psychologická témata se navíc dramaticky mění, vyvíjejí a v souvislosti s ofenzivním vlivem informačních technologií a dynamikou pohybu informací se i mnohé teorie ohýbají, obrůstají, vyvrací či kácí. Díky tomu sociální psychologie nabízí jedinečné tréninkové pole: v rámci tohoto kurzu se budeme se studenty věnovat některým otázkám sociální psychologie (atribuce, disonance, postoje, předsudky, konformita, prosociální chování), budeme o nich diskutovat a snažit se je aplikovat na naše každodenní zkušenosti, podstoupíme je revizi, kritickým i konstruktivním pohledům studentů.

Urban Anthropology of Central European Cities

Kód předmětu: YBAU018 Garant: Zahradníková Štefánková,L. + Králová,S. + Lukešová,L.
Semestr: letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 6
This is one of the courses of the UPCES programme (the Undergraduate Program in Central European Studies); the comprehensive information is available at: http://fhs.cuni.cz/FHS-239.html#3.Central European cities have been undergoing rapid social and economic change, which has had major effects on their physical make-ups. It has also affected the ways in which people - urbanites as well as non-urbanites - perceive these cities and urban life in general. This course aims to investigate how, in the post-communist context, city dwellers perceive, define and use this rapidly transforming urban space, as well as how they try to shape and appropriate it.

Uvedení do statistického zpracování dat

Kód předmětu: YBQ0001ZI Garant: Kružíková,J.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Cílem kurzu "Uvedení do statistického zpracování dat" je seznámení se se základními statistickými metodami a postupy, (tj. seznámení se s tím, jak vytvářet tabulky četností, grafy, jak počítat průměry a další základní statistické charakteristiky). Přestože je kurz zaměřen spíše prakticky než teoreticky - výuka probíhá paralelně v programu Excel a SPSS (výuka však nepředpokládá předběžnou schopnost práce s těmito programy), seznámí se zde studenti rovněž se základními statistickými pojmy, s tím, jakým způsobem se výzkum provádí, jaké druhy statistických šetření existují, jaké jsou typy otázek v dotaznících atd.

Úvod do adiktologie

Kód předmětu: YBAKP02ZI Garant: Richterová,E.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Přednáška podává základní přehled o formách návykového chování a jejich psychosociálním a sociomedicínském kontextu. Pozornost je věnována problematice poruch působených užíváním alkoholu a jiných drog, závislosti na tabáku, patologickému hráčství a poruchám příjmu potravy. Studenti budou seznámeni s prevalencí jmenovaných poruch, působením rizikových a protektivních faktorů, možnostmi skríningu a diagnostiky a moderními léčebnými a rehabilitačními postupy.

Úvod do demografie

Kód předmětu: YBAKA05ZI Garant: Turková,M.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Kurz podává základní orientaci v oboru demografie.

Úvod do diskurzivní analýzy

Kód předmětu: YBA232 Garant: Šťovíčková Jantulová,M.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Diskurz a diskurzivní analýza v sociologii....Kurz bude rozdělen na dva tématické bloky.První část bude věnovaná představení pojmu diskurz v kontextu sociologie a vybraným současným sociálním teoriím diskurzu (Foucaul, Habermas, Bourdieu).Druhá část bude věnována analýze diskurzu. Představeny budou vybrané školy a metody využívané při analýze diskurzu (Foucaultovská DA, Kritická DA a Diskurzvní psychologie). V závěru se studující seznámí s několika sociologickými výzkumy, v rámci kterých byla realizována analýza diskurzu. Bude věnována pozornost jak tématům výzkumu, tam aplikaci metod. Kurz bude probíhat formou seminářů, na kterých budou diskutovány texty k jednotlivým tématům. Předpokládá se aktivní účast na seminářích. Kurz bude ukončen odbornou písemnou prací, která bude mít teoretickou či metodologickou podobu dle volby studujících.Materiály ke kurzu viz. Moodl FHS UK.

Úvod do ekonomické antropologie

Kód předmětu: YBA229 Garant: Rádl,M.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Úvod do ekonomické antropologie - anotace:Cílem kurzu je uvést studenty do problematiky ekonomické antropologie a ukázat, jaká témata a významy se mohou objevovat v souvislosti se směnou zboží a jaké klíčové problémy se vynořují při zkoumání těchto jevů. Zaměříme se na to, v čem je antropologický přístup specifický, jak se liší od ekonomického a kde je případně možné hledat styčné body. Oblast zájmu ekonomické antropologie a její vývoj bude představen především prostřednictvím vybraných textů těch antropologů, kteří se danými tématy zabývali. Kurs předpokládá průběžnou přípravu na hodiny (četbu doporučených textů - některé z nich v AJ) a očekává se aktivní zapojení studentů v hodinách. Kurz je vhodný spíše pro studenty, kteří již absolvovali Úvod do antroplogie.Témata: Vznik a role peněz, ekonomické chování a sociální zakotvenost, spor formalistů a substantivistů, okrajová (fringe) ekonomika, sdílení, Klíčová slova: směna, dar, dluh, reciprocita, sdílení, peníze, racionalita, sociální zakotvenost, logika jednání

Úvod do evropských militárních dějin II.

Kód předmětu: YBH161 Garant: Wohlmuth,P.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Tento kurz poskytne studujícím úvodní přehled militárních dějin Evropy skrze interdisciplinární teoretické prostředky historiografie (tzv. nové kulturní dějiny války), historické sociologie (civilizacionistika a koncept dlouhodobého vývojového procesu vojenské revoluce) a kulturních dějin (zejména symbolická historická antropologie). Nedílnou součástí kurzů je srovnávací perspektiva, zkoumající evropskou expanzi a války s jinými civilizačními okruhy. Druhý díl kurzu se zabývá vojenstvím během evropského raného novověku a 19. a 20. století až po konec II. světové války. Začíná Italskými válkami, které v roce 1494 zahájily zrychlenou modernizaci evropského vojenství, přes francouzské revoluční a napoleonské války v roce 1793 až do I. a II. světové války. Zpracovává tak období takzvané První a Druhé vojenské revoluce. Skrze zkoumání Velké severní války stopujeme počátky ruské expanze do Evropy a sledujeme také zrod a vzestup pruského militárního státu. Průmyslová revoluce a nástup evropské modernity jako nové civilizace hluboce ovlivnily evropské vojenství, vtiskly mu národní a industriální ráz a definitivně upevnily evropskou převahu nad ostatními civilizačními okruhy. Tímto tématem kurz zakončíme.Válečnictví je stále jednou z převažujících lidských činností, přesto se jeho uchopení české akademické prostředí téměř nevěnuje. Válka a vojenství se tak dají připodobnit k problému s konceptem temné hmoty současné teoretické fyziky. Stejně jako fyzici i my víme, že válka a vojenství v dějinách existovaly, ale jejich význam spočívá zatím spíše v tom, jak nepřítomnost jejich zpracování zakřivuje a deformuje náš poznávací zájem. Přitom militární dějiny Evropy představují klíčové téma už jen z toho důvodu, že během dějin si Evropa a evropská modernita jako civilizace vojenskými prostředky podmanily celý zbytek světa.Tento kurz bude alternovat formát přednášky i semináře. Pokusíme se v něm nahlédnout dějiny skrze militární perspektivu. Vyhneme se tradičnímu konzervativnímu pojetí dějin války, soustřednému na „válečné umění“ a narace o „velkých“ bitvách a generálech. Zaměříme se naopak na válečnictví ve smyslu jeho konstitutivního civilizačního a kulturního významu a přesahu.

Úvod do genderových studií

Kód předmětu: YBA099 Garant: Pavlík,P.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Gender studies (genderová studia) jsou progresivním, interdisciplinárním oborem, který přináší nové teoretické a metodologické nástroje a pohledy do humanitních a sociálně-vědních disciplín. Cílem tohoto přípravného kurzu je seznámit studentky a studenty s konceptem gender a genderovou perspektivou a zprostředkovat nezbytné poznatkové a teoretické zázemí pro uplatňování genderové analýzy v navazujících kurzech gender studies, v dalších akademických oborech, i v každodenním životě. Důraz je kladen na kritické myšlení, reflexi a vlastní interpretaci dané problematiky. Kurz probíhá formou interaktivních přednášek.

Úvod do sociální psychologie

Kód předmětu: YBA257 Garant: Poláčková Šolcová,I.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Cílem je seznámit zájemce se základními tématy sociální psychologie, s metodami práce a s poznatkovou základnou této disciplíny. Kurz staví na studiu materiálů k osovým tématům a na seminární práci studentů (recenze knihy) v průběhu semestru. Účast na přednáškách je povinná, tolerovány jsou 3 absence za semestr. Na kurz navazují cvičení v letním semestru (Otevřené a uzavřené kapitoly ze sociální psychologie).

Úvod do společenskovědního výzkumu (k projektu SVIP)

Kód předmětu: YBA008 Garant: Šťovíčková Jantulová,M. + Novotná,H.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Chcete se seznámit s tím, jak formulovat vhodnou výzkumnou otázku? Jak rozhodnout, jakou výzkumnou strategii zvolit? Jaké zvolit techniky sběru dat, abyste získali taková data, jež by se dala využít pro zodpovězení výzkumné otázky? Jaké zvolit analytické postupy? Jak zajistit kvalitu výzkumu? Umět uvážit, zda mohou být některé výzkumnické kroky eticky sporné? Navštěvujte tento kurz.

Úvod do studií nových médií

Kód předmětu: YBA192 Garant: Slíva,V.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Série přednášek na toto téma už svým názvem předznamenává, že bude spíše průřezem mnohovrstevnatou oblastí, která by se dala nazvat jako studia nových médií. Kurz se zaměří na vysvětlení základních mediálních teorií ale i sociálních teorií, které se s médii pojí. Vzhledem k interdisciplinární povaze tohoto studia má kurz za úkol především představit rozličné perspektivy a přístupy, kterými je možné nová média chápat a poskytne též vhled do několika fenoménů, jejichž vznik nová média umožnila.Student by měl získat přehled v základní terminologii a měl by se být schopen orientovat v rozličných přístupech, které je možné při výzkumu nových médií aplikovat. Také by měl chápat elementární dopady „nových médií“ na povahu soudobé společnosti a měl by též získat kritický odstup a schopnost lépe posuzovat vliv, který tato média dnes mají. Zároveň se seznámí s několika zásadními tématy, které jsou spojeny s působením „nových medií“ na společnost.

Úvod do teorie obrazu

Kód předmětu: YBK026 Garant: Hájek,V.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Kurz se bude zabývat proměňujícími se koncepcemi teorie obrazu napříč různými obory (filosofie, sémiotika, antropologie, sociologie atd.). Zkoumání genealogie teorií obrazu je aktuální z hlediska dnešních nových disciplín zabývajících se obrazovou reprezentací (vizuální studia, věda o obraze, vizální sémiotika apod.).

Video Based Seminar on Conteporary Economic Systems and Processes

Kód předmětu: YBA203 Garant: Čábelková,I.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 4
Poslední ekonomická krize změnila chápání základních ekonomických modelů, přístupů a principů předních ekonomů. V tomto pohledu je nezbytná adaptace ekonomické vědy. Tomto kurzu se bude zabývat diskusi o současném ekonomickém stavu světové ekonomiky. Budeme vycházet z veřejně dostupných videozáznamů přednášek jedním z nejznámější ekonomů alternativního proudu Joseph Eugene Stiglitze a jiných.• náklady a přínosy globalizace -předpoklady a realita• role mezinárodních korporací• ekonomické a sociální náklady nerovnosti• dopady hospodářského útlumu na sociální a politické struktury• výhody a nevýhody tržního hospodářství• příčiny současné krizeLiterature Stiglitz, Joseph (2010). Freefall: America, free markets, and the sinking of the world economy. New York, NY: W.W. Norton & Company. ISBN 9780393338959. Stiglitz, Joseph E. (2012). The Price of Inequality: How Today's Divided Society Endangers Our Future. New York: W.W. Norton & Company. ISBN 9780393088694. Stiglitz, Joseph; Greenwald, Bruce C. (2014). Creating a learning society: a new approach to growth, development, and social progress. New York: Columbia University Press. ISBN 9780231152143. Stiglitz, Joseph E. (2015). The great divide: unequal societies and what we can do about them. New York: W.W. Norton & Company. ISBN 9780393248579. Stiglitz, Joseph E.; Greenwald, Bruce C. (2015). Creating a learning society: a new approach to growth, development, and social progress. Columbia: Columbia University Press. ISBN 9780231175494.Joseph E. Stiglitz (2010) Freefall: America, Free Markets, and the Sinking of the World Joseph E. Stiglitz (2010) The Stiglitz Report: Reforming the International Monetary and Financial Systems in the Wake of the Global CrisisWolff, Richard D.; Stephen A. Resnick (1987). Economics: Marxian versus Neoclassical. Baltimore: Johns Hopkins Press. ISBN 0-8018-3479-1.Wolff, Richard D.; Stephen Resnick; David F. Ruccio (1988). Crisis and Transitions: A Critique of the International Economic Order. Westview Press. ISBN 0-8133-0757-0.Wolff, Richard D. (2009). Capitalism Hits the Fan. Olive Branch Press. ISBN 1-56656-784-X.Wolff, Richard D.; Stephen A. Resnick (2012). Contending Economic Theories: Neoclassical, Keynesian, and Marxian. Cambridge, MA: MIT Press. ISBN 978-0262018005.Video contentJoseph Stiglitz on rewriting the rules of the market economy https://www.youtube.com/watch?v=ZyKkmzgge90&nohtml5=FalseFull Show 11/11/15: How Reaganomics Killed America’s Middle Class https://www.youtube.com/watch?v=ZdCNGkZoIZwKejnesian econommics vs monetarism, Income inequality, Productivity vs. Wages Let's Talk About Socialism - Prof. R. Wolff https://www.youtube.com/watch?v=PheA4BPXQzgMarket systém 1.18-28.00 WUWE presents: CAN WE SAVE CAPITALISM? | Richard D. Wolffhttps://www.youtube.com/watch?v=MSAK5hEassgEconomics Rules: the rights and wrongs of the dismal science https://www.youtube.com/watch?v=Yxbcb7hxZP0No Ordinary Disruption: the four global forces breaking all the trends (not understandable for non economists)https://www.youtube.com/watch?v=hp0IRAW8xL4Tom Friedman: Global Forces Breaking All the Trends https://www.youtube.com/watch?v=NHhLg_jGluM

Vizuální sociologie I.

Kód předmětu: YBK4001LI Garant: Šmíd,R.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Fotografie a sociologie mají nejen společné téma, ale i rok narození - 1839. Myšlenka fotograficky zachytit sociální jevy se objevila již v roce 1851, kdy anglický sociolog H. Mayhew pozval ke spolupráci na své knize "Londýnští pracující a londýnská chudina" daguerrotypistu R. Bearda.Současný překotný rozvoj prostředků masové komunikace klade stále větší důraz na vizuální sdělení. Užití fotografie v empirickém výzkumu usnadňuje komunikaci nejen mezi sociology, ale i komunikaci s nesociologickým světem. Je také důležitým prostředkem k navázání kontaktu mezi výzkumníkem a zkoumaným, to platí zejména pro kvalitativní sociologický výzkum.Kurz by se měl po absolvování úvodních témat věnovat v rozhodující míře praktické aplikaci fotografie v empirickém výzkumu.

Vizuální sociologie II.

Kód předmětu: YBK4002ZI Garant: Šmíd,R.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Kurz se zabývá fotografií jako nástrojem sociologické metody, především kvalitativní sociologické metody. Fotografie a sociologie se rozvíjely souběžně, navíc mají podobné zaměření a orientaci.Vzájemný vztah mezi fotografií a sociologií je vyšetřován prostřednictvím pojmů jak sociologů, tak fotografů jako například:A. Comte (Kurz pozitivní filozofie), H. Mayhew, D. Benett ("obrazově gramotná společnost"), J. Collier ("can opener").Cílem kurzu je přivést studenty k použití fotografie k empirickému výzkumu.

Vybrané otázky psychologie (ne)vědomí

Kód předmětu: YBA239 Garant: Žihlavníková,R.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Rozhodnutia robíme každý deň. Je však naše prežívanie rozhodovania totožné s tým, čo sa naozaj deje v našej mysli? Množstvo štúdií nasvedčuje tomu, že pravdepodobne nie a naše rozhodnutia sú vykonané ešte predtým, než sa nám voľba dostane do vedomia. Skôr, než sa k slovu dostane vedomie, pretože sa rozhodujeme na základe pocitov. Na naše rozhodovanie navyše výrazne vplýva okolie, a to viac, než sme ochotní pripustiť. Kurz se bude venovať tomu, ako funguje naša myseľ a vedomie, neuvedomovaným procesom a ich experimentálnym dôkazom. Studenti sa zoznámia s najznámejšími a aktuálnymi kvantitatívnymi výskumami z oblasti neuropsychologie, behaviorálnej ekonómie, sociálnej psychológie a ich metódami výskumu. Kurz navazuje na vybrané základné témata úvodu do psychologie a rozširuje ich o aktuálny medzioborový pohľad.

Vybrané problémy obecné sociologie (kombinovaná forma)

Kód předmětu: YMH407 Garant: Šubrt,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Kurz je určen studentům oboru historická sociologie. Jeho smyslem je doplnit jejich znalosti o širší kontext obecně sociologické tematiky. Koncepty a teorie, které jsou v jeho rámci probírány, jsou zasazeny do historicko-vývojových souvislostí. Jednotlivé přednášky jsou věnovány tématům, která se týkají základních sociologických pojmů, jakými jsou: aktér, status, rolet, stratifikace, mobilita, elity, jednání, interakce, instituce, systém, struktura, funkce, sociální řád, konsenzus, konflikt, anomie, deviace, sociální změna. Výklad jednotlivých konceptů je vztažen k příkladům z oblasti historické sociologie.

Vybrané problémy sociální filosofie a filosofie dějin

Kód předmětu: YBH181 Garant: Havelka,M.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Přednáška má zprostředkovat základní koncepty filosofie dějin a teorie společnosti, jejichž znalost je teoreticko-encyklopedickým předpokladem pro práci v oblasti historie, sociologie a antropologie.

Vybrané problémy sociální filosofie a filosofie dějin II.

Kód předmětu: YBH182 Garant: Havelka,M.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Přednáška má zprostředkovat základní koncepty filosofie dějin a teorie společnosti, jejichž znalost je teoreticko-encyklopedickým předpokladem pro práci v oblasti historie, sociologie a antropologie.

Vývoj krajiny města a neměsta

Kód předmětu: YME13EH03 Garant: Matoušek,V.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Kurz volně navazuje na předměty „Člověk a příroda v době industrializace“ a „Průmyslová revoluce kolem nás“. V úvodu je posluchač seznámen s kulturně sociálními pojmy „město“ a „neměsto“. Poté následuje výklad o základních etapách vývoje města ve starověku, středověku a novověku. Těžištěm kurzu je vývoj města v období industrializace, jeho infrastruktury i vývoj příměstských oblastí. Výklad se bude opírat především o vývoj Prahy. Analýza vývoje pražská aglomerace bude doplněna příklady vývoje dalších měst: Vídeň, Plzeň, Kolín, Kladno a dalších.

Výzkum - praktika

Kód předmětu: YBQD021ZI Garant: Prudký,L.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Kurz je určen všem, kteří potřebují procvičit své znalosti a dovednosti v oblasti empirických sociologických výzkumů. Cílem je podílet se na přípravě, realizaci a zpracování konkrétních výzkumných témat, získat poznatky a zkušenosti pro samostatnou práci v oblasti empirického sociologického výzkumu.Některá témata praktik jsou dlouhodobá, jiná jsou vázána na aktuální výzkumná témata, která mohou přinést i sami studenti.Kurz obvykle navazuje na sociologické semináře a znamená prohloubení výsledků a poznatků z těchto seminářů.

Významné ženy české společnosti 19. století

Kód předmětu: YBAKA09ZI Garant: Turková,M.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Kurz je věnován životním profilům představitelek české kulturní a politické elity od konce osmnáctého století do přelomu století devatenáctého a dvacátého.

Zadní dvorek Ameriky: Latinská Amerika v postkoloniální éře

Kód předmětu: YBH158 Garant: Kalenda,F.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Zadní dvorek Ameriky: Latinská Amerika v postkoloniální éře“ se zaměřuje na politický, sociální a náboženský vývoj latinskoamerického regionu v období po rozpadu španělského a portugalského koloniálního panství. Cílem předmětu není podat vyčerpávající popis dějin jednotlivých latinskoamerických států, spíše načrtnout pro region klíčová témata a trendy, které jsou aktuální také pro současnou podobu kontinentu.

Základy krizové intervence

Kód předmětu: YBA266 Garant: Žihlavníková,R.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Kurz je sestaven jako strukturovaný úvod do algoritmů profesionální krizové intervence a je vhodný zejména pro studenty bez předešlého vzdělávání či zkušeností z této oblasti. Teoretická příprava se zaměří na indikaci a možnosti krizové intervence, stejně jako na pojmenování limitů a rizik vyučovaných technik a poskytne oporu pro orientaci v komplikované a komplexní práci při rozhovoru s klientem v krizové situaci. Zkušený metodik práce s zážitkovými technikami provede studenta řízenými nácviky a následně simulovanými situacemi odrážející co nejvěrněji reálné použití získaných dovedností. Kurz si klade za cíl připravit studenta na reálné použití základů krizové intervence s přenosem i do situací běžného života.

Základy kvantitativní analýzy dat

Kód předmětu: YBA218 Garant: Špaček,O.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Studenti se formou blokové výuky seznámí s obecnými východisky statistické analýzy dat a s aplikací kvantitativních metod analýzy prostředníctvím rozšířeného programu SPSS. Kurz je vhodný zejména pro studenty, kteří plánují ve své bakalářské práci analyzovat kvantitativní data (zejména v kontextu sociologických či psychologických témat). Plnohodnotná účast na kurzu vyžaduje domácí přípravu mezi jednotlivými bloky. Kurz je atestován prostřednictvím samostatně provedené analýzy dat a její interpretace.

Základy kvantitativní metodologie

Kód předmětu: YBA056 Garant: Špaček,O.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Kurz se věnuje základním postupům kvantitativní výzkumné metodologie. Zaměří se především na formulaci výzkumných otázek a hypotéz, výběr vzorku a přípravu výzkumného nástroje (dotazníku). Během kurzu budou studenti připravovat vlastní výzkumný projekt až do fáze návrhu vlastního dotazníku.

Základy statistické analýzy dat

Kód předmětu: YBA064 Garant: Čábelková,I.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Cílem kurzu je naučit se prakticky používat statistické metody - korelační analýzu, regresní analýzu, statistické porovnání průměrů dvou datových řad - metody, nejčastěji používané v bakalářských pracích.

Základy statistického zpracování dat

Kód předmětu: YBQ031 Garant: Kružíková,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Cílem kurzu je seznámení se se základními metodami a postupy, která umožňují zpracovávat data získaná z výzkumů: z dotazníků i z tabulek (tj. seznámení se s tím, jak zjišťovat, zda mezi získanými daty existuje závislost - pomocí korelací, regresí, chí-kvadrát testu, seznámení se s tím, zda rozdíl mezi průměry u dvou či více souborů je statisticky významný - především pomocí t-testů a analýzy rozptylu).

Základy výstavní praxe

Kód předmětu: YBK3006LI Garant: Zavadil,K.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Kurz je ve výkladové části zaměřen na uchopení problematiky uměleckého provozu, kdy je charakterizován především praktický proces veřejné prezentace výtvarných děl, ale i širší kontext historický, sociální a politický. V praktické části je pak kladen důraz na modelovou realizaci fiktivního výstavního projektu.

Zrození byrokrata: Vzdělání, moc a sociabilita osvícenských úředníků

Kód předmětu: YBH160 Garant: Ondo Grečenková,M.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
V kurzu se zaměříme na problematiku zrodu moderního úřednictva v osvícenství, zejména za Josefa II. Budeme se věnovat především střednímu úřednictvu habsburské monarchie (ale nejen, evropský rámec problematiky je samozřejmostí), představám o tom, jak mělo vypadat, a praxi, jak vypadalo, srovnání norem s praxí. Bude nás zajímat vzdělání a obecně vzdělanost této vrstvy, formování její identity, její postavení ve společnosti, dosah a přesah jejího působení. Probereme nejen vzor úředníka: samotného císaře Josefa II., ale podíváme se na jednotlivé příběhy lidí, kteří se do této vrstvy dostali, jaké požadavky museli splňovat, jak probíhal jejich všední den, jak byli hodnoceni nadřízenými i "občany", zda se dopouštěli "korupce", zda si vůbec vydělali na živobytí a měli nějaký volný čas...., popřípadě jak ho trávili. Požadavky k atestu: aktivita v kurzu, závěrečné krátké písemné zamyšlení nad problematikou.

Žena - rodina - společnost

Kód předmětu: YBAKA08LI Garant: Turková,M.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Jednosemestrální kurz seznamuje s postavením ženy ve společnosti a v rodině v různých obdobích a kulturách s důrazem na prostředí české společnosti.

Poslední změna: 19. květen 2004 16:46 
print
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám