Výběr kurzů – psychologie

Vyučované předměty

psychologie

Přehled předmětů vyučovaných v akademickém roce 2017/2018


Člověk jako osoba

Kód předmětu: YBAKA03ZP Garant: Sokol,J. + Skripnik,O. + Pinc,Z.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Cílem je zprostředkovat základní znalosti o různých stránkách lidské osoby. V několika úvodních přednáškách bude shrnuto to nejdůležitější, co o člověku, o jeho vývoji a o společnosti říkají různé dílčí vědy o člověku, počínaje fyzickou antropologií, přes etologii, embryologii, etnologii, psychologii, sociologii až po jazykovědu a kulturní antropologii. V druhé části bude pozornost zaměřena především na soustavný výklad naší lidské zkušenosti, přesněji řečeno mé vlastní zkušenosti se sebou samým. Závěrečné přednášky si všímají toho, jak se setkáváme s druhými lidmi a jak s nimi žijeme ve společnosti.

Evoluční psychologie

Kód předmětu: YBA254 Garant: Lindová,J. + Bártová,K. + Klapilová,K.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Evoluční psychologie je mladá a v současné době velmi populární disciplína na pomezí psychologie a evoluční biologie, která usiluje o nalezení bazálních mechanismů lidského chování. Studenti budou seznámeni se základními směry v tomto oboru, přičemž důraz bude kladen na témata, jejichž výzkum probíhá také na naší fakultě. Skupinu přednášejících budou tvořit specialisté na lidské partnerské a sexuální chování, vzhled a atraktivitu, socialitu, ontogenezi, vyjadřování emocí,komunikaci, teorie konfliktů a spolupráce, problematiku životního prostředí člověka, organizaci lidské mysli a další oblasti.

Filosofické texty a zkušenost Gestaltu I.

Kód předmětu: YBF3003ZI Garant: Murgaš,J.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Kurz je určen k procvičení práce s texty, k rozvíjení osobnosti i kolektivu studentů a kpřípravě na zkoušku z Filosofické antropologie. Prostřednictvím postupů odvozených z gestalt terapiepodporuje pochopení a uvědomění si obsahů textů a filosofických myšlenek vevlastním prožitku účastníka. Usiluje o spojení abstraktního myšlení s konkrétnízkušeností vnitřní i tělesnou. Důrazem na uvědomění spojuje oblasti filosofie apsychologie, popř. další, a věnuje se tak opomíjenému a přitom snadnejpodstatnějšímu předpokladu filosofického myšlení. Texty jsou věnovány otázkámsvobody, tvorby, rozhovoru a vztahu Já-Ty.

Filosofické texty a zkušenost Gestaltu II.

Kód předmětu: YBF3003LI Garant: Murgaš,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Kurz FtZG II v LS 2016 je určen v první půli k systematickému poznání a osvojení principů gestalt přístupu (získaných z gestaltterapie) v souvislosti s principy filozofie a filozofování. Využívá krom myšlení také zkušenost a malé experimenty účastníků. Podporuje uvědomění si vlastního prožívání a zkušenosti účastníků, což slouží jednak k lepšímu kontaktu s požadavky studia, ale i běžnému životu a zkušenosti s filozofií. Druhá část kursu bude věnována cvičením práce s filozofickými texty a prohlubování zkušenosti účastníků. Spojení teorie i zkušenosti v "živé přítomnosti" si vyžádalo rozšířený čas seminářů, ale dodává energii. Kurs navazuje na kurs ze ZS, počet nových účastníků nemá přesáhnout počet dřívějších. Texty jsou věnovány otázkám svobody, tvorby, rozhovoru, vztahu Já-Ty a dalším tématům.

Historická sociologie imaginárního

Kód předmětu: YBA179 Garant: Šalanda,B.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Cílem semináře je zprostředkovat problematiku imaginárního s důrazem na historicko-sociologickou perspektivu, jež bude doplněna o aspekty sociálně-antropologické, historické, psychologické a filosofické. Seminář bude podporovat kritické čtení různých typů představivosti, fantazie, fikce, fabulace, iluze apod. Kromě jiných témat se bude týkat (politického) mýtu, symbolu, utopie, dále obětního beránka, mesianismu, hrdiny jako dokonalého vzoru, konečně pak konstrukce obrazu Druhého, nadpřirozena, snu, komizmu a smíchu.

Historická sociologie imaginárního (kombinovaná forma)

Kód předmětu: YMH405 Garant: Šalanda,B.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Cílem semináře je zprostředkovat problematiku imaginárního s důrazem na historicko-sociologickou perspektivu, jež bude doplněna o aspekty sociálně-antropologické, historické, psychologické a filosofické. Seminář bude podporovat kritické čtení různých typů představivosti, fantazie, fikce, fabulace, iluze apod. Kromě jiných témat se bude týkat (politického) mýtu, symbolu, utopie, dále obětního beránka, mesianismu, hrdiny jako dokonalého vzoru, konečně pak konstrukce obrazu Druhého, nadpřirozena, snu, komizmu a smíchu.

Imaginativní tvorba jako nástroj reflexe, vyjádření a interpretace - výtvarný workshop

Kód předmětu: YBK013 Garant: Hájek,V.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
V tomto kurzu bude konfrontována náhodná vizuální struktura a kulturní archetyp s imaginativní cílenou tvorbou subjektu. Za pomoci určitých limitů a kombinací výtvarných technik spolu s inspiračními zdroji z oblasti narace i formy se budeme snažit otevřít pole individuální imaginace a tvořivosti, rozlomit bariéry zaběhlých vizuálních i myšlenkových stereotypů. Takový tvůrčí proces iniciuje kompetenci sebereflexe a sebeprezentace spolu se schopností otevřené komunikace o polysémii konceptů a vnímání.

Individual and Collective Identities from a Historical Sociological Perspective

Kód předmětu: YMH536 Garant: Kumsa,A.
Semestr: letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 4
This course familiarises students with the problem of construction of individual and collective identities in regards of everyday modes of human behavior and thinking in pre-modern, modern and postmodern era.

Introduction to Biopsychology

Kód předmětu: YBA214 Garant: Horsley,R. + Seidlová Málková,G.
Semestr: zimní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 4
A full description of the topics, course and assessment is available in the file store area (Introduction to Biopsychology Course Handbook 2015-2016). Psychology seeks to understand and explain human behaviour from various perspectives; the physical substrates of human behaviour is central to any examination of human psychology. Knowledge and understanding of the structure and function of the brain, and other bodily systems is necessary to appreciate complex phenomena such as mental illness, motivated behaviour and emotion. You will be taught by an expert biopsychologist, who is research active and who is passionate about her subject.

Kognitivní psychologie

Kód předmětu: YBA287 Garant: Lindová,J. + Vlček,K.-KSVI
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Kognitivní psychologie studuje procesy a mozkové struktury zapojené ve zpracování informace v mozku, od zpracování podnětů z prostředí, přes jejich uložení až po výběr vhodné akce. Jako nová věda vznikla v polovině dvacátého století a stojí na pomezí psychologie, neurologie a kybernetiky a v současné době je jedním z prominentních a rychle se rozvíjejících oborů psychologie. Základním pojmem kognitivní psychologie je reprezentace, tedy jakýsi vnitřní obraz vnějšího světa, který je kognitivními procesy zpracováván a přetvářen. Kognitivní psychologie se snaží o tvorbu modelů popisujících tok informací mezi jednotlivými částmi systému. Studenti se na příkladech experimentů seznámí se základními koncepty a metodami kognitivní psychologie. Důraz bude kladen také na mozkový substrát jednotlivých kognitivních funkcí.

Kritická teorie reklamy

Kód předmětu: YBK034 Garant: Hájek,V.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
V tomto kurzu budeme reklamu sledovat jako určitou praxi skrývání, které se samo tají pod maskou transparentnosti a přímočarosti. Budeme se zabývat otázkou skrytých metod a významů, které dohromady skládají ucelenou nepsanou ideologii, jednotný dobový obraz světa plný nevědomých klišé, diskriminací a předsudků. Hlavní metodou reklamy je (hrozba) vyloučení, rozdmýchávání strachu z asociálna, které je ovšem ve skutečnosti důsledkem reklamního průmyslu. Budeme vycházet z klasických kritických teoretiků jako Adorno ad. a naši argumentaci budeme rozvíjet na konkrétních příkladech reklamních témat a strategií.

Lidská sexualita

Kód předmětu: YBA288 Garant: Klapilová,K. + Bártová,K.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Kurz "Lidská sexualita" je interdisciplinárním kurzem, ve kterém jsou prezentovány vybrané aspekty sexuality člověka z pohledu antropologie, historie, sexuologie, evoluční psychologie a psychiatrie, sexuální terapie a biologie. Kurz si klade za cíl nabídnout posluchači ucelený přehled empirických výzkumů a jejich výsledků v oblasti sexuality člověka. První část kurzu tvoří spíše přehledové přednášky zaměřující se na historii výzkumu lidské sexuality, základní fyziologické a biologické aspekty sexuality a reprodukce, evoluční teorie lidské sexuality a konečně přiblížení sexuálních deviací a dysfunkcí. Druhá část kurzu se zaměřuje na konkrétní aktuální témata jako je sexuální orientace, transsexualita, sadismus-masochismus, odlišné reprodukční strategie mužů a žen, žárlivost, nevěra, sexuální fantazie a pohlavní choroby.

Neverbální komunikace

Kód předmětu: YBAKP28ZI Garant: Zikánová,T.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Neverbální složka je velmi silnou součástí naší komunikace. Tento seminář se zaměřuje na seznámení s jednotlivými oblastmi neverbální komunikace, které lze studovat a zkoumat. Kurz je sestaven z přednášek různých odborníků na jednotlivá témata. Na úvodní hodině se dozvíte více informací ohledně průběhu semináře a jeho atestace.

Ontogeneze a fylogeneze kognice

Kód předmětu: YMA305 Garant: Lindová,J. + Martinec Nováková,L.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 5
Kurz se přednáškovou formou snaží postihnout některá důležitá témata ontogenetického i evolučního vývoje lidské kognice. Vývojová perspektiva bývá neprávem opomíjená, ačkoli může naopak přinést hlubší porozumění tomu, jaké jsou základní stavební kameny lidské inteligence. Ontogenetické hledisko odhaluje důležité milníky a zásadní poznávací schopnosti a dovednosti, které umožňují další kognitivní rozvoj dítěte. Fylogenetické hledisko se pomocí srovnávacího přístupu snaží odhalit adaptivní funkce jednotlivých poznávacích schopností v dnešním světě a lidské evoluční minulosti. V neposlední řadě pak přednáška nabízí možnost hledání paralel mezi ontogenetickým a fylogenetickým vývojem a diskuze o nových hypotézách z něj plynoucích.

Portfolio I. - plán osobního rozvoje

Kód předmětu: YMR01HOBI Garant: Havrdová,Z. + Vrzáček,P. + Furmaníková,L.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Student zpracuje Plán osobního rozvoje, ve kterém se zaměří na učební aktivity, důkazy a časový harmonogram rozvoje svých odborných kompetencí v průběhu studia.

Portfolio II. - sebereflexe

Kód předmětu: YMR02HOBI Garant: Havrdová,Z. + Vrzáček,P. + Furmaníková,L.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Student po prvním ročníku studia zpracuje sebereflexi naplňování a případných změn Plánu osobního rozvoje a kompetencí manažera, případně supervizora.

Portfolio III. - sebereflexe II.

Kód předmětu: YMR03HOBI Garant: Havrdová,Z. + Vrzáček,P. + Furmaníková,L.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Student na konci studia zpracuje závěrečnou sebereflexi Plánu osobního rozvoje a kompetencí manažera, případně supervizora. Zároveň předkládá ke kontrole své portfolio, které si v průběhu studia vytvořil.

Praktikum ze srovnávací kognitivní psychologie

Kód předmětu: YBA076 Garant: Lindová,J.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Blokový kurz, který je připraven pro ty, kteří se chtějí zapojit do badatelské práce v Laboratoři kognitivních schopností ptáků při FHS nebo o tom alespoň uvažují. Kurz prakticky přípravuje na sběr a analýzu dat v oblasti kognice papoušků šedých. Studenti si budou moci prohlédnout laboratoř, studované papoušky a používanou techniku, seznámí se s hlavními výkumnými projekty, které v laboratoři probíhají, a používané metodiky si sami vyzkouší. V neposlední řadě budou seznámeni s pravidly zacházení s papoušky a chodem chovu.Laboratoř kognitivních schopností ptáků je na FHS tradiční zařízení. Spadá pod psychologické či etologické zaměření, provádíme v ní výzkum kognitivních schopností a komunikace tohoto inteligentního ptačího druhu. Studenti, kteří absolvují praktika (jehož součástí je vypracování projektu samostatného výzkumu s papoušky), se zapojují do výzkumu v rámci předmětů Studium kognitivních schopností papoušků šedých - seminář a cvičení, které si doporučuji zapsat současně s praktiky. Je možné také data z výzkumů naší laboratoře zpracovat v rámci bakalářské či diplomové práce. Projekty studentů většinou tvoří součást dlouhodobých výzkumů, takže student se většinou zařazuje již do zavedeného výzkumného týmu, je zaučen a pracuje spolu s ostatními. Tradičně mají také studenti, kteří mají o to zájem, na starosti péči o chované žaky.

Psychoanalysis and Cultural Studies

Kód předmětu: YBAU016 Garant: Roraback,E. + Králová,S. + Lukešová,L.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 6
This is one of the courses of the UPCES programme (the Undergraduate Program in Central European Studies); the comprehensive information is available at: http://fhs.cuni.cz/FHS-239.html#3.This course examines in detail a select band of the seminars offered by the major post-Freudian psychoanalytic thinker, teacher and practitioner, Jacques Lacan (1901-81), and some outstanding Lacan-criticism. The course also covers some important post-Lacanian thinkers with special reference to Slavoj Žižek (1949-) and to Julia Kristeva (1940-) in order to use psychoanalysis as a powerful critical tool to diagnose both individual and social reality, as well as individual artworks.

Psychologie osobnosti

Kód předmětu: YBA274 Garant: Richterová,E.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Přednáška podává informace o vymezení osobnosti v psychologii, o rozličných přístupech k pojímání osobnosti. Zaměří se rovněž na strukturu osobnosti, její dynamiku, utváření a vývoj; dále pak na metody poznávání osobnosti.

Seminar in Social Psychology

Kód předmětu: YBA277 Garant: Seidlová Málková,G.
Semestr: letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 3
Seminar in social psychology introduces key theoretical and research concepts in current social psychology. The course emphasises topics in social cognition and influence of other people to the individual behaviour. The course is also considered to help students to prepare for the CESS exam.

Seminář experimentální psychologie

Kód předmětu: YBA221 Garant: Bártová,K.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
V rámci tohoto semináře budou mít zájemci možnost nahlédnout pod pokličku psychologických výzkumů z různých oblastí (vývojová psychologie, evoluční psychologie, sociální kognice, neverbální chování, aj.) a na nich postavených teorií. Nebude probíhat formou teoretických či metodologických přednášek (předchozí orientace v psychologických teoriích a znalost metodologie psychologických výzkumů je tudíž vítána). Seminář bude probíhat formou čtení, kritického zhodnocení a následné diskuse odborných článků, převážně anglických. K případnému vysvětlení teorií či metod bude docházet postupně v průběhu čtení, budou-li účastníkům nejasné. Tento seminář je určen těm studentům, kteří chtějí rozvíjet svou znalost psychologie. Je seminářem rozvíjejícím přednášky ze základních psychologických disciplín.

Seminář k vývojové psychologii

Kód předmětu: YBA297 Garant: Seidlová Málková,G.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Seminář volně navazuje na přednáškové cykly k vývojové psychologii- a to akcentem v problematice rozvoje jazyka a gramotnosti v perspektivách psychologického výzkumu. Poskytuje studentům konkrétní tematický rámec pro zpracování bakalářské práce. Seminář se zaměřuje na rozšíření teoretických znalostí z oblasti studia gramotnosti ve vývojově orientované psycholingvistické perspektivě, tříbí dovednost vyhledávání relevantních zdrojů pro bakalářský výzkumný projekt a postupně rozvíjí také dovednost identifikace výzkumného problému a jeho opracování do návrhu výzkumného projektu v rozsahu bakalářské práce. Témata:1) Studium gramotnosti jako psychologické téma 2) Vývoj studia gramotnosti v psychologii druhé poloviny XX. století až do současnosti - domácí a zahraniční situace; témata a klíčové myšlenkové směry 3) Psycholingvistický přístup ke studiu gramotnosti a jeho specifické znaky4) Vývojový vztah jazykových dovedností a rozvoje gramotnosti (struktura jazykových schopností a jejich úloha ve vývoji gramotnosti)5) Jednoduchý model čtení a jeho význam pro porozumění procesu vývoje gramotnostních dovedností 6 – 8 ) Vývoj počátečního čtení (s důrazem na předpoklady rozvoje počátečního čtení) 9-11) Vývoj porozumění čtenému ( s důrazem na předpoklady porozumění čtenému) 12-13 ) Otázky metodologie výzkumu gramotnostních dovedností v psycholingvistické perspektivě

Srovnávací kognitivní psychologie

Kód předmětu: YBA255 Garant: Lindová,J.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Kurz je souborem tématicky zaměřených přednášek věnujících se problematice kognitivních schopností živočichů. Především se jedná o témata úzce se vztahující k lidské kognici, tedy homologické nebo analogické kognitivní schopnosti k lidským. Konkrétně se zde zabýváme komunikačními schopnostmi, konceptuálním chováním, numerickými schopnostmi či pamětí. Specifickou kapitolou je sociální kognice, teorie mysli a sebeuvědomění. Vedle teoretických poznatků jsou studenti seznámeni také s metodickým zázemím studia těchto kognitivních schopností zvířat.Mimo tuto teoretickou přednášku nabízíme studentům možnost vlastního bádání v oblasti kognitivních schopností papoušků šedých v naší laboratoři. Zájemci si zapisují Praktika ke srovnávací kogn. psychologii a také Studium kognitivních schopností papoušků šedých - seminář a cvičení. Více viz informace k těmto kurzům.

Studium kognitivních schopností papoušků šedých - cvičení

Kód předmětu: YBA078 Garant: Lindová,J.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Tento kurz je jedním ze dvojice kurzů (seminář a cvičení), které je nutné mít zapsány současně. Studenti budou v rámci tohoto kurzu pracovat na svém individuálním nebo skupinovém projektu (např. v rámci mezidruhové komunikace, studia přirozené vokalizace, studia osobnosti, studia numerických a dalších kognitivních schopností). Budou samostatně zhruba třikrát týdně docházet do Laboratoře mezidruhové komunikace, aby tam absolvovali trénink papoušků šedých, případně pořizování záznamů, pozorování, hodnocení nebo drobné experimenty s těmito subjekty. O práci si budou vést vlastní protokoly. V pokročilejších fázích projektu budou zaškoleni do analýzy dat a způsobu prezentace výsledků.

Studium kognitivních schopností papoušků šedých - seminář

Kód předmětu: YBA077 Garant: Lindová,J.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Tento kurz je jedním ze dvojice kurzů (seminář a cvičení), které je nutné mí zapsané současně. Studenti budou v rámci tohoto kurzu pracovat na svém individuálním nebo skupinovém projektu (např. v rámci mezidruhové komunikace, studia přirozené vokalizace, studia osobnosti, studia numerických a dalších kognitivních schopností). V úvodním bloku semináře studenti tento svůj projekt prezentují a posléze případně upraví. Ve druhém bloku bude následovat supervize práce při sběru dat nebo tréninku papoušků.

Techniky experimentální psychologie

Kód předmětu: YMA290 Garant: Bártová,K.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 5
Cílem kurzu je představit studentům několik konkrétních softwarových aplikací vhodných pro sběr nebo analýzu dat v experimentálně psychologickém, etologickém či podobně zaměřeném výzkumu. Aplikace jsou vybírány s ohledem na to, aby je studenti mohli častěji využít pro své vlastní bádání. Jednotlivé software mají využití v různých typech kvantitativního výzkumu, od dotazníkových šetření, přes různé formy experimentálního testování až po standardizované pozorování a měření zaznamenaných video a audio nahrávek. Součástí kurzu bude samostatné praktické použití software pro výzkumné účely dle zadání.Kurz je určen primárně pro studenty magisterského studia, studenti druhého a třetího ročníku na bakalářském stupni si mohou kurz zapsat až po konzultaci s garantkou.

Ukončené a otevřené kapitoly ze sociální psychologie

Kód předmětu: YBA301 Garant: Poláčková Šolcová,I.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Sociální psychologie je oblastí, ve které je spousta otázek nezodpovězených a ve které existuje jen opravdu několik málo „uzavřených“ kapitol. Sociálně psychologická témata se navíc dramaticky mění, vyvíjejí a v souvislosti s ofenzivním vlivem informačních technologií a dynamikou pohybu informací se i mnohé teorie ohýbají, obrůstají, vyvrací či kácí. Díky tomu sociální psychologie nabízí jedinečné tréninkové pole: v rámci tohoto kurzu se budeme se studenty věnovat některým otázkám sociální psychologie (atribuce, disonance, postoje, předsudky, konformita, prosociální chování), budeme o nich diskutovat a snažit se je aplikovat na naše každodenní zkušenosti, podstoupíme je revizi, kritickým i konstruktivním pohledům studentů.

Úvod do genderových studií

Kód předmětu: YBA303 Garant: Pavlík,P.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Gender studies (genderová studia) jsou progresivním, interdisciplinárním oborem, který přináší nové teoretické a metodologické nástroje a pohledy do humanitních a sociálně-vědních disciplín. Cílem tohoto přípravného kurzu je seznámit studentky a studenty s konceptem gender a genderovou perspektivou a zprostředkovat nezbytné poznatkové a teoretické zázemí pro uplatňování genderové analýzy v navazujících kurzech gender studies, v dalších akademických oborech, i v každodenním životě. Důraz je kladen na kritické myšlení, reflexi a vlastní interpretaci dané problematiky. Kurz probíhá formou interaktivních přednášek.

Úvod do kognitivní lingvistiky

Kód předmětu: YMM069 Garant: Ivan,M.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Predmet má za cieľ zoznámiť študentov s predpokladmi výskumu v oblasti kognitívnej lingvistiky – a to ako historickými, tak metodologickými, ako aj so základnými poznatkami z tohto odboru, niektorými jej výsledkami a ukážkou aplikácie pri analýze diskurzu.Prvým cieľom predmetu je zasadenie kognitívnej lingvistiky do filozofickej teórie. Kognitívna lingvistika je na jednej strane súčasťou kognitívnej vedy, ktorá vyrástla ako vedecká reakcia na problémy v oblasti filozofie mysle (stanovisko dualizmu a materializmu, ako ani behaviorializmu nebolo pre ďalší rozvoj dostatočné). Predmet zoznámi účastníkov s uvedeným filozofickým vývojom vedúcim k takzvanej kognitívnej revolúcii.Kognitívna lingvistika však v podobe predstavovanej v tomto predmete predstavuje zároveň kritiku viacerých predpokladov kognitívnej vedy týkajúcich sa chápania pojmov . Ďalším cieľom preto bude predstaviť tradičný model pojmov a aktuálneho zástancu čistej referenčnej teórie, ktorým je hypotéza jazyku mysle, a jeho kritiku – začiatky kognitívnej lingvistiky totiž spočívajú v teóriách a výskumoch poukazujúcich na nedostatky tradičného modelu pojmov. Predmet teda zoznámi účastníkov s týmito kritickými teóriami (Austin, Wittgenstein) a niektorými výskumami (Berlin, Kay, Rosch). Tiež sa budeme zaoberať základnými výzvami, pred ktorými kognitívny výskum jazyka stojí (modularita vs. holizmus, Chomskeho teória generatívnej gramatiky a najnovšie reakcie na ňu).Napokon sa predmet zameria na určujúci smer kognitívnej lingvistiky, ktorý sa odvíja od teórie predstavenej Lakoffom. Budeme sa zaoberať kognitívnou teóriou metafory a súvisiacimi teóriami. Predmet napokon predstaví niekoľko prípadových štúdií a náčrt možných aplikácií, ako skúmať spoločenský a politický diskurz s využitím teórie metafory.Podmienky absolvovania kurzuReferát na hodine + seminárna práca. Predpokladom úspešného absolvovania kurzu je schopnosť čítať odborné texty v angličtine.Kurz je ukončený splnením oboch podmienok:1. Referát na hodine na niektorý z textov (referát je možné vypracovať v dvojici).2. Seminárna práca: rozsah je 5NS, predpokladá sa samostatné spracovanie a využitie relevantnej literatúry.

Úvod do sociální psychologie

Kód předmětu: YBA257 Garant: Poláčková Šolcová,I.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Cílem je seznámit zájemce se základními tématy sociální psychologie, s metodami práce a s poznatkovou základnou této disciplíny. Kurz staví na studiu materiálů k osovým tématům a na seminární práci studentů (recenze knihy) v průběhu semestru. Účast na přednáškách je povinná, tolerovány jsou 3 absence za semestr. Na kurz navazují cvičení v letním semestru (Otevřené a uzavřené kapitoly ze sociální psychologie).

Úvod do společenskovědního výzkumu (k projektu SVIP)

Kód předmětu: YBA008 Garant: Šťovíčková Jantulová,M. + Novotná,H.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Chcete se seznámit s tím, jak formulovat vhodnou výzkumnou otázku? Jak rozhodnout, jakou výzkumnou strategii zvolit? Jaké zvolit techniky sběru dat, abyste získali taková data, jež by se dala využít pro zodpovězení výzkumné otázky? Jaké zvolit analytické postupy? Jak zajistit kvalitu výzkumu? Umět uvážit, zda mohou být některé výzkumnické kroky eticky sporné? Navštěvujte tento kurz.

Vyjednávání a řešení problémů

Kód předmětu: YMR07VOLI Garant: Tesařová,M.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Cílem semináře je prohloubení komunikačních a vyjednávacích dovedností, získání nových znalostí z teorie řešení konfliktů, možnosti sebereflexe a především praktického nácviku různých vyjednávacích technik včetně seznámení s mediací (vyjednávání s pomocí prostředníka).

Vývojová psychologie I.

Kód předmětu: YBA259 Garant: Seidlová Málková,G.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Cílem tohoto kursu je nabídnout studentům základní orientaci v oblasti vývojové psychologie. Kurs navazuje na znalosti studenta z úvodního kursu psychologie, proto je také kurs doporučován k absolvování až studentům od 2. ročníku. Témata kursu představují klíčové teoretické modely a fenomény, které umožňují základní orientaci v oblasti zákonitostí psychického vývoje člověka. Vývojová psycholoige v zimním semestru se orientuje na vývoj v předškolním věku. Kurs může studentům významnou měrou pomáhat v přípravě na téma "Vývojová psychologie" v SVIP.

Vývojová psychologie školního věku a dospělosti

Kód předmětu: YBA306 Garant: Seidlová Málková,G.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Kurz vývojová psychologie školního věku a dospělostipřestavuje v přehledné formě klíčová témata vývojové psychologiedítěte školního věku, rané dospělosti, dospělosti a stáří. Volněnavazuje na kurz Vývojová psychologie vyučovaný v ZS.

Základy kvantitativní analýzy dat

Kód předmětu: YBA218 Garant: Špaček,O.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Studenti se formou blokové výuky seznámí s obecnými východisky statistické analýzy dat a s aplikací kvantitativních metod analýzy prostředníctvím rozšířeného programu SPSS. Kurz je vhodný zejména pro studenty, kteří plánují ve své bakalářské práci analyzovat kvantitativní data (zejména v kontextu sociologických či psychologických témat). Plnohodnotná účast na kurzu vyžaduje domácí přípravu mezi jednotlivými bloky. Kurz je atestován prostřednictvím samostatně provedené analýzy dat a její interpretace.

Základy kvantitativní metodologie

Kód předmětu: YBA056 Garant: Špaček,O.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Kurz se věnuje základním postupům kvantitativní výzkumné metodologie. Zaměří se především na formulaci výzkumných otázek a hypotéz, výběr vzorku a přípravu výzkumného nástroje (dotazníku). Během kurzu budou studenti připravovat vlastní výzkumný projekt až do fáze návrhu vlastního dotazníku.

Poslední změna: 19. květen 2004 16:46 
print
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám