Výběr kurzů – antropologie

Vyučované předměty

Disciplnína antropologie

Přehled předmětů vyučovaných v akademickém roce 2017/2018


Adaptace a integrace imigrační skupiny I.

Kód předmětu: YBA070 Garant: Bittnerová,D.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Kurz se zaměřuje na problematiku imigrace a následné adaptace a integrace do hostitelské společnosti. Cílem kurzu je představit základní pojmy a koncepty migrace, koncepty vysvětlující etablování imigračních komunit v hostitelské společnosti, koncepty popisující adaptační a integrační strategie těchto komunit, koncepty vysvětlující přístup hostitelské společnosti k těmto komunitám. Teoretický background budou provázet odkazy na analýzu integrace vybraných imigračních skupin (zejména česká emigrace). Návazný kurz se pak zaměří naopak na situaci ČR jako hostitelské společnosti.

Africa from the Historical-Sociological perspective

Kód předmětu: YMH328 Garant: Kumsa,A.
Semestr: zimní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 4
The aim of this course is to elucidate the development of African society through their long journey of political systems, their various economic sectors, the indigenous African religion, the expansion of Christianity and Islam- the three main influential faiths in the continent. The course is divided into three parts: the first part of the course illustrates the long period of African society’s historical independent development, before the colonial era, the second part explains the short period of colonial overrule of Africa and its consequences and finally the longest part of the course concentrate on post-independent period of contemporary Africa, in which the political, economic, religious movements and various violent conflicts will be discussed.

Akademické psaní (s důrazem na sociální vědy)

Kód předmětu: YMN133 Garant: Šťovíčková Jantulová,M.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Kurz připravuje studenty na proces psaní odborné/vědecké práce, které začíná vyhledáváním relevantních odborných textů, jejich aktivním čtením a následně také psaním s důrazem, jak na dodržení pravidel žánru, tak publikační etiku.- Metody výuky kombinují přednáškovou a seminární práci a zahrnují i samostatné úkoly studentů v průběhu semestru. - Atestace bude udělena za aktivní účast na čtyřech setkáních z pěti a odevzdání pěti písemných úkolů.

Anthropological Theory for Everybody

Kód předmětu: YBA247 Garant: Seidlová,V.
Semestr: zimní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 4
First, theory can be difficult to grasp, but the aim of this course is to make it accessible because theory helps people understand and transform the world. Anthropology might be said to be characterized by a ‘toss and turn’ dynamic - it has taken a number of intellectual turns. A recent turn, for example, is ontological. It succeeds postmodern reflexive, interpretive, cultural materialist, structural-functional, historical particularist, and unilinear evolutionary turns. These turns reveal vibrant debates among anthropologists and the passion to understand the world.For details, see the syllabus.Imporatnt notice for the students of the 1st year of Liberal Arts and Humanities Programme: THIS COURSE DOES NOT SUBSTITUTE THE COMPULSORY INTRODUCTION TO ANTHROPOLOGY. It is designed mostly for the 2nd year students as it can help them with the preparation for the CESS exam.

Anthropology of Food and the Art of Ethnographic Practice I

Kód předmětu: YBA237 Garant: Wolfová,A.
Semestr: letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 4
Antropologie jídla je v současnosti jeden z nejdynamičtěji se rozvíjejících oborů v rámci sociální antropologie. Jedním z důvodů popularity studií jídla je skutečnost, že jídlo odjakživa hrálo neodmyslitelnou úlohu v rámci lidského společenství. Cílem kurzu je rámcově seznámit studenty s disciplínou sociální antropologie a se základy etnografického výzkumu. Ačkoliv je kurz tematicky zaměřen na problematiku jídla, popř. těla a zdraví, je vhodný i pro studenty s jiným zaměřením v oblasti sociální antropologie. Co více, kurz se snaží studenty připravit ke zkoušce Comprehensive Exam in Social Sciences a čtou se v něm vybrané texty, které se rovněž nachází v seznamu literatury ke zkoušce. Kurz zahrnuje blokovou přednáškovou výuku, semináře a etnografickou terénní praxi v Českém Krumlově (celkem 6 celých pracovních dnů/ dohromady 7 včetně cesty). Studenti jsou vedeni k naplánování vlastních výzkumných projektů, které poté realizují v rámci terénního výjezdu. Kromě projektů zaměřující se na tématiku jídla mohou student realizovat i projekty zaměřené na tématiku těla či zdraví (supervizi těchto prací obstarává Mgr. A. Wolfová). V prvních dvou blocích si studenti osvojí teoretické a metodologické základy etnografické práce, které si následně “vyzkouší” v praxi. V následujících výukových blocích jsou pak studenti vedeni k analýze vytvořených dat a sepsání výzkumné zprávy v podobě závěrečné eseje. Přeprava a ubytování v Českém Krumlově jsou plně hrazené z finančních prostředků kurzu. Studenti si z vlastních prostředků hradí pouze náklady na stravování.

Anthropology of Food and the Art of Ethnographic Practice II.

Kód předmětu: YBA219 Garant: Wolfová,A.
Semestr: zimní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 4
Antropologie jídla je v současnosti jeden z nejdynamičtěji se rozvíjejících oborů v rámci sociální antropologie. Jedním z důvodů popularity studií jídla je skutečnost, že jídlo odjakživa hrálo neodmyslitelnou úlohu v rámci lidského společenství. Cílem kurzu je rámcově seznámit studenty s disciplínou sociální antropologie a se základy etnografického výzkumu. Ačkoliv je kurz tematicky zaměřen na problematiku jídla, popř. těla a zdraví, je vhodný i pro studenty s jiným zaměřením v oblasti sociální antropologie. Co více, kurz se snaží studenty připravit ke zkoušce Comprehensive Exam in Social Sciences a čtou se v něm vybrané texty, které se rovněž nachází v seznamu literatury ke zkoušce. Kurz zahrnuje blokovou přednáškovou výuku, semináře a etnografickou terénní praxi v Českém Krumlově (celkem 6 celých pracovních dnů/ dohromady 7 včetně cesty). Studenti jsou vedeni k naplánování vlastních výzkumných projektů, které poté realizují v rámci terénního výjezdu. Kromě projektů zaměřující se na tématiku jídla mohou student realizovat i projekty zaměřené na tématiku těla či zdraví (supervizi těchto prací obstarává Mgr. A. Wolfová). V prvních dvou blocích si studenti osvojí teoretické a metodologické základy etnografické práce, které si následně “vyzkouší” v praxi. V následujících výukových blocích jsou pak studenti vedeni k analýze vytvořených dat a sepsání výzkumné zprávy v podobě závěrečné eseje. Přeprava a ubytování v Českém Krumlově jsou plně hrazené z finančních prostředků kurzu. Studenti si z vlastních prostředků hradí pouze náklady na stravování.

Antropologie hranic

Kód předmětu: YMA343 Garant: Zandlová Vaňková,M.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 5
Kurz se věnuje výkladu konceptů, jejichž prostřednictvím lze analyzovat nejrůznější praktiky ustavování hranic, potažmo produkce a sociální organizace odlišnosti. Hranice nejsou v kurzu uchopovány jako pevně fixované linie (v symbolickém nebo geografickém prostoru), ale jako proměnlivý interakční proces. Utváření hranic je interpretováno jako praxe „bordering, ordering, othering“ (Henk van Houtum): vymezování hranic (bordering) je procesem prosazování odlišnosti (othering) a ustavování řádu (ordering). Hlavní pozornost bude věnována hranicím geografickým, resp. hranicím státním. Klíčové budou koncepty, zachycující vztahy státu, moci, teritoria, suverenity a každodenních aktérských praktik. Dohled, kontrola, mikromechanismy moci, subverze, resistence, (i)legální překračování a materializace hranic – tato a další témata budou v kurzu analyzována a vztažena nejen k širšímu rámci globalizačních procesů, ale též ke zcela aktuálním událostem jak uvnitř Evropské Unie, tak na jejích vnějších hranicích, ale třeba i na hranici USA a Mexika či jinde ve světě.

Antropologie migrace a transnacionalismu

Kód předmětu: YMA009 Garant: Ezzeddine,P.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 5
Kurz představí zásadní způsoby nahlížení na migraci z pohledu současného bádání v sociální antropologii. V kurzu se zaměříme na epistemiologická, etická a metodologická specifika a limity výzkumu migrace, sociální organizaci migrace a aktérských praktik, vztah moci a migrace a praktik disciplinace migrantů, konstrukci politik migrace, politickou ekonomii čekání a redefinici konceptu hranic. Speciální pozornost budeme věnovat také problematice prekarizace práce migrantů, intersekční perspektivě a globalizaci péče a sociálních práv. Na základe četby a přednášek budeme diskutovat specifika dynamiky současné pracovní a nucené migrace do EU a České republiky.

Antropologie migrace a transnacionalismu - seminář

Kód předmětu: YMA07VSA0 Garant: Ezzeddine,P.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Kurz predstaví základné teoretické koncepty a metodologické prístupy v štúdiu migrácie a trasnacionalizmu. Pomocou kritickej analýzy fundamentálnych textov, komparáciou výskumných projektov,ako i možnosťou konkrétnej účasti na profesionálnych výskumnoch povedie študentov k vlastnej samostatnej práci nad svojimi diplomovými prácami. Doležitou súčasťou výuky bude i problematika aplikovateľnosti / v zmysle aplikovaných sociálnych vied/výsledkov výskumov pre praktické využtie v štátnej sfére, NGO i v medzinárodných organizáciách.

Antropologie míst a ne-míst

Kód předmětu: YBA280 Garant: Zandlová Vaňková,M.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Kurz se věnuje antropologickým konceptům „prostoru“ a „místa“ jejich promýšlení. Jako východisko nám poslouží klasická práce Marca Augého Non-places. Introduction to an anthropology of supermodernity (1995), avšak dále budeme prozkoumávat prostřednictvím řady dalších konceptů prostoru různé roviny dnešní globalizované a proměnlivé reality. Budeme se zabývat etnografiemi konkrétních „(ne)míst“ a prostorů (dálnice, hranice, letiště, nákupní centrum, klášter, tržiště, muzeum atd.), ovšem nezůstaneme na úrovni pouhého popisu. Ukážeme si, jak je prostor propojen se sociálními procesy a jak lze skrze analýzy prostoru uchopovat témata/koncepty jako paměť, intimita, anonymita, identita, pohyb, habitus, transnacionalismus, moc, disciplinace atd.

Antropologie náboženství

Kód předmětu: YBA252 Garant: Horská,K.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Kurz představí základní teorie a přístupy antropologie náboženství. Je vhodný jako příprava pro SVIP, téma antropologie náboženství. Na úvod se stručně seznámíme s důležitými postavami dějin oboru. Dále budeme mluvit o tom, co je to náboženská zkušenost a zda a jak je možné odlišit náboženský jev či prožitek od nenáboženského. Budeme se věnovat tomu, jak je možné náboženství antropologicky zkoumat, představíme si metodologická specifika této oblasti výzkumu (metodologický agnosticismus/jak brát informátory „vážně“ atd.). Budeme se věnovat také proměnám religiozity v současném Západním světě (náboženství vs. spiritualita) a diskuzím o tom, jak je to se sekularizací současné společnosti. Dále se budeme věnovat „klasickým“ tématům antropologie náboženství, jako je rituál, transové stavy, šamanismus, magie a čarodějnictví. Příklady, na nichž budou tato témata ilustrována, budou převážně z oblasti současné Západní náboženské scény, nových náboženských hnutí a tzv. alternativní spirituality. Kurz předpokládá schopnost rozumět anglickému textu. Součástí bude exkurze: návštěva řeholní komunity, během níž si studenti sami vyzkouší meditační techniku.

Antropologie v akci

Kód předmětu: YMA325 Garant: Ezzeddine,P. + Bírová,B.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 5
?Cílem přednášky je představit subdisciplínu aplikované antropologie a její participaci ve veřejném prostoru. Zaměříme se na její historický a teoretický vývoj, budeme problematizovat etické aspekty spojené s dopady aplikovaných projektů, politickou a ideologickou situovanost antropologů/žek a neopomeneme také problém tzv. kulturního makléřství (cultural brokerage). Budeme analyzovat roli aplikované antropologie v rozvojových projektech (gender, vzdělání, zdraví), při tvorbě sociálních politik (sociální vyloučení a urbanizace) a v participačním aktivizmu (ochrana práv marginalizovaných skupin). ?

Antropologie v akci. Seminář.

Kód předmětu: YMA326 Garant: Zandlová Vaňková,M. + Lehečka,M.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Cílem Semináře k Antropologii v akci je zprostředkovat studujícím možnost využít teoretické a metodologické znalosti, získané během studia, v konkrétním aplikovaném výzkumu pro různé zadavatele z oblasti veřejné správy či neziskového sektoru. Studující se pod supervizí vyučujících zapojí do celého procesu, od vyjednávání zadání přes realizaci výzkumu po prezentaci výsledků zadavateli. Důraz je kladen na týmový charakter bádání. Přímá výuka ve třídě probíhá vzhledem k charakteru kurzu nepravidelně, vyučující je se studujícími převážně v terénu. Kurz má sloužit jeho přímá příprava na profesní dráhu absolventů studia sociokulturní antropologie. Konkrétní téma pro LS 2018 bude známo a zde zveřejněno do 15. 2. 2018.

Body, Health and Society

Kód předmětu: YBA246 Garant: Wolfová,A.
Semestr: zimní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 4
This course aims to introduce different approaches to body, health and illness from the perspective of sociocultural anthropology. How can we study body and health-related issues? And what kind of understanding can we get based on these different approaches? The course is open to the full-time and Erasmus students. Moreover, it is designed to prepare full-time students for the compulsory Comprehensive exam in Social Sciences (CESS). Based on the readings for the first part of CESS, the development of anthropological thinking about the body, health and illness will be discussed. Through the in-class exercises, students will practice the skills of critical reading, writing and texts comparison. These are essential for the successful completion of the third part of CESS exam as well as for the realization of the dissertation. The form of the course will be combined. Each session (80 minutes) will be comprised partly of a lecture, where the selected reading will be reviewed and the key concepts introduced, partly of a seminar, where they will be applied on the body or health-related topics. In the seminar part of the session students will be instructed to formulate (in a written or oral form) a short reflection of the topics discussed.

Cesty k postmoderní antropologii

Kód předmětu: YBA139 Garant: Novotná,H.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Záměrem semináře je představit sociokulturní antropologii jako obor determinovaný a situovaný historickými, politickými a kulturními podmínkami. Zaměříme se proto na klíčové okamžiky proměn antropologického myšlení, tedy od počátků antropologie přes metodologický obrat a konstitutivní tradice anglosaské antropologie k antropologii postkoloniální, postmoderní, reflexivní a kritické. Cílem semináře je ukotvit povahu současné antropologie a proniknout tak do současné epistemologie oboru. Kurz bude mít seminární povahu: kombinace výkladu, diskuze odborných textů a cvičení.

Collegium Ethnomusicologium

Kód předmětu: YBAKA10ZI Garant: Jurková,Z.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
V letošním Collegiu nebude kladen primární důraz na dokonalé zvládnutí specifických hudebních žánrů; tentokrát se zaměříme na sociální stránku hudby, konkrétně na integrativní schopnost společného muzicírování: v Collegiu se se studenty FHS sejdou muzikanti z více či méně odlišných (nejen hudebních) kultur: romské, bosenské a řecké. Inspirací bude „jejich“ hudba, cílem bude společné muzicírování, pozdější prezentace výsledků není vyloučená.Vítaní jsou hráči na jakékoli nástroje i zpěváci. Sejdeme se 24. března, 7. dubna a 12. května odpoledne, místo bude upřesněno.Podmínkou atestace je přítomnost na všech setkáních.

Controversial Issues in Cultural Anthropology

Kód předmětu: YBA275 Garant: Heřmanský,M.
Semestr: letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 4
The course will introduce students to selected issues in sociocultural anthropology through the means of reading and interpretation of anthropological papers. It aims to develop critical anthropological thinking and interpretive skills. Each class will deal with one controversial issue in anthropology which remains unresolved. Each issue will be presented through two papers holding antagonist positions. Students will be expected to read both papers designated for each week in advance, before each class, and comprehend them to that extent to be able to discuss them in class.

Česká společnost a etnické skupiny

Kód předmětu: YBA283 Garant: Moravcová,M. + Bittnerová,D.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Kurz koncipovaný s cílem naučit studenty pracovat v terénu v komunikaci a interakci s příslušníky různých národnostních menšin, etnických a imigračních skupin žijících v České republice. Zprostředkuje dovednost při získávání relevantních dat o způsobu života, kultuře, sebeidentifikaci a kulturních i společenských postojích těchto menšin a skupin.

Český antisemitismus - komparativní pohled

Kód předmětu: YBA262 Garant: Soukupová,B.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Kurz podává výklad české society - součásti středoevropského a evropského společenství - jako society dynamické plurality rozdílných až antagonistických forem dějinného vědomí a povědomí. Analyzuje zdroje, vývoj a význam moderního a postmoderního českého antisemitismu. Dále se pokouší o komparaci českého a evropského antisemitismu - mezinárodního fenoménu s jistými skupinovými (národními, stranickými apod.) specifiky.

Četba antropologických textů k problematice Romů

Kód předmětu: YBA085 Garant: Skripnik,O.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Na několika základních textech by se studenti měli zorientovat v literatuře, která k tématu Romů vychází a je dostupná českému čtenáři. Věnovat bychom se měli diskuzi týkající se užívání analytických nástrojů a pojmů při výzkumech v této menšině. Čteny budou zejména texty, které se věnují a vycházejí z terénní praxe v romských osadách na Slovensku. Složitější texty budou čteny a diskutovány na semináři, nutná je však i vlastní domácí četba s následnou diskuzí v hodině.

Četba k etnickým menšinám: etnické komunity v ČR

Kód předmětu: YBA134 Garant: Bittnerová,D.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Kurz koresponduje s kurzem "Adaptace a integrace imigrační skupiny II.". V návaznosti na něj se zaměří na etnologické a antropologické texty, které se věnují některé skupině imigrantů. Nabídne další detailní pohled především na situaci migrantů v ČR. Na základě textů se studenti seznámí s různými přístupy k řešení problematiky menšin a imigračních skupin. Tematizována takto bude otázka identity, integrace, pracovní migrace, menšinových reprezentací, menšinové kultury, zvládání jazyka, sociálních sítí, výběru manželského partnera, náboženství, socializace, ukáže pohledy synchronní i diachronní, analyzován bude i etnografický film.

Četba vybraných textů k antropologii hudby

Kód předmětu: YBA205 Garant: Seidlová,V. + Jurková,Z.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Tento seminář je komplementární s hudebně-antropologickým seminářem. Zatímco v hudebně-antropologickém semináři studenti chodí do svého terénu a píší (výsledné studentské texty průběžně společně čteme a diskutujeme v hodině), tak v tomto semináři budeme doma číst a v hodině pak diskutovat vysvětlující metodologicko-teoretickou literaturu a vybrané publikované texty z terénní praxe jako inspirace. Oba semináře jsou v podstatě nutné pro všechny, kdo chtějí v budoucnu psát bakalářskou práci v oboru etnomuzikologie/antropologie hudby. Zde si totiž vyzkoušejí to, co později uplatní ve svém bakalářském výzkumu. Povedené texty (jak terénní, tak krátké anotace literatury) pak mohou dokonce sloužit jako základ pozdější bakalářské práce. Výrazně proto doporučuji zapsat si oba semináře najednou, i když to nekladu jako povinnost. Předepsaná literatura bude zveřejněna na začátku října, protože její konečný výběr přizpůsobím kompetencím zapsaných studentů.

Člověk a náboženství I.

Kód předmětu: YBAKA01ZP Garant: Skripnik,O.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Historický a antropologický výklad povahy náboženství, náboženských kořenů evropské tradice, role náboženství v životě společnosti a jednotlivce, vztahu náboženských forem ke způsobu života v různých epochách. Zvláštní důraz je kladen na tradici židovskou a křesťanskou, na Bibli, postavu Ježíše z Nazareta a dějiny křesťanství.

Člověk a náboženství II.

Kód předmětu: YBA284 Garant: Skripnik,O.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Historický a antropologický výklad povahy náboženství, role náboženství v životě společnosti a jednotlivce, vztahu náboženských forem ke způsobu života v různých epochách a náboženských kořenů evropské tradice. Zvláštní důraz je kladen na tradici židovskou a křesťanskou, na Bibli, postavu Ježíše z Nazareta a vznik křesťanství. Výklad se věnuje především biblické tradici: biblická etika, zákoníci a synagoga, zaslíbení a očekávání, Ježíš z Nazareta, podobenství, vykoupení. Zamýšlí se nad rolí a proměnami křesťanství v Evropě: křesťanská církev a římská říše, středověká církev a Evropa, reformace a novověk.

Člověk jako osoba

Kód předmětu: YBAKA03ZP Garant: Sokol,J. + Skripnik,O. + Pinc,Z.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Cílem je zprostředkovat základní znalosti o různých stránkách lidské osoby. V několika úvodních přednáškách bude shrnuto to nejdůležitější, co o člověku, o jeho vývoji a o společnosti říkají různé dílčí vědy o člověku, počínaje fyzickou antropologií, přes etologii, embryologii, etnologii, psychologii, sociologii až po jazykovědu a kulturní antropologii. V druhé části bude pozornost zaměřena především na soustavný výklad naší lidské zkušenosti, přesněji řečeno mé vlastní zkušenosti se sebou samým. Závěrečné přednášky si všímají toho, jak se setkáváme s druhými lidmi a jak s nimi žijeme ve společnosti.

Dary, dluhy, peníze - úvod do ekonomické antropologie

Kód předmětu: YBA258 Garant: Rádl,M.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Cílem kurzu je uvést studenty do problematiky ekonomické antropologie a ukázat, jaká témata a významy se mohou objevovat v souvislosti se směnou zboží a jaké klíčové problémy se vynořují při zkoumání těchto jevů. Zaměříme se na to, v čem je antropologický přístup specifický, jak se liší od ekonomického a kde je případně možné hledat styčné body. Oblast zájmu ekonomické antropologie a její vývoj bude představen především prostřednictvím vybraných textů těch antropologů, kteří se danými tématy zabývali. Kurs vyžaduje průběžnou přípravu na hodiny (především četbu vybraných doporučených textů - některé z nich v AJ) a očekává se aktivní zapojení studentů v hodinách. Klíčová slova: směna, dar, dluh, reciprocita, sdílení, peníze, racionalita, sociální zakotvenost, logika jednání

Diplomní seminář k antropologickým a etnologickým tématům

Kód předmětu: YBA057 Garant: Novotná,H. + Skripnik,O. + Bittnerová,D.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Diplomní seminář je určen studentům, kteří v příslušném semestru pracují na své bakalářské práci a pravidelně konzultují s jejím vedoucím z řad učitelů společenskovědního modulu. Konzultace jsou ve většině případů individuální a zpravidla probíhají v konzultačních hodinách vedoucího (nebo po dohodě ve zvláštních termínech). Jejich frekvence pak závisí na dohodě mezi studentem a vedoucím práce.

Diplomní seminář k etnomuzikologickým tématům

Kód předmětu: YBA019 Garant: Jurková,Z. + Seidlová,V. + Skořepová,Z.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Diplomní seminář je určen studentům, kteří v příslušném semestru pracují na své bakalářské práci a pravidelně konzultují s jejím vedoucím z řad učitelů společenskovědního modulu. Konzultace jsou ve většině případů individuální a zpravidla probíhají v konzultačních hodinách vedoucího (nebo po dohodě ve zvláštních termínech). Jejich frekvence pak závisí na dohodě mezi studentem a vedoucím práce.

Etnicita, nacionalismus, post-nacionalismus

Kód předmětu: YMA346 Garant: Zandlová Vaňková,M.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 5
Východiskem kurzu je uchopení etnických skupin a národů jako nesamozřejmých, historicky podmíněných a konstruovaných entit, jejichž vznik i přetrvávání v čase přináší řadu otázek. Ukážeme si, jak souviselo ustavování kategorie „etnicity” s procesy etablovaní moderní antropologie. Podíváme se na to, jak byla tato kategorie antropology konceptualizována; zaměříme se na výklad primordialismu a modernistických přístupů. Prostřednictvím uvedených konceptů přesuneme pozornost k tématu nacionalismu a k otázce vzniku zcela nové, moderní loajality – loajality k „národu“. Abychom mohli porozumět celé řadě teoretických výkladových schémat, ale i jednání nejrůznějších aktérů, vypořádáme se s problematickým konceptem „identity“. Tyto diskuze budou východiskem pro výklad procesů vyjednávání etnické / národní „tradice“, „paměti“, „historie“ a pro promýšlení dalších témat (etnorevitalizační hnutí; etnický konflikt; neonacionalismus aj.). Závěr kurzu věnujeme konceptům post-nacionálních forem loajalit - kosmopolitismu, transnacionalismu, de- nacionalizovanému občanství apod.

Etnografie jako problém a metoda

Kód předmětu: YME1520 Garant: Kuřík,B.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Úvod do metod a žánrů etnografického výzkumu, zejména v tradici socio-kulturní antropologie. Kurz je uzpůsoben tematice životního prostředí.

Etnografie: metoda a žánr - praktika

Kód předmětu: YMA049 Garant: Zandlová Vaňková,M. + Lehečka,M.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Hovoříme-li o etnografii jako o „metodě a žánru“, poukazujeme mimo jiné na mnohovrstevnatost tohoto svébytného způsobu prozkoumávání a reprezentace reality. V semináři Praktik chceme zdůraznit dimenzi etnografie jako „řemesla“, tedy jako dovednosti, kterou si lze osvojit jen skrze přímou, teoreticko-epistemologicky ukotvenou a důsledně reflektovanou praxi. V průběhu semináře se tudíž zaměříme na výklad, diskusi i nácvik konkrétních terénních postupů a praktik, které musíme zvládnout, abychom byli schopni realizovat kvalitní etnografický výzkum. Klíčovými tématy semináře budou: identifikace výzkumného problému a terénu, vstup do terénu a pohyb v něm, způsoby vytváření dat (pozorování, interview, studium materiálních stop lidské činnosti…), zaznamenávání poznatků (terénní poznámky, deníky), analýza. Zvláštní pozornost chceme věnovat etice výzkumu i etnografického psaní.Nedílnou součástí semináře bude práce v terénu, podléhající supervizi vyučujících. Zkušenosti z terénu, problémy, dilemata atd. budeme společně debatovat. Tyto diskuse by studentům neměly poskytnout pouze praktické rady a návody, ale také bezprostřední zkušenost jinakosti - různorodosti pohledu výzkumníků, terénů i lidských a ne-lidských aktérů.

Gender, Nature, Culture

Kód předmětu: YMG154 Garant: Sokolová,V. + Lorenz - Meyer,D.
Semestr: letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 6
In this course we explore the entanglements of gender, nature and culture that have been at the heart of feminist theory and activism. These concerns have gained renewed feminist attention in the era some call the Anthropocene where human activities irreparably have impacted on geological, biotic and climatic processes. What does it mean to live in the ruins of capitalism and what life and specifically feminist and queer politics can be generated when there is no simple cure or going back to pre-industrial times? These questions will take us to theories of racism and colonialism as much as gender and queer studies and human animal studies. How do we have to rethink sexed gendered and racialized embodiment, affect and intelligence from the perspective of plants, nonhuman animals or other bodies of water? What do feminist research practices look like that are not restricted to human concerns, or rather understand the very concerns of gender and feminist research as irretrievably intertwined with the more-than-human world of which we are part?The course will proceed through engaging case studies, as well as an exercise of creative ‘energy writing’ that will take us out of the classroom to expand our always more than human sensorium, train our writing skills and attune us the environment.A detailed and updated course syllabus will be provided at the start of the semester. Please contact the course tutor if you have further questions (d.lorenzmeyer@gmail.com).

History of Rock Music

Kód předmětu: YBA166 Garant: Verbuč,D. + Jurková,Z.
Semestr: zimní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 2
History of Rock Music class offers students an opportunity to learn how rock music developed and changed through the last six decades of its existence, and at the same time, to understand it in relation to its social and historical contexts. In the class, we will look into the origins of rock, its different styles and substyles, and related music cultures. We will briefly examine pre-rock music genres that influenced it (from early gospel, blues, jazz, to country music), and proceed with the emergence of rock’n’roll in the 1950s, and with 1960s rock music and related styles, including folk-rock, garage rock, psychedelic rock, jazz-rock, soul, and funk. We will further follow the development of later rock styles such as heavy metal, punk, new wave, industrial, grunge, alternative rock, indie rock, and post-rock, and trace rock’s connections to pop, disco, hip-hop, electronic dance, and Latin American, Jamaican, African, Asian, and European musics. At the same time, we will also study rock music as manifested outside of Anglo-American geographic areas, especially in Latin America, Jamaica, Eastern Europe (before 1989), Germany, and Scandinavia. In our class discussions, we will analyze music styles, songs and videos, and interrogate their relatedness to issues of race, class, gender, sexuality, ethnicity, and nationality, and see how media, technology, identity, and politics shape rock music and rock culture. No preliminary requirements.

Hudba Romů

Kód předmětu: YBA286 Garant: Jurková,Z.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Kurz poskytuje základní orientaci v hudebních projevech Romů po celém světě. Tyto projevy ukazuje – jak je v entomuzikologii běžné - z různých aspektů (jako projevy hlavních kulturních hodnot, jako výsledek individuálního i kolektivního sociálního chování i jako znějící zvuk), které dává do souvislostí. Na kurz naváže blokový kurz v terénu pro vybrané studenty.

Hudebně-antropologický seminář

Kód předmětu: YBA220 Garant: Seidlová,V. + Jurková,Z. + Lindová,J.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Během jednosemestrálního semináře si student vybere subkulturu, kterou bude zkoumat, učí se změně perspektivy (insider x outsider), pozorovacím a výzkumným technikám terénní práce; současně si osvojuje také dovednosti psát o svém terénním výzkumu.

Human Journeys: Migration as an Adventure and as a Must

Kód předmětu: YBAU027 Garant: Najšlová,L. + Králová,S. + Lukešová,L.
Semestr: letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 6
This is one of the courses of the UPCES programme (the Undergraduate Program in Central European Studies); the comprehensive information is available at: http://fhs.cuni.cz/FHS-239.html#3.Central European cities have been undergoing rapid social and economic change, which has had major effects on their physical make-ups. It has also affected the ways in which people - urbanites as well as non-urbanites - perceive these cities and urban life in general. This course aims to investigate how, in the post-communist context, city dwellers perceive, define and use this rapidly transforming urban space, as well as how they try to shape and appropriate it.

Interview - technika a analýza hovoreného slova

Kód předmětu: YMG169 Garant: Ezzeddine,P.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 6
Anotace kurzu: Cílem kurzu je představit techniku interview jako dynamického a reflexivního procesu interakce mezi výzkumníky a zkoumanými, který je v souladu s procedurální etikou i etikou péče (mikroetikou). Jednotlivé lekce se zaměří na využití různých forem rozhovorů (od neformálních, semi-strukturovaných až po tzv. life story research). Kurz představí také konkrétní techniky sběru dat, jejich redukci, organizaci a archivaci. Na základě konkrétních feministicky založených výzkumů a četby budeme přemýšlet potenciál, ale také limity techniky interview v kvalitativních výzkumech z oboru genderových studií.Studenti/ky se v kurzu: a.) naučí kriticky zvažovat využití rozhovoru ve svých výzkumech b.) naučí prakticky realizovat fem.orientované semi-strukturované rozhovory

Introduction to Research Methods in Social Sciences

Kód předmětu: YBA276 Garant: Wolfová,A. + Horsley,R.
Semestr: letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 4
Kurz je určen studentům druhého ročníku a je vhodný i pro ty bez předchozí znalosti výzkumných metod v sociálních vědách. Mezi jeho cíle patří zejména představení základních rozdílů mezi kvantitativními a kvalitativními výzkumnými metodami. Tyto rozdíly budou jednak diskutovány z hlediska teorie, jednak budou demonstrovány v praxi. V rámci kurzu mají studenti za úkol realizovat vlastní jak kvantitativní, tak kvalitativní mini-projekty. Kromě přípravy studentů na druhou část Souborné zkoušky CESS má kurz zároveň poskytnout studentům základ pro plánování a realizaci vlastního výzkumu (např. na bakalářskou práci).

Introduction to the Musics of the World

Kód předmětu: YBA242 Garant: Verbuč,D. + Jurková,Z.
Semestr: letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 4
This course will help students learn about a variety of music cultures from around the world, and at the same time, enable them to understand and appreciate music as an integral part of particular socio-political and cultural contexts. In the class, we will consider court, village, religious, and popular music cultures, both in their traditional and contemporary manifestations. Through the examination of particular case studies, we will mainly focus on the music cultures of ten different areas and peoples from around the world: West Africa, South Africa, India, Egypt, Balkans, Indonesia, Japan, Andes, Mexico, and the Caribbean. We will discuss these music cultures through the perspective of sound, setting, and significance, and comprehend them in relation to a variety of socio-political issues such as nationalism, transnationalism, post/colonialism, globalization, tourism, minorities, gender, religion, identity, cultural appropriation, exoticization, construction of authenticity, and resistance. Class discussions will be based on short weekly reading and writing assignments, and on analysis of music and video examples. No preliminary requirements.

Kapitoly z kulturní antropologie

Kód předmětu: YBAKA01ZI Garant: Skripnik,O.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Cílem kurzu je porozumět vývoji antropologického myšlení. V několika zastávkách u významných představitelů jednotlivých antropologických směrů se pokusíme ukázat teoretické přístupy a významné objevy, které formovaly obsah oboru. Sledování historického vývoje oboru neznamená ani jeho encyklopedické pokrytí, ani dějiny překonávání jednotlivých teorií teoriemi lepšími. Antropologie je vědou, v níž různá teoretická východiska mohou existovat vedle sebe a přinášet badatelský zisk. Porozumění jednotlivým přístupům však vede přes porozumění kontextu práce jednotlivých badatelů a jejich slavné texty, které patří k trvalému dědictví antropologie.

Komunikace a městský prostor

Kód předmětu: YMM04KMP Garant: Marcelli,M.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 5
Předmětem kurzu jsou zkoumání, která sledují efekty komunikačních procesů při utváření urbánního prostoru. Východiskem bude přehled výsledků, které v této oblasti přinesla současná filosofie, antropologie a sémiotika. Tyto výsledky budou prezentovány především ve vztahu k programu architektonické a urbanistické moderny. Hranice tohoto programu budou přiblíženy z hlediska antropologických koncepcí urbánního prostoru a též z perspektivy teorie dohledu a disciplinování. Odtud se zájem přenese ke koncepcím, které vycházejí z pojmů sítě, emergence a rizomy. Poté se pozornost bude věnovat názorům současných teoretiků urbanistických důsledků procesů telekomunikace a koncepcím kolektivní inteligence. Poslední část kursu bude věnována filosofickým a antropologickým aspektům času a rytmu.Témata jednotlivých přednášek:1. Úloha komunikace při utváření urbánního prostoru, filosofické, antropologické a sémiotické aspekty tohoto procesu. 2. Urbánní prostor jako universum znaků. Urbánní sémiotika, její představitelé, metody bádání, hlavní teoretické koncepce a jejich výsledky. 3. Morfologie urbánního prostoru, základní typy. Typologické korespondence mezi urbánním prostorem a metafyzikami. Pojem prázdného subjektu a jeho urbánní korespondence. 4. Moderna v architektuře a urbanismu, její filosofické a antropologické předpoklady. Projevy architektonické a urbanistické moderny. Hranice modernistické koncepce, pokusy o jejich překročení. Pojem ne-místa. 5. Podstata antropologického přístupu k urbánnímu prostoru. Urbánní prostor jako sféra praktik. Pragmatická východiska urbánní antropologie. 6. Dvě strategie při opisovaní urbánního prostoru: mapa a itinerář. Antropologie místa a prostoru. Pojem apropriace. 7. Urbánní prostor jako pole disciplinování jedinců. Dohled a kontrola v současném městě. Panoptikální architektonické uspořádání, jejich vývin a transformace. Elektronický dohled a kontrola. 8. Rizomatické uspořádání urbánního prostoru. Vstup digitálních technologií do urbánního prostoru, transformace, které vyvolaly. Telekomunikační procesy a jejich vliv na utváření měst. 9. Pojem emergence a kolektivní inteligence, projevy při utváření urbánního prostoru. Vitalistické koncepce urbánních procesů. Projevy a osobitosti emergentních procesů v současných metropolích. 10. Čas v perspektivě urbánní antropologie. Čas a prostor v současných městech. Dva základní kulturní typy vnímání a organizace temporálních vztahů. 11. Synchronizace aktivit v současném městě. Antropologie městských rytmů. Tělesné, mentální a sociální předpoklady rytmizace pohybů ve městě. 12. Polyrytmie, její projevy v současné kultuře, zvláště v urbánní. Komunikační aspekty polyrytmie. Rozvoj telekomunikacie jako předpoklad polyrytmických aktivit. Sociální a politické aspekty polyrytmie.

Kulturní ekologie I.

Kód předmětu: YME09P2ZX Garant: Soukup,V.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
V předmětu Kulturní ekologie I. budou studenti seznámeni s dějinami, tematickými okruhy, metodami a systematikou kulturní ekologie jako vědy studující lidské populace a kulturní technologie v kontextu přírodního prostředí. Důraz je kladen na (1) postižení vztahů mezi ekologií přírody a kulturní ekologií, (2) prezentaci proměn ekologických paradigmat v kontextu antropologie a dalších věd o člověku a kultuře, (3) analýzu výsledků ekologických výzkumů vztahu člověka, přírody a kultury. Zvláštní pozornost bude věnována fenoménu kultury, který bude analyzován jako unikátní adaptační nástroj a nadbiologická vrstva reality, která zásadním způsobem ovlivňuje vztah člověka k přírodě a všem živým systémům na naší planetě.

Kulturní ekologie II.

Kód předmětu: YME10P2LX Garant: Soukup,V.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Kurz navazuje na kurz Kulturní ekologie I a předpokládá základní znalost problematiky kultury, jejích definic a rozličných pojetí. Zaměřuje na hlubší poznání pozice člověka coby biologické i kulturní bytosti a variability adaptací člověka na okolní prostředí ve sféře kultury a sociální organizace. Pozornost bude věnována vzájemnému ovlivňování ekosystému a kulturních prvků a vzorů sociálního uspořádání. Budou analyzovány některé z adaptivních strategií konkrétních společností v jejich přírodním prostředí (zemědělství, pastevectví, lovecko-sběračský způsob obživy) a jejich vztah ke kultuře a tradici, hodnotám, typu rodiny a sociální organizace.

Kultury nativních severoamerických etnik

Kód předmětu: YBA106 Garant: Heřmanský,M.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Kurz zprostředkovává základní informace o kulturách nativních etnik Severní Ameriky na sever od Mexika. Seznamuje se stručným prehistorickým vývojem, přehledem tradičních historických kultur i se současnou sociokulturní situací původních obyvatel v pozici minority. Jádro výkladu je věnováno nativním historickým kulturám, reprezentujícím jednotlivé kulturní areály Severní Ameriky.

Media Anthropology in Historical and Methodological Contexts

Kód předmětu: YBK039 Garant: Říha,D. + Maj,A.
Semestr: letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 2
In this lecture, combined with elements of discussions and case studies (total 10 hours) students will be introduced to the historical and contemporary studies in visual anthropology, visual sociology and communication anthropology. The special accent is given to the historical panorama and visual technologies (especially photography and film and digital media) and their impact on the methodology of research, ethical problems.

Migration in Worldwide Context from Anthropological and Sociological Perspectives

Kód předmětu: YBA209 Garant: Jirka,L.
Semestr: zimní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 4
Course is aimed at approaches of migration used in European or American sociological and anthropological context and, simultaneously, understudied in the Czech Republic. Course will start with introducing of basic presumptions of migration and continue with specific concepts. Lectures are taken in English.

Mimoevropské hudební kultury

Kód předmětu: YBAKA11ZI Garant: Jurková,Z.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Kurz poskytuje základní orientaci v hudebních kulturách, jejichž koncepty, zvukové jevy i sociální kontext hudby jsou mnohdy značně odlišné od naší. Tím jednak doplňuje obraz kultury, poskytovaný v jiných kurzech, a navíc umožňuje i nově pochopit fenomén hudby.

Mimoevropské hudební kultury II.

Kód předmětu: YBA289 Garant: Jurková,Z.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Kurz poskytuje základní orientaci v hudebních kulturách, jejichž koncepty, zvukové jevy i sociální kontext hudby jsou mnohdy značně odlišné od naší. Tím jednak doplňuje obraz kultury, poskytovaný v jiných kurzech, a navíc umožňuje i nově pochopit fenomén hudby.

Moderní česko-německé vztahy pohledem etnologie I.

Kód předmětu: YBA263 Garant: Soukupová,B.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Cílem kurzu je analyzovat česko-německé soužití v Rakousku a v Rakousko-Uhersku s jeho dvěma krajními póly: konfliktem a spoluprací, krystalizaci komunikačních stylů, profilaci české a českoněmecké identity, vliv modernizace na česko-německý dialog a vznik kritického češství. Dále kurz sleduje vztah Čechů a českých Němců k Německé říši, k Rakousko-Uhersku, Francii, Rusku a dalším klíčovým politickým mocnostem.

Moderní česko-německé vztahy pohledem etnologie II.

Kód předmětu: YBA270 Garant: Soukupová,B.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Východiska české většiny a českoněmecké menšiny v Československé republice, vývoj jejich komunikace; Češi jako státotvorný národ, čeští Němci jako menšina. Kontrast kulturní a národněpolitické jsoucnosti Čechů a českých Němců v československém státě. Krystalizace českoněmeckých postojů k novému státnímu útvaru: tragédie, aktivně přijatý osud i volba. Měnící se vztah Československé republiky k "novému" Rakousku a k Německé říši na bázi vysoké politiky i "zdola", nerovnoměrnosti jako kritéria sousedství.Identita českoslovenství a evropanství, jejich vzájemná provázanost.

Moderní česko-židovské vztahy pohledem etnologie

Kód předmětu: YBA271 Garant: Soukupová,B.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Východiska (daná legislativou i faktická) židovské menšiny v Rakousku, Rakousko-Uhersku a v Československé republice, kauzální výklad jejich změny. Diferencující se poměr většinové české i českoněmecké společnosti k židovským spoluobčanům, cesta od antijudaismu k antisemitismu jako ideologickopolitickému nástroji masových politických stran a hnutí. Krystalizace českožidovské a národněžidovské identity, hiearchizace jejich komponentů v modernizující se společnosti. Konflikt mezi asimilanty, sionisty a ortodoxními Židy na pozadí střetu identity české, českoněmecké, židovské, rakouské, československé.

Mosty mezi filosofií, historií a antropologií II. Prostředkující význam času a vyprávění Paula Ricoeur

Kód předmětu: YMD059 Garant: Horský,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Kurs je určen především bakalářským studentům se zájmem o filosofii, antropologii a dějepisectví a magisterským studentům historicko-vědních a antropologických oborů. Páteří kursu je kritické čtení prvého a třetího dílu Ricoeurova Času a vyprávění (Paul RICOEUR, Čas a vyprávění I. Zápletka a historické vyprávěníM Praha 2000 a Paul RICOEUR, Čas a vyprávění III. Vyprávěný čas, Praha 2007). Pojednávána je zejména otázky poznávacího a priori (zejména kategorie "času" v antické, kantovské a novokantovské a fenomenologické tradici), symbolického formování (Ricoeurova inspirace Cassirerem a Geertzem), významu narativních struktur v dějepisectví, způsobům rozlišování mezi pravdivým a fiktivním vyprávěním (porovnání Ricoeura kupříkladu s Ankersmitem, Chartierem, Koselleckem a Vašíčkem), místu nalytických postupů v širším rámci dějepiseckých narativních konstrukcí (porovnání Ricoeura s Weberem) a otázkám poměru mezi aktérským prožíváním, dějepiseckým podáním a čtenářským interpretováním obrazu minulosti. Dnes dochází poměrně velké obliby narativistická kritika dějepisectví, která je však často dováděna až k popírání jakékoli poznávací způsobilosti historických věd. Ricoeurův narativismus ukazuje, že dějepisecké vyprávění nevylučuje historicko-vědní poznání. Dějepisectví d se dnes často odtahuje od filosofie (filosofie dějin), avšak nejednou proto, že jí nerozumí. Ricoeurův text nabízí možnost prostředkovat mezi dějepisectvím a filosofií (historie). Kurs tak představí možnosti vzájemného porozumění filosofie, historie a antropologie stran kategorií jako je "čas", "dějiny", "(symbolická) reprezentace", "(pramenná) stopa" atd.

Multietnická a multikulturní společnost Československé (České) republiky

Kód předmětu: YBAKA24LI Garant: Soukupová,B.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Cílem kurzu je podat kritickou analýzu mezietnických a mezikulturních vztahů v první a v druhé republice. Prvořadá pozornost je zaměřena na česko-německé, česko-židovské, slovensko-židovské, česko-maďarské a česko(slovensko)-cikánské soužití a vedležití.

Music and Place/Space: Music Venues, Geographies, and Imaginary Spaces

Kód předmětu: YMA337 Garant: Verbuč,D. + Jurková,Z.
Semestr: zimní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 5
In this course, students will explore the interrelationship between music and place or space through a variety of topics and interdisciplinary theoretical perspectives, such as anthropology, sociology, cultural studies, ethnomusicology, musicology, popular music studies, cultural geography, and critical theory. Place can be seen either as a material surrounding (architectural or geographical) that enables and defines music and music performance (i.e., music in place), or as a discursive entity that is represented in or evoked through music (i.e., place in music). This particular approach will allow students to examine music in relation to a variety of place- and space-related topics that include (1) history, social context, and types of music venues (classical, popular, ‘do-it-yourself’), and how music venues affect music sounds, music cultures, and social spaces associated with them; (2) interrelation of music sounds and genres with particular natural environments (forest, city), and geographical places (local, regional, and national sounds; music and urban vs suburban geography; transnational soundscapes); (3) relation between place, music, identity, and politics; (4) technologically produced soundscapes; (5) music and virtual spaces; (6) music’s ability to take the listeners into imaginary and ‘other’ spaces (e.g., music exoticism, music and outer space); (7) and music’s relations to borders and movement. Classes will be based on class discussions of assigned readings, listening examples, and documentary films, and will incorporate case studies associated with a variety of Western and non-Western music cultures.

Pojetí "tradice" ve společenských vědách: diskuse přístupů

Kód předmětu: YBA133 Garant: Bittnerová,D. + Novotná,H.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Kurz je zaměřen na diskusi konceptů tradice. Je budován na konfrontaci různých oborově determinovaných přístupů. Umožní tak nejen rozvíjet kritické čtení textů, ale vytvoří také pole pro vymezování pozic klíčových oborů, které s pojmem tradice pracují. Pohybovat se budeme v diskurzu etnologie - antropologie - sociologie - historie, popřípadě filosofie - mainstreamovém diskurzu. Budeme diskutovat otázky existence x udržování x konstruování tradice, položíme si otázku tradice jako kulturního jevu x procesu, diskutovány budou koncepty blízké tradici: např. paměť, identita, lidová kultura. Kurz bude založen na četbě textů, sledování filmů a práci v semináři.

Politiky identit

Kód předmětu: YBA207 Garant: Zandlová Vaňková,M.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Kurz vychází z předpokladu, že nejrůznější (kolektivní) identity a loajality nejsou lidem vrozeny, nýbrž sociálně konstruovány. Toto konstruování se může dít různými způsoby – v kurzu se zaměříme na záměrné, cílené snahy a strategie, jejichž prostřednictvím někteří aktéři sociálně zvýznamňují a prosazují uznání určité identity jako rovnoprávné, zakládající nebo naopak narušující legitimní uspořádání (sociálního) světa. V užším smyslu lze hovořit o emancipačních hnutích. Budeme tedy věnovat pozornost různým sociálním procesům a jevům (etnorevitalizace, separatismus, sociální hnutí, náboženský fundamentalismus atd.) a konceptům, které mohou zprostředkovat jejich analytický výklad a pochopení (např. „etnicita“, „národní identita“, „gender“, „třída“, „kapitál“, „sociální rámování“ atd.). Některá témata přednesou hostující vyučující, kteří se na danou oblast specializují. Oborově budeme vycházet nejvýrazněji ze sociální a kulturní antropologie.

Politiky identit - seminář

Kód předmětu: YBA208 Garant: Zandlová Vaňková,M.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Seminář navazuje na kurz Politiky identit. Seminář je koncipován jako výrazně interaktivní. Má několik forem: 1) práce s texty, tj. jejich komentovaná četba a kritická debata 2) skupinové prezentace studentů, zaměřené na konkrétní témata 3) analýza vizuálních materiálů (dokumentární a jiné filmy, webové stránky, tiskoviny atd.) 4) exkurze. Cílem semináře je naučit se promýšlet a analyzovat nesamozřejmost sociálních jevů a procesů a především reflektovat více i méně skryté procesy utváření, prosazování a zrovnoprávňování určitých skupin, které se definují, nebo jsou klasifikovány jinými, prostřednictvím sdílených charakteristik – resp. identitních rámců. Měli bychom se věnovat též kritice identitních politik, které mohou v určitých polohách vést k esencializaci některých identit a jejich nositelů.

Politiky paměti

Kód předmětu: YBA210 Garant: Novotná,H.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Cílem kursu je seznámit studenty se základními přístupy sociálních věd (sociokulturní antropologie, potažmo sociologie) k analýze a interpretaci minulosti resp. toho, jak je minulost v současnosti přítomná. Prostřednictvím přednášek a četby klíčových textů budeme sledovat, jak je minulost ve společnosti a společností utvářena a jak je s ní zacházeno. Součástí kursu bude i několik exkursí (veřejný prostor, muzeum, divadelní či filmové představení).

Politiky paměti - seminář

Kód předmětu: YBA256 Garant: Novotná,H.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Cílem kursu je seznámit studenty se základními přístupy sociálních věd (sociokulturní antropologie, potažmo sociologie) k analýze a interpretaci minulosti resp. toho, jak je minulost v současnosti přítomná. Prostřednictvím přednášek, četby klíčových textů a především krátkodobých vstupů do terénu budeme sledovat, jak je minulost ve společnosti a společností utvářena a jak je s ní zacházeno. Součástí kursu tedy bude i několik exkursí (veřejný prostor, muzeum, divadelní či filmové představení, archiv).

Příbuzenství a sociální organizace

Kód předmětu: YMA327 Garant: Halbich,M.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 5
Přednáškový kurz vychází z faktu, že studium příbuzenství a příbuzenských systémů bylo od počátku klíčovou záležitostí pro sociální antropologii, dokonce natolik, že zejména v britské sociální antropologii bylo ironicky nazýváno jako „kinshipology“. Je však skutečností, že příbuzenství je v mnoha společnostech nejvýznamnější sociální institucí starající se o živobytí, manželství, sociální identitu jedince zajišťující jeho ochranu atd. První část kurzu bude proto zaměřena „klasicky“ na těsný vztah mezi příbuzenským systémem a dalšími aspekty uspořádání společnosti, jako je například exogamie, dědictví a následnictví, způsoby určování příbuznosti (patrilineární, matrilineární, kognatické aj.), vztah mezi biologií a příbuzenstvím (viz např. polemika mezi sociobiologem Edwardem O. Wilsonem a kulturním antropologem Marshallem Sahlinsem v druhé polovině 70. let apod.). Druhá část kurzu se bude výběrově věnovat příbuzenství a sociální organizaci v moderních společnostech (příkladem může být výzkum příbuzenství Marilyn Strathernové v anglické střední třídě na konci 20. století nebo studium „sociálních sítí“ zkoumaných Johnem Barnesem v západním Norsku v polovině 20. století apod.).

Qualitative Research Methodology – Narrative Methods and Techniques

Kód předmětu: YMH534 Garant: Řezníková,S.
Semestr: zimní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 4
This course is an introduction to the use of qualitative methodology in sociological research. First, qualitative methodology will be introduced and compared to quantitative methodology. Then, the most widely used methods will be presented in detail: grounded theory (the constructivist version), the narrative (biographical) approach and its methods (life stories, life review, oral history, BNI method). Students will learn how to use the techniques of narrative data collection: biographical interviews, semi-standardised in-depth or problem-oriented interviews, focus groups. The course develops the knowledge and skills related to methodology which are required for the study of and work in historical sciences. Students gain practical skills in historical work, learn to critically interpret sources and literature and to systematically work with them, as well as their own historical work.

Reflexe genderu v migraci

Kód předmětu: YMG156 Garant: Ezzeddine,P.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Kurz představí zásadní teorie a koncepty v současných migračních studiích, jejich kritickou reflexi a genderově senzitivní interpretaci dat. Detailně se bude věnovat problematice specifických strategií ženské /mužské migrace, vlivu migrace a migračních politik na genderové role a reprodukci, transformaci rodiny a domácnosti. Neopomeneme také problematiku intersekce (třídy, věku, genderu atd.) a znevýhodnění v procesu migrace. Na základě četby a přednášek budeme také diskutovat specifika dynamiky současné pracovní a nucené migrace do EU a České republiky.

Romové a jejich pozice ve společnosti

Kód předmětu: YBA291 Garant: Bittnerová,D.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
BUDE DOPLNĚNOBUDE DOPLNĚNOBUDE DOPLNĚNO

Seminář k Úvodu do antropologie

Kód předmětu: YBA313 Garant: Heřmanský,M. + Novotná,H.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Seminář je určen studentům prvního ročníku, kteří mají zájem profilovat se v sociokulturní antropologii. V přímé návaznosti na přednášky z Úvodu do antropologie bude s ohledem na současné trendy a teoreticko-epistemologické základy antropologie rozšiřovat, problematizovat a podrobovat konstruktivní kritice zde probíraná témata.

Sociology as the Surrealistic Prague Experience

Kód předmětu: YBAU028 Garant: Grigar,E. + Králová,S. + Lukešová,L.
Semestr: letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 6
This is one of the courses of the UPCES programme (the Undergraduate Program in Central European Studies); the comprehensive information is available at: http://fhs.cuni.cz/FHS-239.html#3.Central European cities have been undergoing rapid social and economic change, which has had major effects on their physical make-ups. It has also affected the ways in which people - urbanites as well as non-urbanites - perceive these cities and urban life in general. This course aims to investigate how, in the post-communist context, city dwellers perceive, define and use this rapidly transforming urban space, as well as how they try to shape and appropriate it.

Tělo přirozené, deviantní, disciplinované: Vybraná témata antropologie těla

Kód předmětu: YBA264 Garant: Wolfová,A.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Je tělo biologickou daností, netečnou materiální základnou, prostředkem pro fungování jedince ve společnosti? Jsou některá těla normálnější než jiná? Jak vznikají imperativy ideálních těl, jak jsou upevňovány ve společnosti a jaký mají vliv na jednání jedince? Cílem tohoto kurzu je představit studentům různé přístupy ke studiu těla a uvažování o těle v rámci sociokulturní antropologie a procvičit kritické čtení a rozumění odborným textům. Kurz bude založený na povinné četbě a diskusi článků z oblasti sociální, kulturní antropologie a kvalitativní sociologie (v ČJ i AJ), jehož součástí budou i texty k tématu 9. Tělo a gender ze zkoušky „Společenské vědy v interdisciplinární perspektivě (SVIP)“. Jednotlivá setkání budou kombinovat přednáškovou a seminární formu. Po představení základních konceptů z povinné četby bude tak následovat diskuse, popř. založená na krátkých cvičení v hodině, v rámci které budou tyto koncepty aplikovány na konkrétní témata. Mezi tato témata patří: porod a lidská reprodukce; feminita, maskulinita a sexualita; nemoc; smrt; disciplinace těl sportem, stravou, či plastickou chirurgií. Studenti budou vedeni ke rozvoji schopnosti prezentace a komparace textů.

Terénní antropologická praxe: příprava projektu

Kód předmětu: YBA300 Garant: Bittnerová,D. + Novotná,H. + Heřmanský,M.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Kurz si klade za cíl studenty teoreticko-metodologicky i prakticky připravit na antropologickýterénní výzkum. Studenti se seznámí se základními technikami tvorby dat, základními problémy, které je třeba řešit v souvislosti s pohybem v terénu, a základními reáliemi vybraného terénu. Na základě rešerše odborné literatury vypracují projekt svého výzkumu, který bude následně realizován v rámci kurzu "Terénní antropologická praxe: realizace projektu".

Terénní antropologická praxe: realizace projektu

Kód předmětu: YBAKA39LI Garant: Bittnerová,D. + Novotná,H. + Heřmanský,M.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Náplní kurzu je realizace terénního antropologického výzkumu pod supervizí vyučujících, který bude probíhat ve vybrané lokalitě na základě projektu připraveného v rámci kurzu "Terénní antropologická praxe: příprava projektu". Kurz umožní studentům v praxi aplikovat metodologické i teoretické poznatky potřebné pro realizaci vlastního terénního výzkumu, které si osvojili ve zmiňovaném semináři.

Terénní praxe v romských osadách

Kód předmětu: YBA176 Garant: Skripnik,O.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Terénní praxe v Cikánské osadě pod Letanovským mlýnem. Praxi budou předcházet dva přípravné semináře.

Urban Anthropology of Central European Cities

Kód předmětu: YBAU018 Garant: Zahradníková Štefánková,L. + Králová,S. + Lukešová,L.
Semestr: letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 6
This is one of the courses of the UPCES programme (the Undergraduate Program in Central European Studies); the comprehensive information is available at: http://fhs.cuni.cz/FHS-239.html#3.Central European cities have been undergoing rapid social and economic change, which has had major effects on their physical make-ups. It has also affected the ways in which people - urbanites as well as non-urbanites - perceive these cities and urban life in general. This course aims to investigate how, in the post-communist context, city dwellers perceive, define and use this rapidly transforming urban space, as well as how they try to shape and appropriate it.

Úvod do etnologie

Kód předmětu: YBAKA21LI Garant: Soukupová,B.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Cílem kurzu je analýza předmětu etnologie, jejího vztahu k etnografii, antropologii, historii, místa etnologie ve společenských vědách, metod a technik etnologického výzkumu (terénního a archivněhistorického), jejich kombinace. Dále kurz usiluje o výklad základních etnologických pojmů na konkrétním materiálu - jde o vstup do aktuálních úkolů etnologického výzkumu.

Úvod do etnologie II.

Kód předmětu: YBA302 Garant: Soukupová,B.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Výklad základních pojmů užívaných v etnologii - vstup do aktuálních úkolů etnologického výzkumu. Přehled základních národopisných a etnologickýchpracovišť, periodik.Předmět etnologie, její vztah k etnografii, antropologii, historii. Místo etnologie ve společenských vědách. Metody a techniky etnologického výzkumu (terénního a archivněhistorického), jejich kombinace. Vybrané osobnosti etnologického výzkumu. Výklad základních etnologických pojmů na konkrétním materiálu - vstup do aktuálníchúkolů etnologického výzkumu.

Úvod do politické antropologie

Kód předmětu: YMA042 Garant: Abu Ghosh,Y.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 5
Hlavní náplní kurzu budou antropologické pohledy na politiku a moc. V prvních hodinách se zaměříme na jednotlivé směry politické antropologie tak, jak se vyvíjely do 60. let. V tomto období spočíval hlavní zájem antropologů v odhalování strukturálních faktorů řádu u společností bez centrální politické autority. Ačkoliv je pro antropologii v tomto období charakteristické formulování alternativních a lokálních mechanismů politického uspořádání, teoretická východiska jsou odlišná. Kurz proto rozlišuje několik paradigmat politické antropologie (od funkcionalistického k postmodernímu), což usnadňuje schématické rozlišení teorií a konceptů. V druhé části kurzu se budeme zabývat současnými tématy politické antropologie, které se objevují po přehodnocení pojetí moci v antropologii, většinou inspirovaného mysliteli mimo obor (zejm. Foucault) - to se do té doby omezovalo na její donucovací povahu.

Úvod do politické antropologie

Kód předmětu: YBA296 Garant: Rádl,M.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Hlavní náplní kurzu budou antropologické pohledy na politiku a moc. V prvních hodinách se zaměříme na jednotlivé směry politické antropologie tak, jak se vyvíjely do 60. let. V tomto období spočíval hlavní zájem antropologů v odhalování strukturálních faktorů řádu u společností bez centrální politické autority. Ačkoliv je pro antropologii v tomto období charakteristické formulování alternativních a lokálních mechanismů politického uspořádání, teoretická východiska jsou odlišná. Kurz proto rozlišuje několik paradigmat politické antropologie (od funkcionalistického k postmodernímu), což usnadňuje schématické rozlišení teorií a konceptů. V druhé části kurzu se budeme zabývat současnými tématy politické antropologie, které se objevují po přehodnocení pojetí moci v antropologii, většinou inspirovaného mysliteli mimo obor (zejm. Foucault) - to se do té doby omezovalo na její donucovací povahu. Tento obrat otevřel před antropologií zcela nové oblasti bádání. V popředí zájmu už není politika jako taková (tzn. socio-politické struktury, jako jsou rodové linie nebo různé politické systémy jako náčelnictví a "big man?", ale političnost ve smyslu uplatnění moci za účelem dosažení obecních nebo i partikulárních cílů. V jistém ohledu je možné takto chápanou političnost vidět v každé lidské činnosti, v níž se aktéři o něco snaží: političnost je tak aspektem diskursivní i nediskurzivní intervence do společenského uspořádání.

Úvod do společenskovědního výzkumu (k projektu SVIP)

Kód předmětu: YBA008 Garant: Šťovíčková Jantulová,M. + Novotná,H.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Chcete se seznámit s tím, jak formulovat vhodnou výzkumnou otázku? Jak rozhodnout, jakou výzkumnou strategii zvolit? Jaké zvolit techniky sběru dat, abyste získali taková data, jež by se dala využít pro zodpovězení výzkumné otázky? Jaké zvolit analytické postupy? Jak zajistit kvalitu výzkumu? Umět uvážit, zda mohou být některé výzkumnické kroky eticky sporné? Navštěvujte tento kurz.

Vybraná témata současné antropologie

Kód předmětu: YBA251 Garant: Heřmanský,M.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Kurz si klade za cíl představit studentům sociokulturní antropologii jako perspektivní společenskovědní disciplínu, která řeší důležité otázky týkající se současného světa. V rámci kurzu se studenti seznámí s tématy akcentovanými v současném antropologickém výzkumu.

Vybrané otázky filosofické antropologie

Kód předmětu: YMA0071 Garant: Novák,A.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 5
V letním semestru 2018 bude obsahem kurzu tematizace specifických přístupů k filosofickému myšlení, jež s sebou nesou nárok na transformaci osoby filosofa. V jakém postoji či v jakém naladění "se rodí" filosofické myšlení? Kdy se člověk "stává" filosofem? Konkrétní demonstrace bude sledovat "základní naladění" údivu, zděšení a zdrženlivosti jako alternativní zpřístupňující zkušenosti s filosofickým myšlením.

Vybrané problémy z urbánní antropologie

Kód předmětu: YBA305 Garant: Soukupová,B.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Kurz vychází z teze francouzské antropologie, která pokládá město za jeden ze tří hlavních problémů (světů) současné antropologie. Město znamená světy vytvářené lidmi, kteří jsou ovšem zpětně formováni městem. V popředí zájmu kurzu stojí Praha jako hlavní město českých zemí (Československa). Pražský materiál je však komparován s materiálem vybraných českých a středoevropských měst. Kurz je věnován identitě města a zvláštnostem městských životních stylů, kontinuitám a diskontinuitám městských prostorů.

Zúčastněné pozorování v sociálněvědním výzkumu

Kód předmětu: YBA052 Garant: Heřmanský,M.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Zúčastněné pozorování představuje jednu ze základních technik sběru dat v sociálněvědním výzkumu, která je zároveň jedním z distinktivních znaků sociokulturní antropologie. Ačkoliv jde o techniku základní, jedná se zároveň o techniku v mnoha ohledech nejnáročnější. Kurz si klade za cíl seznámit studenty s hlavními principy a postupy zúčastněného pozorování a zprostředkovat jimzákladní znalosti a dovednosti nutné pro jeho využití ve vlastním výzkumu.

Poslední změna: 19. květen 2004 16:46 
print
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám