Výběr kurzů – tvorba

Vyučované předměty

Disciplína tvořivost

Přehled předmětů vyučovaných v akademickém roce 2017/2018


Analýza a interpretace narativních pramenů

Kód předmětu: YMO017 Garant: Krátká,L.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Hlavní náplní kurzu je práce s narativními prameny, konkrétně s orálně historickými interview, jejich analýza a interpretace. Dílčí témata budou prezentována formou přednášky, studující zároveň dostanou k dispozici relevantní teoretické a metodologické texty, o nichž budou v hodinách diskutovat. Nedílnou součástí výuky jsou praktická cvičení, tedy interpretace vybraných rozhovorů, respektive jejich přepisů. Dílčí témata probíraná v rámci kurzu jsou: historie jako interpretace – interpersonální vztahy v orálně historickém interview – reliabilita a validita – možná zkreslení způsobená osobou tazatele, použitými technikami apod. – vlastní interpretace narátorů – zranitelnost narátorů – etika orálně historického výzkumu.

Digitální obraz

Kód předmětu: YBK8004LI Garant: Svoboda,A.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Kurz nabízí možnost seznámit se s programem Processing, který propojuje tvořivé výtvarné přístupy s programovacími schopnostmi. Získání základních dovedností při práci s programovacím jazykem může vést k základům obecného pochopení vztahu tvořivé práce a počítačů.

Dokumentární tvorba pro pokročilé

Kód předmětu: YBK4014LI Garant: Říha,D.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
V rámci kurzu se studenti pokusí o realizaci krátkého dokumentárního snímku, téma se definuje v průběhu kurzu.

Grafické výtvarné techniky

Kód předmětu: YBK2018BI Garant: Průšová,J.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Kurz seznamuje studenty s možnostmi výtvarného vyjádření pomocí grafiky a umožňuje jim prakticky si vyzkoušet základní postupy tvorby v jednotlivých technikách.

Grafika - hlubotisk

Kód předmětu: YBK2019BI Garant: Kornatovský,J.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Blokový kurz osvětluje studentům podstatu hlubotiskových grafických technik a zároveň se i pokouší naznačit specifické možnosti výtvarného plošného vyjadřování.

Imaginativní tvorba jako nástroj reflexe, vyjádření a interpretace - výtvarný workshop

Kód předmětu: YBK013 Garant: Hájek,V.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
V tomto kurzu bude konfrontována náhodná vizuální struktura a kulturní archetyp s imaginativní cílenou tvorbou subjektu. Za pomoci určitých limitů a kombinací výtvarných technik spolu s inspiračními zdroji z oblasti narace i formy se budeme snažit otevřít pole individuální imaginace a tvořivosti, rozlomit bariéry zaběhlých vizuálních i myšlenkových stereotypů. Takový tvůrčí proces iniciuje kompetenci sebereflexe a sebeprezentace spolu se schopností otevřené komunikace o polysémii konceptů a vnímání.

Intermediální tvorba I.

Kód předmětu: YBK2015BI Garant: Vančát,J.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Blokový kurz objektového umění a prostorového vytváření (pondělí 3. října – čtvrtek 6. října 2016Husinec u Prachatic) má posluchači, který neprošel žádnou předchozí uměleckou přípravou, nabídnout příležitost pokusit se prakticky odhalit své vlastní prameny tvořivosti. Předvede ukázku, jak v tomto procesu souvisí utváření a interpretace znaku s osobní zkušeností v jejích vědomých i podvědomých strukturách. Posluchači si budou moci vyzkoušet několik technik výtvarné tvorby odvozených z umění 20. století (od dadaismu po objektové umění). Kurz má posluchače zbavit případného respektu před výjimečností umělecké tvorby, pomoci mu porozumět jejímu smyslu a seznámí jej se zásadami její teoretické reflexe.

Intermediální tvorba II.

Kód předmětu: YBK2016BI Garant: Vančát,J.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Na základě poznatků získaných v účasti v kurzu Intermediální tvorba I. má student vytvořit v průběhu kurzu samostatnou realizaci a obhájit ji před jeho účastníky. Cílem je ověřit si postoj tvůrce v procesu ověřování nových vizuálních znaků. Podle pokynů vyučujícího se také účastní při práci s účastníky Intermediální tvorby I. Podmínkou účasti na kurzu je vyučujícím schválený návrh realizace, předložený v písemné či grafické podobně v období zápisu do kurzu. Kdy a kde: pondělí 3. října – čtvrtek 6. října 2016, Husinec u Prachatic.

Interview - technika a analýza hovoreného slova

Kód předmětu: YMG169 Garant: Ezzeddine,P.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 6
Anotace kurzu: Cílem kurzu je představit techniku interview jako dynamického a reflexivního procesu interakce mezi výzkumníky a zkoumanými, který je v souladu s procedurální etikou i etikou péče (mikroetikou). Jednotlivé lekce se zaměří na využití různých forem rozhovorů (od neformálních, semi-strukturovaných až po tzv. life story research). Kurz představí také konkrétní techniky sběru dat, jejich redukci, organizaci a archivaci. Na základě konkrétních feministicky založených výzkumů a četby budeme přemýšlet potenciál, ale také limity techniky interview v kvalitativních výzkumech z oboru genderových studií.Studenti/ky se v kurzu: a.) naučí kriticky zvažovat využití rozhovoru ve svých výzkumech b.) naučí prakticky realizovat fem.orientované semi-strukturované rozhovory

Introduction do 3-D Graphics

Kód předmětu: YBK052 Garant: Říha,D.
Semestr: letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 3
Introduction to 3-D Graphics:This turorial-based course will allow students to learn the essentials in 3-D design with software Cinema 4D by Maxon.

Jak se rodi kniha

Kód předmětu: YMA360 Garant: Nodl,M.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 5
Nejčastějším povoláním humanitně vzdělaných osob dnes bývá ediční práce v nakladatelstvích, dennících, revue či odborných časopisech. Přednáška je zaměřena na práci s odborným textem, knižním i časopiseckým. Pokusi se ozřejmit roli redaktora pri koncipování konečné podoby textu. Rozdíly práce při editování překladové a domácí literatury. Zároveň se pokusí ukázat přístupy editora specializovaných řad humanitně orientované literatury, podobu vybírání titulů, fungování edičních rad a komisí. Odhalí podobu grantového systému pro vydávání humanitní literatury. V praktických částech si absolventi kurzu budou moci vyzkoušet nejrůznější podoby ediční práce. Stejně tak se však budou moci dozvědět, jak se rodí kniha ve všech fázích jejího vzniku. Přednáška bude obohacena i vystoupeními dalších odborníků, kteří se věnují ediční praxi v oblasti beletrie (poezie, anglická literatura, česká próza apod.).

Krajina jako fenomén

Kód předmětu: YBHJA31BI Garant: Alt,J. + Altová,B.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Příroda – krajina – zahrada. Výtvarná práce v plenéru. Kresba a malba různými technikami, fotografie, performance, land art, literární záznam případně v kombinaci se záznamem výt. prostředky. Krajina a příroda, člověk jako integrální součást přírody. Vztah člověk – krajina. Vnímání a zachycení krajiny jako celku, zachycení krajinného detailu, přírodního detailu. Přednášky o technikách kresby a malby a o krajinomalbě.

Kreativní techniky v supervizi

Kód předmětu: YMR16VOLI Garant: Merhautová,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Studentům jsou představeny základní kreativní techniky jako součást metod a práce v supervizi.

Laboratoř orální historie

Kód předmětu: YMO047 Garant: Hlaváček,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Workshop zaměřený na zvládnutí technické stránky orálně-historického výzkumu. Tento kurz je primárně určen pro studenty bez větších znalostí práce s audio-vizuálními a výpočetními technologiemi (tj. digitální diktafony a videokamery, střih a editace záznamů, multimédiální software apod.). Pokud se v uvedené problematice orientujete, pečlivě zvažte svou účast na kurzu, pravděpodobně se nic nového nenaučíte...

Literární tvorba I.

Kód předmětu: YBK1001ZI Garant: Vodňanský,J.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Kurz praktického nácviku psaní prozaického literárního textu s ohledem na druhy a žánry.

Literární tvorba II.

Kód předmětu: YBK1002LI Garant: Vodňanský,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Pokračování kurzu Literární tvorba I. Kurz praktického nácviku psaní prozaického literárního textu s ohledem na druhy a žánry.

Machinima Design with Moviestorm

Kód předmětu: YBK041 Garant: Říha,D.
Semestr: zimní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 3
This course is designed for those students who have the interest in animation movies. The production process is realized in a software Moviestorm, that allows to produce original animation without prior knowledge of 3D animation softwares.

Malba a výtvarné vyjadřování

Kód předmětu: YBK2013BI Garant: Kornatovský,J.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Výuka se zaměřuje na osvojení základních principů malby a plošného výtvarného vyjádření.

Média a agenturní praxe

Kód předmětu: YMM15PPZI Garant: Poštulka,F.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
V prvním semestru kurz nabízí praktický vhled do tuzemského mediálního prostředí. Přednášející klade zvláštní pozornost na manipulativní prvky, které jsou součástí mediálního světa či na něj zprostředkovaně působí. V průběhu druhého semestru studenti uplatňují informace z předchozího období při tvorbě mediálních obsahů - především vlastních textů, ale i mediálních strategií s ohledem na jednotlivé cílové skupiny. Vedoucí kurzu rovněž v průběhu obou semestrů zprostředkuje studentům setkání i polemiku s novináři, odborníky na public relations i marketingovou komunikaci.

Média a práce s textem

Kód předmětu: YMM15PSLI Garant: Poštulka,F.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Cyklus studenty seznámí s tuzemským mediálním prostředím a především s mechanismy, jež na česká média působí, a která mohou mít vliv na formování mediálních obsahů. Studenti tak získají přehled o tom, jak může daný sdělovací prostředek ovlivňovat jeho vlastník, případně zadavatel inzerce. Poznají specifika novinářského řemesla a seznámí se s metodami public relation a chováním cílových skupin. Osvojí si i základní znalost přípravy marketingové kampaně pro média.

Modelování

Kód předmětu: YBK2010BI Garant: Devínska,E.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Blokový kurz, který rozvíjí plasticko-prostorové cítění studentů a který procvičuje prostorovou paměť a představivost.

Nová média a žurnalistika

Kód předmětu: YMM04NMZ Garant: Řehořová,I.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Kurz je zaměřen na změny v oblasti zpravodajských médií, k nimž došlo v souvislosti s digitalizací a rozvojem počítačových sítí a webu.Cílem je seznámit studenty s novým terminologickým rámcem (on-line žurnalistika, mobilní žurnalistika, participace a personalizace, konvergence médií, atd.). Pozornost bude věnována především novým technologickým platformám žurnalistiky, současným obsahovým formátům a žánrům, novým postupům a standardům žurnalistické práce a s tím souvisejícím reorientacím instituce žurnalistiky.

Od zvuků k hudbě

Kód předmětu: YBK7003BI Garant: Matásek,J.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Náplní semináře je cesta za zvukovými možnostmi lidského hlasu a těla. Cesta k netradičním způsobům hudebního vyjadřování, používání hlasových možností a jejich využití. Jediným požadavkem je otevřenost a kreativita. Seminář vám ukáže, jak nově poslouchat obyčejné zvuky těla, ulice, přírody i ticha. Zkusíme nalézt cestu, jak nové zvuky tvořit a využívat. Cílem je naladit se na zvukově-hudební vlnu, která nám umožní společně se zaposlouchat, komunikovat a tvořit něco nového.

Odborná recenze

Kód předmětu: YMM08VCZI Garant: Fišerová,M. + Sluková,T.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Kurz je zaměřen prakticky: student si zvolí jeden z titulů uvedených v sylabu a zpracuje jej jako odbornou recenzi v souladu s požadovanými kritérii psaní vědeckých textů. Cílem kurzu je umožnit studentům procvičit si psaní odborných recenzí a tímto způsobem si zdokonalit svůj styl a orientaci v pravidlech vědeckého psaní.

Praktická hudba

Kód předmětu: YBK7004BI Garant: Matásek,J.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Hlavní náplní kurzu je uchopení každodenní zvukové zkušenosti a její převedení do veřejně interpretovatelné formy. Přitom není sledován ani hodnocen hudební obsah samotné performance, ale právě zdařilost formy přenosu myšlenky nebo zkušenosti prostřednictvím zvuku. Nejde tu tedy o technickou způsobilost ke hře na určitý nástroj, nebo ke zpěvu, ale o celistvé vyjádření v rámci prostoru, který poskytuje hudba ve svém nejširším vymezení.

Praxe v médiích

Kód předmětu: YMM45VSLI Garant: Řehořová,I.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Předmět je určen výlučně pro studenty Elektronické kultury a sémiotiky. Tento předmět je vhodný pro studenty, kteří během studia vykonávají praxi související s oborem.

Projekty muzea umění

Kód předmětu: YBK015 Garant: Zavadil,K.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Muzeum umění je fenomén, který prošel zejména od osvícenství k dnešku hlubokou transformací: od prvních obrazáren otevřených veřejnosti, které ale pokračovaly v duchu elitářských paláců, přes zdánlivě neutrální "bílou krychli" - muzeum umění modernismu, které na bílých stěnách ukazuje dějiny umění bez jakékoli interpretace, až po dnešní pojetí muzea jako komunikačního prostoru, který překračuje původní elitářství i ideologickou neutralitu a snaží se odpovídat na nové požadavky (digitální) doby. V rámci semináře budou studenti po úvodních teoretických přednáškách pracovat na vlastním (fiktivním nebo reálném) projektu v oblasti muzeí umění, který se naučí vypracovat dle evropského formátu Project Cycle Management. Projekty se mohou týkat všech relevantních oblastí, od výstavní a edukační praxe muzeí a galerií přes marketing a management, mezinárodní spolupráci až po menší specifické projekty.

Prvky výtvarné tvorby

Kód předmětu: YBK2014BI Garant: Svoboda,A.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Několikadenní soustředění v mimopražském prostředí (Poděbrady) pro zájemce o praktické tvůrčí pokusy s elementárními výtvarnými prostředky a postupy (linie, barva, tvar; koláž, asambláž, akční malba). Jeho cílem je zprostředkovat aktivní účast na základním mechanismu tvorby a vést k jeho uvědomělé reflexi.

Redakční práce - Seminář ke kurzu Základy redakční práce

Kód předmětu: YBQ024 Garant: Kratochvílová,M.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Seminář navazující na přednášku Základy redakční práce. Atest: 75% účast, průběžné plnění zadaných cvičení.Samostatná práce s textem: analýza z hlediska gramatického, stylistického, genologického. Základní orientace v problematice publicistických a literárních žánrů. Tvůrčí přístup k řešení problémů souvisejících s redigováním a korigováním textu.Doporučení: Bylo by vhodné, kdyby si zapsaní studenti na seminář nosili svůj notebook nebo tablet.Sylabus1. Typografická pravidla a jejich uplatnění v korekturách. Poznámky pro zlom. Interpunkce. Uvozovky, závorky, čárky. 2. Korektorské značky. Základní pojmy z oblasti redakční a nakladatelské práce.3. Vymezení žánru textu. Redakční zpracování odborného textu, beletrie, žurnalistického textu.4. Stylistika, struktura a jazyková korektura odborného textu.5. Redakční práce na překladu.6. Knižní publicistika. Časopisecká publicistika.7. Populárně naučná literatura.8. Řeč a psané slovo. Přepis rozhovoru, jeho úprava (žurnalistika versus odborná práce). Přepis vyprávění.9. Novinový článek. Formální úprava článku, struktura. Vědecký článek.10. Editace historických a starších textů, redakční zásady práce s archivními materiály.Vědecké a čtenářské vydání.11. Poznámkový aparát. Bibliografie. Norma ISO 690. Anotace. 12. Tvorba rejstříků. Jmenný, věcný, smíšený. Tiráž.LiteraturaPovinná:Magincová, D., Příručka nakladatelského redaktora, Červený Kostelec: Pavel Mervart 2003.Pistorius, V., Jak se dělá kniha. Praha - Litomyšl: Paseka, 2003.Doporučená:Bratková, E. (zprac.), Metody citování literatury a strukturování bibliografických záznamů podle mezinárodních norem ISO 690 a ISO 690-2. Metodický materiál pro autory vysokoškolských kvalifikačních prací, 2008. Dostupné (online) z: www: http://www.evskp.cz/SD/4c.pdf (cit. 26. 1. 2016).Editor a text. Úvod do praktické textologie. Red. R. Havel a B. Štorek, ed. J. Fleišman a M. Kosák. Litomyšl: Paseka, 2006.Pokorný, M. - Pokorná, D., Redakční práce. Jak připravit text k publikování, Praha: Grada Publishing, a.s., 2011.Woll, T., Rukověť nakladatele. Řemeslo, věda, umění. Praha: Signeta, 2002.Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů s poznámkami a úvodním slovem. (Eds.: Jan Kříž, Irena Holcová, Veronika Nerudová).

Relační malba I.

Kód předmětu: YBK2022BI Garant: Vančát,J.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Blokový kurz malby v přírodě (6. – 9. října 2016 v Husinci u Prachatic, sraz v Základní škole v Husinci u Prachatic ve čtvrtek 6. října ve 20 hodin), jehož cílem je porozumět malířské výstavbě obrazu, založené na relačním chápání barevných tvarů. Metoda, vytvořená francouzskými postimpresionisty, překonávající renesanční principy založení obrazu, je branou do chápání principů moderny a vizuálního vnímání, poznávání a komunikace vizuálních obsahů nových médií (strukturalita, interaktivita). Kurz nevyžaduje předběžné výtvarné dovednosti a jeho cílem není dosažení umělecké kvality děl, ale hlubší porozumění současnému výtvarnému umění a poskytnutí podnětů k proměně vizuálního vnímání.

Relační malba II.

Kód předmětu: YBK005 Garant: Vančát,J.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Blokový kurz malby v přírodě (6. – 9. října 2016 v Husinci u Prachatic, sraz v Základní škole v Husinci u Prachatic ve čtvrtek 6. října ve 20 hodin), jehož cílem je porozumět malířské výstavbě obrazu, založené na relačním chápání barevných tvarů. Metoda, vytvořená francouzskými postimpresionisty, překonávající renesanční principy založení obrazu, je branou do chápání principů moderny a vizuálního vnímání, poznávání a komunikace vizuálních obsahů nových médií (strukturalita, interaktivita). Kurz nevyžaduje předběžné výtvarné dovednosti a jeho cílem není dosažení umělecké kvality děl, ale hlubší porozumění současnému výtvarnému umění a poskytnutí podnětů k proměně vizuálního vnímání.

Svět písma I.

Kód předmětu: YBK3001LI Garant: Průšová,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Přednáškový cyklus zaměřený převážně na rukopisné písmo zachycuje vznik, vývoj a význam písma v širších souvislostech. Umožňuje pochopit rozličnou úlohu písma v jednotlivých kulturách, rozdílné důvody vedoucí k jeho vzniku, faktory ovlivňující jeho tvarovou podobu. Důraz je kladen na vzájemné souvislosti, historické propojení většiny významných nelatinkových písem s latinkou. Součástí výuky je studium ukázek.

Svět písma I. - cvičení

Kód předmětu: YBK3002LI Garant: Průšová,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Psaní verzálek latinkového bezserifového písma plochým perem.

Svět písma II.

Kód předmětu: YBK3003ZI Garant: Průšová,J.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Kurz podrobně objasňuje vznik a vývoj latinkového písma. Kromě historického přehledu nabízí základní informace o zásadách práce s písmem. Po dokončení kurzů budou studenti schopni snáze komunikovat s technickými profesionály a s jejich pomocí realizovat širokou škálu typografických úkolů. Součástí výuky je studium ukázek.

Svět písma II. - cvičení

Kód předmětu: YBK3004ZI Garant: Průšová,J.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Psaní latinkového serifového písma plochým perem.

Terénní praxe

Kód předmětu: YMO0203 Garant: Vaněk,M. + Mücke,P. + Krátká,L.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 10
Studující prokáže schopnost aplikovat teoretické poznatky a dovednost samostatného vedení terénního výzkumu ve formě orálněhistorického rozhovoru.Terénní praxe se skládá z těchto částí:1. teoreticko-metodologické přípravy (blokové setkání s vyučujícími)2. vlastní realizace rozhovoru (dva samostatné rozhovory - životní příběh, tematický rozhovor)3. vypracování příslušných výstupů - přepis, souhlas, biogram, protokol, karta narátora (náležitosti výstupů jsou definovány v rámci blokového setkání); odevzdání všech výstupů na začátku zkouškového období, bude upřesněno.

The Essence of Communication: Learning to Read, Understand and Write in Perfect English

Kód předmětu: YBJ095 Garant: Crawford,K.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 3
This is a course taught by an English national to improve students’ communication skills, with a view to their being able to read quite complicated texts, fully understand the meanings of those texts and then themselves produce short paragraphs and one longer piece of writing in perfectly structured and coherent English.

Tvorba animovaného videa "Machinima"

Kód předmětu: YBK003 Garant: Říha,D.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Předmět má poskytnout studentům základní znalosti v oblasti tvorby animovaného videa s využitím herních enginů, a zejména softwaru pro tvorbu animací Moviestorm. Důraz je kladen především na porozumění procesu kombinace 3D obsahu a možností tvorby animovaných videí v počítačových hrách.

Tvorba interaktivních WWW stránek

Kód předmětu: YBK8003LI Garant: Peterka,I.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Kurz seznamuje studenty se základy tvorby HTML stránek a využití nových technologií souhrnně označovaných jako HTML5.

Tvorba www stránek

Kód předmětu: YBQ0002ZI Garant: Peterka,I.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Tvorba stránek pro World Wide Web v jazyce HTML.

Tvořivá dramatika

Kód předmětu: YBK5003BI Garant: Marušák,R.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Příběhy od pradávna pomáhají lidem k základní orientaci v čase a prostoru jejich životů. Tvořivá dramatika nabízí možnost, jak tyto příběhy hlouběji prozkoumat a prožít na vlastní kůži v bezpečném prostoru hry a fikce. Základními metodami, které k tomu používá, jsou dramatické improvizace a hraní rolí.

Úvod do studia soudobých dějin (paradigmata, metody, prameny, specifika)

Kód předmětu: YMO019 Garant: Mücke,P.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Účelem kurzu je vytvářet teoretické i praktické předpoklady pro mnohovrstevnaté chápání nedávné minulosti a také pro badatelské uchopení výseků a témat této specifické epochy. Zatímco prostřednictvím samostudia vybraných textů se posluchači seznámí s teoretickými a metodologickými otázkami soudobých dějin, které budou posléze prodiskutovány, v seminářích bude kladen důraz na praktickou stránku věci: seznámení s typy historických pramenů (písemné, hmotné, zvukové, audiovizuální apod.) a také s jednotlivými typy sekundárních zdrojů a odborné literatury, z nichž historik čerpá své poznání. Studenti se seznámí nejen s heuristikou, ale také se základními postupy pramenné kritiky, analýzy a způsobů interpretace. Cílená pozornost bude věnována seznámení s praktickou tvorbou odborných publikačních výstupů, zejména pak komentované bibliografie a soupisu pramenů.

Úvod do typografické práce

Kód předmětu: YBK3007ZI Garant: Jiřičková,D.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Náplní kurzu je základní orientace studentů při výtvarné práci s textem. Cílem kurzu je připravit studenta pro práci v redakční praxi. Rozvíjena bude jeho schopnost posoudit kvalitu a technické podmínky realizací v oblasti typografie.

Vědecká a cestopisná žurnalistika

Kód předmětu: YBK037 Garant: Josephy,M.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Cílem kurzu je teoretické i praktické osvojení publicistických žánrů, které mohou zprostředkovat vědecké, resp. antropologické poznatky širší veřejnosti. Studenti si v jeho průběhu vyzkouší základy redakční práce, seznámí se blíže s mediálním prostředím a naučí se v něm efektivněji komunikovat slovem i obrazem.

Vizuální komunikace a grafický design

Kód předmětu: YBK3008LI Garant: Jiřičková,D.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Cílem kurzu je seznámit studenty s historií, kategoriemi a prvky vizuální komunikace a grafického designu a zároveň je zorientovat v dané oblasti natolik, aby byli schopni, jako eventuální zadavatelé nebo koncepční osoby, formulovat svůj tvůrčí názor. Speciální zřetel bude směřován do oblasti vztahu vizuální komunikace a neziskového sektoru.

Vizuální sociologie II.

Kód předmětu: YBK4002ZI Garant: Šmíd,R.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Kurz se zabývá fotografií jako nástrojem sociologické metody, především kvalitativní sociologické metody. Fotografie a sociologie se rozvíjely souběžně, navíc mají podobné zaměření a orientaci.Vzájemný vztah mezi fotografií a sociologií je vyšetřován prostřednictvím pojmů jak sociologů, tak fotografů jako například:A. Comte (Kurz pozitivní filozofie), H. Mayhew, D. Benett ("obrazově gramotná společnost"), J. Collier ("can opener").Cílem kurzu je přivést studenty k použití fotografie k empirickému výzkumu.

Základy muzejních studií

Kód předmětu: YBK3005ZI Garant: Kreuzzieger,M.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Kurz ve výkladové části uvádí do celé šíře problematiky spojené s veřejnou prezentací výtvarných děl, její historii, kulturně-společenské místo, komplexnost zajišťování. V praktické části naznačuje možnost, jak pořádat materiál určený k vystavování a jak zvládat časovou danost i personální rozrůzněnost celé realizace.

Základy redakční práce: od rukopisu ke knize

Kód předmětu: YBQ0019 Garant: Kratochvílová,M.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Jednosemestrální kurz si klade za úkol seznámit posluchače bakalářského studia se základy práce odborného nakladatelského redaktora: od rukopisu k vydané knížce či elektronické publikaci.

Základy tvorby interaktivních multimediálních aplikací I.

Kód předmětu: YBK151 Garant: Vančát,J.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Cílem kurzu je ukázat posluchačům, jak zpracovat odborné texty s humanitním zaměřením do interaktivní multimediální aplikace (např. ve formě interaktivního multimediálního vzdělávacího programu).

Základy tvorby interaktivních multimediálních aplikací II.

Kód předmětu: YBK152 Garant: Vančát,J.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
V týmové spolupráci budou studenti pracovat na realizaci interaktivního projektu s naučným či odborným obsahem.

Základy videotvorby

Kód předmětu: YBK4009ZI Garant: Říha,D.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Kurz seznamuje se základními vyjadřovacími prostředky videotvorby. Cílem je naučit se ovládat tyto prostředky při tvorbě jednoduchého vlastního snímku dokumentárního charakteru.

Základy výstavní praxe

Kód předmětu: YBK3006LI Garant: Zavadil,K.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Kurz je ve výkladové části zaměřen na uchopení problematiky uměleckého provozu, kdy je charakterizován především praktický proces veřejné prezentace výtvarných děl, ale i širší kontext historický, sociální a politický. V praktické části je pak kladen důraz na modelovou realizaci fiktivního výstavního projektu.

Základy 3D grafiky

Kód předmětu: YBK8007ZI Garant: Říha,D.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Kurz má poskytnout studentům základní orientaci v oblasti 3D grafiky. Důraz je kladen především na porozumění procesu tvorby 3D obsahu, jeho možnostem a jeho využití v nejrůznějších aplikacích (interaktivní aplikace, vizualizace, VR, umělecká tvorba). Praxe probíhá v programu Cinema 4D.

Poslední změna: 19. květen 2004 16:46 
print
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám