Výběr kurzů – ekonomie

Vyučované předměty

disciplína ekonomie

Přehled předmětů vyučovaných v akademickém roce 2017/2018


CEE Economic Growth and Development

Kód předmětu: YBAU006 Garant: Lichard,T. + Králová,S. + Lukešová,L.
Semestr: letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 6
This is one of the courses of the UPCES programme (the Undergraduate Program in Central European Studies); the comprehensive information is available at: http://fhs.cuni.cz/FHS-239.html#3.Why are some countries poor and other countries rich? What are the factors of growth? What is the role of political and economic institutions in the development process? How can aid foster growth and development? This course aims to address these questions in view of the theory and empirics of economic growth.

Daně pro organizace občanského sektoru

Kód předmětu: YMN0DOOS Garant: Couf,P.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Cílem je získat základní orientaci v daních, které jsou v ČR ukládány. Absolvent by měl být schopen identifikovat potenciální daňový problém a být schopen ho formulovat a ve spolupráci s profesionálem řešit.• Daňově-právní vztahy. Pojem daň. Funkce daně. Náležitosti daňově-právního vztahu a jejich charakteristika. Klasifikace daní. Prvky konstrukce daní. • Daňová soustava v ČR.• Daň z přidané hodnoty. • Daň z příjmů. • Daňové řízení.

Daně pro organizace občanského sektoru (kombinovaná forma)

Kód předmětu: YMN00DOOS Garant: Couf,P.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Cílem je získat základní orientaci v daních, které jsou v ČR ukládány. Absolvent by měl být schopen identifikovat potenciální daňový problém a být schopen ho formulovat a ve spolupráci s profesionálem řešit.• Daňově-právní vztahy. Pojem daň. Funkce daně. Náležitosti daňově-právního vztahu a jejich charakteristika. Klasifikace daní. Prvky konstrukce daní. • Daňová soustava v ČR.• Daň z přidané hodnoty. • Daň z příjmů. • Daňové řízení.

Dary, dluhy, peníze - úvod do ekonomické antropologie

Kód předmětu: YBA258 Garant: Rádl,M.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Cílem kurzu je uvést studenty do problematiky ekonomické antropologie a ukázat, jaká témata a významy se mohou objevovat v souvislosti se směnou zboží a jaké klíčové problémy se vynořují při zkoumání těchto jevů. Zaměříme se na to, v čem je antropologický přístup specifický, jak se liší od ekonomického a kde je případně možné hledat styčné body. Oblast zájmu ekonomické antropologie a její vývoj bude představen především prostřednictvím vybraných textů těch antropologů, kteří se danými tématy zabývali. Kurs vyžaduje průběžnou přípravu na hodiny (především četbu vybraných doporučených textů - některé z nich v AJ) a očekává se aktivní zapojení studentů v hodinách. Klíčová slova: směna, dar, dluh, reciprocita, sdílení, peníze, racionalita, sociální zakotvenost, logika jednání

Dějiny konzumu v českých zemích I. (1948 - 1968)

Kód předmětu: YMO053 Garant: Franc,M.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Cílem je seznámit posluchače s dynamikou vývoje konzumní kultury v českých zemích v 50. a 60. letech 20. století a ukázat ji v celkovém kontextu měnící se společnosti. Vedle obecného uvedení do problematiky se posluchači seznámí se čtyřmi konkrétními oblastmi konzumní kultury v českých zemích v letech 1948-1968 - bydlením, odíváním, stravováním a volným časem. Vývoj v Československu je přitom částečně komparován s vývojem v sousedních státech, zejména v NDR a v Polsku.

Dějiny peněz

Kód předmětu: YBHRZ40LI Garant: Zaoral,R.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Kurz seznamuje prostřednictvím numismatických artefaktů s peněžně hospodářským vývojem od antiky posoučasnost se zvláštním zřetelem k dějinám peněz v českých zemích. Analýza mincí, mincovních depotů aširších nálezových okolností má ozřejmit význam numismatiky pro studium fiskální politiky, měnových krizí,cen a mezd, úvěru a lichvy, dluhů a půjček, obchodu a bankovnictví. Kurz je vhodný pro zájemce ohospodářské a sociální dějiny a rovněž jako příprava k atestu z historie.

Diplomní seminář k ekonomickým tématům

Kód předmětu: YBA058 Garant: Čábelková,I.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Diplomní seminář je určen studentům, kteří v příslušném semestru pracují na své bakalářské práci a pravidelně konzultují s jejím vedoucím z řad učitelů společenskovědního modulu. Konzultace jsou ve většině případů individuální a zpravidla probíhají v konzultačních hodinách vedoucího (nebo po dohodě ve zvláštních termínech). Jejich frekvence pak závisí na dohodě mezi studentem a vedoucím práce.

Economic Reasoning for Humanities

Kód předmětu: YBA249 Garant: Špecián,P.
Semestr: zimní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 4
Seminář ekonomické argumentace a analýzy, který rozvíjí praktické využívání ekonomického stylu myšlení v kontextu humanitních věd. Důležitou součástí semináře je čtení ekonomických textů a textů o ekonomii z perspektivy dalších společenskovědních a humanitních disciplín. O získaných poznatcích budeme diskutovat a půjde nám především o aktivní porozumění a aplikaci abstraktních ekonomických konceptů na běžné každodenní situace.

Economic Systems from a Historical-Sociological Perspective

Kód předmětu: YMH505 Garant: Cviklová,L.
Semestr: zimní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 4
The aim of the course is to provide detailed information about sociological reflection upon evolution of individual capitalist economies that have developed in modern West European societies and partially also in other parts of the world. Theoretical explanation of various economic and social processes will contribute to better understanding of historical context of institutional changes in contemporary societies. Different trajectories regarding developments in Britain, United States, France and individual Central European countries will be highlighted. Lectures will draw on selected texts from history of economic theories as well as sociological texts concerning modernization processes. Special attention will be attributed to interdependence between political, constitutional, military and industrial circumstances on the one hand and distinctive institutional economic forms on the other. Compulsory and optional readings can be found in MOODLE.

Economics of Transition

Kód předmětu: YBAU005 Garant: Semerák,V. + Lukešová,L. + Králová,S.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 6
This is one of the courses of the UPCES programme (the Undergraduate Program in Central European Studies); the comprehensive information is available at: http://fhs.cuni.cz/FHS-239.html#3.The course deals with main economic issues related to transition from centrally-planned economies of the Soviet bloc, Yugoslavia, and China to market economies. Compared to other similar courses, this course will be less descriptive and more analytical; we will use economic models and results of econometric studies where appropriate.

Ekonomická analýza politiky

Kód předmětu: YBA190 Garant: Špecián,P.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Cílem kurzu je rozbor podstaty, mechanismu a efektivnosti fungování vlády, byrokracie, zájmových skupin a politického procesu s pomocí nástrojů moderní ekonomie. Teoretické koncepty budeme diskutovat v kontextu současných událostí a problémů.

Ekonomická modernizace novodobé společnosti a její dopady na vzhled krajiny

Kód předmětu: YME13EH02 Garant: Matoušek,V. + Hájek,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Kurz je věnován nástinu hlavních tématických oblastí industrializačního procesu v našich zemích jako zásadního zlomu v ekonomickém chování společnosti, přičemž akcentuje vliv různých ekonomických aktivit na utváření a konkrétní podobu krajiny; předpokládá elementární znalosti z moderních dějin (18. – 20. století).

Environmental Economics in the Central European Context

Kód předmětu: YBAU001 Garant: Krajčová,J. + Lukešová,L. + Králová,S.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 6
This is one of the courses of the UPCES programme (the Undergraduate Program in Central European Studies); the comprehensive information is available at: http://fhs.cuni.cz/FHS-239.html#3.The aim of this course is to introduce students to some basic economic principles and theoriesexplaining environmental issues and problems today and to explore existing policies at thenational, international, and global level.

European Integration: Why and How

Kód předmětu: YBAU010 Garant: Najšlová,L. + Králová,S. + Lukešová,L.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 6
This is one of the courses of the UPCES programme (the Undergraduate Program in Central European Studies); the comprehensive information is available at: http://fhs.cuni.cz/FHS-239.html#3.This course covers the main political, social, cultural, and economic factors which conditioned and accompanied post-war European integration. It invites students to critically rethink what the motivations were behind European integration at its emergence and how they have been changing up until the present.

European-American Relations in the 21st Century

Kód předmětu: YBAU017 Garant: Zieleniec,J. + Králová,S. + Lukešová,L.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 6
This is one of the courses of the UPCES programme (the Undergraduate Program in Central European Studies); the comprehensive information is available at: http://fhs.cuni.cz/FHS-239.html#3.This course explores the history and the current state of political, economic and culturalrelations between the United States and Europe.

Feministické štúdiá práce

Kód předmětu: YMG146 Garant: Sokolová,V. + Kobová,Ĺ.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 6
Kurz sleduje utváranie súčasného pojmu práce a jeho feministickú kritiku. Odkazuje na bohatú tradíciu feministického hnutia a teórie, ktoré sa zaoberajú prácou, vzťahom žien ku kapitalizmu a globalizácii. Predstavuje rôzne podoby práce: továrenskú prácu v subdodávateľstve, emočnú a afektívnu prácu, kreatívnu prácu novej profesionálnej triedy, ale aj prekarizovanú prácu pracujúcich v oblasti maloobchodu. Tematizuje problém zosúlaďovania rodiny a práce z triednej perspektívy, ďalej problém chorôb z povolania aj možné riešenia problémov prostredníctvom odborového organizovania sa. Napokon predstavuje policy aj technooptimistické feministické prístupy k digitalizácii a automatizácii práce. Kurz otvára aj uzatvára zamyslenie sa nad rolou pracovnej etiky v udržiavaní existujúcich podôb práce.

Formování národa v procesu evropské modernizace

Kód předmětu: YMH009 Garant: Marková,A.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4
Kurz je věnován jedné ze základních složek transformace evropské společnosti, k níž došlo v průběhu "dlouhého" 19. století. Proces formování moderních národů bude zařazen do souvislosti se sociálními, ekonomickými a kulturními proměnami, jimiž evropská společnost asynchronně procházela na cestě od tradiční, feudální společnosti ke společnosti moderní, průmyslové. V širokém typologickém horizontu bude věnována pozornost právě tak "vládnoucím" státním národům, jako národním hnutím, která se rodila a probíhala na teritoriu multietnických impérií.

Hospodářské a sociální dějiny Československa (1945–1989)

Kód předmětu: YMO072 Garant: Krátká,L.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Cílem kurzu je seznámit studující se základními rysy hospodářského a sociálního vývoje v Československu v období od konce druhé světové války do roku 1989. Hospodářský a sociální vývoj v Československu bude posuzován jako celek; zároveň budou sledovány souvislosti tohoto vývoje s mezinárodními i vnitropolitickými faktory v dané etapě. Hlavní témata: meziválečný hospodářský vývoj – hospodářský vývoj po druhé světové válce (zahraniční souvislosti; domácí vývoj) – únor 1948 a jeho hospodářské důsledky – dovršení transformace hospodářství – Rada vzájemné hospodářské pomoci – první ekonomická reforma (Rozsypalova) – stagnace první poloviny 60. let – druhá ekonomická reforma (Šikova) – dopady obrodného procesu na čs. ekonomiku – návrat k direktivnímu modelu řízení hospodářství – ekonomika v 70. letech – v 80. letech – podmínky pro transformaci.

Human Journeys: Migration as an Adventure and as a Must

Kód předmětu: YBAU027 Garant: Najšlová,L. + Králová,S. + Lukešová,L.
Semestr: letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 6
This is one of the courses of the UPCES programme (the Undergraduate Program in Central European Studies); the comprehensive information is available at: http://fhs.cuni.cz/FHS-239.html#3.Central European cities have been undergoing rapid social and economic change, which has had major effects on their physical make-ups. It has also affected the ways in which people - urbanites as well as non-urbanites - perceive these cities and urban life in general. This course aims to investigate how, in the post-communist context, city dwellers perceive, define and use this rapidly transforming urban space, as well as how they try to shape and appropriate it.

Interdisciplinární studium soudobých dějin I. (české a světové dějiny 1945 - 1968)

Kód předmětu: YMO010 Garant: Mücke,P.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4
Kurz je určen magisterským studentům a je komplexně a v širokém kontextu orientován na české (československé) a světové dějiny v rozmezí let 1945-1968. Jeho cílem je představit posluchačům základní témata a problémy daného období. Pozornost bude věnována nejen dějinám politickým, ale také hospodářským, sociálním a obecně společenským a kulturním. Výklad se bude zaměřovat na prostor "euro-americké" civilizace, dílem se zaměří také na vybrané oblasti tzv. třetího světa (Blízký a Dálný Východ, Latinská Amerika).

Interdisciplinární studium soudobých dějin I. (české a světové dějiny 1945 - 1968) - seminář

Kód předmětu: YMO013 Garant: Hlaváček,J.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Seminář je komplexně orientován na české (československé) a světové dějiny v rozmezí let 1945 - 1968. Jeho cílem je představit posluchačům základní témata a problémy na příkladech významných událostí (zpravidla tzv. horkých krizí) zkoumaného období. Pozornost bude v rámci možností věnována nejen dějinám politickým, ale prostřednictvím studentských referátů také hospodářským, sociálním a kulturním dějinám. Výklad se zaměří nejen na prostor "euro-americké" civilizace, ale i na vybrané oblasti tzv. třetího světa (Blízký a Dálný Východ, Latinská Amerika).

Interdisciplinární studium soudobých dějin II. (české a světové dějiny 1968 - 1989)

Kód předmětu: YMO011 Garant: Vaněk,M.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4
Kurz je určen všem studentům zajímajícím se hlouběji o nedávné dějiny našeho státu, v tomto případě o historické období 1968 - 1989 se zvláštním důrazem na dějiny tzv. normalizace. Kurz se zaměří na tehdejší mocenské struktury, opozici a některé vrstvy společnosti, např. mladou generaci (studentské hnutí, punkové hnutí, ekologické hnutí a mírové hnutí), jakož i na některé projevy "úniku do soukromí" tehdejší společnosti - na tzv. chalupářskou subkulturu, spolky a sdružení atd. Přednášky budou rozšířeny o mezinárodní kontext, především společnou historii států tzv. bývalého socialistického bloku a rozhodování mocností SSSR a USA. Úkolem výběrové přednášky a následného semináře je kromě přiblížení období tzv. normalizace seznámit studenty s teoretickými otázkami aplikování rozličných metod při výzkumu soudobých dějin.

Interdisciplinární studium soudobých dějin II. (české a světové dějiny 1968 - 1989) - seminář

Kód předmětu: YMO014 Garant: Vaněk,M. + Wohlmuth,P.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Předmět se zaměří na vybraná témata ze světových dějin mezi lety 1969-1989 seminární formou, zaměřenou na jednotlivé historické problémy. Každý seminář začne nejprve úvodní přednáškou, po které bude následovat referát/prezentace studujících ke zvolenému tématu. Následně prohloubíme naše porozumění věci ve společné diskusi.

Interdisciplinární studium soudobých dějin III. (české a světové dějiny, tranzice)

Kód předmětu: YMO012 Garant: Houda,P.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4
Cílem kurzu je seznámit studenty s hlavními událostmi českých a světových dějin po roce 1989 až do současnosti. Při výkladu bude využit historicko-politologický přístup, který vedle vlastní faktografie nejnovějších dějin umožní i jejich analýzu a případnou komparaci. Kurz je orientován jak na globální vývoj světa po roce 1989 (významné události v jednotlivých regionech, které měly dopad na celosvětové dění), tak i na události v České republice, jež budou zasazeny do širšího středoevropského kontextu. Zvláštní zřetel bude v této souvislosti věnován obecnému procesu přechodu středo- a východoevropských států k demokracii. Kurz se také dotkne změn v postavení a úloze mezinárodních organizací (OSN, NATO atp.) a proměnám bezpečnostního a ekonomického rámce světové politiky. Specifickým tématem pak bude dynamika procesu evropské integrace v tomto období - a to samostatně i v kontextu přistoupení bývalých států východního bloku k EU.

Interdisciplinární studium soudobých dějin III. (české a světové dějiny, tranzice) - seminář

Kód předmětu: YMO015 Garant: Houda,P.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Cílem semináře je seznámit studenty s hlavními událostmi českých a světových dějin po roce 1989 až do současnosti. Při výkladu bude využit historicko-politologický přístup, který vedle vlastní faktografie nejnovějších dějin umožní i jejich analýzu a případnou komparaci. Seminář je orientován jak na globální vývoj světa po roce 1989 (významné události v jednotlivých regionech, které měly dopad na celosvětové dění), tak i na události v České republice, jež budou zasazeny do širšího středoevropského kontextu. Zvláštní zřetel bude v této souvislosti věnován obecnému procesu přechodu středo- a východoevropských států k demokracii. Seminář se také dotkne změn v postavení a úloze mezinárodních organizací (OSN, NATO atp.) a proměnám bezpečnostního a ekonomického rámce světové politiky. Specifickým tématem pak bude dynamika procesu evropské integrace v tomto období - a to samostatně i v kontextu přistoupení bývalých států východního bloku k EU.

Komunitní rozvoj - volitelná práce

Kód předmětu: YMR08HRLI Garant: Štegmannová,I.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Volitelná práce prohlubuje praktické otázky řešené v rámci předmětu Ekonomické, právní a etické otázky řídící praxe a nabízí studentům možnost uchopit některé z vybraných témat v rámci uceleného projektu.

Krize jako příležitost I.

Kód předmětu: YBA143 Garant: Rynda,I.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Zatímco ve druhé polovině 20. století probíhal proces globalizace (jíž byl po řadu let věnován obdobný kurz), počátek 21. století přinesl v globálním měřítku krizi finanční, ekonomickou, environmentální, ale do krizových situací se dostává i oblast demografie, sídelní struktury, migrace. Krizi zažívá i politická sféra, věda, kultura a sdělovací prostředky a informace. Ve všech oblastech je různě zasažena místní, regionální a globální úroveň. V cyklu přednášek předních odborníků se posluchači seznámí s jejich názorem na jednotlivé oblasti a jejich problémy, klíčové hráče, rizika a možnosti řešení, bude-li krize pochopena správně – Jako příležitost ke změně.

Krize jako příležitost II.

Kód předmětu: YBA156 Garant: Rynda,I.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Zatímco ve druhé polovině 20. století probíhal proces globalizace (jíž byl po řadu let věnován obdobný kurz), počátek 21. století přinesl v globálním měřítku krizi finanční, ekonomickou, environmentální, ale do krizových situací se dostává i oblast demografie, sídelní struktury, migrace. Krizi zažívá i politická sféra, věda, kultura a sdělovací prostředky a informace. Ve všech oblastech je různě zasažena místní, regionální a globální úroveň. V cyklu přednášek předních odborníků se posluchači seznámí s jejich názorem na jednotlivé oblasti a jejich problémy, klíčové hráče, rizika a možnosti řešení, bude-li krize pochopena správně – jako příležitost ke změně.

Kvantitativní metody analýzy a popisu jevů v životním prostředí II.

Kód předmětu: YME04P1LX Garant: Hák,T.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Předmět rozvíjí základní znalosti o metodách hodnocení souvislostí lidské činnosti a životníhoprostředí. Vychází z konceptu socio-ekonomického metabolismu, který považuje antroposféru zasubsystém životního prostředí, jenž je se svým okolím propojen mj. toky energie a materiálů.Studenti se seznámí s hlavními přístupy pro výpočty indikátorů zátěže prostředí energetickýmitoky, materiálovými toky a indikátorů vypovídajících o nárocích na území/plochu. Pozornost jevěnována zejména interpretačním možnostem výsledných indikátorů.

Námořní plavba v Československu od druhé světové války do roku 1989

Kód předmětu: YMO073 Garant: Krátká,L.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Kurz se zaměřuje na problematiku založení a rozvoje pro Československo netypického dopravního odvětví – námořní plavby, a to v období od druhé světové války do roku 1989. Ve stručnosti se dotkne i provozu československé námořní plavby po roce 1989. Stěžejními probíranými okruhy jsou následující témata: spolupráce s Čínskou lidovou republikou v oblasti námořní plavby; založení podniku Československá námořní plavba; ekonomické aspekty námořního podnikání v jednotlivých dekádách; každodennost na námořní lodi.Seminární práce se odevzdává před blokovou výukou, viz sylabus.

Občanská společnost v EU a v mezinárodních organizacích (kombinovaná forma)

Kód předmětu: YMN00OSEU Garant: Pajas,P.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Cílem předmětu je představit pojem aktivního občanství a občanské společnosti z perspektivy vzájemného ovlivňování společností a kultur Evropy a celého světa. Účelem je pochopit, jak bylo a je místní – lokálně teritoriální, národní a etnické prostředí ovlivňováno širšími souvislostmi na kontinentální a globální úrovni. Současná společnost a její politické, kulturní i občanské uspořádání je od konce předminulého století ve stále se zrychlujícím tempu ovlivňována vývojem lidstva. Během necelé desítky generací se planeta Země stala přístupnou všem na téměř celé své ploše a všichni její obyvatelé jsou nyní občany planety Země, sdílející odpovědnost za její další vývoj a za soužití lidstva v rámci jedinečné přírody této jediné obyvatelné planety v soustavě Slunce. První okruh témat na které se chci zaměřit je přehled a posouzení vlivu minulých i současných kultur a rozvoje lidského poznání a jeho dostupnosti jednotlivcům na vývoj občansky aktivního chování obyvatel Evropy. Druhý okruh témat se týká probíhající integrace původně mocensky vytvářených a později národnostně stále výrazněji homogenizovaných států Evropy do širšího celku sdílejícího demokratické hodnoty (Rada Evropy), politické a obranné zájmy států s demokratickým uspořádáním v Evropě s těmi v Severní Americe (NATO) a konečně sdílející a společně chránící ekonomické zájmy umožňující svobodný rozvoj ekologicky šetrného podnikání v rámci původně Evropských společenství, dnes pak v rámci Evropské unie. Jde o to podrobněji se seznámit s tím, co mohou občané Evropy očekávat od institucí nadnárodních celků, co společným zájmům mají ve vlastním zájmům obětovat a co je třeba chránit, aby se zachovaly a dále rozvinuly a obohatily historicky vzniklé hodnoty, které nás, Evropany, spojují a činí aktivními občany. Ve světle současných jevů souvisejících s dopady ekonomických rozdílů, politických střetnutí globálních sil a vlivů urychlujících a prohlubujících se změn životního prostředí vystaveného tlaku rostoucí populace lidstva a důsledků současné technické civilizace, je účelem třetího okruhu semináře společně posoudit, do jaké míry lze individuální občanskou aktivitu propojit na lokální, národní i mezinárodní úrovni a tím přispět k tomu, aby se nejen naše Evropa, ale celý svět se všemi různostmi společenského, filozofického, kulturního, ekonomického, ekologického a politického uspořádání na úrovni států a zemí vyrovnal s hrozbami, které doprovázejí současné globální jevy míšení kultur, konfliktu zájmů a růzností zděděných možností a prostředí. Podrobně bude také diskutována role občanů a jejich spolků či jiných organizací v rozvoji demokracie a občanské společnosti, jakož i selhání občanů. Jednotlivců i jejich organizací v kritických obdobích minulého století. Je to východisko k pochopení hrozeb, jimž musíme jako aktivní občané čelit v současnosti.Detailní popis předmětu viz anotace a sylabus pro presenční studium. V kombinovaném studiu bude na dvou setkáních prostor pro přehled základních informací a konzultace k tématům samostudia. Na prvním setkání budou nabídnuta témata pro vypracování esejíNa druhém setkání bude zadán zkrácený test z otázek obdobných otázkám 1. a 2. testu presenčního studiaPodmínky k získání kreditů - viz podmínky pro presenční studium v přiměřené interpretaci

Organizovaná občanská společnost: úvod do studia

Kód předmětu: YBA112 Garant: Šťovíčková Jantulová,M.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Předmět je uvedením do problematiky občanské společnosti. Formou jednotlivých uzavřených přednášek nabízí seznámení s hlavními tématy magisterského oboru Studia občanského sektoru. v rámci přednášek se představí jak učitelé SOS, tak hosté. Podmínkou získání zápočtu je odevzdání přípravy na závěrečnou diskusi (viz. sylabus) a úspěšné absolvování testu. Test bude z literatury k jednotlivým tématům a bude se skládat ze 4 otevřených otázek.

Podniková ekonomika a podnikatelské plánování I.

Kód předmětu: YBQ0006ZI Garant: Čábelková,I.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Základní témata kurzu: založení podniku, majetková a kapitálová výstavba podniku. Organizace, strategie a okolí podniku. Výnosy, náklady, hospodářský výsledek, ceny. Marketing, investiční činnost, personální práce podniku. Finanční řízení, analýza činnosti podniku.

Podniková ekonomika a podnikatelské plánování II.

Kód předmětu: YBQ0006LI Garant: Vostrovský,V.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Po absolvování výše uvedeného kurzu budou studenti disponovat potřebnou teorií strategického plánování včetně dovednosti uplatňovat příslušné nástroje a techniky s cílem zajistit optimální fungování ziskových a neziskových organizací.Semináře budou probíhat formou přednášek včetně nácviku odpovídajících technik a nástrojů. Předmět se zabývá záležitostmi strategického plánování v ziskových a neziskových organizacích. V rámci jednotlivých přednášek se posluchači seznámí s teorií strategického plánování jako nezbytné součásti manažérských dovedností. Přiměřená pozornost bude věnována osvojení základních plánovacích technik a nástrojů.

Projektové řízení

Kód předmětu: YMR05VOLI Garant: Vrzáček,P.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Cílem kurzu je naučit studenty vytvářet projekt a jeho pomocí získávat finance. Studenti se dozvědí, co je projekt a z jakých hlavních částí se skládá. Naučí se pracovat s logickým rámcem, získají základy potřebné pro sestavení projektového rozpočtu, vyzkouší si provádění analýzy rizik a získají další praktické dovednosti potřebné při řízení projektových týmů.

Přestavba a její prosazování v zemích východního bloku

Kód předmětu: YMO062 Garant: Houda,P.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Kurz studenty seznámí s pokusem transformovat vnitřní systém v zemích východního bloku. Ukáže, jaké byly původní stimuly, které sovětské vedení přiměly k tomuto pokusu, ukáže také různé způsoby přijímání sovětského modelu ostatními socialistickými zeměmi a objasní důvody, které je k různému přijetí vedly. V neposlední řadě také kurz osvětlí politická a ekonomická specifika jednotlivých zemí východního bloku ve druhé polovině osmdesátých let.

Příčiny pražského jara. Československo v pozdní éře Antonína Novotného (1963–1967) I.

Kód předmětu: YMO085 Garant: Doskočil,Z.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Třísemestrální kurz je orientován na politické, hospodářské, národnostní, kulturní a intelektuální dějiny Československa v šedesátých letech 20. století. Jádro kurzu směřuje k objasnění příčin systémové krize komunistického režimu na počátku šedesátých let a k analýze předpokladů a kořenů reformního vývoje v posledních letech vlády Antonína Novotného. V rámci výuky bude věnována zvláštní pozornost sérii komplexnějších problémů, jejichž objasnění je pro pochopení příčin pražského jara 1968 nezbytné (geneze a souvislosti Šikovy ekonomické reformy; destalinizace a rehabilitace obětí politických procesů; limity česko-slovenských vztahů a vývoj tzv. slovenské otázky; sociální modernizace; proměny ideologie, marxistický revizionismus a mnohostranné působení reformně komunistických intelektuálů ve veřejném diskurzu; KSČ jako masová politická strana a rostoucí názorová diferenciace uvnitř jejího vedení i členstva). Pozornost bude věnována i charakteristice nejvýznamnějších představitelů vedení KSČ na sklonku vlády Antonína Novotného. Závěr kurzu přiblíží příčiny růstu společenského napětí v letech 1966–1967 a postihne jeho nejvýznamnější projevy (IV. sjezd Svazu československých spisovatelů, strahovské demonstrace atd.) Předmět neopomine také roli médií a širší kulturně-společenské souvislosti sledovaného období. Kurz je určen studentům denního i kombinovaného studia.

Příčiny pražského jara. Československo v pozdní éře Antonína Novotného (1963–1967) II.

Kód předmětu: YMO086 Garant: Doskočil,Z.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Třísemestrální kurz je orientován na politické, hospodářské, národnostní, kulturní a intelektuální dějiny Československa v šedesátých letech 20. století. Jádro kurzu směřuje k objasnění příčin systémové krize komunistického režimu na počátku šedesátých let a k analýze předpokladů a kořenů reformního vývoje v posledních letech vlády Antonína Novotného. V rámci výuky bude věnována zvláštní pozornost sérii komplexnějších problémů, jejichž objasnění je pro pochopení příčin pražského jara 1968 nezbytné (geneze a souvislosti Šikovy ekonomické reformy; destalinizace a rehabilitace obětí politických procesů; limity česko-slovenských vztahů a vývoj tzv. slovenské otázky; sociální modernizace; proměny ideologie, marxistický revizionismus a mnohostranné působení reformně komunistických intelektuálů ve veřejném diskurzu; KSČ jako masová politická strana a rostoucí názorová diferenciace uvnitř jejího vedení i členstva). Pozornost bude věnována i charakteristice nejvýznamnějších představitelů vedení KSČ na sklonku vlády Antonína Novotného. Závěr kurzu přiblíží příčiny růstu společenského napětí v letech 1966–1967 a postihne jeho nejvýznamnější projevy (IV. sjezd Svazu československých spisovatelů, strahovské demonstrace atd.) Předmět neopomine také roli médií a širší kulturně-společenské souvislosti sledovaného období. Kurz je určen studentům denního i kombinovaného studia.

Příčiny pražského jara. Československo v pozdní éře Antonína Novotného (1963–1967) III.

Kód předmětu: YMO089 Garant: Doskočil,Z.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Třísemestrální kurz je orientován na politické, hospodářské, národnostní, kulturní a intelektuální dějiny Československa v šedesátých letech 20. století. Jádro kurzu směřuje k objasnění příčin systémové krize komunistického režimu na počátku šedesátých let a k analýze předpokladů a kořenů reformního vývoje v posledních letech vlády Antonína Novotného. V rámci výuky bude věnována zvláštní pozornost sérii komplexnějších problémů, jejichž objasnění je pro pochopení příčin pražského jara 1968 nezbytné (geneze a souvislosti Šikovy ekonomické reformy; destalinizace a rehabilitace obětí politických procesů; limity česko-slovenských vztahů a vývoj tzv. slovenské otázky; sociální modernizace; proměny ideologie, marxistický revizionismus a mnohostranné působení reformně komunistických intelektuálů ve veřejném diskurzu; KSČ jako masová politická strana a rostoucí názorová diferenciace uvnitř jejího vedení i členstva). Pozornost bude věnována i charakteristice nejvýznamnějších představitelů vedení KSČ na sklonku vlády Antonína Novotného. Závěr kurzu přiblíží příčiny růstu společenského napětí v letech 1966–1967 a postihne jeho nejvýznamnější projevy (IV. sjezd Svazu československých spisovatelů, strahovské demonstrace atd.) Předmět neopomine také roli médií a širší kulturně-společenské souvislosti sledovaného období. Kurz je určen studentům denního i kombinovaného studia.

Social Systems and Policies

Kód předmětu: YBQ023 Garant: Čábelková,I.
Semestr: zimní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 2
This consultation seminar is designed for students wishing to improve their writing skills, and acquire information on Social Systems in the Czech Republic and European Union. The students will be required to do research on the different aspects of social systems according to the literature and guidelines suggested by the teacher and present their work in the form of written essay.

Sociologie spotřeby

Kód předmětu: YBA193 Garant: Špaček,O.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Kurz se zaměřuje na představení témat a přístupů sociologie spotřeby. Pozornost bude věnována především způsobům analýzy spotřební chování (od suverénního spotřebitele přes manipulované potřeby až po studium spotřebních praktik), souvislostem mezi spotřebou, identitou a vkusem, a významem studia životního stylu a spotřeby v širších sociologických souvislostech (např. sociální nerovnosti).

Sociology as the Surrealistic Prague Experience

Kód předmětu: YBAU028 Garant: Grigar,E. + Králová,S. + Lukešová,L.
Semestr: letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 6
This is one of the courses of the UPCES programme (the Undergraduate Program in Central European Studies); the comprehensive information is available at: http://fhs.cuni.cz/FHS-239.html#3.Central European cities have been undergoing rapid social and economic change, which has had major effects on their physical make-ups. It has also affected the ways in which people - urbanites as well as non-urbanites - perceive these cities and urban life in general. This course aims to investigate how, in the post-communist context, city dwellers perceive, define and use this rapidly transforming urban space, as well as how they try to shape and appropriate it.

Sociology of Development and Transformation

Kód předmětu: YMH541 Garant: Kumsa,A.
Semestr: letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 2
This course focuses on historical origin of the division of the world into the traditional and industrial society since the industrial revolution in Europe, after the Second World War into the southern part of the world ("developing countries"). This problems will be illustrated by development theory, dependency theory, the theory of the world system and others.

Theory of Strategic Interaction

Kód předmětu: YBA211 Garant: Špecián,P.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 3
Setkáme se se strategickým myšlením jen na bojišti, nebo je důležitou součástí našeho každodenního života? Seminář strategické interakce a rozhodování se pokusí ukázat, že strategické úvahy jsou všudypřítomné. Seznámení s přístupem známým v ekonomii i jiných společenských vědách jako "teorie her" nám umožní vidět chování racionálních agentů, jako jsou firmy, politické strany, nebo (aspoň občas) i my sami, v nové perspektivě. Hrami se budeme navzdory názvu semináře zabývat nejen teoreticky.

Účetnictví I.

Kód předmětu: YBQ0008ZI Garant: Kaprál,O.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Základní principy účetnictví, postavení účetnictví, účetní metody. Klíčová slova: aplikovaná ekonomie, podnikové hospodářství, historie účetnictví

Účetnictví II.

Kód předmětu: YBQ0008LI Garant: Kaprál,O.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Zásady účtování jednotlivých skupin aktiv a pasiv. Návaznost účetnictví k daním a mzdové evidenci. Rozdíly mezi účetnictvím a daňovou evidencí. Klíčová slova: aplikovaná ekonomie, podnikové hospodářství

Urban Anthropology of Central European Cities

Kód předmětu: YBAU018 Garant: Zahradníková Štefánková,L. + Králová,S. + Lukešová,L.
Semestr: letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 6
This is one of the courses of the UPCES programme (the Undergraduate Program in Central European Studies); the comprehensive information is available at: http://fhs.cuni.cz/FHS-239.html#3.Central European cities have been undergoing rapid social and economic change, which has had major effects on their physical make-ups. It has also affected the ways in which people - urbanites as well as non-urbanites - perceive these cities and urban life in general. This course aims to investigate how, in the post-communist context, city dwellers perceive, define and use this rapidly transforming urban space, as well as how they try to shape and appropriate it.

Uvedení do statistického zpracování dat

Kód předmětu: YBQ0001ZI Garant: Kružíková,J.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Cílem kurzu "Uvedení do statistického zpracování dat" je seznámení se se základními statistickými metodami a postupy, (tj. seznámení se s tím, jak vytvářet tabulky četností, grafy, jak počítat průměry a další základní statistické charakteristiky). Přestože je kurz zaměřen spíše prakticky než teoreticky - výuka probíhá paralelně v programu Excel a SPSS (výuka však nepředpokládá předběžnou schopnost práce s těmito programy), seznámí se zde studenti rovněž se základními statistickými pojmy, s tím, jakým způsobem se výzkum provádí, jaké druhy statistických šetření existují, jaké jsou typy otázek v dotaznících atd.

Úvod do politické antropologie

Kód předmětu: YBA296 Garant: Rádl,M.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Hlavní náplní kurzu budou antropologické pohledy na politiku a moc. V prvních hodinách se zaměříme na jednotlivé směry politické antropologie tak, jak se vyvíjely do 60. let. V tomto období spočíval hlavní zájem antropologů v odhalování strukturálních faktorů řádu u společností bez centrální politické autority. Ačkoliv je pro antropologii v tomto období charakteristické formulování alternativních a lokálních mechanismů politického uspořádání, teoretická východiska jsou odlišná. Kurz proto rozlišuje několik paradigmat politické antropologie (od funkcionalistického k postmodernímu), což usnadňuje schématické rozlišení teorií a konceptů. V druhé části kurzu se budeme zabývat současnými tématy politické antropologie, které se objevují po přehodnocení pojetí moci v antropologii, většinou inspirovaného mysliteli mimo obor (zejm. Foucault) - to se do té doby omezovalo na její donucovací povahu. Tento obrat otevřel před antropologií zcela nové oblasti bádání. V popředí zájmu už není politika jako taková (tzn. socio-politické struktury, jako jsou rodové linie nebo různé politické systémy jako náčelnictví a "big man?", ale političnost ve smyslu uplatnění moci za účelem dosažení obecních nebo i partikulárních cílů. V jistém ohledu je možné takto chápanou političnost vidět v každé lidské činnosti, v níž se aktéři o něco snaží: političnost je tak aspektem diskursivní i nediskurzivní intervence do společenského uspořádání.

Úvod do společenskovědního výzkumu (k projektu SVIP)

Kód předmětu: YBA008 Garant: Šťovíčková Jantulová,M. + Novotná,H.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Chcete se seznámit s tím, jak formulovat vhodnou výzkumnou otázku? Jak rozhodnout, jakou výzkumnou strategii zvolit? Jaké zvolit techniky sběru dat, abyste získali taková data, jež by se dala využít pro zodpovězení výzkumné otázky? Jaké zvolit analytické postupy? Jak zajistit kvalitu výzkumu? Umět uvážit, zda mohou být některé výzkumnické kroky eticky sporné? Navštěvujte tento kurz.

Video Based Seminar on Conteporary Economic Systems and Processes

Kód předmětu: YBA203 Garant: Čábelková,I.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 3
Poslední ekonomická krize změnila chápání základních ekonomických modelů, přístupů a principů předních ekonomů. V tomto pohledu je nezbytná adaptace ekonomické vědy. Tomto kurzu se bude zabývat diskusi o současném ekonomickém stavu světové ekonomiky. Budeme vycházet z veřejně dostupných videozáznamů přednášek jedním z nejznámější ekonomů alternativního proudu Joseph Eugene Stiglitze a jiných.• náklady a přínosy globalizace -předpoklady a realita• role mezinárodních korporací• ekonomické a sociální náklady nerovnosti• dopady hospodářského útlumu na sociální a politické struktury• výhody a nevýhody tržního hospodářství• příčiny současné krizeLiterature Stiglitz, Joseph (2010). Freefall: America, free markets, and the sinking of the world economy. New York, NY: W.W. Norton & Company. ISBN 9780393338959. Stiglitz, Joseph E. (2012). The Price of Inequality: How Today's Divided Society Endangers Our Future. New York: W.W. Norton & Company. ISBN 9780393088694. Stiglitz, Joseph; Greenwald, Bruce C. (2014). Creating a learning society: a new approach to growth, development, and social progress. New York: Columbia University Press. ISBN 9780231152143. Stiglitz, Joseph E. (2015). The great divide: unequal societies and what we can do about them. New York: W.W. Norton & Company. ISBN 9780393248579. Stiglitz, Joseph E.; Greenwald, Bruce C. (2015). Creating a learning society: a new approach to growth, development, and social progress. Columbia: Columbia University Press. ISBN 9780231175494.Joseph E. Stiglitz (2010) Freefall: America, Free Markets, and the Sinking of the World Joseph E. Stiglitz (2010) The Stiglitz Report: Reforming the International Monetary and Financial Systems in the Wake of the Global CrisisWolff, Richard D.; Stephen A. Resnick (1987). Economics: Marxian versus Neoclassical. Baltimore: Johns Hopkins Press. ISBN 0-8018-3479-1.Wolff, Richard D.; Stephen Resnick; David F. Ruccio (1988). Crisis and Transitions: A Critique of the International Economic Order. Westview Press. ISBN 0-8133-0757-0.Wolff, Richard D. (2009). Capitalism Hits the Fan. Olive Branch Press. ISBN 1-56656-784-X.Wolff, Richard D.; Stephen A. Resnick (2012). Contending Economic Theories: Neoclassical, Keynesian, and Marxian. Cambridge, MA: MIT Press. ISBN 978-0262018005.Video contentJoseph Stiglitz on rewriting the rules of the market economy https://www.youtube.com/watch?v=ZyKkmzgge90&nohtml5=FalseFull Show 11/11/15: How Reaganomics Killed America’s Middle Class https://www.youtube.com/watch?v=ZdCNGkZoIZwKejnesian econommics vs monetarism, Income inequality, Productivity vs. Wages Let's Talk About Socialism - Prof. R. Wolff https://www.youtube.com/watch?v=PheA4BPXQzgMarket systém 1.18-28.00 WUWE presents: CAN WE SAVE CAPITALISM? | Richard D. Wolffhttps://www.youtube.com/watch?v=MSAK5hEassgEconomics Rules: the rights and wrongs of the dismal science https://www.youtube.com/watch?v=Yxbcb7hxZP0No Ordinary Disruption: the four global forces breaking all the trends (not understandable for non economists)https://www.youtube.com/watch?v=hp0IRAW8xL4Tom Friedman: Global Forces Breaking All the Trends https://www.youtube.com/watch?v=NHhLg_jGluM

Základy ekonomie - volitelná práce

Kód předmětu: YMR03HRLI Garant: Lejsal,M.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Volitelná práce ke kurzu Základy ekonomie umožňuje studentům zvolit si a podrobněji rozpracovat určitý ekonomický problém. Student vychází ze znalostí, které získal v rámci kurzu Základy ekonomie a dále rozšířil četbou odborné literatury.

Základy kvantitativní analýzy dat

Kód předmětu: YBA218 Garant: Špaček,O.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Studenti se formou blokové výuky seznámí s obecnými východisky statistické analýzy dat a s aplikací kvantitativních metod analýzy prostředníctvím rozšířeného programu SPSS. Kurz je vhodný zejména pro studenty, kteří plánují ve své bakalářské práci analyzovat kvantitativní data (zejména v kontextu sociologických či psychologických témat). Plnohodnotná účast na kurzu vyžaduje domácí přípravu mezi jednotlivými bloky. Kurz je atestován prostřednictvím samostatně provedené analýzy dat a její interpretace.

Základy statistické analýzy dat

Kód předmětu: YBA064 Garant: Čábelková,I.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Cílem kurzu je naučit se prakticky používat statistické metody - korelační analýzu, regresní analýzu, statistické porovnání průměrů dvou datových řad - metody, nejčastěji používané v bakalářských pracích.

Základy statistického zpracování dat

Kód předmětu: YBQ031 Garant: Kružíková,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Cílem kurzu je představení základních metod a postupů, které umožňují zpracovávat data získaná z výzkumů: z dotazníků i z tabulek (tj. seznámení se s tím, jak vytvářet tabulky četností, grafy, jak počítat průměry a další základní statistické charakteristiky, jak zjišťovat, zda mezi získanými daty existuje závislost - pomocí korelací, regresí, chí-kvadrát testu, jak zjišťovat, zda rozdíl mezi průměry u dvou či více souborů je statisticky významný - především pomocí t-testů a analýzy rozptylu)

Poslední změna: 19. květen 2004 16:46 
print
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám