Výběr kurzů – ekologie

Vyučované předměty

Disciplína ekologie

Přehled předmětů vyučovaných v akademickém roce 2017/2018


Aktuální texty k udržitelnému rozvoji

Kód předmětu: YME13SE01 Garant: Rynda,I.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Četba vybraných aktuální textů k tématu udržitelného rozvoje.

Biologický náhled světa

Kód předmětu: YME1517 Garant: Sádlo,J.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
V letním semestru 2017/18 NEVYUČOVÁN! V prvním bloku výuky se ukazuje biodiverzita, geodiverzita a kulturní diverzita jako základní krajinné hodnoty a jako klíč k porozumění středoevropské krajině. Druhý blok je věnován holocénní dynamice české krajiny s důrazem na proměny vztahu a vzájemného formování lidského impaktu a přírody. Cílem je zde představit naši krajinu spíše jako místo prolínání kulturních a přírodních vlivů než jako místo jejich střetu. Pozornost je věnována zejména periodám výrazných přestaveb jednotlivých prvků diverzity a odkazu jednotlivých historických fází pro dnešní přírodu. Třetí blok výuky pak je zaměřen na současnou postagrární proměnu krajiny, probírá se problematika globalizace krajiny, zániku venkova, suburbizace, nepůvodních organismů, nové divočiny, rekultivace, praktické ochrany přírody a krajinného rázu v podmínkách, které neumožňují odvolat se na prioritu starého před moderním aj. Obecnější výklad je provázen prezentací konkrétních případových studií z České republiky z autopsie přednášejícího.

Četba textů z environmentální sociální vědy

Kód předmětu: YME1515 Garant: Novák,A.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Cílem semináře je seznámit studenty a studentky s vybranými sociologickými a antropologickými přístupy ke vztahu mezi přírodou, životním prostředím a společností, se základními pojmy environmentální sociální vědy, s osobnostmi, teoriemi, tématy a diskusemi. Probírané texty navazují na přednášky kurzu Environmentální sociologie, Seminář k environmentální sociologii, Ekologická antropologie a Etnografie jako problém a metoda. Předmět by měl také přispět k diskusi aktuálních témat. Seminář je založen na práci s texty a předpokládá aktivní účast.

Ekonomická modernizace novodobé společnosti a její dopady na vzhled krajiny

Kód předmětu: YME13EH02 Garant: Matoušek,V. + Hájek,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Kurz je věnován nástinu hlavních tématických oblastí industrializačního procesu v našich zemích jako zásadního zlomu v ekonomickém chování společnosti, přičemž akcentuje vliv různých ekonomických aktivit na utváření a konkrétní podobu krajiny; předpokládá elementární znalosti z moderních dějin (18. – 20. století).

Environmental Economics in the Central European Context

Kód předmětu: YBAU001 Garant: Krajčová,J. + Lukešová,L. + Králová,S.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 6
This is one of the courses of the UPCES programme (the Undergraduate Program in Central European Studies); the comprehensive information is available at: http://fhs.cuni.cz/FHS-239.html#3.The aim of this course is to introduce students to some basic economic principles and theoriesexplaining environmental issues and problems today and to explore existing policies at thenational, international, and global level.

Environmentální politika a právo v Evropské unii pro neprávníky

Kód předmětu: YME02P3ZX Garant: Dvořák,L.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Kurs je věnován problematice ochrany životního prostředí v EU a jeho cílem je objasnit historii a podstatu fungování EU a v návaznosti na to charakterizovat nástroje (zejména právní) EU ve všech oblastech ochrany životního prostředí.

Environmentální sociologie I.

Kód předmětu: YME1502 Garant: Novák,A.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Kurz představuje uvedení do oboru environmentální sociologie, do jeho dějin, základní terminologie, směrů a problémů až po současný stav, včetně nejvýznamnějších představitelů. Kurz předpokládá základní znalosti ze sociologie.

Estetický pohled na přírodní prostředí

Kód předmětu: YME1518 Garant: Dadejík,O. + Kaplický,M. + Jaroš,F.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Kurz má za cíl posluchače podrobně seznámit s teoretickými předpoklady estetického přístupu k přírodnímu prostředí, a to jak ve smyslu estetického vnímání a oceňování míst, či krajin, tak jednotlivých přírodních jsoucen (např. zvířat). Základním cílem je vymezení specifičnosti estetické hodnoty přírodního prostředí vzhledem k ostatním hodnotovým oblastem, tj. etické, kognitivní, utilitární aj. Nereduktivní náhled na estetické oceňování přírody nabídne způsob porozumění tomu, jak se estetické vnímání a oceňování (a jeho analýza) nezastupitelným způsobem podílí na celkové zkušenosti přírodního prostředí. Martin Kaplický se zaměří především na vymezení estetického postoje k přírodě a na jeho podobnosti, resp. odlišnosti vzhledem k oceňování a hodnocení uměleckých děl. Ondřej Dadejík objasní základní příčiny a důvody vzniku environmentální estetiky a představí v několika krocích základní konstitutivní otázky tohoto odvětví, především otázku hodnocení a vztah estetické a etické dimenze hodnoty přírodního prostředí. Filip Jaroš se poté podrobněji zaměří na pojímání estetických přírodních fenoménů z hlediska biologických teorií a završí přednáškový cyklus případovou studií, zaměřenou na zbarvení kočkovitých šelem z hlediska možného výkladu jejich estetické, či mimoestetické funkce.

Etnografie jako problém a metoda

Kód předmětu: YME1520 Garant: Kuřík,B.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Úvod do metod a žánrů etnografického výzkumu, zejména v tradici socio-kulturní antropologie. Kurz je uzpůsoben tematice životního prostředí.

Feminism and the Environmental Movements

Kód předmětu: YMG158 Garant: Sokolová,V. + Helman,I.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 6
This course introduces students to the intersection of feminism and the environmental movement. Together we explore why feminism grounds itself in a deep concern for the environment as well as the link between feminist theory and the current environmental crisis. We survey the background and history of the movement as well as its contemporary diversity. In addition, this course investigates the origins of the current environmental crisis in Western science, philosophy and religion and devotes considerable time to the following topics in ecofeminist thought: politics, responsible citizenship, economics, materialism, ethics, animals, vegetarianism and religion. While examining various feminist critiques of this situation, we concentrate mostly on feminist solutions to the crisis.

Globální koncepce ochrany životního prostředí

Kód předmětu: YME1519 Garant: Moldan,B.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Kurz obsahuje základní vědecké a politické koncepce ochrany životního prostředí, přírody a přírodních zdrojů v globálním měřítku. Přednášky jsou koncipovány v historické perspektivě. Základním koncepčním rámcem je představa udržitelného rozvoje.Kurz začne až druhý výukový týden v LS, tedy 27.2. 2018.

Krajina ve společenských vědách - teoreticko-metodický úvod a terénní výzkum

Kód předmětu: YBA235 Garant: Pauknerová,K. + Gibas,P.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Kurz je koncipován jako terénní výzkumná praxe s teoretickým úvodem v celkovém rozsahu 3 dní. V roce 2018 půjde o sběr dat v terénu (nezúčastněné pozorování) ve vybrané lokalitě na Ústecku na téma materiální kultura každodennosti.

Krize jako příležitost I.

Kód předmětu: YBA143 Garant: Rynda,I.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Zatímco ve druhé polovině 20. století probíhal proces globalizace (jíž byl po řadu let věnován obdobný kurz), počátek 21. století přinesl v globálním měřítku krizi finanční, ekonomickou, environmentální, ale do krizových situací se dostává i oblast demografie, sídelní struktury, migrace. Krizi zažívá i politická sféra, věda, kultura a sdělovací prostředky a informace. Ve všech oblastech je různě zasažena místní, regionální a globální úroveň. V cyklu přednášek předních odborníků se posluchači seznámí s jejich názorem na jednotlivé oblasti a jejich problémy, klíčové hráče, rizika a možnosti řešení, bude-li krize pochopena správně – Jako příležitost ke změně.

Krize jako příležitost II.

Kód předmětu: YBA156 Garant: Rynda,I.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Zatímco ve druhé polovině 20. století probíhal proces globalizace (jíž byl po řadu let věnován obdobný kurz), počátek 21. století přinesl v globálním měřítku krizi finanční, ekonomickou, environmentální, ale do krizových situací se dostává i oblast demografie, sídelní struktury, migrace. Krizi zažívá i politická sféra, věda, kultura a sdělovací prostředky a informace. Ve všech oblastech je různě zasažena místní, regionální a globální úroveň. V cyklu přednášek předních odborníků se posluchači seznámí s jejich názorem na jednotlivé oblasti a jejich problémy, klíčové hráče, rizika a možnosti řešení, bude-li krize pochopena správně – jako příležitost ke změně.

Kulturní ekologie I.

Kód předmětu: YME09P2ZX Garant: Soukup,V.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
V předmětu Kulturní ekologie I. budou studenti seznámeni s dějinami, tematickými okruhy, metodami a systematikou kulturní ekologie jako vědy studující lidské populace a kulturní technologie v kontextu přírodního prostředí. Důraz je kladen na (1) postižení vztahů mezi ekologií přírody a kulturní ekologií, (2) prezentaci proměn ekologických paradigmat v kontextu antropologie a dalších věd o člověku a kultuře, (3) analýzu výsledků ekologických výzkumů vztahu člověka, přírody a kultury. Zvláštní pozornost bude věnována fenoménu kultury, který bude analyzován jako unikátní adaptační nástroj a nadbiologická vrstva reality, která zásadním způsobem ovlivňuje vztah člověka k přírodě a všem živým systémům na naší planetě.

Kulturní ekologie II.

Kód předmětu: YME10P2LX Garant: Soukup,V.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Kurz navazuje na kurz Kulturní ekologie I a předpokládá základní znalost problematiky kultury, jejích definic a rozličných pojetí. Zaměřuje na hlubší poznání pozice člověka coby biologické i kulturní bytosti a variability adaptací člověka na okolní prostředí ve sféře kultury a sociální organizace. Pozornost bude věnována vzájemnému ovlivňování ekosystému a kulturních prvků a vzorů sociálního uspořádání. Budou analyzovány některé z adaptivních strategií konkrétních společností v jejich přírodním prostředí (zemědělství, pastevectví, lovecko-sběračský způsob obživy) a jejich vztah ke kultuře a tradici, hodnotám, typu rodiny a sociální organizace.

Kvantitativní metody analýzy a popisu jevů v životním prostředí II.

Kód předmětu: YME04P1LX Garant: Hák,T.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Předmět rozvíjí základní znalosti o metodách hodnocení souvislostí lidské činnosti a životníhoprostředí. Vychází z konceptu socio-ekonomického metabolismu, který považuje antroposféru zasubsystém životního prostředí, jenž je se svým okolím propojen mj. toky energie a materiálů.Studenti se seznámí s hlavními přístupy pro výpočty indikátorů zátěže prostředí energetickýmitoky, materiálovými toky a indikátorů vypovídajících o nárocích na území/plochu. Pozornost jevěnována zejména interpretačním možnostem výsledných indikátorů.

Metody archeologického a historického studia

Kód předmětu: YME13EH01 Garant: Matoušek,V. + Hájek,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Posluchač bude seznámen se základními metodami archeologie a historiografie využívanými při mezioborovém studiu vývoje interakce člověka a jeho přírodního prostředí. S tímto tématem budou posluchači seznamováni paralelně dvěma způsoby. Formou přednášek budou seznamováni s přehledem a obsahem metod studia vztahu člověka a přírodního prostředí v novověku a moderní době, tj. archeologie novověku, industriální archeologie, archeologie modernity, historické geografie. Formou seminární budou posluchači prakticky zapojeni do konkrétního výzkumného projektu, kde si budou jednotlivé metody prakticky osvojovat. Ideálním výstupem z tohoto předmětu by měla být kolektivní odborná publikace. Aktuální badatelský projekt je zaměřen na vznik a počáteční vývoj individuální a masové rekreace obyvatel velkých industriálních měst v příměstské venkovské krajině.

Nadstandardní aktivity

Kód předmětu: YME05V6ZI Garant: Rynda,I.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Předmět Nadstandardní aktivity je volitelným předmětem, v rámci čehož mohou ti ze studentů, kteří dlouhodobě sledují problematiku související s předmětem studia, prezentovat svou aktivitu formou nejméně desetistránkové eseje či formou ústního projevu. Příklad: série veřejných odborných seminářů k tématu Strategie udržitelného rozvoje České republiky a její verze, Národní lesnický program, Energetická politika České republiky, Státní politika České republiky; vždy návštěva 4/5 konferencí nebo seminářů, komparace, kritika, reflexe.

Občanská společnost v EU a v mezinárodních organizacích (kombinovaná forma)

Kód předmětu: YMN00OSEU Garant: Pajas,P.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Cílem předmětu je představit pojem aktivního občanství a občanské společnosti z perspektivy vzájemného ovlivňování společností a kultur Evropy a celého světa. Účelem je pochopit, jak bylo a je místní – lokálně teritoriální, národní a etnické prostředí ovlivňováno širšími souvislostmi na kontinentální a globální úrovni. Současná společnost a její politické, kulturní i občanské uspořádání je od konce předminulého století ve stále se zrychlujícím tempu ovlivňována vývojem lidstva. Během necelé desítky generací se planeta Země stala přístupnou všem na téměř celé své ploše a všichni její obyvatelé jsou nyní občany planety Země, sdílející odpovědnost za její další vývoj a za soužití lidstva v rámci jedinečné přírody této jediné obyvatelné planety v soustavě Slunce. První okruh témat na které se chci zaměřit je přehled a posouzení vlivu minulých i současných kultur a rozvoje lidského poznání a jeho dostupnosti jednotlivcům na vývoj občansky aktivního chování obyvatel Evropy. Druhý okruh témat se týká probíhající integrace původně mocensky vytvářených a později národnostně stále výrazněji homogenizovaných států Evropy do širšího celku sdílejícího demokratické hodnoty (Rada Evropy), politické a obranné zájmy států s demokratickým uspořádáním v Evropě s těmi v Severní Americe (NATO) a konečně sdílející a společně chránící ekonomické zájmy umožňující svobodný rozvoj ekologicky šetrného podnikání v rámci původně Evropských společenství, dnes pak v rámci Evropské unie. Jde o to podrobněji se seznámit s tím, co mohou občané Evropy očekávat od institucí nadnárodních celků, co společným zájmům mají ve vlastním zájmům obětovat a co je třeba chránit, aby se zachovaly a dále rozvinuly a obohatily historicky vzniklé hodnoty, které nás, Evropany, spojují a činí aktivními občany. Ve světle současných jevů souvisejících s dopady ekonomických rozdílů, politických střetnutí globálních sil a vlivů urychlujících a prohlubujících se změn životního prostředí vystaveného tlaku rostoucí populace lidstva a důsledků současné technické civilizace, je účelem třetího okruhu semináře společně posoudit, do jaké míry lze individuální občanskou aktivitu propojit na lokální, národní i mezinárodní úrovni a tím přispět k tomu, aby se nejen naše Evropa, ale celý svět se všemi různostmi společenského, filozofického, kulturního, ekonomického, ekologického a politického uspořádání na úrovni států a zemí vyrovnal s hrozbami, které doprovázejí současné globální jevy míšení kultur, konfliktu zájmů a růzností zděděných možností a prostředí. Podrobně bude také diskutována role občanů a jejich spolků či jiných organizací v rozvoji demokracie a občanské společnosti, jakož i selhání občanů. Jednotlivců i jejich organizací v kritických obdobích minulého století. Je to východisko k pochopení hrozeb, jimž musíme jako aktivní občané čelit v současnosti.Detailní popis předmětu viz anotace a sylabus pro presenční studium. V kombinovaném studiu bude na dvou setkáních prostor pro přehled základních informací a konzultace k tématům samostudia. Na prvním setkání budou nabídnuta témata pro vypracování esejíNa druhém setkání bude zadán zkrácený test z otázek obdobných otázkám 1. a 2. testu presenčního studiaPodmínky k získání kreditů - viz podmínky pro presenční studium v přiměřené interpretaci

Ochrana přírody – Aplikovaná věda

Kód předmětu: YME1503 Garant: Pavlíčko,A.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Kurz představuje uvedení do oboru praktické ochrany přírody, v kombinaci a vazbami na životní prostředí prostřednictvím praktických opatření a nástrojů. Předpokládá se legislativní rámec od doby vzniku novodobého státu a zákona o ochraně přírody a krajiny, včetně základní terminologie, směrů a problémů až po současný stav, včetně praktických zkušeností s vytvářením dokumentů ochrany přírody o různé právní síle a praktické poznatky z procesu jejich schvalování či řízení. Kurz předpokládá základní znalosti ze životního prostředí, ochrany přírody a krajinné ekologie, včetně krajinné sociologie.

Právní principy realizace cyklu environmentální politiky

Kód předmětu: YME10P3ZX Garant: Stejskal,V.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Předmět má v zimním semestru seznámit studenty s právními principy realizace cyklu environmentální politiky. Student bude seznámen se základními fázemi cyklu environmentální politiky (rozpoznání environmentálního problému, stanovení strategických cílů, legitimizace politiky, legislativní zajištění, prosazování, monitoring, evaluace, revize) a právními prostředky jejich realizace. Na tento základní teoretický kurz bude v letním semestru navazovat aplikační předmět Environmentální politika a právo.

Průmyslová revoluce kolem nás

Kód předmětu: YME13EH04 Garant: Matoušek,V.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Formou série terénních exkurzí jsou studenti seznamováni s konkrétními relikty nemovitých objektů z doby industrializace, jejich historií a dopadem na životní a přírodní prostředí. Jedná se o 6 tříhodinových exkurzí na území Prahy a 1 osmihodinovou exkurzi do blízkého pražského okolí. Místa jednotlivých exkurzí se mohou aktuálně obměňovat, témata zůstávají neměnná.

Příroda, ŽP a společnost - biologický pohled

Kód předmětu: YME03P4ZX Garant: Sádlo,J.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Příčiny diverzity krajiny jsou vykládány čtyřmi svéprávnými konceptuálními rámci. Jsou to: (1) synchronně-lokální (přístup klasické geobotaniky / biotopově-vegetační ekvivalence), (2) synchronně-globální (přístup biogeografie / Česko jako průsečík jevů na středoevropské až eurasijské úrovni), (3) diachronně-globální (přístup paleobiologie / historická dynamika krajiny) a (4) diachronně-lokální (přístup populační biologie / invaze a přežívání jako maloměřítkové procesy). V hlavní části kurzu se ukáže cesta od této teorie až po bezprostřední praxi rozhodování o současné krajině a zejména o dnes žhavou problematiku zacházení s tzv. nepřírodními biotopy.

Seminář environmentální sociologie II.

Kód předmětu: YMEPV1310 Garant: Novák,A.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 5
Cílem semináře je seznámit studenty a studentky s vybranými sociologickými přístupy ke vztahu mezi přírodou, životním prostředím a společností, se základními sociologickými pojmy environmentální sociologie, s osobnostmi a teoriemi. V kurzu se bude pracovat především s texty z knih: P.Macnaghten,J.Urry "Contested Natures" a J.B. Foster, B.Clark, R.York "The Ecological Rift". Probírané texty navazují na přednášky kurzu Environmentální sociologie a Seminář k environmentální sociologii. Předmět by měl také přispět k diskusi aktuálních témat. Seminář je založen na práci s texty a předpokládá aktivní účast.

Seminář k environmentální sociologii

Kód předmětu: YME1506 Garant: Novák,A.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Cílem semináře je seznámit studenty a studentky s vybranými sociologickými přístupy ke vztahu mezi přírodou, životním prostředím a společností, se základními sociologickými pojmy environmentální sociologie, s osobnostmi a teoriemi. Probírané texty navazují na přednášky kurzu Environmentální sociologie. Předmět by měl také přispět k diskusi aktuálních témat, v konkrétním případě zejména proces individualizace a její environmentální aspekty. Seminář je založen na práci s texty a předpokládá aktivní účast.

Seminář odborníků životního prostředí I. ? Územní a druhová ochrana přírody

Kód předmětu: YME1511 Garant: Rynda,I.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Seminář se skládá z přednášek předních odborníků z oblasti životního prostředí a jeho územní i druhové ochrany, zpravidla nikoli z akademické sféry, ale z oblasti veřejné, či úžeji státní správy, z nevládních organizací, ale i z podnikatelské sféry. Studenti se tak mohou seznámit se společenskou praxí v oblasti ochrany životního prostředí a s jejími praktickými aspekty.

Seminář odborníků životního prostředí II. ? Složky ŽP a jeho škůdci

Kód předmětu: YME1513 Garant: Rynda,I.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Seminář se skládá z přednášek předních odborníků z různých společenskovědních oborů, a to zejména z praxe, ale i z akademické sféry. Každý z nich pokryje jedno z témat složek životního prostředí jako je např. ovzduší, půda, voda, odpady, aj.

Seminář odborníků životního prostředí III. ? Lokální rozměr udržitelného rozvoje; budování společenství

Kód předmětu: YME1512 Garant: Rynda,I.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Seminář se skládá z přednášek předních odborníků z oblasti lokálního a regionálního rozvoje. Zváni jsou přední čeští i zahraniční odborníci na danou problematiku, zpravidla nikoli z vysokoškolské sféry, ale z praxe (Evropská unie, politika a veřejná správa, jednotlivé ministerské resorty, nevládní organizace), ale i z podnikatelské sféry. Studenti se mohou seznámit se společenskou praxí ve fungování společenství na místní úrovni. Hlavním cílem není teoretické vzdělání, ale aplikace, poznání společenské praxe, někdy v případových sondách, a diskuse. Seminář vede vedoucí katedry a je zakončen souhrnnou evaluací všech jednotlivých vystoupení a kolokviem.

Seminář odborníků životního prostředí IV. ? Hodnotový a duchovní rozměr udržitelného rozvoje

Kód předmětu: YME1514 Garant: Rynda,I.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Seminář se skládá z přednášek předních odborníků z různých společenskovědních oborů, a to zejména z praxe, ale i z akademické sféry. Každý z nich pokryje jedno z témat, v rámci nichž jsou představeny jednotlivé hodnotové a etické aspekty udržitelného rozvoje a vztah největších světových náboženství k přírodě a životnímu prostředí.

Sociologie enviromentálního hnutí

Kód předmětu: YBA129 Garant: Novák,A.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Environmentální hnutí bývá označováno za jedno z nejvýznamnějších sociálních hnutí druhé poloviny 20. století a pro environmentální sociologii představuje jedno z hlavních témat. Kurz by měl studentům a studentkám poskytnout základní vhled do vývoje a dynamiky environmentálního hnutí jak v zahraničí, tak v České republice. Základní tezí kurzu je, že spíše než o environmentálním hnutí v jednotném čísle bychom měli uvažovat o hnutích v čísle množném, protože to lépe odráží rozmanitost idejí a praxí hnutí. Kurz by měl také studujícím nastínit možnosti studia environmentálních skupin, organizací či konfliktů.

Strategie kvalitativního výzkumu

Kód předmětu: YME13SE05 Garant: Novotná,H. + Heřmanský,M.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Cílem kursu je seznámit studenty s povahou kvalitativního výzkumu a představit jeho základní přístupy. První část kursu bude proto koncipována jako úvod do problematiky (od tvorby výzkumného problému přes strategie konstrukce vzorku, techniky sběru dat a analytické postupy), druhá část pak bude sledovat jednotlivé základní přístupy kvalitativního výzkumu (zaměří se na rozdílné způsoby tázání se v těchto přístupech a konkrétní postupy výzkumu). Kurs bude sestávat z frontální výuky a seminární části, v níž budou studenti diskutovat předepsané texty a průběžně aplikovat dosažené znalosti na vybrané téma.

Světové biomy a biotopy České republiky

Kód předmětu: YME13PZ05 Garant: Bartoš,M.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Předmět poskytuje ucelený přehled světových biomů včetně jejich ohrožení lidskou činností a v návaznosti na tento přehled jsou charakterizovány základní biotopy České republiky (jejich charakteristika, vznik, význam, využití a ohrožení lidskou činností a možnosti jejich ochrany prostřednictvím přírodě blízkého managementu).

Terénní praxe I.

Kód předmětu: YME13P6ZI Garant: Rynda,I. + Novák,A. + Trnka,R.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Povinně volitelný předmět, pořádaný ve výjezdní a blokové formě v zimním semestru, je pokračováním cyklu terénních praxí. Studenti se seznámí s dalším vybraným VZCHÚ (NP nebo CHKO; výjimečně experimentálně s územím, kde se vyhlášení ochrany teprve připravuje; v ZS bývá volen bližší a přístupnější terén s nižší nadmořskou výškou). Předmětem studia je z přírodovědného hlediska geomorfologie prostředí, krajinné, botanické, zoologické, ekologické a další přírodovědné charakteristiky. Ve společenskovědním pohledu se studenti seznamují se specifikou hospodaření ve VZCHÚ a s výkonem státní správy v oblasti ochrany přírody a krajiny a ochrany životního prostředí a s rozdíly mezi jednotlivými kategoriemi ochrany přírody. V této souvislosti studují dále činnost místních samospráv, komunikaci s nimi a s dalšími dotčenými osobami (stakeholdery) v území včetně environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. Výuka probíhá celodenně v terénu; večerní program je věnován formou prezentace a (panelové) diskuse vybrané sociálně-ekologické oblasti (místnímu střetu zájmů a jeho řešení), a následné diskusi s představiteli několika zájmových oblastí (stakeholdery): představitelé Správy NP nebo CHKO, místní samosprávy, podnikatelské sféry, sportovního oddílu, nestátní neziskové organizace apod. Aktuální environmentální problémy dané lokality jsou tematizovány z pozic sociální ekologie, kulturní ekologie, environmentální historie a sociologie, ev. antropologie. Prohlubuje se specializace, pokračuje hledání a zpřesňování diplomových témat a tvorba pracovních týmů. Poslední večer je věnován reflexi celosemestrální výuky, zpětné vazbě zejména u externích přednášejících a návrhům studentů k volitelné náplni studia. Terénní praxe ZS17-18 se uskuteční v termínu 8.11. - 12.11. a pojede se do CHKO Brdy.

Terénní praxe II.

Kód předmětu: YME11P6ZI Garant: Rynda,I. + Novák,A. + Trnka,R.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Povinně volitelný předmět, pořádaný ve výjezdní a blokové formě v zimním semestru, je pokračováním cyklu terénních praxí. Studenti se seznámí s dalším vybraným VZCHÚ (NP nebo CHKO; výjimečně experimentálně s územím, kde se vyhlášení ochrany teprve připravuje; v LS může být volen i vzdálenější a méně přístupný terén s vyšší nadmořskou výškou a jarním lučním fenoménem). Předmětem studia je z přírodovědného hlediska geomorfologie prostředí, krajinné, botanické, zoologické, ekologické a další přírodovědné charakteristiky. Ve společenskovědním pohledu se studenti seznamují se specifikou hospodaření ve VZCHÚ a s výkonem státní správy v oblasti ochrany přírody a krajiny a ochrany životního prostředí a s rozdíly mezi jednotlivými kategoriemi ochrany přírody. V této souvislosti studují dále činnost místních samospráv, komunikaci s nimi a s dalšími dotčenými osobami (stakeholdery) v území včetně environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. Výuka probíhá celodenně v terénu; večerní program je věnován formou prezentace a (panelové) diskuse vybrané sociálně-ekologické oblasti (místnímu střetu zájmů a jeho řešení), a následné diskusi s představiteli několika zájmových oblastí (stakeholdery): představitelé Správy NP nebo CHKO, místní samosprávy, podnikatelské sféry, sportovního oddílu, nestátní neziskové organizace apod. Aktuální environmentální problémy dané lokality jsou tematizovány z pozic sociální ekologie, kulturní ekologie, environmentální historie a sociologie, ev. antropologie. Prohlubuje se specializace, pokračuje hledání a zpřesňování diplomových témat a tvorba pracovních týmů. Poslední večer je věnován reflexi výuky, zpětné vazbě zejména u externích přednášejících a návrhům studentů k volitelné náplni studia.

Terénní výzkum archeologie, historie

Kód předmětu: YME1521 Garant: Matoušek,V.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Posluchači se aktivně zúčastní terénního výzkumu zaměřeného na problematiku vývoje vztahu člověka a přírodního prostředí. V praxi si osvojí metody a postupy archeologického a historického studia. V současné době nabízí katedra následující tři okruhy výzkumných projektů, které budou pokračovat i v následujících letech.

Vývoj krajiny města a neměsta

Kód předmětu: YME13EH03 Garant: Matoušek,V.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Kurz volně navazuje na předměty „Člověk a příroda v době industrializace“ a „Průmyslová revoluce kolem nás“. V úvodu je posluchač seznámen s kulturně sociálními pojmy „město“ a „neměsto“. Poté následuje výklad o základních etapách vývoje města ve starověku, středověku a novověku. Těžištěm kurzu je vývoj města v období industrializace, jeho infrastruktury i vývoj příměstských oblastí. Výklad se bude opírat především o vývoj Prahy. Analýza vývoje pražská aglomerace bude doplněna příklady vývoje dalších měst: Vídeň, Plzeň, Kolín, Kladno a dalších.

Základy ekologie

Kód předmětu: YMEPZ1306 Garant: Bartoš,M.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Předmět se zabývá základy ekologie, tj. vztahy mezi organismy a okolním živým i neživým prostředím a vztahy mezi organismy navzájem a objasňuje základni ekologické principy.

Poslední změna: 19. květen 2004 16:46 
print
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám