Výběr kurzů – management

Vyučované předměty

Disciplína management

Přehled předmětů vyučovaných v akademickém roce 2017/2018


Alternativní kurátorství I.

Kód předmětu: YBK040 Garant: Zavadil,K.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Základní orientace a naznačení podmínek prezentace současného českého umění nezávisle na státních institucích. Reflexe nevědomých stereotypů a strategií, kdy dochází k budování řady alternativních galerijních institucí dle komunitního či subkulturního klíče na principu utajení. Hlubší rozbor současného českého angažovaného umění, role skandálu, cenzury a PR strategií uplatňovaných na současné výtvarné scéně. Fenomén politických a sociálních interakcí, ke kterým dochází v rámci prezentace současného českého vizuálního umění. Exkurze do vybraných galerijních institucí.

Alternativní kurátorství II.

Kód předmětu: YBK045 Garant: Zavadil,K.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Orientace v podmínkách aktuální galerijní scény v kontextu vztahu pomyslné i doslovné periferie a centra, kdy v rámci zejména nezávislých galerií vzniká řada výstavních projektů dle principů kultury D.I.Y. založených na entuziasmu. Ty jsou mnohdy v opozici vůči tzv. značkovým galerijním projektům. Představení pestré škály kurátorských přístupů uplatňovaných v rámci prezentace současného vizuálního umění.

Anglická prezentace

Kód předmětu: YMR14HOLI Garant: Klírová,M. + Staňková,M.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Kurz "Anglická prezentace" je určen studentům se středně pokročilými znalostmi angličtiny. Jeho cílem je pomoci účastníkům osvojit si základní jazykovou výbavu pro přípravu a přednes akademické prezentace v anglickém jazyce. Důraz je kladen na nácvik efektivního uspořádání prezentovaného obsahu a na procvičování výrazových prostředků přispívajících k plynulému přednesu.Tento kurz je výhradně určen pro studenty Katedry řízení a supervize.

Budování kapacity neziskové organizace

Kód předmětu: YMR36VOLI Garant: Vrzáček,P.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 5
Účelem volitelného předmětu je představit studentům různé přístupy k rozvoji neziskových organizací a to jak po teoretické, tak po praktické stránce. Účastníci volitelného kurzu se seznámí se způsoby a možnostmi využití procesních auditů, dále pak s navrhováním a prosazováním organizačních změn. Každý z účastníků dostane možnost na základě výstupů procesního auditu naplánovat a následně také implementovat minimálně jednu organizační změnu, která bude přispívat ke zvyšování organizační kapacity neziskové organizace, především pak pacientské.

Četba odborných textů

Kód předmětu: YMR01VOBI Garant: Havrdová,Z. + Vrzáček,P. + Furmaníková,L.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Práce s odbornými texty, interpretace názorů autorů a jejich argumentace ve světle praktické zkušenosti.Tento předmět je určen především pro studenty Katedry řízení a supervize.

Daně pro organizace občanského sektoru

Kód předmětu: YMN0DOOS Garant: Couf,P.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Cílem je získat základní orientaci v daních, které jsou v ČR ukládány. Absolvent by měl být schopen identifikovat potenciální daňový problém a být schopen ho formulovat a ve spolupráci s profesionálem řešit.• Daňově-právní vztahy. Pojem daň. Funkce daně. Náležitosti daňově-právního vztahu a jejich charakteristika. Klasifikace daní. Prvky konstrukce daní. • Daňová soustava v ČR.• Daň z přidané hodnoty. • Daň z příjmů. • Daňové řízení.

Daně pro organizace občanského sektoru (kombinovaná forma)

Kód předmětu: YMN00DOOS Garant: Couf,P.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Cílem je získat základní orientaci v daních, které jsou v ČR ukládány. Absolvent by měl být schopen identifikovat potenciální daňový problém a být schopen ho formulovat a ve spolupráci s profesionálem řešit.• Daňově-právní vztahy. Pojem daň. Funkce daně. Náležitosti daňově-právního vztahu a jejich charakteristika. Klasifikace daní. Prvky konstrukce daní. • Daňová soustava v ČR.• Daň z přidané hodnoty. • Daň z příjmů. • Daňové řízení.

HRM and Knowledge Management

Kód předmětu: YMR03STZ Garant: Lejsal,M. + Vrzáček,P.
Semestr: letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 10
Cílem předmětu je představit studentům aktuální způsoby řízení lidských zdrojů a řízení znalostí v organizacích poskytujících sociální a zdravotnické služby. V první fázi se studenti seznámí s obsahem relevantních výzkumných zpráv a poslechnou si virtuální přednášky. Následně se rozdělí do pracovních skupin a budou se věnovat řešení zadaných úkolů. Ve skupinách budou kromě studentů FHS pracovat také studenti z minimálně jedné zahraniční univerzity (Lahti ve Finsku). V květnu 2018 se studenti setkají na studijním pobytu v Lahti, kde se zúčastní také odborné konference, budou mít možnost navštívit vybranéposkytovatele sociálních a zdravotních služeb a dokončit výstupy skupinové práce, které budou v závěru studijního pobytu prezentovat ostatním účastníkům. Studenti budou hodnoceni jednak za podíl na kvaliltě výstupu skupinové práce a jejich úkolem bude také za každou skupinu odevzdat minimálně jeden esej. Komunikačním jazykem v předmětu je angličtina.

Intercultural Management

Kód předmětu: YMR39VOLI Garant: Havrdová,Z. + Vrzáček,P.
Semestr: letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 7
Absolventi tohoto předmětu budou schopni:1) Kriticky posuzovat interkulturní dimenze mající vliv na řízení sociálních a zdravotních služeb a to jak po teoretické tak i praktické stránce2) Analyzovat vliv sociokulturních dimenzí na organizační kulturu a praxi 3) Posuzovat komunikaci v multikulturním prostředí vznikající při řízení sociálních a zdravotnických služeb

Komunitní rozvoj - volitelná práce

Kód předmětu: YMR08HRLI Garant: Štegmannová,I.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Volitelná práce prohlubuje praktické otázky řešené v rámci předmětu Ekonomické, právní a etické otázky řídící praxe a nabízí studentům možnost uchopit některé z vybraných témat v rámci uceleného projektu.

Kreativní techniky v supervizi

Kód předmětu: YMR16VOLI Garant: Merhautová,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Studentům jsou představeny základní kreativní techniky jako součást metod a práce v supervizi.

Kritická teorie reklamy

Kód předmětu: YBK034 Garant: Hájek,V.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
V tomto kurzu budeme reklamu sledovat jako určitou praxi skrývání, které se samo tají pod maskou transparentnosti a přímočarosti. Budeme se zabývat otázkou skrytých metod a významů, které dohromady skládají ucelenou nepsanou ideologii, jednotný dobový obraz světa plný nevědomých klišé, diskriminací a předsudků. Hlavní metodou reklamy je (hrozba) vyloučení, rozdmýchávání strachu z asociálna, které je ovšem ve skutečnosti důsledkem reklamního průmyslu. Budeme vycházet z klasických kritických teoretiků jako Adorno ad. a naši argumentaci budeme rozvíjet na konkrétních příkladech reklamních témat a strategií.

Manažerská supervize

Kód předmětu: YMR11VOLI Garant: Marková,M.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Presentation and discussion of where supervision principles and methods fit into modern management methods increasingly used by modern (UK) social services organisations; including performance management, management by objectives and staff appraisal. A more detailed look at how managers should supervise their staff as individuals and teams to achieve optimum performance with application of some of the methods that can be used e.g. performance management, staff appraisal and personal development plans.

Média a agenturní praxe

Kód předmětu: YMM15PPZI Garant: Poštulka,F.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
V prvním semestru kurz nabízí praktický vhled do tuzemského mediálního prostředí. Přednášející klade zvláštní pozornost na manipulativní prvky, které jsou součástí mediálního světa či na něj zprostředkovaně působí. V průběhu druhého semestru studenti uplatňují informace z předchozího období při tvorbě mediálních obsahů - především vlastních textů, ale i mediálních strategií s ohledem na jednotlivé cílové skupiny. Vedoucí kurzu rovněž v průběhu obou semestrů zprostředkuje studentům setkání i polemiku s novináři, odborníky na public relations i marketingovou komunikaci.

Média a práce s textem

Kód předmětu: YMM15PSLI Garant: Poštulka,F.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Cyklus studenty seznámí s tuzemským mediálním prostředím a především s mechanismy, jež na česká média působí, a která mohou mít vliv na formování mediálních obsahů. Studenti tak získají přehled o tom, jak může daný sdělovací prostředek ovlivňovat jeho vlastník, případně zadavatel inzerce. Poznají specifika novinářského řemesla a seznámí se s metodami public relation a chováním cílových skupin. Osvojí si i základní znalost přípravy marketingové kampaně pro média.

Německá prezentace

Kód předmětu: YMR15HOLI Garant: Vrzáček,P.
Semestr: letní Jazyk výuky: němčina
Kredity: 2
Kurz "Německá prezentace" je určen studentům se středně pokročilými znalostmi němčiny. Jeho cílem je pomoci účastníkům osvojit si základní jazykovou výbavu pro přípravu a přednes akademické prezentace v německém jazyce. Důraz je kladen na nácvik efektivního uspořádání prezentovaného obsahu a na procvičování výrazových prostředků přispívajících k plynulému přednesu.Tento kurz je určen přednostně pro studenty Katedry řízení a supervize.

Nová média a žurnalistika

Kód předmětu: YMM04NMZ Garant: Řehořová,I.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Kurz je zaměřen na změny v oblasti zpravodajských médií, k nimž došlo v souvislosti s digitalizací a rozvojem počítačových sítí a webu.Cílem je seznámit studenty s novým terminologickým rámcem (on-line žurnalistika, mobilní žurnalistika, participace a personalizace, konvergence médií, atd.). Pozornost bude věnována především novým technologickým platformám žurnalistiky, současným obsahovým formátům a žánrům, novým postupům a standardům žurnalistické práce a s tím souvisejícím reorientacím instituce žurnalistiky.

Ochrana přírody – Aplikovaná věda

Kód předmětu: YME1503 Garant: Pavlíčko,A.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Kurz představuje uvedení do oboru praktické ochrany přírody, v kombinaci a vazbami na životní prostředí prostřednictvím praktických opatření a nástrojů. Předpokládá se legislativní rámec od doby vzniku novodobého státu a zákona o ochraně přírody a krajiny, včetně základní terminologie, směrů a problémů až po současný stav, včetně praktických zkušeností s vytvářením dokumentů ochrany přírody o různé právní síle a praktické poznatky z procesu jejich schvalování či řízení. Kurz předpokládá základní znalosti ze životního prostředí, ochrany přírody a krajinné ekologie, včetně krajinné sociologie.

Podniková ekonomika a podnikatelské plánování I.

Kód předmětu: YBQ0006ZI Garant: Čábelková,I.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Základní témata kurzu: založení podniku, majetková a kapitálová výstavba podniku. Organizace, strategie a okolí podniku. Výnosy, náklady, hospodářský výsledek, ceny. Marketing, investiční činnost, personální práce podniku. Finanční řízení, analýza činnosti podniku.

Podniková ekonomika a podnikatelské plánování II.

Kód předmětu: YBQ0006LI Garant: Vostrovský,V.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Po absolvování výše uvedeného kurzu budou studenti disponovat potřebnou teorií strategického plánování včetně dovednosti uplatňovat příslušné nástroje a techniky s cílem zajistit optimální fungování ziskových a neziskových organizací.Semináře budou probíhat formou přednášek včetně nácviku odpovídajících technik a nástrojů. Předmět se zabývá záležitostmi strategického plánování v ziskových a neziskových organizacích. V rámci jednotlivých přednášek se posluchači seznámí s teorií strategického plánování jako nezbytné součásti manažérských dovedností. Přiměřená pozornost bude věnována osvojení základních plánovacích technik a nástrojů.

Portfolio I. - plán osobního rozvoje

Kód předmětu: YMR01HOBI Garant: Havrdová,Z. + Vrzáček,P. + Furmaníková,L.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Student zpracuje Plán osobního rozvoje, ve kterém se zaměří na učební aktivity, důkazy a časový harmonogram rozvoje svých odborných kompetencí v průběhu studia.

Portfolio II. - sebereflexe

Kód předmětu: YMR02HOBI Garant: Havrdová,Z. + Vrzáček,P. + Furmaníková,L.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Student po prvním ročníku studia zpracuje sebereflexi naplňování a případných změn Plánu osobního rozvoje a kompetencí manažera, případně supervizora.

Portfolio III. - sebereflexe II.

Kód předmětu: YMR03HOBI Garant: Havrdová,Z. + Vrzáček,P. + Furmaníková,L.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Student na konci studia zpracuje závěrečnou sebereflexi Plánu osobního rozvoje a kompetencí manažera, případně supervizora. Zároveň předkládá ke kontrole své portfolio, které si v průběhu studia vytvořil.

Praktické právo v řízení organizací I. - volitelná práce

Kód předmětu: YMR06HOZI Garant: Furmaníková,L.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Volitelná práce ke kurzu praktického práva umožňuje zvolit si právní problém z vlastní praxe studenta a zpracovat náčrt jeho právního řešení na základě nabytých znalostí.

Právní aspekty výstavní činnosti

Kód předmětu: YBK3009BI Garant: Jelínková,D. + Svoboda,A.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Kurz poskytuje základní orientaci v právní problematice související s výstavní činností.

Praxe v médiích

Kód předmětu: YMM45VSLI Garant: Řehořová,I.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Předmět je určen výlučně pro studenty Elektronické kultury a sémiotiky. Tento předmět je vhodný pro studenty, kteří během studia vykonávají praxi související s oborem.

Proces transformace a deinstitucionalizace

Kód předmětu: YMR26VOLI Garant: Pfeiffer,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Kurz bude věnován propojení teoretických principů institucionálního přechodu ke komunitní péči s jejich prožitím na sobě a společným objevováním souvislostí. Intenzivní předání podstatných informací o zkušenostech s deinstitucionalizaci v ČR a v Evropě bude propojeno s mnoha cvičeními ve skupinách. Výstupem bude zvýšení senzitivity a získání zkušeností pro roli manažera řídícího podobné procesy změn v péči o zdravotní či sociální klienty, příp. i mladistvé a děti v jiných službách.

Projektové řízení

Kód předmětu: YMR05VOLI Garant: Vrzáček,P.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Cílem kurzu je naučit studenty vytvářet projekt a jeho pomocí získávat finance. Studenti se dozvědí, co je projekt a z jakých hlavních částí se skládá. Naučí se pracovat s logickým rámcem, získají základy potřebné pro sestavení projektového rozpočtu, vyzkouší si provádění analýzy rizik a získají další praktické dovednosti potřebné při řízení projektových týmů.

Projekty muzea umění

Kód předmětu: YBK015 Garant: Zavadil,K.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Muzeum umění je fenomén, který prošel zejména od osvícenství k dnešku hlubokou transformací: od prvních obrazáren otevřených veřejnosti, které ale pokračovaly v duchu elitářských paláců, přes zdánlivě neutrální "bílou krychli" - muzeum umění modernismu, které na bílých stěnách ukazuje dějiny umění bez jakékoli interpretace, až po dnešní pojetí muzea jako komunikačního prostoru, který překračuje původní elitářství i ideologickou neutralitu a snaží se odpovídat na nové požadavky (digitální) doby. V rámci semináře budou studenti po úvodních teoretických přednáškách pracovat na vlastním (fiktivním nebo reálném) projektu v oblasti muzeí umění, který se naučí vypracovat dle evropského formátu Project Cycle Management. Projekty se mohou týkat všech relevantních oblastí, od výstavní a edukační praxe muzeí a galerií přes marketing a management, mezinárodní spolupráci až po menší specifické projekty.

Seminář k elementárním tématům nových médií

Kód předmětu: YBA217 Garant: Slíva,V.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Na tomto semináři se studenti seznámí se základními texty, které se zabývají problematikou nových médií ale také proměnami společnosti, které s novými médii a komunikačními technologiemi souvisí. Texty se zabývají přeměnou společenských institucí a vzrůstající důležitostí informací v dnešní době. Další z textů se pak zaměřují na konkrétní vlastnosti nových médií, či jejich vlastnosti a jevy. Důležité je propojení médií a modernity; kurz by tak měl sloužit také jako propojení otázek, které se týkají technologického vývoje a jeho vlivu na soudobou společnost.

Strategické plánování - volitelná práce

Kód předmětu: YMR04HRZI Garant: Vrzáček,P.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Ve volitelné práci student (2. ročníku) dokládá schopnost aplikovat teoretické poznatky z kurzu Strategické plánování. Práce může mít např. podobu obsahové analýzy stávajícího strategického plánu organizace (včetně analyzování procesu strategického plánování), projektu tvorby strategického plánu v organizaci, nebo se může jednat také o část strategického plánu.

Supervize organizace

Kód předmětu: YMR24VOLI Garant: Merhautová,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Studenti se seznámí se supervizí zaměřenou na celou organizaci, na podporu pracovníků dle organizační struktury i na podporu procesů v organizaci. Manažeři i supervizoři se naučí využívat tuto formu supervize jako nástroj kvality poskytovaných služeb a jako možnost propojovat potřeby pracovníků s potřebami organizace.

Svět písma I.

Kód předmětu: YBK3001LI Garant: Průšová,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Přednáškový cyklus zaměřený převážně na rukopisné písmo zachycuje vznik, vývoj a význam písma v širších souvislostech. Umožňuje pochopit rozličnou úlohu písma v jednotlivých kulturách, rozdílné důvody vedoucí k jeho vzniku, faktory ovlivňující jeho tvarovou podobu. Důraz je kladen na vzájemné souvislosti, historické propojení většiny významných nelatinkových písem s latinkou. Součástí výuky je studium ukázek.

Svět písma II.

Kód předmětu: YBK3003ZI Garant: Průšová,J.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Kurz podrobně objasňuje vznik a vývoj latinkového písma. Kromě historického přehledu nabízí základní informace o zásadách práce s písmem. Po dokončení kurzů budou studenti schopni snáze komunikovat s technickými profesionály a s jejich pomocí realizovat širokou škálu typografických úkolů. Součástí výuky je studium ukázek.

Světové biomy a biotopy České republiky

Kód předmětu: YME13PZ05 Garant: Bartoš,M.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Předmět poskytuje ucelený přehled světových biomů včetně jejich ohrožení lidskou činností a v návaznosti na tento přehled jsou charakterizovány základní biotopy České republiky (jejich charakteristika, vznik, význam, využití a ohrožení lidskou činností a možnosti jejich ochrany prostřednictvím přírodě blízkého managementu).

Time management

Kód předmětu: YMR08VOLI Garant: Rabiňáková,D.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Principy řízení času 4,5 generace; cíle krátkodobé i dlouhodobé; priority v řízení času; naléhavé vs. důležité úkoly; prevence proti stresu.

Time management - volitelná práce

Kód předmětu: YMR08HOLI Garant: Rabiňáková,D.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
V rámci volitelné práce student zpracuje rešerši na téma time management, připraví reálnou a užitečnou metodu zlepšení využití času pro své pracoviště. Tento návrh stručně zdůvodní a prodiskutuje s kolegy. Navrženou změnu rovněž představí v krátké praktické ukázce časového rozvrhu (může být využito programu Microsoft Outlook).

Tvorba interaktivních WWW stránek

Kód předmětu: YBK8003LI Garant: Peterka,I.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Kurz seznamuje studenty se základy tvorby HTML stránek a využití nových technologií souhrnně označovaných jako HTML5.

Uvedení do statistického zpracování dat

Kód předmětu: YBQ0001ZI Garant: Kružíková,J.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Cílem kurzu "Uvedení do statistického zpracování dat" je seznámení se se základními statistickými metodami a postupy, (tj. seznámení se s tím, jak vytvářet tabulky četností, grafy, jak počítat průměry a další základní statistické charakteristiky). Přestože je kurz zaměřen spíše prakticky než teoreticky - výuka probíhá paralelně v programu Excel a SPSS (výuka však nepředpokládá předběžnou schopnost práce s těmito programy), seznámí se zde studenti rovněž se základními statistickými pojmy, s tím, jakým způsobem se výzkum provádí, jaké druhy statistických šetření existují, jaké jsou typy otázek v dotaznících atd.

Úvod do rozvojových studií

Kód předmětu: YMN132 Garant: Moree,D.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Seminář bude tematicky rozdělen do dvou částí. V první částise studenti seznámí se základní terminologií pro oblast rozvojové spoluprácea humanitární pomoci. Pochopí rozdíly i souvislosti mezi těmito termíny,získají přehled o historii a vývoji obou disciplín, jejich základníchzásadách a aktérech. Seznámí se se způsobem získávání prostředků, rolídobrovolníků, minimálními standardy, riziky a předpoklady a základnílegislativou týkající se této problematiky.V druhé části kurzu bude představen projektový cyklus, skrze který budenahlédnuto na téma monitoringu a evaluace rozvojových projektů a efektivituposkytované " pomoci". Úvod do projektového řízení seznámí studenty sezákladními principy, organizací, fázemi, nástroji, technikami a metodamiprojektového cyklu. Studenti budou následně sami diskutovat a hodnotitkonkrétní případové studie a projekty z pohledu dopadu a udržitelnosti abudou si schopni stanovit kritéria kvality.

Úvod do studií nových médií

Kód předmětu: YBA304 Garant: Slíva,V.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Série přednášek na toto téma už svým názvem předznamenává, že bude spíše průřezem mnohovrstevnatou oblastí, která by se dala nazvat jako studia nových médií. Kurz se zaměří na vysvětlení základních mediálních teorií ale i sociálních teorií, které se s médii pojí. Vzhledem k interdisciplinární povaze tohoto studia má kurz za úkol především představit rozličné perspektivy a přístupy, kterými je možné nová média chápat a poskytne též vhled do několika fenoménů, jejichž vznik nová média umožnila.Student by měl získat přehled v základní terminologii a měl by se být schopen orientovat v rozličných přístupech, které je možné při výzkumu nových médií aplikovat. Také by měl chápat elementární dopady „nových médií“ na povahu soudobé společnosti a měl by též získat kritický odstup a schopnost lépe posuzovat vliv, který tato média dnes mají. Zároveň se seznámí s několika zásadními tématy, které jsou spojeny s působením „nových medií“ na společnost.

Úvod do typografické práce

Kód předmětu: YBK3007ZI Garant: Jiřičková,D.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Náplní kurzu je základní orientace studentů při výtvarné práci s textem. Cílem kurzu je připravit studenta pro práci v redakční praxi. Rozvíjena bude jeho schopnost posoudit kvalitu a technické podmínky realizací v oblasti typografie.

Videoanalýza II

Kód předmětu: YMR03VGLI Garant: Havrdová,Z.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Student se účastní analýzy videí supervize a sám přinese alespoň jeden videozáznam vlastní supervize k analýze.

Vizuální komunikace a grafický design

Kód předmětu: YBK3008LI Garant: Jiřičková,D.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Cílem kurzu je seznámit studenty s historií, kategoriemi a prvky vizuální komunikace a grafického designu a zároveň je zorientovat v dané oblasti natolik, aby byli schopni, jako eventuální zadavatelé nebo koncepční osoby, formulovat svůj tvůrčí názor. Speciální zřetel bude směřován do oblasti vztahu vizuální komunikace a neziskového sektoru.

Vyjednávání a řešení problémů

Kód předmětu: YMR07VOLI Garant: Tesařová,M.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Cílem semináře je prohloubení komunikačních a vyjednávacích dovedností, získání nových znalostí z teorie řešení konfliktů, možnosti sebereflexe a především praktického nácviku různých vyjednávacích technik včetně seznámení s mediací (vyjednávání s pomocí prostředníka).

Vyjednávání a řešení problémů - volitelná práce

Kód předmětu: YMR07HOLI Garant: Tesařová,M.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Zpracování videonahrávky řešení konfliktní situace (reálné či simulované) z pracovního prostředí, kde bude demonstrováno zvládnutí komunikačních a vyjednávacích technik vyučovaných a procvičovaných v semináři. K nahrávce nutno vypracovat písemný komentář.

Základy muzejních studií

Kód předmětu: YBK3005ZI Garant: Kreuzzieger,M.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Kurz ve výkladové části uvádí do celé šíře problematiky spojené s veřejnou prezentací výtvarných děl, její historii, kulturně-společenské místo, komplexnost zajišťování. V praktické části naznačuje možnost, jak pořádat materiál určený k vystavování a jak zvládat časovou danost i personální rozrůzněnost celé realizace.

Základy statistické analýzy dat

Kód předmětu: YBA064 Garant: Čábelková,I.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Cílem kurzu je naučit se prakticky používat statistické metody - korelační analýzu, regresní analýzu, statistické porovnání průměrů dvou datových řad - metody, nejčastěji používané v bakalářských pracích.

Základy výstavní praxe

Kód předmětu: YBK3006LI Garant: Zavadil,K.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Kurz je ve výkladové části zaměřen na uchopení problematiky uměleckého provozu, kdy je charakterizován především praktický proces veřejné prezentace výtvarných děl, ale i širší kontext historický, sociální a politický. V praktické části je pak kladen důraz na modelovou realizaci fiktivního výstavního projektu.

Poslední změna: 19. květen 2004 16:46 
print
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám