Výběr kurzů – sociální práceí

Vyučované předměty

Sociální práce

Přehled předmětů vyučovaných v akademickém roce 2017/2018


Budování kapacity neziskové organizace

Kód předmětu: YMR36VOLI Garant: Vrzáček,P.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 5
Účelem volitelného předmětu je představit studentům různé přístupy k rozvoji neziskových organizací a to jak po teoretické, tak po praktické stránce. Účastníci volitelného kurzu se seznámí se způsoby a možnostmi využití procesních auditů, dále pak s navrhováním a prosazováním organizačních změn. Každý z účastníků dostane možnost na základě výstupů procesního auditu naplánovat a následně také implementovat minimálně jednu organizační změnu, která bude přispívat ke zvyšování organizační kapacity neziskové organizace, především pak pacientské.

Etika a život

Kód předmětu: YBF090 Garant: Sokol,J. + Skripnik,O.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Kurz je úvodem do praktické filosofie a chce ukázat možnosti filosofického, tj. univerzálně platného zakotvení mravních norem a etických požadavků. V první časti půjde o upřesnění pojmů (svoboda, mrav, morálka, etika, život a živé atd.). Druhá část obsahuje stručný přehled hlavních myšlenek západní praktické filosofie, ne ovšem v historickém, nýbrž systematickém uspořádání. Ve třetí části rozebereme rozdíly mezi etikou soukromě jednající osoby a etickými nároky na jednání ve společenských rolích. Konečně v jisté návaznosti na H. Jonase navrhneme nový princip praktické filosofie, totiž odpovědnost za dědictví lidského života, kultury a institucí.

Handicap jako antropologické téma - konzultační seminář

Kód předmětu: YBQ012 Garant: Pincová,E.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Konzultační seminář uvádí do problematiky jednotlivých knih, vybraných ze seznamu programu Důležité knihy, které garantuji, a hledá společná vodítka a souvislosti. Tento konzultační seminář je tematicky orientovaný na tyto knihy: Robert F. Murphy: Umlčené tělo; Victor Turner: Průběh rituálu; Jiří Němec (Ed.): Bolest a nadějeV konzultačním semináři je dán důraz na vlastní četbu, proto je seminář pouze 4x za semestr, aby měl student na četbu čas. Podmínkou atestace je aspoň 75% účast + referát minimálně jedné knihy + krátká prezentace četby. Hodnocení a atestace se řídí pravidly UKC (viz Moodle), nebo starými pravidly programu kontrolované četby (DK/IB).

Komunitní rozvoj - volitelná práce

Kód předmětu: YMR08HRLI Garant: Štegmannová,I.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Volitelná práce prohlubuje praktické otázky řešené v rámci předmětu Ekonomické, právní a etické otázky řídící praxe a nabízí studentům možnost uchopit některé z vybraných témat v rámci uceleného projektu.

Konzultační seminář k důležitým knihám

Kód předmětu: YBQ045 Garant: Pincová,E.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Seminář uvede zájemce o doporučenou četbu do studia odborné literatury, vhodné pro kurz Úvod do humanitních věd a studia vzdělanosti - seminář. Podle seznamu knih, které vedoucí semináře garantuje, a podle zájmu posluchačů o dané tituly soustředíme pozornost na ty knihy, o něž bude největší zájem. Účastníci budou povinni zpracovat nejméně jednu knihu z uvedeného seznamu formou referátu a získají atestaci za získaných 30 bodů podle pravidel ÚKC (viz Moodle).

Proces transformace a deinstitucionalizace

Kód předmětu: YMR26VOLI Garant: Pfeiffer,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Kurz bude věnován propojení teoretických principů institucionálního přechodu ke komunitní péči s jejich prožitím na sobě a společným objevováním souvislostí. Intenzivní předání podstatných informací o zkušenostech s deinstitucionalizaci v ČR a v Evropě bude propojeno s mnoha cvičeními ve skupinách. Výstupem bude zvýšení senzitivity a získání zkušeností pro roli manažera řídícího podobné procesy změn v péči o zdravotní či sociální klienty, příp. i mladistvé a děti v jiných službách.

Sociální aspekty moderní éry

Kód předmětu: YBA292 Garant: Turková,M.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Analýza jednotlivých aspektů sociálních problémů moderní společnosti (rámcově v době od poloviny 19. do poloviny 20. století) s důrazem na území dnešní České republiky. Podloženo rozbory konkrétních dílčích problémů, aktivit, zákonů, vyhlášek, statistických a demografických dat v relaci se soudobou celospolečenskou reflexí těchto jevů i s reflexí jednotlivých aktérů.

Sociální nerovnosti

Kód předmětu: YBA293 Garant: Špaček,O.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Přednáška seznámí studenty se základy teoretických přístupů k výzkumu sociálních nerovností. Pozornost bude věnována klasickým východiskům chápání sociálních nerovností, stejně tak současným syntézám a perspektivám, s důrazem na příspěvek P. Bourdieu.

Tělo přirozené, deviantní, disciplinované: Vybraná témata antropologie těla

Kód předmětu: YBA264 Garant: Wolfová,A.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Je tělo biologickou daností, netečnou materiální základnou, prostředkem pro fungování jedince ve společnosti? Jsou některá těla normálnější než jiná? Jak vznikají imperativy ideálních těl, jak jsou upevňovány ve společnosti a jaký mají vliv na jednání jedince? Cílem tohoto kurzu je představit studentům různé přístupy ke studiu těla a uvažování o těle v rámci sociokulturní antropologie a procvičit kritické čtení a rozumění odborným textům. Kurz bude založený na povinné četbě a diskusi článků z oblasti sociální, kulturní antropologie a kvalitativní sociologie (v ČJ i AJ), jehož součástí budou i texty k tématu 9. Tělo a gender ze zkoušky „Společenské vědy v interdisciplinární perspektivě (SVIP)“. Jednotlivá setkání budou kombinovat přednáškovou a seminární formu. Po představení základních konceptů z povinné četby bude tak následovat diskuse, popř. založená na krátkých cvičení v hodině, v rámci které budou tyto koncepty aplikovány na konkrétní témata. Mezi tato témata patří: porod a lidská reprodukce; feminita, maskulinita a sexualita; nemoc; smrt; disciplinace těl sportem, stravou, či plastickou chirurgií. Studenti budou vedeni ke rozvoji schopnosti prezentace a komparace textů.

Úvod do demografie

Kód předmětu: YBAKA05ZI Garant: Turková,M.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Kurz podává základní orientaci v oboru demografie.

Úvod do humanitních věd a studia vzdělanosti - seminář pro prezenční studenty

Kód předmětu: YBQ046 Garant: Pincová,E.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Kurz bude vyhodnocovat zpětnou vazbu k přednášce Úvod do studia humanitních věd a vzdělanosti a bude kultivovat způsobilost posluchačů v rétorické formulaci otázek a odpovědí z příslušného oboru, za využití textů a základních učebnic ke kurzu. Seminář se vypisuje ve třech variantách, aby bylo možné věnovat pozornost rozsáhlému materiálu v připravené Čítance textů. Podle potřeby bude seminář doplňovat výklad přednášky, nebo precizovat porozumění obtížných pasáží předneseného výkladu. Literatura:SCHWANITZ, D. Vzdělanost jako živý dialog s minulostí. Praha, Prostor, 2011. ISBN 978-80-7260-256-8.BURROW, J.W. Krize rozumu: Evropské myšlení v letech 1848–1914. Praha, Centrum pro studium demokracie a kultury, 2003. ISBN 80-7325-025-X.HUSSERL, E. Krize evropských věd a transcendentální fenomenologie. Praha: Academia, 2000. ISBN 80-200-0561-7LUKACS, J. Na konci věku. Praha, Academia, 2009. ISBN 978-80-200-1781-9.Další studijní materiály: Elektronická Čítanka studijních textů ke kurzům (přednášce a seminářům) je uložena v Moodle.Video-nahrávky přednášek jsou k dispozici na FB.

Vyjednávání a řešení problémů

Kód předmětu: YMR07VOLI Garant: Tesařová,M.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Cílem semináře je prohloubení komunikačních a vyjednávacích dovedností, získání nových znalostí z teorie řešení konfliktů, možnosti sebereflexe a především praktického nácviku různých vyjednávacích technik včetně seznámení s mediací (vyjednávání s pomocí prostředníka).

Poslední změna: 19. květen 2004 16:46 
print
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám