Obecné informace

Informační rozcestník


Nabídka programů (nejčastěji využívaných)

Základní rozdělení programů:


 1. Jste-li vybráni, získáte místo na dané univerzitě i finanční příspěvek. Př.: studijní pobyty programu Erasmus+.

 2. Jste-li vybráni, máte zajištěno přijetí na danou univerzitu, ale nikoliv financování pobytu. Př.: meziuniverzitní dohody.

 3. Přijímající instituci si hledáte sami a sami si zajistíte přijetí a až poté žádáte o stipendium. Př.: mezinárodní smlouvy, AKTION, norské fondy a fondy EHP, Fulbright...


program

země

typ pobytu

pro koho?

administrativa

uzávěrky

Erasmus+

Evropa

studium / prac. stáž

Bc., Mgr., Ph.D.

FHS, OZV RUK

březen/duben + říjen

Meziuniverzitní dohody

svět

studium

Bc., Mgr., Ph.D.

FHS, OZV RUK

CEEPUS

střední a východní Evropa

studium / výzkum

Bc., Mgr., Ph.D.

FHS / DZS

červen + říjen / 30. 11.

Mezinárodní smlouvy

svět

různé

Bc., Mgr., Ph.D.

FHS, OZV RUK / DZS

nejčastěji na podzim

Norské fondy a fondy EHP

Island, Lichtenštejnsko, Norsko

studium / výzkum

Bc., Mgr., Ph.D.

DZS

Visegradský fond

Visegrádská 4, bývalá Jugoslávie, Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Gruzie, Moldavsko

studium

Mgr., Ph.D.

International Visegrad Fund

31. 1.

AKTION

Rakousko

příprava dipl./dis. práce

Mgr., Ph.D.

DZS

15. 3. + 31. 10.

DAAD

Německo

různé

Bc., Mgr., Ph.D.

DAAD

GFPS

Německo

studium / prac. stáž

Bc., Mgr.

GFPS

Česko-německý fond budoucnosti

Německo

příprava práce

Bc., Mgr., Ph.D.

Česko-německý fond budoucnosti

Fulbright

USA

studium / výzkum

Mgr., Ph.D.

Fulbrightova komiseNevybrali jste si? Vycestovat do zahraničí můžete také jako tzv. free-mover (pobyt si zajistíte individuálně).


Zahraniční oddělení dále zprostředkovává přímé stipendijní nabídky zahraničních institucí.


Možnosti studia v zahraničí: rozdělení podle programů a zemí (mimo EU)Norské fondy a fondy EHP

Nabídka: individuální mobilita studentů: stipendijní pobyty (3–10 měsíců) pro studenty (pouze prezenční formy) a krátkodobé výzkumné stáže pro doktorandy (2 týdny – 2 měsíce)

Země: Island, Norsko, Lichtenštejnsko (studenti si sami vyhledají instituci, o niž mají zájem)

Studijní program: Bc., Mgr., Ph.D.

Výběrové řízení: žádost elektronicky a zároveň v tištěné a podepsané verzi do DZS. Povinnou přílohou jsou Letter of Acceptance a Letter of Recommendation (potvrzuje taktéž zahraniční oddělení FHS).

Stipendium: max. výše grantu: 175 000 Kč + 25 000 Kč na cestovné.

Uzávěrka přihlášek: březen? (následující ak. rok)

Bližší informace: zde (aktivita mobilita studentů) a zde.


Visegradský fond

Země: Albánie, Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Černá hora, Gruzie, Kosovo, Maďarsko, Makedonie, Moldávie, Polsko, Slovensko, Srbsko, Ukrajina

Délka pobytu: 1–2 semestry

Studijní program: Mgr., Ph.D.

Požadované dokumenty k výběrovému řízení: akceptační dopis, kopie ověřeného překladu diplomu do angličtiny, doporučující dopis a plán studia/výzkumu

Stipendium: 2.300 € / semestr, přiděluje VF

Uzávěrka přihlášek: 31/01 (pro násl. ak. rok)

Bližší informace naleznete zde.


AKTION / ČR – Rakousko: spolupráce ve vědě a vzdělávání

Nabídka: studijní a výzkumné pobyty (1–5 měsíců) za účelem přípravy diplomové/disertační práce; letní jazykové školy v ČR (účast českých a rakouských studentů, 3 týdny, poplatek 3.000 Kč)

Země: Rakousko

Studijní program: Mgr., Ph.D. (do 35 let)

Výběrové řízení: výběr provádí odborná česko-rakouská komise (složená ze zástupců ministerstev školství a univerzit obou zemí); požadované dokumenty: žádost (online) + příslib přijetí rakouského vysokoškolského pedagoga, doporučení od 2 pedagogů české VŠ, přehled studijních výsledků, evidenční formulář; podmínka: dostatečná znalost NJ x AJ

Stipendium: 940 €/měsíc

Uzávěrka přihlášek: 15/3 (ZS následujícího ak. roku) a 31/10 (LS stejného ak. roku)

Bližší informace naleznete zde.


DAAD (Deutscher Akademischer Austausch Dienst)

Nabídka: výzkumná stipendia pro doktorandy a mladé vědce, letní kurzy, studijní pobyty...

Země: Německo

Studijní program: Bc., Mgr., Ph.D.

Stipendium: 750–1.000 € měsíčně

Uzávěrka: 15/11

Bližší informace naleznete zde.


Česko-německý fond budoucnosti

Nabídka: studijní pobyt, jehož výstupem bude práce na konkrétním projektu s českoněmeckou tematikou

Země: Německo

Studijní program: Bc., Mgr., Ph.D.

Výběrové řízení: ČNFB + zahr. univerzita; požadované dokumenty: vyplněný formulář, CV, nástin projektu, kopie maturitního vysvědčení, přehled o dosavadním průběhu studia, doporučující dopis jednoho pedagoga z FHS, potvrzení o přijetí (student si univerzitu hledá sám), osvědčení o znalosti jazyka + fakultativně: plánovaný rozvrh přednášek, seminářů, kurzů atd.

Stipendium: 10 x 650 € + 650 €

Uzávěrka přihlášek: 15/12 (pro následující ak. rok)

Bližší informace naleznete zde.


GFPS-CZ: Organizace pro studentskou a kulturní výměnu ve střední a východní Evropě

Země výjezdu: Německo

Studijní program: Bc., Mgr.

Stipendium: 580 € měsíčně

Uzávěrka: říjen + duben

Bližší informace naleznete zde.


Fulbright

Nabídka: magisterské nebo doktorské studium x krátkodobý, např. výzkumný pobyt (statut visiting research student)

Země: USA

Studijní program: Mgr., Ph.D.

Výběrové řízení: Fulbrightova komise (3 kolové); požadované dokumenty: kopie diplomu a vysvědčení spolu s oficiálním výpisem studijních výsledků, vyplněný formulář Report on Proficiency in English, podepsaný formulář Signature Form, CV, 3 doporučující dopisy, TOEFL, GRE General Test; visiting student: pozvání a souhlas americké strany

Stipendium: na 1 akademický rok (9 měsíců), pokrývá životní náklady, zdravotní pojištění a zpáteční letenku. U studentů kategorie degree stipendium hradí i školné do výše maximálně 15.000 USD.

Uzávěrka přihlášek: 01/09

Bližší informace naleznete zde.


Individuálně zajištěné studijní pobyty: tzv. free-mover

 • Jedná se o pobyty, které si student naplánuje a zařídí zcela individuálně. Nespadají pod výše uvedené programy

 • Náplň pobytu je třeba předem promyslet a zkonzultovat s vedoucím katedry / školitelem tak, aby se studiem na FHS souvisela, výjezd byl možný i bez nutného přerušení studia na FHS a získané kredity bylo možno v rámci studia na fHS uznat.

 • Možnosti financování: podrobněji zde.

 • Jak si pobyt zařídit individuálně? Podrobnosti naleznete také v informační brožuře, již připravila UK.


Přímé stipendijní nabídky

 • Fakulta ve většině případů figuruje pouze jako zprostředkovatel nabídky a výběrové řízení provádí přímo hostitelská univerzita / instituce.

 • Přehled aktuálních nabídek naleznete na nástěnce zahraničního oddělení v SIS nebo si jej můžete nechat zasílat e-mailem.

 • Pokud je student ve výběrovém řízení úspěšný, je třeba, aby informoval zahraniční oddělení! Jinak nelze zahraniční pobyt uznat jako součást studia na FHS.


Co je třeba naplánovat a zajistit, máte-li zájem o studijní pobyt v zahraničí?

 • Skloubit pobyt v zahraničí se studiem na FHS;

 • dostatek času na vyřízení potřebné administrativy;

 • všechny dokumenty požadované k přihlášce / výběrovému řízení; ověřit, zda splňujete podmínky programu (stupeň a forma studia, věk, národnost atp.);

 • dostatek financí;

 • ubytování, víza, pojištění, letenky/jízdenky, očkování...


* Studijní plán / uznání zahraničního studia jako součásti studia na FHS

Plánujete-li strávit během studia na FHS semestr či akademický rok v zahraničí, je třeba:


 • ohlídat si plnění studijních povinností na FHS (výjezd do zahraničí neodsouvá plnění studijních povinností: atestů/státnic atp.; ty je třeba splnit v řádných termínech) a zároveň zajistit, abyste po návratu měli dostatek kreditů pro postup do dalšího semestru (viz Pravidla pro organizaci studia na FHS UK a Studijní a zkušební řád UK);

 • předem doložit, že náplň pobytu (seznam předběžně vybraných předmětů) odpovídá náplni studia na FHS. V takovém případě lze započítat kredity, jež student v zahraničí získá, případně uznat ekvivalenty ze studijního plánu na FHS. Podrobněji viz Opatření děkana č. 15/2017. Ze zahraničí byste si měli přivézt alespoň 20 kreditů za semestr (lze snížit na 15, připravujete-li diplomovou práci, což písemně potvrdí vedoucí této práce).


Jak si zajistit uznání zahraničního studia?

Před odjezdem je třeba prokonzultovat s vedoucím katedry a se zahraničním oddělením FHS předběžný studijní plán (přehled kurzů) na hostitelské univerzitě a nechat si jej schválit. O změnách studijního plánu, k nimž ve většině případů dochází, je třeba pak zahraniční odd. / vedoucího katedry informovat a opět zajistit schválení. Po návratu je pak třeba na zahraniční oddělení FHS doložit seznam splněných kurzů a získaných kreditů (Transcript of Records). Zahraniční oddělení následně provede zápis kurzů a kreditů do SIS.

Nelze uznat předměty, jež nebyly předem řádně schváleny.


* Plánování studijního pobytu v zahraničí

Ve většině případů je třeba začít s přípravou přibližně rok před plánovaným výjezdem. Nějakou dobu trvá příprava dokumentů k přihlášce, jejíž uzávěrka bývá alespoň semestr před začátkem pobytu.

Zároveň je třeba, aby student splňoval požadavky daného programu, jež obvykle zahrnují:


 • dobré studijní výsledky a studijní průměr, řádné plnění studijních povinností;

 • dostatečné (a doložitelné) jazykové znalosti: studijní pobyty neznamenají studium jazyka, ale studium v tomto jazyce.


Výjezd se obvykle umožňuje nejdříve po úspěšném dokončení 1. ročníku bakalářského studia na FHS. V době výjezdu by také student neměl překročit standardní dobu studia o více než 1 rok (tj. během studia v zahraničí musí být student nejvýše ve 4. ročníku bakalářského/doktorského programu nebo ve 3. ročníku magisterského programu).


* Financování

Některé programy nabízejí vybraným studentům stipendium, jež plně pokryje výdaje spojené se zahraničním pobytem. Jestliže se účastníte programu, který nabízí stipendium, jež pobyt pokryje jen zčásti, nebo si pobyt zajišťujete zcela individuálně, je možné zažádat si o příspěvek u některého z těchto zdrojů.

V každém případě je třeba mít i dostatek vlastních finančních prostředků. Stipendia (i v kombinaci) představují příspěvek na zvýšené výdaje spojené s pobytem v zahraničí a jen výjimečně pokryjí všechny výdaje.


* Požadované dokumenty

Mezi nejčastěji požadované dokumenty patří: životopis, motivační dopis (studijní/výzkumný záměr), seznam předběžně vybraných kurzů, doporučení akademického pracovníka FHS (vedoucí diplomové práce / katedry, školitel...), přehled studijních výsledků (včetně studijního průměru), doklad o dostatečné znalosti jazyka a někdy také akceptační dopis / příslib přijetí ze zahraniční instituce.


Dokumenty je obvykle třeba dodat v češtině a v jazyce, ve kterém budete studovat (v případě méně obvyklých jazyků v angličtině).


Jak by měl vypadat studijní záměr / motivační dopis?


Akceptační dopis / příslib přijetí:

Obvykle je třeba jej zařídit ještě před podáním přihlášky pokud:

  a. 

si pobyt zajišťujete sami a u daného programu žádáte pouze o finanční příspěvek / stipendium (viz bod 3 zde),

  b. 

nebudete na zahraniční instituci navštěvovat kurzy, ale pracovat na své diplomové/disertační práci / provádět výzkum.


Jestliže není v rámci daného programu vyžadován akceptační dopis / příslib přijetí na konkrétním formuláři, mělo by se jednat o dopis na hlavičkovém papíře univerzity/instituce, s podpisem příslušné odpovědné osoby a razítkem. Obvykle stačí kvalitně (barevně) naskenovaný.


a) V těchto případech si sami hledáte instituci, na níž chcete působit. Je vhodné obrátit se na místní zahraniční oddělení e-mailem. V e-mailu se představte, uveďte, čím se zabýváte a proč chcete svůj studijní pobyt strávit právě na této instituci; v rámci jakého programu se hlásíte. Zeptejte se na podmínky, za jakých je daná instituce ochotna vás přijmout. Akceptační dopis by pak měl obsahovat potvrzení, že je daná instituce vás ochotna přijmout na studijní pobyt na dané fakultě/katedře v daných datech a případně v rámci uvedeného programu.


b) Příslib přijetí v tomto případě znamená, že na zahraniční instituci působí akademik, jenž může váš studijní pobyt zaštítit: zabývá se tématem vašeho výzkumu a je ochotný se vám během vašeho pobytu věnovat, a máte tak doloženo, že na dané instituci budete moci realizovat předpokládanou náplň studijního pobytu. Obsahovat by měl to, že jste s daným vyučujícím v kontaktu a že je ochotný s vámi konzultovat.


Poslední změna: 2. březen 2018 13:01 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám