Q20 Kultura a společnost

Q20 Kultura a společnost

Koordinátor programu:

doc. PhDr. Marek Skovajsa, Ph.D


Rada programu:

doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc.

prof. Miloš Havelka, CSc.

doc. PhDr. Zuzana Havrdová, CSc.

doc. Ing. Karel Müller, CSc.

PhDr. Tereza Pospíšilová, M.A., Ph.D.

prof. PhDr. Jan Sokol, CSc., Ph.D.

doc. Věra Sokolová, M.A., Ph.D.


Klíčoví řešitelé programu:

Ing. Inna Čábelková, Ph.D.

PhDr. Hana Havelková, Ph.D.

Mgr. Kateřina Kolářová, Ph.D.

Dr. Dana Moree

Ing. Libor Prudký, Ph.D.

Mgr. et Mgr. Ondřej Špaček


Asistentka programu:

Mgr. Petra Holanová

( )


Anotace programu

Program Progres „Kultura a společnost“ svými výzkumnými tématy a přístupy i personálním složením navazuje na program PRVOUK 19 „Interdisciplinární sociální vědy“, v němž jsou sdruženy týmy z FHS UK zabývající se mezioborovým zkoumáním klíčových témat vědění a kultura - občanská společnost a filantropie – gender – organizace péče o člověka. Tento program Progres je orientován převážnou měrou společenskovědně, avšak ve shodě s profilem FHS nahlíží zkoumanou problematiku také v kontextu věd humanitních.


     Tematické zaměření Progresu „Kultura a společnost“ je dáno vývojem určitých badatelských a studijních specializací na FHS v minulých 15 letech. Program tvoří následující mezioborově orientované výzkumné skupiny: tým pro interdisciplinární výzkum vědění a kultury zkoumá filosofické a sociologické základy interdisciplinárního a aplikovaného sociálněvědního poznání, dynamiku spolupráce mezi humanitními a sociálními vědami, problematiku sociologie vědění a kultury, kulturní a hodnotové proměny současných společností; tým pro interdisciplinární výzkum občanského sektoru a filantropie se zabývá občanskou společností, jejími organizačními formami včetně fenoménu tzv. sociální ekonomiky, dobrovolnictvím a dárcovstvím, vztahem občanského sektoru ke státu a trhu, formami občanské participace ad.; tým genderových studií zkoumá podoby a transformace genderové kultury v současné společnosti i v historické perspektivě, otázky sexuální normativity, vztah genderu a socioekonomických nerovností, genderu a globalizace, genderu a migrace jakož i další témata viděná prizmatem genderového přístupu; tým pro interdisciplinární výzkum kultury organizací služeb v sociálním a zdravotnickém sektoru se zaměřuje především na organizační kulturu pracovišť ve zdravotnických a sociálních zařízeních, vztahy mezi zdravotnickými a sociálními profesemi a organizacemi, interkulturní aspekty managementu a vzdělávání v managementu, transformaci sociálních služeb v ČR a související otázky.


     Spolu s interdisciplinaritou je určujícím rysem tohoto programu Progres snaha přinášet nejen čistě vědecké, ale také společensky relevantní výsledky. Práce významné části členů programu je motivována potřebou hledat praktická řešení konkrétních sociálních a organizačních problémů, kultivovat veřejnou diskusi a obohacovat politické debaty o expertní poznatky, které byly získány na půdě společenskovědního bádání. Aplikačně orientované aktivity výzkumníků se budou i nadále promítat do rozsáhlé spolupráce s veřejnou správou a organizacemi občanské společnosti.


     Tým Progresu KaS sleduje následující cíle: rozvíjet spolupráci a odbornou komunikaci uvnitř programu, prohlubovat mezinárodní kontakty s respektovanými zahraničními institucemi, dosahovat významných a původních výzkumných výsledků, zvyšovat počet velmi kvalitních publikačních výstupů, přispívat aplikovaným výzkumem ke společenské proměně. Na těchto cílech bude spolupracovat s dalšími tematicky spřízněnými programy Progres na FHS i na jiných fakultách UK.


Ke stažení - zápisy z jednání Rady Q20

Zápis_rada Q20_18.11.2019

Zápis_rada Q20_10.6.2019

Zápis_rada Q20_4. 3. 2019

Poslední změna: 3. prosinec 2019 21:57 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám