• Věda a výzkum
  • PROGRES
  • Q22 Antropologická bádání v rámci přírodních, humanitních a historických věd

Q22 Antropologická bádání v rámci přírodních, humanitních a historických věd

Q22 Antropologická bádání v rámci přírodních, humanitních a historických věd

Koordinátor: doc. PhDr. Jan Horský, Ph.D.


Asistentka: Mgr. Tereza Roubalová ( ).


Rada programu:

Mgr. Jakub Grygar, Ph.D.

PhDr. Marek Halbich, Ph.D.

doc. Dr. Phil. Pavel Himl

doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D.

doc. PhDr. Jan Horský, Ph.D.

prof. PhDr. Josef Kandert, CSc.

Mgr. Jitka Lindová, Ph.D.

doc. PhDr. Zdeněk R. Nešpor, Ph.D.

doc. PhDr. Blanka Soukupová, CSc.


Klíčoví řešitelé programu:

doc. ak. mal. Jaroslav Alt

prof. PhDr. Jan Bouzek, CSc.

prof. PhDr. RNDr. Helena Haškovcová, CSc.

prof. PhDr. Miroslav Hroch, DrSc.

doc. PhDr. Zuzana Jurková, Ph.D.

Mgr. Kateřina Klapilová, Ph.D.

PhDr. Mirjam Moravcová, DrSc.

prof. PhDr. Jiří Pešek, CSc.

prof. PhDr. Martin C. Putna, Dr.

prof. PaedDr. Miroslav Vaněk, Ph.D.


Anotace programu

Ve středu badatelského zájmu programu jsou způsoby lidského chování, jednání a kognice ve své kulturně, sociálně, generačně čí enviromentálně podmíněné variabilitě. V základě tohoto zájmu je předpoklad, že právě jen mnohost a variabilita těchto způsobů může vypovídat o povaze lidské existence. Výchozí při tom je (anglosaská) koncepce integrální, obecné antropologie coby oboru studujícího biologickou a sociální (socio-kulturní) stránku života lidí jakožto komplexních organismů, nadaných jazykem, myšlením a kulturou (nadaných schopností symbolické reprezentace). Toto východisko je rozšířeno některými principy (německé) filosofické a historické antropologie (pozornost vůči aktérskému prožitku smysluplnosti "světa", dílčích jednání atd..). V rámci takto pojaté integrální antropologie se uplatňují jak empirické, popř. i statistické metody (věd o životě, lékařských věd či demografie), tak interpretativní postupy (filosofické, kulturní či historické antropologie). Koncept (obecné) antropologie je v tomto programu základním metodologickým východiskem a interpretačním svorníkem při propojování jednotlivých zkoumaných tematických oblastí v rámci jednotlivých zúčastněných (parciálních) disciplín, z nichž některé jsou v úzkém slova smyslu antropologické (behaviorální, evoluční a kognitivní antropologie, socio-kulturní antropologie, historická antropologie, ekologická antropologie, etnologie a etnografie), ostatní jsou sice mimo toto užší pojetí antropologie, avšak s antropologií a tímto programem se prostupují tam a potud, kde a pokud ve svém rámci uplatňují antropologické přístupy (experimentální psychologie, etologie člověka, gerontologie, problematika disability, archeologie a historické vědy a paměťová studia). Významná tématická pole jsou kupříkladu: Identitotvorné procesy, migrace a integrace/marginalizace (etnických, náboženských atd.) skupin a subkultur; koevoluce genů a kultury a vztahu mezi vrozeným a získaným (např. se zaměřením na sexualitu či na antropologii smyslů - sensory anthropology): studium dlouhověkosti (longevity studies) a studium péče; poměr mezi obecným kulturním a civilizačním vývojem a různorodými parciálními procesy socio-kulturní změny/evoluce.


Ke stažení

Formulář žádosti o přidělení prostředků z RIV skupin

Formulář RIV skupiny


zápisy z jednání Rady Q20

Zápis_rada Q22_19. 3. 2019
Poslední změna: 15. červenec 2019 13:27 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám