Souteže

Vyhlášení soutěže o finanční podporu badatelských projektů v rámci programu PROGRES Q21 „Text a obraz ve fenomenologii a sémiotice“ na FHS UK v roce 2018

Koordinátor programu Progres Q21 doc. Karel Novotný vyhlásil 2. kolo soutěže Progres Q21 na financování vědeckých projektů v roce 2018


Termín uzávěrky soutěže: 7. 6. 2018 (včetně)

Žádosti do soutěže o finanční podporu realizace badatelských projektů v roce 2018 se budou podávat přes webovou aplikaci, kterou naleznete na adrese:

veda.is.cuni.cz


Webová aplikace bude otevřena od 1. 5. 2018.

Prosím vyplňujte formulář nejen česky, ale připojte vždy také anglický překlad.

Při výběru projektů pro financování, o kterém rozhodne na své schůzi Rada programu v polovině června 2018, je stejně jako v minulých letech relevantním kritériem kvalita projektů vzhledem k vědním oblastem programu, a jejich přínos pro vědecký výkon FHS podle platných pravidel Metodiky hodnocení výsledků ve vědě a výzkumu - v té souvislosti jsou projekty posuzovány v rámci několika kategorií podle stupně priority.


Žádosti proto podávejte jednotlivě na každý dílčí projekt či záměr zvlášť podle následujících rubrik:

A. publikace, které vyjdou v daném roce a získají ohodnocení v RIVu (popř. umělecké výstupy, které získají ohodnocení v RUVu).

B. publikace, které vyjdou později a získají ohodnocení v RIVu (popř. umělecké výstupy, které získají ohodnocení v RUVu).

C. aktivní účast na konferencích, badatelské pobyty, pobyty hostujících vědců, organizace konference apod. Upřesnit, zda na tyto pobyty navazují konkrétní publikace (typicky konferenční příspěvky, apod.), které získají ohodnocení v RIVu.

D. publikace, které nezískají ohodnocení v RIVu (překlady, edice, učebnice)

E. technická a materiální podpora.


Každá žádost typu A, B, D musí obsahovat co nejkonkrétnější údaje o plánované publikaci, v případě monografie to znamená k žádosti dodat tyto přílohy: 1) kalkulaci nákladů na její vydání od nakladatele, včetně DPH (všechny faktury ze zahraničí: fakturovaná částka + DPH, konzultujte s ekonomickým oddělením FHS) a odhadu výtěžku z prodeje publikace, 2) nakladatelskou smlouvu a 3) lektorské či recenzní posudky pro nakladatelství, které má autor publikace právo si od nakladatelství vyžádat. Pokud nemáte tyto posudky, přiložte k žádosti pdf-soubor s Vaší monografií nebo článkem. V případě podpory článků do periodik by měl žadatel nadto doložit, že jsou hodnocena v RIVu (tj. že jsou na seznamu databází periodik ERIH, SCOPUS, nebo v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice). Podobně náklady typu C a E musí být v žádosti podrobně specifikovány, příp. doloženy (ceny letenek, ubytování, výše konferenčního poplatku), jinak budou zamítnuty.


V případě nejasností se včas obraťte na Mgr. Petru Holanovou (petra.holanova@fhs.cuni.cz) na OVV. Před podáním žádosti kategorie E je třeba ověřit s tajemníkem fakulty, že požadovaný materiál nemůže být pořízen z jiných prostředků fakulty.


Podmínkou schválení žádosti je čerpání požadovaných prostředků do 30. listopadu 2018 kvůli účetní uzávěrce. Čerpání stipendií a DPP je třeba v plné výši ukončit a vyúčtovat do 11. 11. 2018. O přidělení či nepřidělení podpory budou žadatelé informováni Petrou Holanovou e-mailem.
Poslední změna: 26. duben 2018 11:26 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám