Soutěže

Vyhlášení 2. kola soutěže programu Progres Q20

Koordinátor a rada programu Q20 „Kultura a společnost“ vyhlašují první kolo soutěže o provozní prostředky na vědeckou činnost v roce 2018.


Soutěž je určena pro akademické pracovníky FHS UK (zaměstnance a studující Ph.D. nebo Mgr. programů), jejichž výzkumné aktivity spadají do odborné oblasti vymezené anotací a přihláškou projektu Q20 (viz http://fhs.cuni.cz/FHS-1626.html). Program se řídí obecnými pravidly programů PROGRES na UK (http://www.cuni.cz/UK-7368.html).


V soutěži o provozní prostředky je možné žádat o následující náklady:

- náklady na služby (tisk a výroba publikací, překlady, korektury, přepisy, sběr dat, analytické práce a další). Platby služeb přednostně fakturou.

- cestovné pro účastníky programu i pro zvané odborníky (podle dostatečně přesné kalkulace);

- stipendia na výzkum nebo účelová stipendia pro doktorské a magisterské studující za vědeckou činnost v programu (Ph.D. studující mohou podat žádost za sebe);

- nákup odborné literatury a předplatné časopisů;

- členství v odborných organizacích a konferenční poplatky (pouze takové, které lze zaúčtovat za daný kalendářní rok);

- nákup technického vybavení (výpočetní a jiná technika nezbytná pro výzkum, software).


Do soutěžních projektů lze v odůvodněných případech zahrnout ostatní osobní náklady (DPP). Tyto náklady budou posouzeny samostatně s ohledem na možnosti programu. Mzdy nejsou předmětem soutěže.


Každou žádost je třeba zařadit do jedné z následujících kategorií:

A. Publikace (vydané v běžícím roce)

B. Terénní, archivní, knihovní výzkum apod. a publikace vydané v následujícím roce

C. Aktivní účast na konferencích, badatelské pobyty včetně pobytů hostujících vědců

D. Pořádání konferencí a workshopů

E. Jiné, např. technická a materiální podpora.


U žádostí typu A, B, C, D je třeba specifikovat, jaký typ publikace bude výstupem projektu a kdy vyjde.


Odlišné aktivity by měly být předmětem vždy samostatné žádosti (prosíme neslučovat žádosti do jednoho formuláře).


Kritéria hodnocení:

Rada programu PROGRES Q20 se při posuzování žádostí bude řídit zejména následujícími kritérii:

- vědecko-výzkumná povaha projektu a jeho výsledků;

- soulad s obsahovým vymezením a cíli programu PROGRES Q20;

- realistická a dostatečně podrobná kalkulace nákladů, jejich oprávněnost;

- kvalita, počet a rok uplatnění publikačních výstupů;

- u účasti na konferencích: aktivní vystoupení s příspěvkem, který bude publikován v podobě vykazatelné v RIV (příspěvek v běžném sborníku z konference mimo světové databáze není hodnocen);

- u pořádaných seminářů, konferencí atd. a zvaných přednášek: (mezi)národní povaha události, promítnutí do další vědecké spolupráce, publikační výstupy.


Následující „žebříček“ ukazuje pořadí některých základních typů projektů podle jejich priority. Oceňuje se také provádění vlastního výzkumu, který je předpokladem kvalitních publikací. Každý konkrétní projekt se však bude posuzovat individuálně.


1. projekt publikace v letošním roce (A)

2. projekt publikace v následujícím roce (B)

3. sběr a analýza dat / jiný typ výzkumu jako součást projektu, který počítá se závažnými publikačními výstupy nejpozději v následujícím roce (B)

4. konferenční příspěvky, které povedou v krátkém nebo střednědobém výhledu k publikaci (C)

5. cesty, pořádané akce atd., které vedou k navázání významné mezinárodní spolupráce (C, D)

6. cesty, pořádané akce atd., které vedou k navázání významné národní spolupráce (C, D)

7. nákup techniky a literatury (E)

8. projekty nepatřící do žádné z výše uvedených skupin, které přesto přispívají k rozvoji vědeckého života v programu PROGRES Q20 - lze financovat pouze při dostatku prostředků (E).


Důležitá upřesnění:

U plánovaných publikačních výstupů je třeba uvést název, jazyk, typ výsledku (podle RIV), přibližný rozsah (počet stran), zemi vydání, název nakladatele nebo časopisu a očekávaný rok vydání.


Nákupy technického vybavení, materiálu a literatury nesmí vytvářet duplicity s nákupy fakulty nebo knihovny Jinonice.


Čerpání stipendií a DPP je třeba v plné výši ukončit a vyúčtovat do 12. 11. 2018. Čerpání všech ostatních přidělených prostředků je třeba ukončit a vyúčtovat do 30. 11. 2018. Příjemci (kromě kategorie E) jsou povinni zaslat emailem asistentce programu (kontakt viz webová stránka Q20: https://fhs.cuni.cz/FHS-1626.html) do 10. 1. 2019 stručnou zprávu o průběhu plnění a dosažených výsledcích.


Žádosti do prvního kola soutěže se podávají od 22. 5. 2018 do 11. 6. 2018 (do 13:00) přes webovou aplikaci, kterou naleznete na stránce veda.is.cuni.cz


V případě jakýchkoli nejasností či dotazů kontaktujte Petru Holanovou na Oddělení vědy a výzkumu FHS UK.


Poslední změna: 18. květen 2018 14:09 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám