Přehled aktuálně řešených projektů

Aktuálně řešené grantové projekty na FHS UK v roce 2018

Ministerstvo kultury ČR - NAKI II

 • doc. PhDr. Jan Štemberk, Ph.D. České století motorismu, NAKI II: DG18P02OVV051, 2018-2022, spolupříjemci: Národní technické muzeum (řešitel: Mgr. Arnošt Nezmeška), Tehcnické muzeum v Brně (řešitelka Mgr. Sylvie Zouhrová Dyková).

Technologická agentura České republiky (TA ČR) - ÉTA

 • doc. Zuzana Jurková, Ph.D., Můžeme hrát spolu. Využitı́ sociálně-homogenizačnı́ho potenciálu kolektivnı́ch hudebnı́ch performancı́, program ÉTA: č. TL01000329, 2018-2020.

Grantová agentura ČR (GA ČR) - Standardní projekty

 • Mgr. Alena Marková, Ph.D., Neobělorusizační procesy v postsovětském Bělorusku období státní nezávislosti (1990-1995), č. 18-18108S, 2018-2020.

 • doc. Mgr. Jakub Češka, Ph.D., Vývoj poetiky Milana Kundery od básnických počátků k Oslavě bezvýznamnosti, č. 18-11753S, 2018-2020.

 • Mgr. Kateřina Klapilová, Ph.D.: Studium sexuálních variací: popis populační prevalence, fyziologických a neurálních korelátů při experimentální expozici cíleným videostimulům, č. GA16-18891S, 2016 - 2018, hlavní řešitel prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D., NÚDZ.

 • doc. Mgr. Lucie Doležalová, M. A., Ph.D., “Tvůrčí opisování”: Sborníky Oldřicha Kříže z Telče (†1504), č. 17-06326S, 2017-2019.

 • Dagmar Lorenz-Meyer, Ph.D., Technoekologie solární energie: propojování praxe, materialit a etiky, č. 17-14893S, 2017-2019.

 • prof. PhDr. Jiří Pešek, CSc., Praha 1918 až 1992 jako hlavní město Československa ve srovnání s Vídní a Varšavou: paralelity a rozdíly historického vývoje, č. 17-22351S, 2017-2019.

 • Mgr. Kateřina Kolářová, Ph.D., (Post)Socialistická modernita a proměny sociálních a kulturních politik “postižení”, č. 17-12454J, 2017-2019.

 • doc. PhDr. Jan Horský, Ph.D., Mgr. Markéta Pražáková Seligová, Ph.D., Testování "hypotézy babiček": Trangenerační efekt na reprodukci na základě matričních dat v Čechách v 17.-19. století, č. 17-11983S, 2017-2019 (příjemcem projektu je Přírodovědecká fakulta UK, řešitelka doc. PhDr., Alice Velková, Ph.D.).

Ministerstvo zdravotnictví ČR - Agentura pro zdravotnický výzkum (AZV)

 • doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D.: Case management jako komplexní intervence u pacientů s demencí, její vliv na užití zdrojů a kvalitu života pacientů a pečujících, č. NV15-32942A, 2015 - 2018.

 • doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D.: Dlouhodobá péče pro pacienty s demencí, analýza současné situace u nás a v Evropě, možnosti transformace institucionální péče s ohledem na zlepšení kvality života, kvalitu péče a využití zdrojů, č. NV18-09-00587, 2018 - 2021.


Ukončené projekty

Grantová agentura ČR (GA ČR) - ukončené projekty 2012-2017

 • doc. Mgr. Bartoš Hynek, Ph.D.: Aristotelovo pojetí vegetativního života, 2013 - 2017, P401-13-00800S (VS 201188)

 • doc. Mgr. Jakub Češka, Ph.D.: Bohumil Hrabal - autor v množném čísle, 2015-2017 GA15-07592S (VS 201448)

 • doc. PhDr. Jiří Šubrt, CSc.: Homo Sociologicus Revisited 2015-2017, GA15-14478S (VS 201447)

 • prof. PhDr. Václav Matoušek, CSc.: Proměněná země: interdisciplinární výzkum vlivu třicetileté války, 2015 - 2017 GA15-03380S (VS 201449)

 • prof. Mgr. Martin C. Putna, Dr.: Česká katolická literatura v kontextech 1945-1989, 2015 - 2017 GA15-23787S (VS 201446)

 • doc. Dr. phil. Hans Rainer Sepp: Život a prostředí. Fenomenologické vztahy mezi subjektivitou a přirozeným světem, 2015 - 2017 GA15-10832S (VS 400100), hlavní řešitel doc. Mgr. Karel Novotný, Ph.D, FLÚ

 • doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D.: Česko-rakouský projekt - výzkum dlouhodobé péče, 2016-2017 GF16-34873L (VS 201584)

 • Mgr. Nicolas Maslowski, DEA, Ph.D.: Vládnoucí a ovládaní v Československu a Polsku (1945-1968): Praktické a metodologické výzvy v historicizaci komplexního vztahu 2016 - 2018 GA16-26104S (VS 400300), hlavní řešitelka Muriel Blaive, Ph.D., ÚSTR

 • Mgr. Tomáš Vítek, Dr.: Věštení v antickém Řecku, 2013 - 2016, P401-13-06134S (VS 201189)

 • doc. PhDr. Blanka Soukupová: Mýty a "realita" středoevropských metropolí při utváření národních a nadnárodních identit. Příklad Prahy, Bratislavy, Varšavy, Krakova a Vídně, 2012 - 2016, P410/12/2390 (VS 201128)

 • Mgr. Luděk Brož, Ph.D.: Příspěvek k symetrické metodologii v sociální antropologii – archeologie a kosmický prumysl v sibirské vesnici, 2013 - 2015, P410-13-06860P (VS 201185)

 • Mgr. Karel Černý, Ph.D.: Strukturální příčiny arabských revolucí a nástupu politického islámu, 2013 - 2015, P404-13-35717P (VS 201187)

 • doc. Dr. phil. Pavel Himl: Identifikací a policejní kontrolou k občanskému statusu? Čechy 1770-1820 2013 - 2015, P410-13-31322S (VS 201193)

 • doc. PhDr. Marek Skovajsa, PhD.: Od Rockefellera k Sorosovi: vliv amerických nadací na agendu ceské sociologie, 2013 - 2015, P404-13-15802S (VS 201190)

 • D.E.A. Nicolas Maslowski, Ph.D.: Vejít do kolektivní pameti: sociální konstrukce uznání v ceských a slovenských národních prozopografických publikacích, 2013 - 2015, P404-13-29861P (VS 201186)

 • Mgr. Kateřina Kolářová, Ph.D.: Biologické občanství: formy guvernancea resistence vůči biomedicínskému vědění v kontextu České republiky, 2013 - 2015, P404-13-18411S (VS 201191)

 • doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc.: Filosofická zkoumání lidské smrtelnosti a počátečnosti, 2012 - 2014, P401/12/1354

 • PhDr. Marek Halbich, Ph.D.: Ekologická změna na Madagaskaru: Betsimisarakové v globalizovaném světě, 2012 - 2014, P410/12/P860

 • MSc. Kateřina Klapilová, Ph.D.: Výběr partnera pod vlivem hormonální antikoncepce a jeho dopad na vývoj kvality vztahu a stabilitu partnerských dvojic, 2012 - 2014, P407/12/P819

 • Mgr. Gabriela Seidlová Málková, Ph.D.: Trénink fonematického povedomí a znalosti písmen- jejich vývojová souvislost a vliv na rozvoj pocátecní gramotnosti, 2013 -2014, P410-13-31322S (VS 201193)

 • doc. Hans Rainer Sepp, Dr. (spoluřešitel): Filosofické výzkumy tělesnosti: transdisciplinární perspektivy, 2010 - 2014, P401/10/1164 (VS 203 100). Projekt řešený ve spolupráci s Filosofickým ústavem AV ČR (řešitel Karel Novotný, M.A., Ph.D.).

 • prof. Miloš Havelka, CSc.: Náboženské kultury v Evropě XIX. a XX. století, 2010 - 2012, P405/10/J060 (VS 201 859)

  Bilaterální projekt ve spolupráci s Deutsche Fosrschungsgemainschaft (řešitel: Martin Schulze-Wessel, Maxmilian Universität)

 • doc. Mgr. Jan Havlíček, Ph.D.: Vývoj čichu u dětí a změny čichových schopností a preferencí vůní s nástupem puberty, 2010 - 2012, P407/10/1303 (VS 201 789).

 • PhDr. Mirjam Moravcová, DrSc.: Sociální diversita národnostních menšin a cizineckých komunit v ČR: sociální status jako činitel transmise a změny výchozí kultury, 2010 - 2012, P405/10/1524 (VS 201 781)

 • Mgr. Věra Pivoňková, Ph.D.: Sociální stereotypy v percepci lidské tváře ve vztahu k celkovému sebepojetí hodnoceného jedince, 2010 - 2012, P407/10/P322 (VS 201 782)

 • doc. PhDr. Marek Skovajsa, PhD.: Rehabilitace kultury v teorii jednání: nové řešení problému vztahu kultury, struktury a aktérství, 2010 - 2012, P404/10/2202 (VS 201 783)

 • Mgr. Jitka Lindová, Ph.D. (spoluřešitelka): Kódování a dekódování emocí v hlasech mláďat dvou druhů savců, 2010 - 2013, P505/10/1411 (VS 203 200). Projekt řešený ve spolupráci s Výzkumným ústavem živočišné výroby (řešitel doc.RNDr. Marek Špinka, CSc.)

 • doc. Mgr. Hynek Bartoš, Ph.D.: Corpus Hippocraticum ve světle současných věd o člověku, 2009 - 2012, 401/09/0767 (VS 201 659).

Ministerstvo zdravotnictví ČR - IGA - ukončené projekty 2010-2015

 • doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D.: Dlouhodobá péče o seniory: problematika kvality péče v institucích, kultury organizace a podpory důstojnosti starých křehkých pacientů 2010 -2015 (NT11325)

 • doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D.: (spoluřešitel Ing. Zoltán Szabó, Ph.D,ČVUT FBMI): Vytvoření systému a software pro strukturované funkční hodnocení pro účely dlouhodobé péče, pro získávání a zpracovávání dat o dlouhodobé péči, její kvalitě a potřebě 2012-2015 (NT13705 )

 • doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D. (hlavní řešitel MUDr. Markéta Vaňková, Endokrynologický ústav AVČR): Studium společných patogenetických faktorů Alzheimerovy choroby a diabetes mellitus 2. typu 2012-2015 (NT13543-4 )

Technologická agentura České republiky (TA ČR - ukočené projekty

 • doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc.: RECESERA – reporting a monitoring CSR (hlavní řešitel: doc. Ing. Tomáš Šubrt, Ph.D ČZU), 2015-2017

 • PhDr. Ivan Rynda: Rozvoj dlouhodobého sociálněekologického monitoringu v České republice (TD 010026)

Poslední změna: 28. květen 2018 12:07 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám