Výběr kurzů – filosofie

Vyučované předměty

filosofie

Přehled předmětů vyučovaných v zimním semestru akademického roku 2018/2019


Architektura jako filosofické téma

Kód předmětu: YBF123 Garant: Pětová,M. + Tourek,J.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: architektura, teorie umění
Rozvrh: st 12:30 - 13:50, místnost Y6004 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Jak je zřejmé z názvu, kurz se bude pohybovat na pomezí filosofie a architektury, resp. teorie architektury. Budeme přitom respektovat svébytnost obou disciplin a sami se chceme (jak opět napovídá název) držet spíše na poli filosofie, přičemž jakýmsi "zázemím" nám bude zejména pojetí člověka a světa u pozdního Heideggera. Sledujeme-li dějiny architektury, můžeme konstatovat, že člověk zůstává stále jejím "měřítkem", ačkoli ne vždy ve smyslu rozměrů. Architektura je svým způsobem výpovědí o tom, jak člověk rozumí světu a sobě samému uprostřed něj. Pod tímto zorným úhlem také chceme architekturu, resp. teorii architektury sledovat.

Co znamená myslet - seminář k Heideggerovým pozdním přednáškám „Was heisst Denken?“

Kód předmětu: YBF203 Garant: Pětová,M. + Benyovszky,L.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: antika, náboženství
Rozvrh: út 14:00 - 15:20, místnost Y6004 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
V semináři budeme postupně číst, vykládat a komentovat stejnojmenný Heideggerův přednáškový cyklus ze zimního semestru 1951/52 s cílem pochopit specifika Heideggerovou pozdní filosofií koncipovaného myšlení (Denken), tzn. toho způsobu filosofické tematizace, který již není zatížen metafysickými předpoklady. Opírat se budeme o doposud nevydaný český překlad Ivana Chvatíka a Petra Fischera a o německý originál.

Copernican Revolutions of the Visible Time: The Intersections of Astronomy, Geology and Art from 17th to 19th Century

Kód předmětu: YBF215 Garant: Váša,O.
Semestr: zimní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 2 Klíčová slova: -
Rozvrh: nepravidelná výuka viz SIS
The course will focus on the key changes in the imagination of the cosmos in the European culture of the 17th to 19th century, ignited by the Copernican heliocentric system and Galileo‘s subsequent discovery of Jupiter‘s moons, followed by Kepler's soulful physics and Newton‘s expulsion of God and crowned by Hutton's positive proof of the Earth's „deep time“ that „infected“ and „disintegrated“ the classical universe. This double revolution challenged not only human imagination, but man‘s self-esteem as well, questioning his very place among the newly invented cosmic wastelands. The course will thus not only present an overview of this remarkable change, but will pose and answer two mutually interconnected questions: what is the role of art and imagination in articulating the modern universe, up to this day (from NASA/ESA projects to SpaceX)? And is it possible to forget about the „heavens above“?

Četba a interpretace významných textů západní tradice – Homér

Kód předmětu: YBF388 Garant: Kružík,J. + Novotný,J. + Holeček,T.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: antika, náboženství
Rozvrh: út 14:00 - 15:20, místnost Y2083 (Jinonice - budova A, U Kříže 8, Praha 5)
Cílem cyklu seminářů je představit a následně přivést studenty bakalářského studia k poučené četbě základních textů západní duchovní tradice (jako jsou Starý a Nový zákon, Epos o Gilgamešovi, Homérovy eposy, Hésiodova Theogonie, ale též i Dantova Božská komedie či dílo Miltonovo, Goetheho a dalších), jejichž adekvátní znalost je začasté podmínkou sine qua non pro porozumění primárně filosofických textům ale též i pro celkovou kulturní orientaci humanitního vzdělance. Metoda kursu je primárně hermeneutická, kdy umění intepretace odemyká duchovní a mentální svět, který je nám v jistém ohledu blízký, jelikož z něho náš svět vychází, ovšem který je zároveň dějinně, nábožensky i kulturně cizí, vzdálený, a v mnoha ohledech principiálně odlišný; současné podržení obého pak umožňuje zahlédnout nesamozřejmost a nedefinitivnost světa našeho, a lépe porozumět údělu člověka Západu, to jest svému vlastnímu údělu.

Četba Platónových dialogů Faidón a Faidros

Kód předmětu: YBF233 Garant: Kružíková,J.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: antika
Rozvrh: st 9:30 - 10:50, místnost Y5022 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Obsahem kurzu bude četba a interpretace klíčových pasáží z dialogu Faidón a Faidros, výklad ústředních pojmů a myšlenek, příp. srovnání uvedených dialogů. Kurz je vhodný též jako příprava k Úvodu do filosofie či k souborné zkoušce Filosofická antropologie.

Evangelium podle Jana - četba a komentář

Kód předmětu: YBF210 Garant: Kružík,J.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: antika, náboženství
Rozvrh: po 14:00 - 15:20, místnost Y6022 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Na semináři bude přečtena a okomentována první část Janova evangelia Jn 1,1 – 12:50. Vyložen bude jednak Prolog (nejčastěji interpretovaná a zřejmě též „nejfilosofičtější“ část Nového zákona, a dále tzv. Kniha znamení, jejíž osnovu tvoří sedm známých zázraků (proměnění vody na víno (Jn 2); uzdravení syna královského služebníka (Jn 4); uzdravení ochrnutého (Jn 5); nasycení pěti tisíc (Jn 6); chůze po vodě (Jn 6); uzdravení slepého od narození (Jn 9); vzkříšení Lazara (Jn 11)), přestavených jako SÉMEIA, tj. znamení Ježíšovy moci a poslání. Výklad se pokusí ozřejmit specifický styl Janova myšlení založeného v symbolech a protikladech (světlo skrz tmu, radost skrze bolest, život skrze smrt apod.) Metoda výkladu bude filosofická, důraz bude položen na historický, literární, náboženský a kulturní kontext daného spisu. V semináři bude – vzhledem k rozsahu textu – užíván dvojí způsob výkladu: některé pasáže (Prolog, rozmluva s Nikodémem, nasycení pěti tisíců a řeč o chlebu z nebe) budou probrány velmi podrobně v podstatě metodou line-by-line komentáře, k jiným pasážím (zejména 7. a 8. kapitola) bude poskytnut spíše narativní komentář, tj. výklad se soustředí na větší celky a text bude celkově spíše pouze shrnut. Cílem semináře je poskytnout praktickou znalost Janova evangelia a dále představit možnosti a limity, které skýtá primárně filosofické čtení biblických či náboženských textů vůbec.

Filosofické problémy ekonomie

Kód předmětu: YBA382 Garant: Špecián,P.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: pá 12:30 - 13:50, místnost Y6021 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
V souvislosti s Velkou recesí roku 2008 získaly na síle hlasy kritizující přístup moderní ekonomie jako dogmatický, odtržený od reality a zakládající se na skrytých hodnotových soudech. Jsou tato obvinění oprávněná? Na tuto otázku se pokusíme najít odpovědi v kurzu Filosofické problémy ekonomie, který se zaměří na důkladné ohledání toho, jaký přístup ke zkoumání společenské reality moderní ekonomie používá, jaká jsou jeho potenciálně problematická východiska a jaké alternativy k němu lze případně nalézt. Pohybovat se budeme především v rámci vymezeném pojmovými nástroji filosofie vědy, ale zavítáme také na půdu etiky. Základem kurzu je četba textů k jednotlivým tématům a jejich diskuse na semináři. Smyslem seminárních diskusí je kritické porozumění tomu, jak fungují moderní společenské vědy a s jakými problémy se potýkají při snaze o nalezení objektivního poznání společenské reality.

Filosofické texty a zkušenost Gestaltu I.

Kód předmětu: YBF3003ZI Garant: Murgaš,J.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: -
Rozvrh: po 9:30 - 10:50, místnost Y1035 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Kurz je určen k procvičení práce s texty, k rozvíjení osobnosti i kolektivu studentů a kpřípravě na zkoušku z Filosofické antropologie. Prostřednictvím postupů odvozených z gestalt terapiepodporuje pochopení a uvědomění si obsahů textů a filosofických myšlenek vevlastním prožitku účastníka. Usiluje o spojení abstraktního myšlení s konkrétnízkušeností vnitřní i tělesnou. Důrazem na uvědomění spojuje oblasti filosofie apsychologie, popř. další, a věnuje se tak opomíjenému a přitom snadnejpodstatnějšímu předpokladu filosofického myšlení. Texty jsou věnovány otázkámsvobody, tvorby, rozhovoru a vztahu Já-Ty.

Hérakleitos: četba zlomků

Kód předmětu: YBF147 Garant: Vítek,T.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: antika
Rozvrh: po 12:30 - 13:50, místnost Y6004 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Četba a rozbor výroků asi nejznámějšího starořeckého filosofa před Platónem.

Interpretace literárního díla

Kód předmětu: YBF326 Garant: Češka,J.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: literatura
Rozvrh: út 14:00 - 15:20, místnost Y5022 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Seminář bude věnován interpretaci dvou nejvýznamnější českých spisovatelů druhé poloviny 20. století Milanu Kunderovi a Bohumilu Hrabalovi. Důraz bude kladen na analýzu konkrétních literárních textů (povídek, novel, básní a románů) s ohledem na jejich narativní a tematickou výstavbu.

Introduction to Logic

Kód předmětu: YBF295 Garant: Holeček,T.
Semestr: zimní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 4 Klíčová slova: -
Rozvrh: čt 12:30 - 13:50, místnost YAKVA (Jinonice)
The course focuses on the idea of analysis (as “disentanglement” or “resolving complex expressions into simpler or more basic ones”): an analysis of arguments, thoughts, ideas, proofs, Etc. What does it mean to analyze? How do we do it? Do we learn an art of analysis by a theory or by a practice?The idea of analysis comes from Aristotle. The modern mathematical analysis has its roots founded in the early modern thinking of René Descartes and in his method.Besides, this course introduces the main ideas and skills of modern symbolic logic and foundations of mathematics (the ideas of proposition, variable, propositional function, first order language, and the skills of proving propositions) as they are inscribed in Principia Mathematica by Bertrand Russell and Alfred N. Whitehead.All the necessary texts, notes and exam materials will be provided to students.

Introduction to the language(s) of art

Kód předmětu: YBF377 Garant: Váša,O.
Semestr: zimní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: po 12:30 - 13:50, místnost Y6022 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
The course will present 13 diverse, yet interconnected case studies of the key artworks or artistic strategies from the 14th to 21th century, showing not only how contemporary art unconsciously took over some old renaissance and baroque traumas (mimetic alienation, concept vs. revelation, the problem of unfinished artwork etc.) but how the language(s) of art continually tried to deal with the ever-changing world, posing again and again the very same question: what is the actual jurisdiction of art? What aspects of the world can be reflected and what has to be left untouched? What can be disclosed, unfolded, announced, REVEALED? The course will meet two goals at the same time: it will offer a philosophically enriched history of modern art in a nutshell, for those who would like to deepen their awareness of art. The course will thus explicate the key characteristics and concepts of some of the most important art movements (what is mannerism and why it always haunted its protagonists? what motivated impressionism and why even Monet saw it as a failure? why abstraction never worked for it's inventors? etc.). Yet the course will also use the case studies to develop the notion of the "jurisdiction" of art and to outline the specific principles of the "readibility" ("Lesbarkeit") of art: not only how, but why to "read" art in general and last but not least: when it is necessary to "close the book".

Je křestanství morálním náboženstvím?

Kód předmětu: YBQ112 Garant: Pincová,E. + Pinc,Z.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: náboženství
Rozvrh: po 14:00 - 15:20, místnost Y5023 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Je křesťanství morálním náboženství? Ve stopách knih Fustel de Coulanges: Antická obec; M. Stern, H. Pölmann: Desatero v životě židů a křesťanů; Bernhard Casper: Míra lidství; R. Brague: O bohu u křesťanů a o jednom nebo dvěma dalších; ad. sledujeme otázku, kterou položil Platon, když nahradil náboženství založené na mýtu morálním náboženstvím. V kurzu se najde prostor i pro prezentaci vlastní četby studentů.Je celkem rozšířená představa, že v dnešní době se normální člověk charakterizuje postojem ateisty, zatímco teisté jsou jakýmsi reliktem minulosti. V tomto kurzu chceme ukázat, že ve 20. a 21. století se některá devocionální náboženství vyvinula více či méně v náboženství morální. Začátek tohoto procesu je explicitně obsažen v Platonově Ústavě, která je textem o uspořádání spravedlivé lidské společnosti, která ale v čisté podobě nemůže existovat = utopie. Je tedy návod, jak nahradit náboženství založené na mýtu náboženstvím morálním.Ateismus je krajní postoj, který by také mohl založit morální náboženství. Jak by to muselo vypadat, je explicitně doloženo ve Spinozově etice, vybudované po geometrickém způsobu. Do důsledku vzato je to taky utopie. Spinozův ateismus je panteismus a vede k popření života.Kromě ateismu se lze setkat s velmi primitivní formou náboženství, kterou pro účely tohoto kurzu nazvěme konzumerismus = nauka jak si užít života. Je to přístup, kdy život je pro ně jenom ten „můj život“, jen ten může mít smysl, žádný smysl mimo můj život přece není. Důsledná pozice konzumerismu je tedy egodeismus – zbožnění sebe sama.Stoupenci morálního náboženství trvají na smyslu, jako na něčem, co nemůže být moje, ale na čem pouze mohu mít podíl. V morálním náboženství je výchozí myšlenka, že život dar (Dar darů). Chceme tedy ukázat, že ačkoliv si dnes většina lidí myslí, že jsou ateisty, ve skutečnosti je možností více. Chceme se pokusit ukázat, že první formou, v níž se morální náboženství realizovalo, je křesťanství, a to proto, že jeho morální kořeny jsou platonské. V dějinách křesťanství jsou dlouhá období, který platonský neboli morální není (konstituce katolické církve končí rozchodem s Platonem a převládnutím aristotelského postoje) a trvale je to možná většinovým postojem. Proto titul našeho kurzu končí otazníkem. V tomto smyslu můžeme říci, že židovství nebo islám morálními náboženstvími nejsou, anebo jsou jím v mnohem menším smyslu, i když morální rozměr v nich nepochybně obsažen je, stejně i v některých formách buddhismu a hinduismu. V konzumerismu však morální aspekt téměř úplně chybí. Kurz bude atestován podle pravidel UKC (viz Moodle).

Kierkegaard

Kód předmětu: YBF171 Garant: Marek,J.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: filosofie existence
Rozvrh: čt 14:00 - 15:20, místnost YC034 (Veleslavín - José Martího 31, Praha 6)
UPOZORNĚNÍ: z prostorových důvodů se kurz bude konat v budově na Veleslavíně (FTVS UK), místnost C008. // Kurz je synoptickým podáním základních problémů Kierkegaadovy filosofie. Cílem bude konkrétně vymezit Kierkegaardův projekt filosofie, definovat základní parametry jeho ontologie, abychom následně mohli důsledně interpretovat problém existence člověka, syntézy lidství a syntézy okamžiku. Kurz není zamýšlen jako jednoduchý úvod do Kierkegaardovy filosofie, nýbrž jako prezentace silné interpretace Kierkegaardova myšlení. Kurz je určen studujícím jak pregraduálního, tak graduálního stupně.

Kořeny evropské tradice I.

Kód předmětu: YBFKETIP1 Garant: Pinc,Z.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: antika
Rozvrh: pá 9:30 - 10:50, místnost Y2080 (Jinonice - budova A, U Kříže 8, Praha 5)
Uvedení k filosofii je v tomto kurzu předváděno na základě rozdílů mezi archaickou a moderní společností, na základě rozdílu mezi společenstvím žijícím v mýtu a společenstvím, v němž se mýtus stane alternativním a následně se rozpadá. Mýtus je zde vykládán jako symbolická forma, pro níž platí, že zde není místo pro otázky, a filosofie vzniká jako prostor pro otázky, reaguje na rozpadající se mýtus a usiluje nalézt novou pevnou půdu pod nohama. Filosofie je vždy skrze jazyk, je to jiný případ symbolické formy než mýtus a souvisí s prožitkem různojazyčnosti. Výklad je střídavě koncipován historicky a fenomenologicky, reflektuje zakladatelskou tradici evropské filosofie v linii Sokrates, Platón, Aristoteles a sleduje začasté výklady prof. Patočky z přelomu 60. a 70. let. V oblasti fenomenologického výkladu jsou nejdůležitější výklady Husserlovy, zejména z "Krize evropských věd". Důležitým pojmem je výměr diskursu, kde se ukazuje rozdíl mezi přístupy založenými teoreticky, tedy matematikou, filosofií, antickou vědou a přístupy založenými prakticky - mýtem, životem, moderní vědotechnikou. Žánr filosofického diskursu je vyložen na příkladu sokratického dialogu, s konkrétním vyústěním na příkladu dialogu Gorgias.

Mikel Dufrenne: Oko a ucho

Kód předmětu: YBF389 Garant: Borecký,F.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: teorie umění
Rozvrh: čt 14:00 - 15:20, místnost Y6022 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Překladatelský seminář bude věnován knize L’oil et l’oreille francouzského fenomenologa Mikela Dufrenna. Úvodní kurzy budou koncipovány jako přednášky, jež studenty uvedou do základních témat probíraných v knize (problematika smyslů v dějinách estetiky, teorie umění a filosofie; hierarchizace jednotlivých druhů umění podle důležitosti přikládané jednotlivým smyslům; vztah smyslů k imaginaci, citům a rozvažování aj.) a nastíní základní kontury fenomenologické estetiky Mikela Dufrenna. Hlavní těžiště kurzu bude spočívat v překládání vybraných pasáží z knihy, na nichž budou vysvětlovány specifika francouzské gramatiky, syntaxe atd. Očekává se alespoň základní znalost francouzského jazyka.

Nietzsche: Filosofická interpretace - konzultační seminář

Kód předmětu: YBF325 Garant: Chavalka,J.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: nepravidelná výuka viz SIS
Kurz je primárně orientován na dva navzájem se doplňující texty: Nietzschovu Genealogii morálky a Koubovu knihu Nietzsche. Filosofická interpretace.

Oikoumenou časem a prostorem I.

Kód předmětu: YBF096 Garant: Pinc,Z.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: antika, náboženství
Rozvrh: út 12:30 - 13:50, místnost Y2080 (Jinonice - budova A, U Kříže 8, Praha 5)
Introduktivní charakter výkladu má posílit přípravu studentů pro obtížné zkoušky z historie. Protože se důraz klade na duchovní dějiny, je kurz vhodným doplňkem i pro výuku filosofie. Výklad je inspirován klasickou prací A. Toynbee: Lidstvo a matka Země - vyprávění o dějinách světa.

Platónovy dialogy (Timaios, Kritias, Zákony)

Kód předmětu: YBF399 Garant: Kružík,J.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: antika, náboženství
Rozvrh: út 11:00 - 12:20, místnost Y6021 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
V dalším díle platónských intepretací se zaměříme na dva pozdní dialogy: jednak slavný Timaios a občas ne zcela právem opomíjené Zákony. V případě Timaia se zaměříme na Platónovu filosofii přírody, která zkoumá ve třech stupních stvoření psychofyzického celku světa, a v Zákonech pak na reinterpretaci představ o dokonalé obci, jak je podal v Ústavě, a dále na problém platónské zbožnosti a theologie v X. knize. Seminář bude tentokrát o něco málo náročnější, doporučuji ho zejména těm studentům, kteří již mají s platónskou filosofií alespoň základní zkušenost (tj. absolvovali minimálně úvod do filosofie či lépe některý z platónských seminářů).

Problémy filosofické propedeutiky - cvičení I.

Kód předmětu: YBF0000CI Garant: Pinc,Z. + Skripnik,O.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: -
Rozvrh: bez rozvrhu nebo dosud není rozvrh zadán
Kurz Problémy filosofické propedeutiky - cvičení je doplňkem všech součástí Úvodních kurzů a cyklů. Cvičení probíhá distanční formou a v jeho rámci je procvičována zejména schopnost psát kratší referáty ze sekundární i primární filosofické i historické literatury a interpretovat vybrané úryvky z klasických textů.

Problémy filosofické propedeutiky - cvičení II.

Kód předmětu: YBF0001CI Garant: Pinc,Z. + Skripnik,O.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: -
Rozvrh: bez rozvrhu nebo dosud není rozvrh zadán
Kurz Problémy filosofické propedeutiky - cvičení je doplňkem všech součástí Úvodních kurzů a cyklů. Cvičení probíhá distanční formou a v jeho rámci je procvičována zejména schopnost psát kratší referáty ze sekundární i primární filosofické i historické literatury a interpretovat vybrané úryvky z klasických textů.

Řecký atomismus

Kód předmětu: YBF391 Garant: Bartoš,H.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: antika, etika
Rozvrh: čt 14:00 - 15:20, místnost Y5023 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Seminář bude věnován četbě zlomků řeckých atomistů (Leukippa, Démokrita, a Epikúra), kteří vypracovali jeden z nejoriginálnějších a historicky nejvlivnějších fyzikálních výkladů světa (vše je složeno z atomů a prázdna) a zároveň představili důmyslný etický systém poskytující praktické návody, jak se zbavit strachu, úzkosti a jiných útrap, jak si udržet dobrou mysl a jak žít šťastně.

Sokratovské dialogy

Kód předmětu: YBF078 Garant: Winklerová,L.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: komunikace
Rozvrh: nepravidelná výuka viz SIS
Jedná se o třídenní blokový seminář. Sokratovské rozhovory jsou specifickou formou skupinového rozhovoru. Seminář je vhodný pro všechny, kteří si chtějí vyzkoušet přemýšlení v praxi. Účastníci společně hledají odpověď na vybraná filosofická/etická/matematická témata.Účastníci vycházejí z konkrétní prožité zkušenosti, nikoliv ze známých teorií. Příklady témat: Co je přátelství? Kdy smím použít násilí? Kde leží hranice tolerance?Seminář probíhá formou blokového kurzu mimo školní budovu v termínu 5.-8.5.2018 a letní termín je 30.8.-2.9. V zimním semestru je kurz 24.-25.11. zcela výjimečně ve školní budově.Více k metodě výuky najdete zde: www.sokratici.estranky.cz

Sokratovské dialogy - AJ, NJ

Kód předmětu: YBF077 Garant: Winklerová,L.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 2 Klíčová slova: komunikace
Rozvrh: nepravidelná výuka viz SIS
Sokratovské dialogy v angličtině jsou vhodné od jazykové úrovně B1, B2. Vhodné pro všechny, které už na jazykových kurzech nebaví pořád dokola mluvit o tom, co dělali o prázdninách. Na tomto kurzu spojíte trénink jazyka a praktickou filosofii:Co je přátelství? Kdy smím použít násilí? Kde leží hranice tolerance?Vycházíme z vlastních zkušeností, porovnáváme je a hledáme společnou podstatu. Není zapotřebí žádná odborná angličtina, jedná se o každodenní užití jazyka.Sokratovská metoda je založena na skupinové spolupráci - postupuje se pomalu, dokud všichni neporozumí. Když se účastníte v angličtině, vypilujete své schopnosti vyjadřování i poslechu. Seminář probíhá formou blokového kurzu mimo školní budovu a stojí pouze 500kč (ubytování, stravování)

Sokratovské dialogy II. - AJ, NJ

Kód předmětu: YBF079 Garant: Winklerová,L. + Novotný,J.
Semestr: zimní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 2 Klíčová slova: komunikace
Rozvrh: bez rozvrhu nebo dosud není rozvrh zadán
Jedná se o pokračující seminář pro účastníky Sokratovských dialogů v ČR. Pokud jste se ještě nikdy neúčastnili rozhovorů v ČR, prosím nehlaste se :)

Spory o přirozenost člověka a původ společnosti v britské filosofii 17. a 18. století

Kód předmětu: YBF370 Garant: Kunca,T.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: -
Rozvrh: pá 12:30 - 13:50, místnost Y2083 (Jinonice - budova A, U Kříže 8, Praha 5)
V zimním semestru kurz sleduje spory o výklad lidské přirozenosti a jejich důsledky pro rozumění původu společnosti v britské filosofii u Bacona, Hobbese, Shaftesburyho, Locka a Mandevilla, a to v kontextu s protestantskou antropologií pádu člověka a jeho důsledků. V letním semestru pak sleduje kritiku Mandevillova pojetí u Hutchensona a Butlera, proměnu Mandevillovy pozice a pojetí člověka a původu společnosti u Huma, Smithe a dalších vrcholných představitelů skotského osvícenství. Primární texty a výkladová literatura ke kurzu bude převážně v anglickém jazyce, texty na semináři však budou diskutovány v jazyce českém. Posluchači získají atestaci z kurzu jednak na základě akademické eseje (minimálně 1500 slov, český či anglický jazyk), jednak aktivity v průběhu semestru (ústní presentace vybraných témat z relevantních textů).

Svět staroseverské literatury

Kód předmětu: YBF058 Garant: Novotná,M.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: náboženství
Rozvrh: út 9:30 - 10:50, místnost Y5022 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Kurz si klade za cíl seznámit posluchače s myšlenkovým světem středověkého Severu. Východiskem budou dochované texty, od historiografie přes ságovou literaturu až po mytologické texty, na jejichž základě se budeme ptát na tehdejší pojetí reality, náboženské představy i etické principy. Metodologickým cílem je pak kritická práce studentů s cizojazyčnou sekundární literaturou.

Teorie a kritika současné výtvarné tvorby II.

Kód předmětu: YBK2007ZI Garant: Svoboda,A.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: teorie umění, výtvarné umění
Rozvrh: čt 11:00 - 12:20, místnost Y5023 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Kurzu hledání kritérií výtvarné kritiky a psaní kritických textů o aktuálních výtvarných projevech. Reflexe aktuálních výstav současného výtvarného umění s cílem rozpoznat a formulovat jejich umělecký, kulturní a společenský smysl. Jako referenční texty slouží důležité teorie, které se prosadily při hodnocení moderního výtvarného umění 20. století.

The Human Condition: Introduction to Philosophical Anthropology

Kód předmětu: YBF294 Garant: Marek,J.
Semestr: zimní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 4 Klíčová slova: -
Rozvrh: út 14:00 - 15:20, místnost Y5021 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
V současném filosofickém diskursu se živě diskutuje otázka, jakým způsobem lze uvést v soulad každodenní pojem, jenž o sobě, coby lidech, máme, s vědeckým pojmem člověka. Je patrné, že existuje rozpor mezi tím pohledem na člověka, jenž klade do popředí jeho povahu morální, vědomé, intencionální bytosti, a vědecky konstruovaným určením "homo sapiens". V tomto kurzu se budeme věnovat a diskutovat důležité koncepce "conditio humana", lidského určení, tj. klíčovým pojetím "toho, co nás dělá lidmi".

Úvod do fenomenologie II.

Kód předmětu: YBF291 Garant: Petříčková,T. + Zika,R.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: fenomenologie
Rozvrh: st 12:30 - 13:50, místnost Y5022 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Úvod do fenomenologie. Základní pojmy a přístupy ke klasickým filosofickým tématům. Kurz je součástí odborných filosofických úvodů, jejichž seznam naleznete v souborech ke stažení u anotace kurzu v SIS.Podmínkou porozumění tématu není absolvování Úvodu do fenomenologie I.

Úvod do filosofie pozdního novověku

Kód předmětu: YBF290 Garant: Chavalka,J.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: čt 15:30 - 16:50, místnost Y2066 (Jinonice - budova A, U Kříže 8, Praha 5)
Kurs bude zaměřen na vrcholné postavy německého osvícenství, tedy Kanta a Hegela, a na jejich specifickou recepci a kritiku u Marxe. Důraz bude kladen na změnu obrazu člověka, která mezi těmito autory probíhá. Kurs je vhodný jako příprava na SAFM i na magisterské studium Obecné antropologie s filosofickým zaměřením. Absolvování předchozích Profilových seminářů je pro zápis vhodné, nikoli nezbytné.

Úvod do otázek logiky II.

Kód předmětu: YBF2004LI Garant: Holeček,T.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: jazyk
Rozvrh: st 14:00 - 15:20, místnost Y6021 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Kurz je zaměřený na filosofické otázky logiky. Výklad je vedený pomocí komentované četby vybraného textu (Aristoteles: První analytiky). Kurz navazuje na Úvod do otázek logiky I. vyučovaný v LS 2016/2017.

Úvod do otázek logiky II. - cvičení

Kód předmětu: YBF289 Garant: Holeček,T.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: jazyk
Rozvrh: st 15:30 - 16:50, místnost Y6021 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Cvičení k Úvodu do otázek logiky. Kurz je součástí odborných filosofických úvodů, jejichž seznam naleznete v souborech ke stažení u anotace kurzu v SIS.

Úvod do teorie obrazu

Kód předmětu: YBK026 Garant: Hájek,V.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: vizualita
Rozvrh: pá 15:30 - 16:50, místnost Y5023 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Kurz se bude zabývat proměňujícími se koncepcemi teorie obrazu napříč různými obory (filosofie, sémiotika, antropologie, sociologie atd.). Zkoumání genealogie teorií obrazu je aktuální z hlediska dnešních nových disciplín zabývajících se obrazovou reprezentací (vizuální studia, věda o obraze, vizální sémiotika apod.).

Virtues, Vices and Formation of Society

Kód předmětu: YBF312 Garant: Kunca,T.
Semestr: zimní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 4 Klíčová slova: -
Rozvrh: út 15:30 - 16:50, místnost YAKVA (Jinonice)
Are the good, amiable qualities of man, virtues, or the bad, hateful ones, vices, the true foundation of human sociability, and consequent formation of society towards its civil and commercial stage? Dilemma famously exposed by Mandeville and still acute not only thanks his disturbing arguments which are quite frequently misunderstood. What Mandeville really said, what was the main set of arguments proposed by his antagonists, what is say anthropological background of the debate? This kind of questions is to be posed and discussed when reading selection of primary sources, state-of-art interpretations and even confronting these with observations of present social sciences. Students are expected to submit a 2000 words final academic essay. The word count should include all footnotes, endnotes, and quotations but should exclude the bibliography. Please include the word count on the title page of your coursework. Moreover, students are free to make a choice to write an essay on topics discussed and inspired by seminar programme or write an independent essay and attend at least three face-to-face tutorials. Students should present and discuss (up to 20 minutes) final essay design and argument on seminars held from 9 to 12 week of semester. Final essay should be submitted by an e-mail ( essay file attached should be in Word or pdf) sent to tomas.kunca@fhs.cuni.cz within the period commencing on 5 January and closing on 9 February (deadline).

Vizuální sémiotika

Kód předmětu: YBQ086 Garant: Svoboda,A.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: komunikace
Rozvrh: út 11:00 - 12:20, místnost Y5023 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Kurz chce především prověřit obsah, metody a možnosti vizuální sémiotiky, pro sledování tohoto tématu ovšem musí podat určitý přehled sémiotiky obecně. Vizuální sémiotika nalézá svůj předmět ve zkoumání významu každého vizuálního znaku, nicméně nejvypracovanější znakové systémy lze nalézt ve vizuálním umění. Revize metod zkoumání znakovosti výtvarného díl má za cíl posléze umožnit důkladnější interpretaci vizuálních znaků, případně naznačit účinné postupy jejich tvorby.

Základní pojmy filosofie

Kód předmětu: YBF241 Garant: Novotný,J.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: -
Rozvrh: út 11:00 - 12:20, místnost Y6020 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Úkolem přednášek je představit a problematizovat základní pojmy filosofie, které prostupují její tradici a tvoří obecný základ vzdělanosti.

Základní pojmy moderní fyziky a astronomie I.

Kód předmětu: YBF3013ZI Garant: Kalva,Z.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: -
Rozvrh: st 18:30 - 19:50, místnost Y6022 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Semináře jsou určeny především pro studenty, jejichž těžiště zájmu leží v humanitních oborech. Přednášky nebudou příliš technické a počet rovnic bude pouze mizivý.Důraz bude kladen na témata, o která přihlášení studenti projeví zájem, a je také možno doplnit program dle otázek a přání posluchačů.

Poslední změna: 19. květen 2004 16:46 
print
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám