Výběr kurzů – historie

Vyučované předměty

Disciplína historie

Přehled předmětů vyučovaných v akademickém roce 2017/2018


Africa from the Historical-Sociological perspective

Kód předmětu: YMH328 Garant: Kumsa,A.
Semestr: zimní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 4
The aim of this course is to elucidate the development of African society through their long journey of political systems, their various economic sectors, the indigenous African religion, the expansion of Christianity and Islam- the three main influential faiths in the continent. The course is divided into three parts: the first part of the course illustrates the long period of African society’s historical independent development, before the colonial era, the second part explains the short period of colonial overrule of Africa and its consequences and finally the longest part of the course concentrate on post-independent period of contemporary Africa, in which the political, economic, religious movements and various violent conflicts will be discussed.

Alternativní dějiny reformace

Kód předmětu: YBH178 Garant: Čapská,V.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Kurz nahlíží na dějiny evropských reformací čtrnáctého až sedmnáctého století z různých interdisciplinárních perspektiv. Přináší tak nové svěží pohledy, jež umožňují studovat reformační hnutí například jako revoluce v systémech dárcovství, vizuálních reprezentací či rituálních praktik a jako významné podněty různých vln pronásledování, násilí či uprchlictví.Seznam literatury:Peter Burke, Historians, Anthropologists and Symbols, in: Emiko Ohnuki-Tierney (ed.), Culture Through Time. Anthropological Approaches, Stanford 1990, s. 268-283.Kateřina Horníčková – Michal Šroněk (edd.), Umění české reformace (1380-1620), Praha 2011.Susan C. Karant-Nunn, The Reformation of Ritual. An Interpretation of Early Modern Germany, London – New York 1997.Amedeo Molnár, Na rozhraní věků. Cesty reformace, Praha 2007.Edward Muir, Ritual in Early Modern Europe, Cambridge 2009.Marjorie Elizabeth Plummer, From Priest?s Whore to Pastor?s Wife. Clerical Marriage and the Process of Reform in the Early German Reformation, Farnham 2012.Lyndal Roper, ?To His Most Learned and Dearest Friend?: Reading Luther´s Letters, German History 28, 3, 283-295.Pavel Soukup, Kauza reformace. Husitství v konkurenci reformních projektů, in: Pavlína Rychterová a Pavel Soukup (edd.), Heresis seminaria. Pojmy a koncepty v bádání o husitství, Praha 2013, s. 171-217.Nicholas Terpstra, Religious Refugees in the Early Modern World, An Alternative History of the Reformation, Cambridge 2015.Program semestru:1) Evropské reformace v dlouhé perspektivě, 1350-1750.2) Alternativní pohledy na „hrdiny“ reformace:(16. 10., prezentace k luterství)Četba: Lyndal Roper, ?To His Most Learned and Dearest Friend?: Reading Luther?s Letters, German History 28, 3, 283-295.3) Reformace z perspektivy dějin rituálu(23. 10., prezentace: zwingliánství)Četba: Kapitola The Reformation as a Revolution in Ritual Theory z knihy Edward Muir, Ritual in Early Modern Europe, Cambridge 2009, s. 163-201.4) Reformace vizuální kultury(30. 10., prezentace: kalvinismus)5) Reformace z perspektivy kulturní antropologie daru(13. 11., prezentace: huguenotství)Četba: Kapitola Gifts and the Gods z knihy Natalie Z. Davis, The Gift in Sixteenth Century France, London 2000, s. 100-123.6) Reformace charity(20. 11., prezentace: anglikánství)7) Reformace z perspektivy dějin genderu a sexuality(27. 11., prezentace: novokřtěnství)8) Reformace z perspektivy dějin uprchlictví a mobility(4. 12., prezentace: Jednota bratrská)Četba: Nicholas Terpstra, Religious Refugees in the Early Modern World, An Alternative History of the Reformation, Cambridge 2015, s. 105-132.9) Reforma(ce) lidové kultury(11. 12., prezentace: antitrinitáři)Četba: Peter Burke, Lidová kultura v raně novověké Evropě, Praha 2005, s. 221-234.10) Závěr(18. 12.)11) Závěrečný test(8. 1.)

Analysis of Public and Political Discourse

Kód předmětu: YMH537 Garant: Čížek,T.
Semestr: letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 4
This course introduces and explores the qualitative methods used in analysing public and political discourse. Different types and approaches to discourse analysis will be described and discussed. The focus will be on frame analysis, with students designing and carrying out a qualitative project of frame analysis on a given issue. Different types of documents (newspaper articles and other media, political and parliamentary debates, interview transcriptions) will be collected and analysed using the software program Atlas.ti. Students will be assisted through the stages of research and will be able to use the acquired knowledge subsequently in other types of qualitative research.

Analýza a interpretace narativních pramenů

Kód předmětu: YMO017 Garant: Krátká,L.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Hlavní náplní kurzu je práce s narativními prameny, konkrétně s orálně historickými interview, jejich analýza a interpretace. Dílčí témata budou prezentována formou přednášky, studující zároveň dostanou k dispozici relevantní teoretické a metodologické texty, o nichž budou v hodinách diskutovat. Nedílnou součástí výuky jsou praktická cvičení, tedy interpretace vybraných rozhovorů, respektive jejich přepisů. Dílčí témata probíraná v rámci kurzu jsou: historie jako interpretace – interpersonální vztahy v orálně historickém interview – reliabilita a validita – možná zkreslení způsobená osobou tazatele, použitými technikami apod. – vlastní interpretace narátorů – zranitelnost narátorů – etika orálně historického výzkumu.

Analýza kvantitativních dat III. – praktické aplikace vícerozměrných statistických metod

Kód předmětu: YMH324 Garant: Šafr,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Kurz seznamuje s možnostmi aplikace pokročilých vícerozměrných statistických metod na základní uživatelské úrovni (lineárně regresní analýza, logistická regrese, strategie budování modelů, analýza reliability a latentních struktur a dal.). Formou dílny budou procvičovány postupy na konkrétních úlohách, pozornost při tom bude věnována komparativnímu přístupu (trendy v čase, mezinárodní srovnání). Cílem kurzu je prohloubit praktické schopnosti vícerozměrné analýzy a složitějších transformací dat a posloužit tak při zpracování kvantitativních dat z vlastních výzkumných projektů realizovaných v rámci diplomové práce. Opora výuky je dostupná na webu http://metodykv.wz.cz.

Antická tradice a dnešek - konzultační seminář

Kód předmětu: YBQ028 Garant: Pincová,E.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Konzultační seminář uvádí do problematiky jednotlivých knih, vybraných ze seznamu programu Důležité knihy, které garantuji, a hledá společná vodítka a souvislosti. Tento konzultační seminář je tematicky orientovaný na tyto knihy: Fustel deCoulanges: Antická obec; Jochen Bleiken: Antická demokracie; Krzysztof Pomian: Evropa a její národyV konzultačním semináři je dán důraz na vlastní četbu, proto je seminář pouze 4x za semestr, aby měl student na četbu čas. Podmínkou atestace je aspoň 75% účast + referát minimálně jedné knihy + krátká prezentace četby. Hodnocení a atestace se řídí pravidly UKC (viz Moodle), nebo starými pravidly programu kontrolované četby (DK/IB).

Art and Society in Pre-modern Europe

Kód předmětu: YBH169 Garant: Dienstbier,J.
Semestr: zimní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 4
The course is intended as an introduction to visual culture of pre-modern Europe. During each session, we will analyse various types of images and discuss their social and religious background. The aim of the course is to demonstrate connections between art and the society in wider anthropological perspective. The participants should learn about the background of different pre-modern visual traditions, many of them also present in the modern culture. Moreover, they should learn how visual sources could be used to enrichen our understanding of the society.Syllabus:1) Medium is the message Medieval "art", its transmisssion and functions2) Body of Christ Eucharistic cult and miraculous depictions of Christ3) Jewish sow Rise of anti-judaism and its visual representations4) Everyday Hell Depiction of Hell and everyday morality5) In Praise of Folly Fools and their function in visual art 6) Power of women Gender in pre-modern society and images of strong women and weak men7) Love hurts Medieval concept of love and its visual representation8) Medieval obscenities Scatology and sexuality in pre-modern art and their function9) Rise of the living dead Ghosts and other revenants, triumph of death10) Naughty priests Critics of church, reformation, antireformation and their propaganda 11) Good king Wenceslas National saints and their role in pre-modern society 12) Baby Jesus Changing depictions of Christmas story and Jesus' youth13) Final test

Bible a dějiny - konzultační seminář

Kód předmětu: YBQ029 Garant: Pincová,E.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Konzultační seminář uvádí do problematiky jednotlivých knih, vybraných ze seznamu programu Důležité knihy, které garantuji, a hledá společná vodítka a souvislosti. Tento konzultační seminář je tematicky orientovaný na tyto knihy: William G. Dewer: Kdo byli první Izraelci a odkud přišli; Joseph Ratzinger: Ježíš Nazaretský. Remi Brague: O bohu u křesťanů a jednom nebo dvou dalších.V konzultačním semináři je dán důraz na vlastní četbu, proto je seminář pouze 4x za semestr, aby měl student na četbu čas. Podmínkou atestace je aspoň 75% účast + referát minimálně jedné knihy + krátká prezentace četby. Hodnocení a atestace se řídí pravidly UKC (viz Moodle), nebo starými pravidly programu kontrolované četby (DK/IB).

Biografický přístup ve výzkumu soudobých dějin

Kód předmětu: YMO081 Garant: Wohlmuth Markupová,J.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
V kurzu se zaměříme na specifickou povahu biografického přístupu při zkoumání soudobých dějin a na základě četby vybraných textů se pokusíme zamyslet nad jeho možnostmi i limity. Zvláštní místo bude věnováno teorii personalismu, na které je (či může být) biografický přístup postaven, a metodologickým aspektům z toho plynoucím. Kurz je vhodný především pro studenty, kteří uvažují o zpracování biografie v rámci své závěrečné práce.

Budoucnost demokracie: politika stará a nová

Kód předmětu: YBA111 Garant: Rynda,I.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Kurz je pátou částí volného šestidílného cyklu „BD“ (jednotlivé kurzy na sebe navazují volně, jsou tedy srozumitelné i jednotlivě a účast v předchozích semestrech není podmínkou pro semestry následující). Je mezioborový, tedy určen všem studentům bakalářského studia FHS se zájmem o danou problematiku. Klade si za cíl nastínit a diskutovat vybrané problémy demokracie se zřetelem k výzvám a rizikům, před kterými stojí současný svět.Pátý semestr je zaměřen na problematiku vývoje a podob zastupitelské demokracie. Obecně ideový přístup: vznik hnutí a třetího sektoru, „dovažování“ jednotlivých forem moci, „klasická“ politika a vznik veřejné politiky, přímá demokracie a participace, deliberativní a elektronická demokracie, nadvláda expertismu, nepolitická politika contra stranická politika, další subjekty (komory, svazy, profesní a cechovní organizace).

Central Europe: Shaping a Modern Culture

Kód předmětu: YBAU009 Garant: Hříbek,T. + Králová,S. + Lukešová,L.
Semestr: letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 6
This is one of the courses of the UPCES programme (the Undergraduate Program in Central European Studies); the comprehensive information is available at: http://fhs.cuni.cz/FHS-239.html#3.This course discusses the emergence of major modernist movements and ideas in the three Central European cities: Prague, Vienna and Budapest.

Cibulský seminář dějin evropského ducha

Kód předmětu: YBQ039 Garant: Putna,M.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
„Kdo jsme a odkud jsme přišli“, „co jsou základy naší totožnosti, našeho evropanství“? Tak se ptáme, zase znovu naléhavěji. Seminář nenabízí odpovědi. Seminář jen nabízí zrcadlo našim otázkám v podobě otázek, které formulovali naši předkové v textech, které pokládáme za součást kánonu naší vzdělanosti. To bude tedy jádro semináře: Budeme společně, pomalu a soustavně číst a rozebírat některé velké texty evropského kánonu.V prvním, zkušebním ročníku to bude Chvála bláznivosti Erasma Rotterdamského. Číst budeme v českém překladu, latinský originál bude k ruce.Seminář bude trochu jiný, než bývá obvyklé v dnešní akademické mašinérii - posedlé metodologií, jež zhusta nahrazuje chybějícího ducha, a formálními kritérii, jež zhusta nahrazují chybějící étos. Za prvé, bude se konat o středečních večerech od půl sedmé v soukromé prostoře na Cibulkách (zhruba dvacet minut pěšky od fakulty), u mé knihovny, aby byly další nápomocné či inspirativní texty k ruce. Za druhé, k účasti na semináři bude třeba předem (čím dříve tím lépe) zaslat esej – volnou kreaci na jedno ze slov názvu: „Cibulský“, „seminář“, „dějin“, „evropského“, „ducha“. Bude-li počet zájemců větší než počet možných účastníků (a to je dvanáct), vyberu z nich podle literární a myšlenkové kvality textů. Texty zasílejte co nejdříve na adresu mcputna@email.cz.Atestace, toto nutné zlo, bude udělena za duchapřítomnou účast na semináři.

Cibulský seminář dějin evropského ducha II.

Kód předmětu: YBQ093 Garant: Putna,M.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
„Kdo jsme a odkud jsme přišli“, „co jsou základy naší totožnosti, našeho evropanství“? Tak se ptáme, zase znovu naléhavěji. Seminář nenabízí odpovědi. Seminář jen nabízí zrcadlo našim otázkám v podobě otázek, které formulovali naši předkové v textech, které pokládáme za součást kánonu naší vzdělanosti. To bude tedy jádro semináře: Budeme společně, pomalu a soustavně číst a rozebírat některé velké texty evropského kánonu.V prvním, zkušebním ročníku to bude Chvála bláznivosti Erasma Rotterdamského. Číst budeme v českém překladu, latinský originál bude k ruce.Seminář bude trochu jiný, než bývá obvyklé v dnešní akademické mašinérii - posedlé metodologií, jež zhusta nahrazuje chybějícího ducha, a formálními kritérii, jež zhusta nahrazují chybějící étos. Bude se konat o středečních večerechod půl sedmé v soukroméprostoře na Cibulkách (zhruba dvacet minut pěšky od fakulty), u mé knihovny, aby byly další nápomocné či inspirativní texty k ruce. Zúčastnit se mohou jak ti, kdo již absolvovali první semestr erasmovského čtení, tak noví zájemci (na úvodní hodině budou rekapitulovány hlavní závěry, k nimž jsme došli v prvním semestru). Žádné další vstupní požadavky tentokrát nejsou. Adresu konání semináře zašlu emailem.Atestace, toto nutné zlo, bude udělena za pravidelnou a duchapřítomnou účast na semináři.

Cities in Civilization

Kód předmětu: YBH238 Garant: Tourek,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 3
In the course we are going to look at the role of cities (why we need cities, what they do and how they do it) through reading some key texts of 20th century dealing with history of cities. Every theme will be discussed in relation to the city of Prague and other capitals nearby (Berlin, Vienna...).We start with new classic Peter Hall’s “Cities in civilization”, than look at Spiro Kostof’s “The city shaped” and/or “City assembled”, than to Rem Koolhaas “Delirious New York” and last but not least at Lewis Mumford and his “City in history”.In these four books we will see not only their role in culture/civilisation and their outer and inner looks but also history of cities. Except for reading and discussing the texts there will also be prepared some pictorial presentation on cities we are going to discuss.This course is intended for English students. If you would like to enrol but the limit of students is full do not hesitate and let me know.

Collective Memory and Its Research

Kód předmětu: YMH522 Garant: Šubrt,J. + Tomášek,M.
Semestr: letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 4
In the seminar the essential paradigms of collective memory research are presented. The emphases are put on French and German authors that extensively influenced the discourse of collective memory, such as Maurice Halbwachs, Pierre Nora, Paul Ricoeur, Aleida and Jan Assmann and others. Seminar further presents these concepts in particular instances and exposes various research agendas of collective memory studies. Discursive field; narrative; sites of memory; cultures of remembering; forgetting - cultural amnesia and de-contextualization - revisionism are identified as major established approaches in study of collective memory. Along with these, more recently emerged approaches, that innovate hitherto methodological apparatus and theory, are introduced: Social/cultural/collective trauma; folklore and forming national identity - nostalgia; cultural memory; politics of the past; politics of memory. The main purpose of the seminar is to familiarize students with various possible approaches to collective memory and through concrete examples highlight the topical relevance of collective memory research in today’s social sciences.

Communist Jokes against Totalitarianism

Kód předmětu: YMH611 Garant: Marková,A.
Semestr: zimní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 2
Předmět poskytuje sondu do každodennosti socialismu pomocí studia dobových anekdot (vtipů) ze zemí sovětského bloku.

Comprehending the Holocaust

Kód předmětu: YBAU011 Garant: Plzák,M. + Králová,S. + Lukešová,L.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 6
This is one of the courses of the UPCES programme (the Undergraduate Program in Central European Studies); the comprehensive information is available at: http://fhs.cuni.cz/FHS-239.html#3.We will go through the rise and history of Christian anti-Judaism, its transformation into modern forms of anti-Semitism, we will discuss what is exceptional and what is normal about the Holocaust and define the role and responsibility of the individual in modern democracy. We will learn about the role of intellectuals during the Holocaust and discuss how good people can kill other people so easily. We will also try to understand the function of Nazi propaganda and its major themes. We will touch on the phenomenon of "denying the Holocaust", which is a modern form of anti-Semitism.

(Czech) Musical Culture as Ways of Communication

Kód předmětu: YBK149 Garant: Kratochvíl,M.
Semestr: zimní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 3
This course aims to show, how music is an important part of our lives and how through music we can connect not only geographically distant places but also the past with the present. During this course we shall cross several borders – geographical, historical, between musical genres, and between music and other art forms.Music will be the main part of our focus, but we will use the music to learn about other things and about the ways the music is connected to other arts, politics, technology, and the society in general. We shall talk mainly about Czech music and culture, but we shall see how it has always been connected to the neighboring countries and how the music traveled across the borders.Therefore, when we will be talking about Leoš Janáček, we shall not so much analyze the notes, but we shall look how his music connected contemporary trends in classical music with the folk culture he was researching. Similarly we shall see how the aristocracy served as an important factor influencing musical forms, how the relation between local musicians and internationally connected nobility worked. We shall discuss the tension between artistic freedom and ideology during the communism and how those tensions manifested in rock music, jazz, or in films. Although it is focused on music, the course does not require any previous knowledge of music history or theory.

Česká otázka v evropském kontextu I.

Kód předmětu: YBAKS21ZP Garant: Havelka,M.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Kurz je možné charakterizovat jednak jako komentovanou a rozsáhlým filosoficko-teoretickým úvodem opatřenou přednášku z "duchovních dějin" moderního češství (pokud chceme upozornit na interdisciplinární povahu práce, nutně kombinující přístupy i interpretace děl z různých oblastí: filosofie, historiografie, sociologie, literárních dějin, politologie, religionistiky, teorie kultury atd.), jednak jako kurz z oblasti "dějin idejí" (pokud budeme zdůrazňovat historicko-filosofický pohled na vznik, rozširování, působnost, kontinuitu i proměny určitých základních "ideovýchelementů" tématu "česká otázka", v tom smyslu, jak "history of ideas" charakterizoval zakladatel oboru A. O. Lovejoy).

Česká otázka v evropském kontextu II.

Kód předmětu: YBA281 Garant: Havelka,M.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Kurz je možné charakterizovat jednak jako komentovanou a rozsáhlým filosoficko-teoretickým úvodem opatřenou přednášku z "duchovních dějin" moderního češství (pokud chceme upozornit na interdisciplinární povahu práce, nutně kombinující přístupy i interpretace děl z různých oblastí: filosofie, historiografie, sociologie,literárních dějin, politologie, religionistiky, teorie kultury atd.), jednak jako kurz zoblasti "dějin idejí" (pokud budeme zdůrazňovat historicko-filosofický pohled navznik, rozširování, působnost, kontinuitu i proměny určitých základních "ideovýchelementů" tématu "česká otázka", v tom smyslu, jak "history of ideas" charakterizovalzakladatel oboru A. O. Lovejoy).

Česká společnost v rámci habsburské monarchie 19. století

Kód předmětu: YBH200 Garant: Pražáková Seligová,M.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Přednáška se zaměří na každodenní život české veřejnosti, žijící v rámci Rakousko-Uherska v 19. století. V rámci souboru přednášek se studenti a studentky dozví mnohé aspekty života české společnosti z kulturního, politického i pracovního hlediska. V rámci tématu bude prezentována česká veřejnost v popředí událostí od konce napoleonských válek, přes problematický a revoluční rok 1848 až po velké politické změny 90. let. Cílem kurzu je ukázat všechna úskalí života české veřejnosti v době plné neustálých politických změn, vědeckých a technických inovací, stejně jako tíživých sociálních a náboženských problémů.

Československo 1948-68 v mezinárodním kontextu a jejich historiografická reflexe

Kód předmětu: YBH176 Garant: Pešek,J.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Přednáška se zaměří na události, procesy a situace, které měly zásadní nebo dokonce zlomový charakter pro komunistické ovládnutí Československa, představy společnosti o socialismu a její srážku se stalinistickou realitou. Podíváme sena dopad změn SSSR v ČSR po Stalinově a Gottwaldově smrti 1953, na různé fáze chruščovovského „tání“ a opětovného „přimrzání. Položíme si otázku po charakteru „zázračných 60. let“. Téma završíme problematikou „pražského jara“ jako iluze i jako celoevropsky významného experimentu, přičemž jeho traumatický konec nebyl o nic méně významný jako pokus sám. Tematizován je stát i jeho společnost. Cílem kursu je ukázat též mezinárodní dimenzi, podmíněnost a kontext těchto momentů a zároveň objasnit, proč jsou tyto události a jejich průběh v českém i zahraničním dějepisectví líčeny nejednou diametrálně odlišně.

Československo 1968-89 v mezinárodním kontextu a jeho historiografická reflexe

Kód předmětu: YBH267 Garant: Pešek,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Přednáška se zaměří na události, procesy a situace, které měly zásadní význam pro zastavení dynamického procesu „Pražského jara“, tedy znovunastolení absolutní moci a vlády komunistické strany v Československu. Tématem je období masových čistek a návazně tzv. „normalizace“, a to opět v komparaci s ostatními středoevropskými zeměmi sovětského impéria. Návazně bude sledována linie procesů, které vedly ke zpochybnění moci Moskvy a postupnému uvolnění režimu na konci 80. let, resp. k zhroucení komunistického režimu v sovětských satelitech do konce roku 1989, resp. návazně k zhroucení SSSR jako takového. Cílem kursu je ukázat mezinárodní dimensi, podmíněnost a kontext těchto procesů a zároveň objasnit, proč jsou tyto události a jejich průběh v českém i zahraničním dějepisectví líčeny nejednou diametrálně odlišně.

Český antisemitismus - komparativní pohled

Kód předmětu: YBA262 Garant: Soukupová,B.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Kurz podává výklad české society - součásti středoevropského a evropského společenství - jako society dynamické plurality rozdílných až antagonistických forem dějinného vědomí a povědomí. Analyzuje zdroje, vývoj a význam moderního a postmoderního českého antisemitismu. Dále se pokouší o komparaci českého a evropského antisemitismu - mezinárodního fenoménu s jistými skupinovými (národními, stranickými apod.) specifiky.

Člověk a náboženství I.

Kód předmětu: YBAKA01ZP Garant: Skripnik,O.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Historický a antropologický výklad povahy náboženství, náboženských kořenů evropské tradice, role náboženství v životě společnosti a jednotlivce, vztahu náboženských forem ke způsobu života v různých epochách. Zvláštní důraz je kladen na tradici židovskou a křesťanskou, na Bibli, postavu Ježíše z Nazareta a dějiny křesťanství.

Člověk a náboženství II.

Kód předmětu: YBA284 Garant: Skripnik,O.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Historický a antropologický výklad povahy náboženství, role náboženství v životě společnosti a jednotlivce, vztahu náboženských forem ke způsobu života v různých epochách a náboženských kořenů evropské tradice. Zvláštní důraz je kladen na tradici židovskou a křesťanskou, na Bibli, postavu Ježíše z Nazareta a vznik křesťanství. Výklad se věnuje především biblické tradici: biblická etika, zákoníci a synagoga, zaslíbení a očekávání, Ježíš z Nazareta, podobenství, vykoupení. Zamýšlí se nad rolí a proměnami křesťanství v Evropě: křesťanská církev a římská říše, středověká církev a Evropa, reformace a novověk.

Dějiny každodennosti na filmovém plátně

Kód předmětu: YBH173 Garant: Šimek,M.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Předmět „Dějiny každodennosti na filmovém plátně“ poskytuje bakalářským studentům SHV na FHS UK nový pohled na historické bádání, a to prostřednictvím filmové a televizní tvorby. Oproti předmětu „Historická látka ve filmu“, kde jsou sledovány především tzv. „velké“ dějiny (politické dějiny, historické milníky, „velké“ osobnosti), se „Dějiny každodennosti na filmovém plátně“ zabývají především tzv. „malými“ dějinami. Jsou zde v jednotlivých dějinných epochách (na pozadí filmu) sledována témata jako jsou: dětství, obraz ženy ve společnosti, společenský status, religiozita, stravování, cestování, nemoci, ad. Tento předmět by tak měl bakalářským studentům pomoci širšímu rozhledu pro zkoušku Úvod do historie a soubornou zkoušku historického modulu Evropské dějiny v kontextech (EDK).

Dějiny konzumu v českých zemích I. (1948 - 1968)

Kód předmětu: YMO053 Garant: Franc,M.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Cílem je seznámit posluchače s dynamikou vývoje konzumní kultury v českých zemích v 50. a 60. letech 20. století a ukázat ji v celkovém kontextu měnící se společnosti. Vedle obecného uvedení do problematiky se posluchači seznámí se čtyřmi konkrétními oblastmi konzumní kultury v českých zemích v letech 1948-1968 - bydlením, odíváním, stravováním a volným časem. Vývoj v Československu je přitom částečně komparován s vývojem v sousedních státech, zejména v NDR a v Polsku.

Dějiny kosmologie

Kód předmětu: YBH183 Garant: Pražáková Seligová,M.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Kurz přibližuje vývoj názorů na podobu a uspořádání vesmíru od nejstarších dob až doradikální proměny kosmologického myšlení v 16. a 17. století s důrazem právě na dobuzrodu moderní vědy, tzv. kopernikánskou revoluci. Vedle výkladu vychází především zindividuální četby renesančních kosmologických a astronomických textů (Koperník,Bruno, Galilei). Poznatky z kursu jsou využitelné u souborné zkoušky z historie.

Dějiny peněz

Kód předmětu: YBHRZ40LI Garant: Zaoral,R.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Kurz seznamuje prostřednictvím numismatických artefaktů s peněžně hospodářským vývojem od antiky posoučasnost se zvláštním zřetelem k dějinám peněz v českých zemích. Analýza mincí, mincovních depotů aširších nálezových okolností má ozřejmit význam numismatiky pro studium fiskální politiky, měnových krizí,cen a mezd, úvěru a lichvy, dluhů a půjček, obchodu a bankovnictví. Kurz je vhodný pro zájemce ohospodářské a sociální dějiny a rovněž jako příprava k atestu z historie.

Dějiny rodiny v evropské společnosti I.

Kód předmětu: YBH184 Garant: Pražáková Seligová,M.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Kurs se zaměřuje na seznámení posluchačů se zakladními rysy tzv. tradiční rodiny, rodiny v předprůmyslové, stavovské společnosti, a demografickým režimem s ní spjatým. Nastiňuje obrysy demografického vývoje u nás a v Evropě, informuje o základních českých historických pramenech k této problematice. Ukazuje rozdílnosti mezi typem rodinného utváření v různých částech Evropy, představuje všeobecně rozšířenou a uznávanou typologii rodinných struktur. Mapuje jevy ovlivňující charakter rodiny a rodinných vazeb, a pokouší se postihnout postoje a pocity spojené s rodinným životem. Snaží se i zachytit složitý proces přechodu od tradiční rodiny k moderní rodině současné a proměny reprodukčního procesu.

Dějiny rodiny v evropské společnosti II.

Kód předmětu: YBHMS12LI Garant: Pražáková Seligová,M.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Kurs se zaměřuje na seznámení posluchačů se zakladními rysy tzv. tradiční rodiny, rodiny v předprůmyslové, stavovské společnosti, a demografickým režimem s ní spjatým. Nastiňuje obrysy demografického vývoje u nás a v Evropě, informuje o základních českých historických pramenech k této problematice. Ukazuje rozdílnosti mezi typem rodinného utváření v různých částech Evropy, představuje všeobecně rozšířenou a uznávanou typologii rodinných struktur. Mapuje jevy ovlivňující charakter rodiny a rodinných vazeb, a pokouší se postihnout postoje a pocity spojené s rodinným životem. Snaží se i zachytit složitý proces přechodu od tradiční rodiny k moderní rodině současné a proměny reprodukčního procesu.

Design of Quantitative Research II.

Kód předmětu: YMH540 Garant: Hampl,S.
Semestr: letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 2
There is a follow-up course for this class, ‘Design of Quantitative Research’, which aims to extend students' knowledge and the practical skills required for the quantitative data management and to demonstrate the most common applications of quantitative sociological research and their context.

Deutsche Philosophie II.

Kód předmětu: YMFPR104 Garant: Novotný,K. + Nielsen,C.
Semestr: letní Jazyk výuky: němčina
Kredity: 5
Rhythmus. Von Nietzsche bis zu einem Topos der gegenwärtigen Diskussion„Alles ist Rhythmus“ – so lautete das Credo der Romantik, „pulsierende Zeit“. Das Seminar befasst sich vor einem ideengeschichtlichen Hintergrund schwerpunktmäßig mit dem Rhythmus als einem Grundprinzip menschlicher Zeitgliederung, das insbesondere Friedrich Nietzsche ins Zentrum seines Denkens stellt. Die sein Denken prägende kritische Auseinandersetzung mit den biologischen, physiologischen und neurologischen Entdeckungen des 19. Jahrhunderts, die auch in der Phänomenologie ihren Niederschlag finden, setzen sich in den Debatten der Gegenwart fort: Wie kommt der Mensch zur Zeit? Was ist Kontinuität? Wie kommt die Zäsur in die Welt? Ist das Gedächtnis älter als der Körper? Haben wir das Gedächtnis oder hat das Gedächtnis uns? Und was hat das alles mit rhythmischen Qualitäten zu tun?Die Sitzungen der Seminare setzen sich aus gemeinsamer Lektüre, Vortragseinheiten und Diskussion zusammen. Die Unterrichtssprache ist deutsch.

Digitální umění a nová média II.

Kód předmětu: YMM57VSLI Garant: Svoboda,A.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Volné pokračování kurzu Digitální umění a nová média I. bude zaměřeno méně popisně a historiograficky, zato více problémově. Pokud předcházející kurz mapoval obsah "umění elektronického věku" (Popper, Wands), snaží se tento kurz spíše formou semináře diskutovat úspěchy a problémy uměleckých děl "digitálního umění a umění nových médií". Jde o témata "otevřenosti", "novosti", "interaktivnosti", "emergence", "imerze", "nové společenské angažovanosti", "hybridnosti", "mazání mezí stroj-člověk nebo stroj-organismus", atd. Souběžně bude kurz pátrat po osudu uměleckých prognóz a extrapolovat vývojové tendence umění nových médií.

Dohled a etika

Kód předmětu: YMM037 Garant: Slavíček,D.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Kurz je zaměřen na téma dohledu. Jsou v něm představeny základní teorie multidisciplinárního oboru dohledových studií (surveillance studies), historický vývoj dohlížení, oblasti, ve kterých se s dohledem setkáváme, i technologie, které jsou k dohlížení využívány (zejména kamerové systémy). Zároveň se kurz zaměřuje na etická úskalí, která s dohledem souvisí.

Dreams in Greco-Roman Culture and in the Bible

Kód předmětu: YBJ146 Garant: Horáček,F.
Semestr: letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 2
Dreams in Greco-Roman Culture and the BibleDuring the one semester, two different religious and cultural milieus of dreaming, and writing about dreams will be treated, always with an eye on their embededness in their respective original languages. We will go through Greek (and partly also Latin) ways of dreaming by way of using some examples from the hundreds of preserved dreams throughout antiquity from its beginning (Homer) down to its end (5th cent. AD) and we will study every Biblical dream to be able to compare the two cultures, both very different from our own, from the perspective of dreaming. Ideally, the two wordls will represent mutual backgrounds or mirrors to show each others´ lineaments.

Economic Systems from a Historical-Sociological Perspective

Kód předmětu: YMH505 Garant: Cviklová,L.
Semestr: zimní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 4
The aim of the course is to provide detailed information about sociological reflection upon evolution of individual capitalist economies that have developed in modern West European societies and partially also in other parts of the world. Theoretical explanation of various economic and social processes will contribute to better understanding of historical context of institutional changes in contemporary societies. Different trajectories regarding developments in Britain, United States, France and individual Central European countries will be highlighted. Lectures will draw on selected texts from history of economic theories as well as sociological texts concerning modernization processes. Special attention will be attributed to interdependence between political, constitutional, military and industrial circumstances on the one hand and distinctive institutional economic forms on the other. Compulsory and optional readings can be found in MOODLE.

Economics of Transition

Kód předmětu: YBAU005 Garant: Semerák,V. + Lukešová,L. + Králová,S.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 6
This is one of the courses of the UPCES programme (the Undergraduate Program in Central European Studies); the comprehensive information is available at: http://fhs.cuni.cz/FHS-239.html#3.The course deals with main economic issues related to transition from centrally-planned economies of the Soviet bloc, Yugoslavia, and China to market economies. Compared to other similar courses, this course will be less descriptive and more analytical; we will use economic models and results of econometric studies where appropriate.

Ekonomická modernizace novodobé společnosti a její dopady na vzhled krajiny

Kód předmětu: YME13EH02 Garant: Matoušek,V. + Hájek,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Kurz je věnován nástinu hlavních tématických oblastí industrializačního procesu v našich zemích jako zásadního zlomu v ekonomickém chování společnosti, přičemž akcentuje vliv různých ekonomických aktivit na utváření a konkrétní podobu krajiny; předpokládá elementární znalosti z moderních dějin (18. – 20. století).

Etapy (výtvarné) moderny

Kód předmětu: YBK2004ZI Garant: Svoboda,A.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Přednášky sledují předpoklady zrodu moderního výtvarného umění, jeho vývoj a cestu ke konečnému ocenění. Důraz je kladen více než na uměleckohistorickou faktografii na rozpoznání a definování konstitutivních sil moderního umění a jeho přínosu pro obnovení mnohovrstevného vztahu člověka a světa 20. století.

Etnicita, nacionalismus, post-nacionalismus

Kód předmětu: YMA346 Garant: Zandlová Vaňková,M.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 5
Východiskem kurzu je uchopení etnických skupin a národů jako nesamozřejmých, historicky podmíněných a konstruovaných entit, jejichž vznik i přetrvávání v čase přináší řadu otázek. Ukážeme si, jak souviselo ustavování kategorie „etnicity” s procesy etablovaní moderní antropologie. Podíváme se na to, jak byla tato kategorie antropology konceptualizována; zaměříme se na výklad primordialismu a modernistických přístupů. Prostřednictvím uvedených konceptů přesuneme pozornost k tématu nacionalismu a k otázce vzniku zcela nové, moderní loajality – loajality k „národu“. Abychom mohli porozumět celé řadě teoretických výkladových schémat, ale i jednání nejrůznějších aktérů, vypořádáme se s problematickým konceptem „identity“. Tyto diskuze budou východiskem pro výklad procesů vyjednávání etnické / národní „tradice“, „paměti“, „historie“ a pro promýšlení dalších témat (etnorevitalizační hnutí; etnický konflikt; neonacionalismus aj.). Závěr kurzu věnujeme konceptům post-nacionálních forem loajalit - kosmopolitismu, transnacionalismu, de- nacionalizovanému občanství apod.

European-American Relations in the 21st Century

Kód předmětu: YBAU017 Garant: Zieleniec,J. + Králová,S. + Lukešová,L.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 6
This is one of the courses of the UPCES programme (the Undergraduate Program in Central European Studies); the comprehensive information is available at: http://fhs.cuni.cz/FHS-239.html#3.This course explores the history and the current state of political, economic and culturalrelations between the United States and Europe.

Everyday Life under Dictatorships: Central and Eastern Europe, 1939-1989

Kód předmětu: YBH170 Garant: Pražáková Seligová,M. + Talaber,A.
Semestr: zimní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 4
Over the last decade, historians and social scientists began to ask more penetrating questions about how people experienced their everyday lives under totalitarian regimes. In this course, students will explore how the Nazi German and Communist regimes controlled citizens’ lives through a number of various ‘everyday’ strategies, such as food, youth and popular culture, resistance and gender and sexuality. We will also explore how citizens used the ‘everyday’ to counter and undermine the control and influence of these regimes.

Evropská literární kultura I. - Antický a biblický literární kánon

Kód předmětu: YBQ038 Garant: Putna,M.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
První část čtyřsemestrálního cyklu, věnovaného systematickému výkladu dějin evropské literární kultury od počátků po současnost. Součástí cyklu je jak výklad o krásné literatuře v užším smyslu, tak o slovesné a textové kultuře ve smyslu širším – o historicky významných textech, žánrech a slovesných projevech, patřících tematicky do oblasti náboženské, filosofické či politické, a rovněž o slovesných projevech z kulturních okrajů různého druhu (apokryfy, triviální literatura, ústní slovesnost, literatura menšin atd.). První semestr je věnován evropskému starověku.Celý cyklus navazuje na původní intenci oboru Evropské kulturní a duchovní dějiny.

Evropská literární kultura II. - Zakládání Evropy ve středověké a renesanční literatuře

Kód předmětu: YBQ083 Garant: Putna,M.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Druhá část čtyřsemestrálního cyklu, věnovaného systematickému výkladu dějin evropské literární kultury od počátků po současnost. Součástí cyklu je jak výklad o krásné literatuře v užším smyslu, tak o slovesné a textové kultuře ve smyslu širším – o historicky významných textech, žánrech a slovesných projevech, patřících tematicky do oblasti náboženské, filosofické či politické, a rovněž o slovesných projevech z kulturních okrajů různého druhu (apokryfy, triviální literatura, ústní slovesnost, literatura menšin atd.). Druhý semestr je věnován středověku a renesanci.

Evropská reformace

Kód předmětu: YBH186 Garant: Horský,J.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Kurz je zaměřen na rozbor základních reformačních idejí (nauka Lutherova, Zwingliho a Calvinova), jejich porovnání s myšlenkovým světem české reformace a proměn během 16. až 18. století. Zároveň jsou představeny základní typy historických pramenů, vhodných k dějinám náboženství a způsoby jejich zpracování.

Folk mezi undergroundem a oficiální hudební scénou v době tzv. normalizace

Kód předmětu: YMO082 Garant: Houda,P.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Záměrem kurzu je představit folk jako hraniční fenomén (mezi zakázaným a povoleným) v čase tzv. normalizace v Československu. Kurz představí podmínky (legislativní rámec a jeho praktické naplňování), za nichž bylo možné působit na oficiálních jevištích v 70. a 80. letech, a různé strategie hudebníků, jak se na takto vymezeném poli pohybovat.

Formování národa v procesu evropské modernizace

Kód předmětu: YMH009 Garant: Marková,A.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4
Kurz je věnován jedné ze základních složek transformace evropské společnosti, k níž došlo v průběhu "dlouhého" 19. století. Proces formování moderních národů bude zařazen do souvislosti se sociálními, ekonomickými a kulturními proměnami, jimiž evropská společnost asynchronně procházela na cestě od tradiční, feudální společnosti ke společnosti moderní, průmyslové. V širokém typologickém horizontu bude věnována pozornost právě tak "vládnoucím" státním národům, jako národním hnutím, která se rodila a probíhala na teritoriu multietnických impérií.

Gender and Minorities in Post-Socialist Europe

Kód předmětu: YBAU014 Garant: Soler Muňoz,E. + Králová,S. + Lukešová,L.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 6
This is one of the courses of the UPCES programme (the Undergraduate Program in Central European Studies); the comprehensive information is available at: http://fhs.cuni.cz/FHS-239.html#3.This course aims to introduce the student with historical and contemporary issues of gender and "minorities", with particular emphasis on the Roma ("gypsies").

Gender v období komunismu a transformace

Kód předmětu: YMG150 Garant: Havelková,H.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 6
Proměny genderových vztahů v období komunismu budou sledovány v několika vrstvách, jimiž jsou jednak reálie: vládní politika - ideologie a legislativa, změny v sociální struktuře zobrazené ve statistikách a odborných studiích, jednak reprezentace, diskuse a diskurzy. V kurzu budou promítnuty také minimálně tři genderově významné filmy z komunistického období. Těžištěm kurzu je diskuse o různých přístupech, konceptech a interpretacích komunistického období z genderového hlediska. Zvláštní důraz je kladen na roli elit odborníků a umělců, při spoluurčování genderové kultury společnosti, zahrnuti jsou právníci, demografové, sociologové, psychologové, sexuologové, lékaři, uměnovědci, filmaři a literáti. Materiály jsou dobové materiály a reflexe a zpětné reflexe genderových vztahů za komunismu psané po roce 1989, a to mj. v kontextu feministických diskusí mezi Východem a Západem. Éra komunismu je v kurzu pojata jako diferencovaná v synchronním i diachronním pohledu. Období transformace je i v genderových otázkách významně ovlivňováno tzv. dědictvím komunismu. Cílem kurzu je tuto vazbu blíže zkoumat. Kurz je zaměřen především na českou soudobou historii. Významným prvkem kurzu je objevitelská práce studujících.

Globální koncepce ochrany životního prostředí

Kód předmětu: YME1519 Garant: Moldan,B.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Kurz obsahuje základní vědecké a politické koncepce ochrany životního prostředí, přírody a přírodních zdrojů v globálním měřítku. Přednášky jsou koncipovány v historické perspektivě. Základním koncepčním rámcem je představa udržitelného rozvoje.Kurz začne až druhý výukový týden v LS, tedy 27.2. 2018.

Grounded Theory

Kód předmětu: YMH508 Garant: Tomášek,M.
Semestr: zimní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 2
This course consists of two blocks of theoretical lectures and practical seminars. The purpose of the theoretical block is to provide essential orientation in qualitative methodological approaches and to introduce grounded theory and its application in detail. The practical block is then based on discussions and analysis existing research. Students work individually on projects and through their personal practice of grounded theory identify concrete methodological and practical problems in their research. These problems are then discussed in seminars. The course thus presents practical research methods as well as providing feedback. The primary objective of the course is to provide students with the knowledge and skills to enable them to undertake independent qualitative research based on grounded theory.

Historical Comparative Sociology

Kód předmětu: YMH501 Garant: Šubrt,J.
Semestr: zimní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 6
The objective of this course is to provide a general overview of the status and perspectives of historical sociology as a developing discipline. A further goal of the course is to prepare students for a more detailed discussion about the specific issues of comparative civilisation analysis, which shall be taught in the second year.

Historical Memory and National Master Narratives in Central and Eastern Europe

Kód předmětu: YBH167 Garant: Čapská,V.
Semestr: zimní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 4
IMPORTANT INFO: Please, note that this course take place every other week and it starts on Monday, October 16th, 2017.The seminar will explore the field of historical memory studies. It is designed as transnational and comparativist. It will critically examine both the dominant and subversive versions of national histories in Central and Eastern Europe. The aim is to expose and analyse these clashing and competing national master narratives and to make students aware that they tended to exclude the people on broad social margins and their understanding of history. We will therefore ask who might have been relegated from the official memory. The seminar will stregthen students’ competences in working with analytical categories of difference (such as gender, class, religion, ethnicity, and generation) in order to foster their ability to think beyond national frames and to critically analyse Central and Eastern European societies and cultures, their past, present and historical memories. While the first part of the course will introduce historical memory and its national frames as discussed in current historiography, the second part will analyse selected narratives of early modern Central Europe employing various categories of difference.

Historical Sociology of Global Politics and International Relations

Kód předmětu: YMH546 Garant: Maslowski,N.
Semestr: zimní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 6
This course focuses on global politics and international relations from the perspective of historical sociology. The disappearance of the opposition of national and international levels is the starting point of intellectual quest, which involves issues of the historical sociology of memory in international relations, of the question of new movements, influences of national politics on foreign policy, globalisation, and the confrontation of traditional theories of international relations with the approach of historical sociology.

Historical Sociology of Knowledge, Culture, and Religion

Kód předmětu: YMH503 Garant: Cviklová,L.
Semestr: zimní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 4
The aim of the course is to highlight importance of historical currents of philosophical and social thought for contemporary sociological paradigms. While some thinkers (Charles Louis de Secondat Montequieu, Alexis de Tocqueville and others) laid foundations of their perspectives before establishment of sociology as a distinctive science, Émile Durkheim, Karl Marx and Max Weber have been considered to be founders of sociological theory and their intellectual heritage has been critically appropriated by several theoretical sociologists (Talcott Parsons, Jürgen Habermas, Jeffrey Alexander, etc.) In the framework of the course relevant theories of those thinkers will be presented who have contributed to theoretical interpretation of modern societies through the interdisciplinary perspective bordering on philosophy and political science such as Hannah Arendt, Sigmund Freud, Michel Foucault, etc.) Compulsory and optional readings can be found in MOODLE.

Historical Sociology of Politics

Kód předmětu: YMH511 Garant: Německý,M.
Semestr: letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 4
This course focuses on the historical construction of the modern political system. The state, the citizenship, nationality and globalization are the main points of focus. Therefore, course graduates should be able to analyse the social and historical context of the political process, understand issue frame construction and the weight of structures within social evolutions.

Historická laboratoř

Kód předmětu: YBH190 Garant: Ondo Grečenková,M.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Na semináři jsou vítáni všichni, kteří připravují nějakou odbornou práci, bakalářskou, diplomovou - magisterskou, disertační, či nějaký článek, referát seminárku, a chtějí se s ostatními účastníky podělit o své dojmy z bádání, sdílet s nimi své výzkumné či redakční problémy, chtějí se poradit o úskalích své práci, prodiskutovat své publikační úzkosti, hledají teprve téma či se již utápějí v pramenech a otázkách a nemohou se dostat z bludného kruhu pochyb. Ano, známe to všichni, začátečníci i pokročilí - počáteční nadšení, trysk nápadů a myšlenek, útok na archivy a prameny, postupně utopení se v četném nasbíraném materiálu, pochybnosti o práci i sobě samém, prokrastinace..... Pak je dobré moci problém představit, sdílet, prodiskutovat s těmi, kteří se na problematiku mohou dívat s nadhledem. V konkrétní rovině má každý možnost představit svoji práci či dílčí otázku a diskutovat o možnostech jejího řešení s ostatními účastníky. Posluchači se pak musí snažit na základě představeného problému vystupujícímu klást vhodné dotazy a přinášet možné podněty. Úspěch semináře a jeho přínos záleží na aktivitě a pravidelné účasti všech přihlášených. Za aktivní účast a vystoupení na semináři bude rovněž udělen zápočet/atest. Těším se na Vás.

Historická látka ve filmu

Kód předmětu: YBH164 Garant: Šimek,M.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Předmět „Historická látka ve filmu“ nabízí bakalářským studentům SHV další možný způsob, jak zkoumat historickou látku, a to prostřednictvím filmové a televizní tvorby. Obsah předmětu je zaměřen především na českou (potažmo československou) filmovou a televizní tvorbu. V první části jsou studenti seznámeni s teoreticko-metodologickými přístupy zkoumání historické látky ve filmu. Další části pak sledují vždy na určitém období jak filmy tzv. historické (tedy ty vzniklé v současnosti a pojednávající o událostech minulých), tak i ty tzv. dobové (filmy současné pro dobu, kterou z dnešního aspektu zkoumáme). Tento předmět by tak měl bakalářským studentům pomoci širšímu rozhledu pro soubornou zkoušku historického modulu Evropské dějiny v kontextech (EDK).

Historická sociologie imaginárního

Kód předmětu: YBA179 Garant: Šalanda,B.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Cílem semináře je zprostředkovat problematiku imaginárního s důrazem na historicko-sociologickou perspektivu, jež bude doplněna o aspekty sociálně-antropologické, historické, psychologické a filosofické. Seminář bude podporovat kritické čtení různých typů představivosti, fantazie, fikce, fabulace, iluze apod. Kromě jiných témat se bude týkat (politického) mýtu, symbolu, utopie, dále obětního beránka, mesianismu, hrdiny jako dokonalého vzoru, konečně pak konstrukce obrazu Druhého, nadpřirozena, snu, komizmu a smíchu.

Historická sociologie imaginárního (kombinovaná forma)

Kód předmětu: YMH405 Garant: Šalanda,B.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Cílem semináře je zprostředkovat problematiku imaginárního s důrazem na historicko-sociologickou perspektivu, jež bude doplněna o aspekty sociálně-antropologické, historické, psychologické a filosofické. Seminář bude podporovat kritické čtení různých typů představivosti, fantazie, fikce, fabulace, iluze apod. Kromě jiných témat se bude týkat (politického) mýtu, symbolu, utopie, dále obětního beránka, mesianismu, hrdiny jako dokonalého vzoru, konečně pak konstrukce obrazu Druhého, nadpřirozena, snu, komizmu a smíchu.

Historická sociologie osobnosti

Kód předmětu: YBA128 Garant: Šalanda,B.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Kurz se zabývá problematikou osobnosti v perspektivě historických sociálních věd. Zaměřuje se především na výklady o aktérech, nositelích či uskutečňovatelích sociální změny v dějinách. Týká se role velkých osobností, autorit, elit, celebrit, vůdců a vládců. Celkově jde o analýzu sociální změny jak z personologického hlediska, tak i z organizačního aspektu. Studium osobnosti v orientaci na historickou sociologii představuje problematiku velmi závažnou, důležitou a aktuální, a to mimo jiné proto, že počet výrazných osobností vzrůstá také díky proměnám vzdělanostních struktur a mediálnímu propojení světa. Vytváření civilizačního řádu je koneckonců záležitostí menšin, k nimž patří rovněž vynikající jedinci jako nositelé sociální změny, technologických a jiných inovací. V neposlední řadě civilizace existují na základě silných idejí a ideálů, a tak jejich vůdcové hrají důležitou podpůrnou roli, ukazují směr, ale i zajišťují potřebný elán a nasazení. Spoluurčují běh věcí hlavně díky svému nadosobnímu statusu.

Historická sociologie politiky

Kód předmětu: YMH011 Garant: Německý,M.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4
Cílem předmětu je seznámit studenty s vybranými základními pojmy a autory historické sociologie politiky. Otázky definice a historického vzniku civilizací, moderních evropských států a národů budou tvořit základ pro analýzu dalších moderních forem politiky: voleb, politických stran, sociálního protestu a sociálních hnutí, občanství, občanské společnosti nebo sociálního státu. Pozornost bude věnována také antropologickému zkoumání historického vývoje politických struktur.

Historická sociologie světové politiky a mezinárodních vztahů

Kód předmětu: YMH046 Garant: Maslowski,N.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 6
Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou světové politiky a mezinárodních vztahů z pohledu historické sociologie. Otázka zániku opozice národního a mezinárodního je výchozím bodem intelektuálního pátrání, které zahrnuje problémy historické sociologie paměti v mezinárodních vztazích, problém nových hnutí, vlivů vnitřní politiky na politiku zahraniční, globalizace, stejně jako konfrontace tradičních teorií mezinárodních vztahů s přístupem historické sociologie.

Historická sociologie světové politiky a mezinárodních vztahů (kombinovaná forma)

Kód předmětu: YMH146 Garant: Maslowski,N.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 6
Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou světové politiky a mezinárodních vztahů z pohledu historické sociologie. Otázka zániku opozice národního a mezinárodního je výchozím bodem intelektuálního pátrání, které zahrnuje problémy historické sociologie paměti v mezinárodních vztazích, problém nových hnutí, vlivů vnitřní politiky na politiku zahraniční, globalizace, stejně jako konfrontace tradičních teorií mezinárodních vztahů s přístupem historické sociologie.

Historicko-sociologické konfrontace (zimní semestr)

Kód předmětu: YMH309 Garant: Maslowski,N.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Cílem předmětu je seznámit studenty s vybranými základními pojmy a s výzkumy členů pracoviště i jiných českých a zahraničních pracovníků. Během Konfrontací budou vystupovat jednotliví členové katedry, hosté z jiných kateder, fakult, univerzit, popřípadě i ze zahraničí. Během vystoupení a debaty bude věnována pozornost jak studovaným tématům jednotlivých vystupujících, tak i jejich výzkumné metodologii.

Historický proseminář I.: úvod do studia dějepisu

Kód předmětu: YBH187 Garant: Himl,P. + Tuček,J.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Kurz určený studentům bakalářského studia je dvousemestrální (pouze Historický proseminář I. lze zapsat zvlášť beznávaznosti) a doporučuje se zejména studentům, kteří mají hlubší zájem o historii a uvažují o tom, že budou pracovat na bakalářské eseji s historickou tematikou. Kurz by měl seznámit studenty se specifiky historie coby společenské vědy a se základními přístupy k práci s historickým tématem, pramenem a historickou literaturou. Na rozdíl od Úvodu do historie, který studenty seznamuje se základní faktografií a problematikou obecných i českých dějin, proseminář je určen studentům, kteří si chtějí prakticky osvojit základy historické práce.

Historiografie a metodologie historické vědy

Kód předmětu: YMO028 Garant: Horský,J.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Kurs pojednává teoretické a metodologické problémy, jak byly tématizovány v rámci noetické reflexe historických věd zejména během 19. a 20. století. Tyto problémy jsou představovány s ohledem na dějiny dějepisectví.

Historiografie a metodologie historické vědy

Kód předmětu: YMH311 Garant: Horský,J.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Kurs pojednává teoretické a metodologické problémy, jež byly tematizovány v rámci noetické reflexe historických věd zejména během 19. a 20. století. Tyto problémy jsou představovány s ohledem na dějiny dějepisectví a na průniky historických věd s historickou sociologií.

Historiografie a metodologie historické vědy II.

Kód předmětu: YMA302 Garant: Horský,J. + Čapská,V.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 5
V kurzu vyjdeme z narativistické kritiky historiografie, budeme diskutovat její epistemologické důsledky a možnosti reflexe v historickém bádání a psaní. Narativita však není pouze charakteristikou historiografie, ale nemalou měrou také věd přírodních či věd, jež jsou kromě textů výrazně orientované také či především na artefakty (dějiny umění, archeologie, muzeologie, visual studies etc.). Teorie materiální kultury nás v reakci na lingvistický obrat stále více upozorňuje, že nemáme jen texty, ale také artefakty a že i texty a procesy mají svou materialitu. Právě studium materiality předmětů se jeví jako důležitý most mezi přírodními a humanitními vědami, ostatně lidský život lze interpretovat jako výrobu artefaktů a jejich směna historicky sloužila zajišťování životních potřeb. V kurzu se tak zaměříme na obrat k materialitě jako určitý protipól lingvistického obratu.

Historiografie a metodologie historické vědy (kombinovaná forma)

Kód předmětu: YMH411 Garant: Horský,J.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Kurs pojednává teoretické a metodologické problémy, jež byly tematizovány v rámci noetické reflexe historických věd zejména během 19. a 20. století. Tyto problémy jsou představovány s ohledem na dějiny dějepisectví a na průniky historických věd s historickou sociologií.

Hospodářské a sociální dějiny Československa (1945–1989)

Kód předmětu: YMO072 Garant: Krátká,L.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Cílem kurzu je seznámit studující se základními rysy hospodářského a sociálního vývoje v Československu v období od konce druhé světové války do roku 1989. Hospodářský a sociální vývoj v Československu bude posuzován jako celek; zároveň budou sledovány souvislosti tohoto vývoje s mezinárodními i vnitropolitickými faktory v dané etapě. Hlavní témata: meziválečný hospodářský vývoj – hospodářský vývoj po druhé světové válce (zahraniční souvislosti; domácí vývoj) – únor 1948 a jeho hospodářské důsledky – dovršení transformace hospodářství – Rada vzájemné hospodářské pomoci – první ekonomická reforma (Rozsypalova) – stagnace první poloviny 60. let – druhá ekonomická reforma (Šikova) – dopady obrodného procesu na čs. ekonomiku – návrat k direktivnímu modelu řízení hospodářství – ekonomika v 70. letech – v 80. letech – podmínky pro transformaci.

Hudba židovských komunit

Kód předmětu: YBA321 Garant: Seidlová,V.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Kurz představí různé etnomuzikologické výzkumy na dané téma, a tak nejen pootevře dveře do světa současných pražských židovských komunit, ale zároveň poskytne orientaci v židovských hudebních světech jako součásti globálních a diasporických kulturních toků. Kromě vztahu hudby, globalizace a kulturní apropriace se budeme zabývat i rolí hudby v procesu vyjednávání podob performancí ve vztahu k politikám identity a paměti i dalším sociálně-vědním konceptům, které jsou předmětem povinné souborné zkoušky SVIP, již musí absolvovat každý student FHS. Především však půjde o to, že si budeme ukazovat, jak je možné zkoumat většině Čechů relativně málo známou, i když v Praze aktivní, živou hudební kulturu a jak se data z terénu propojují s teoriemi. Rovněž se pokusím pozvat do hodin různé muzikanty. Vrcholem kurzu bude zvaná přednáška prof. Davis z Cambridge University v dubnu. Podmínkou bude docházka 70%, nepravidelně trochu málo četby v průběhu semestru (většinou v češtině, některé tituly budou relevantní i ke zkoušce SVIP) a závěrečný test.

Ideas Behind Politics: Communism, Post-Communism and Civil Society in Central Europe

Kód předmětu: YBAU11BLI Garant: Hvorecký,J. + Králová,S. + Lukešová,L.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 6
This is one of the courses of the UPCES programme (the Undergraduate Program in Central European Studies); the comprehensive information is available at: http://fhs.cuni.cz/FHS-239.html#3.The objective of this course is to help students better understand the history of Central Europe and the ideal resources that might enable it to succeed in the transformation from communism.

Individual and Collective Identities from a Historical Sociological Perspective

Kód předmětu: YMH536 Garant: Kumsa,A.
Semestr: letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 4
This course familiarises students with the problem of construction of individual and collective identities in regards of everyday modes of human behavior and thinking in pre-modern, modern and postmodern era.

Interdisciplinární studium soudobých dějin I. (české a světové dějiny 1945 - 1968)

Kód předmětu: YMO010 Garant: Mücke,P.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4
Kurz je určen magisterským studentům a je komplexně a v širokém kontextu orientován na české (československé) a světové dějiny v rozmezí let 1945-1968. Jeho cílem je představit posluchačům základní témata a problémy daného období. Pozornost bude věnována nejen dějinám politickým, ale také hospodářským, sociálním a obecně společenským a kulturním. Výklad se bude zaměřovat na prostor "euro-americké" civilizace, dílem se zaměří také na vybrané oblasti tzv. třetího světa (Blízký a Dálný Východ, Latinská Amerika).

Interdisciplinární studium soudobých dějin I. (české a světové dějiny 1945 - 1968) - seminář

Kód předmětu: YMO013 Garant: Hlaváček,J.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Seminář je komplexně orientován na české (československé) a světové dějiny v rozmezí let 1945 - 1968. Jeho cílem je představit posluchačům základní témata a problémy na příkladech významných událostí (zpravidla tzv. horkých krizí) zkoumaného období. Pozornost bude v rámci možností věnována nejen dějinám politickým, ale prostřednictvím studentských referátů také hospodářským, sociálním a kulturním dějinám. Výklad se zaměří nejen na prostor "euro-americké" civilizace, ale i na vybrané oblasti tzv. třetího světa (Blízký a Dálný Východ, Latinská Amerika).

Interdisciplinární studium soudobých dějin II. (české a světové dějiny 1968 - 1989)

Kód předmětu: YMO011 Garant: Vaněk,M.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4
Kurz je určen všem studentům zajímajícím se hlouběji o nedávné dějiny našeho státu, v tomto případě o historické období 1968 - 1989 se zvláštním důrazem na dějiny tzv. normalizace. Kurz se zaměří na tehdejší mocenské struktury, opozici a některé vrstvy společnosti, např. mladou generaci (studentské hnutí, punkové hnutí, ekologické hnutí a mírové hnutí), jakož i na některé projevy "úniku do soukromí" tehdejší společnosti - na tzv. chalupářskou subkulturu, spolky a sdružení atd. Přednášky budou rozšířeny o mezinárodní kontext, především společnou historii států tzv. bývalého socialistického bloku a rozhodování mocností SSSR a USA. Úkolem výběrové přednášky a následného semináře je kromě přiblížení období tzv. normalizace seznámit studenty s teoretickými otázkami aplikování rozličných metod při výzkumu soudobých dějin.

Interdisciplinární studium soudobých dějin II. (české a světové dějiny 1968 - 1989) - seminář

Kód předmětu: YMO014 Garant: Vaněk,M. + Wohlmuth,P.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Předmět se zaměří na vybraná témata ze světových dějin mezi lety 1969-1989 seminární formou, zaměřenou na jednotlivé historické problémy. Každý seminář začne nejprve úvodní přednáškou, po které bude následovat referát/prezentace studujících ke zvolenému tématu. Následně prohloubíme naše porozumění věci ve společné diskusi.

Interdisciplinární studium soudobých dějin III. (české a světové dějiny, tranzice)

Kód předmětu: YMO012 Garant: Houda,P.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4
Cílem kurzu je seznámit studenty s hlavními událostmi českých a světových dějin po roce 1989 až do současnosti. Při výkladu bude využit historicko-politologický přístup, který vedle vlastní faktografie nejnovějších dějin umožní i jejich analýzu a případnou komparaci. Kurz je orientován jak na globální vývoj světa po roce 1989 (významné události v jednotlivých regionech, které měly dopad na celosvětové dění), tak i na události v České republice, jež budou zasazeny do širšího středoevropského kontextu. Zvláštní zřetel bude v této souvislosti věnován obecnému procesu přechodu středo- a východoevropských států k demokracii. Kurz se také dotkne změn v postavení a úloze mezinárodních organizací (OSN, NATO atp.) a proměnám bezpečnostního a ekonomického rámce světové politiky. Specifickým tématem pak bude dynamika procesu evropské integrace v tomto období - a to samostatně i v kontextu přistoupení bývalých států východního bloku k EU.

Interdisciplinární studium soudobých dějin III. (české a světové dějiny, tranzice) - seminář

Kód předmětu: YMO015 Garant: Houda,P.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Cílem semináře je seznámit studenty s hlavními událostmi českých a světových dějin po roce 1989 až do současnosti. Při výkladu bude využit historicko-politologický přístup, který vedle vlastní faktografie nejnovějších dějin umožní i jejich analýzu a případnou komparaci. Seminář je orientován jak na globální vývoj světa po roce 1989 (významné události v jednotlivých regionech, které měly dopad na celosvětové dění), tak i na události v České republice, jež budou zasazeny do širšího středoevropského kontextu. Zvláštní zřetel bude v této souvislosti věnován obecnému procesu přechodu středo- a východoevropských států k demokracii. Seminář se také dotkne změn v postavení a úloze mezinárodních organizací (OSN, NATO atp.) a proměnám bezpečnostního a ekonomického rámce světové politiky. Specifickým tématem pak bude dynamika procesu evropské integrace v tomto období - a to samostatně i v kontextu přistoupení bývalých států východního bloku k EU.

Introduction to Civilisation Studies

Kód předmětu: YMH517 Garant: Černý,K.
Semestr: zimní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 6
This course focuses on the theoretical basis and empirico-historical results of comparative civilisation analysis, with a special emphasis on the new conception of modernity with regard to its unity and diversity.

Introduction to Civilisation Studies - Reading

Kód předmětu: YMH518 Garant: Kumsa,A.
Semestr: zimní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 2
This seminar is directly related and is a follow-up to the lecture "Introduction to Civilisation Studies".

Katolicismus a komunismus v české kultuře (1945-1989)

Kód předmětu: YBQ048 Garant: Putna,M.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Vztah křesťanství a komunismu patří k hlavním momentům střetu v evropské i české společnosti 20. století. Česká katolická kultura byla vystavena za komunistického režimu pronásledování, ale z tohoto pronásledování vznikly i nové kulturní a duchovní impulsy. Přednáška ukazuje jednotlivé fáze konfliktu i dialogu od roku 1945 do konce komunistického režimu roku 1989. Připomíná i klíčové osobnosti této éry a tohoto tématu: Jan Zahradníček, Ivan Diviš, Jiří Kuběna, I. M. Jirous, J. L. Hromádka, Milan Machovec, Karel Skalický, Josef Zvěřina, Václav Havel a další. Atestace je písemná, formou eseje na vybrané téma.

Kolektivní psychika - mentality - kultura. Pohled z dějepisné perspektivy.

Kód předmětu: YBHJH10EI Garant: Horský,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
ANOTACEANOTACEANOTACE

Kořeny evropské tradice I.

Kód předmětu: YBFKETIP1 Garant: Pinc,Z.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Uvedení k filosofii je v tomto kurzu předváděno na základě rozdílů mezi archaickou a moderní společností, na základě rozdílu mezi společenstvím žijícím v mýtu a společenstvím, v němž se mýtus stane alternativním a následně se rozpadá. Mýtus je zde vykládán jako symbolická forma, pro níž platí, že zde není místo pro otázky, a filosofie vzniká jako prostor pro otázky, reaguje na rozpadající se mýtus a usiluje nalézt novou pevnou půdu pod nohama. Filosofie je vždy skrze jazyk, je to jiný případ symbolické formy než mýtus a souvisí s prožitkem různojazyčnosti. Výklad je střídavě koncipován historicky a fenomenologicky, reflektuje zakladatelskou tradici evropské filosofie v linii Sokrates, Platón, Aristoteles a sleduje začasté výklady prof. Patočky z přelomu 60. a 70. let. V oblasti fenomenologického výkladu jsou nejdůležitější výklady Husserlovy, zejména z "Krize evropských věd". Důležitým pojmem je výměr diskursu, kde se ukazuje rozdíl mezi přístupy založenými teoreticky, tedy matematikou, filosofií, antickou vědou a přístupy založenými prakticky - mýtem, životem, moderní vědotechnikou. Žánr filosofického diskursu je vyložen na příkladu sokratického dialogu, s konkrétním vyústěním na příkladu dialogu Gorgias.

Kořeny evropské tradice II.

Kód předmětu: YBF0000LI Garant: Pinc,Z. + Pincová,E. + Skripnik,O.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Uvedení k filosofii je v tomto kurzu předváděno na základě rozdílů mezi archaickou a moderní společností, na základě rozdílu mezi společenstvím žijícím v mýtu a společenstvím, v němž se mýtus stane alternativním a následně se rozpadá. Mýtus je zde vykládán jako symbolická forma, pro níž platí, že zde není místo pro otázky, a filosofie vzniká jako prostor pro otázky, reaguje na rozpadající se mýtus a usiluje nalézt novou pevnou půdu pod nohama. Filosofie je vždy skrze jazyk, je to jiný případ symbolické formy než mýtus a souvisí s prožitkem různojazyčnosti. Výklad je střídavě koncipován historicky a fenomenologicky, reflektuje zakladatelskou tradice evropské filosofie v linii Sokrates, Platón, Aristoteles a sleduje začasté výklady prof. Patočky z přelomu 60. a 70. let. V oblasti fenomenologického výkladu jsou nejdůležitější výklady Husserlovy, zejména z "Krize evropských věd". Důležitým pojmem je výměr diskursu, kde se ukazuje rozdíl mezi přístupy založenými teoreticky, tedy matematikou, filosofií, antickou vědou a přístupy založenými prakticky - mýtem, životem, moderní vědotechnikou. Žánr filosofického diskursu je vyložen na příkladu sokratického dialogu, s konkrétním vyústěním na příkladu dialogu Gorgias.

Kořeny evropské tradice III.

Kód předmětu: YBF0002ZI Garant: Pinc,Z. + Pincová,E.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Cílem kursu je představit reflexi motivu tés psychés epimeleisthai v prvních stoletích našeho letopočtu, zejména pak u vybraných křesťanských patristických autorů (Iústina Martira, Klémenta z Alexandrie, Órigena, Grégoria z Nyssy atd.).

Kultury nativních severoamerických etnik

Kód předmětu: YBA106 Garant: Heřmanský,M.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Kurz zprostředkovává základní informace o kulturách nativních etnik Severní Ameriky na sever od Mexika. Seznamuje se stručným prehistorickým vývojem, přehledem tradičních historických kultur i se současnou sociokulturní situací původních obyvatel v pozici minority. Jádro výkladu je věnováno nativním historickým kulturám, reprezentujícím jednotlivé kulturní areály Severní Ameriky.

Kvalitativní metodologie výzkumu – narativní metody a techniky

Kód předmětu: YMH034 Garant: Řezníková,S.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4
Kurz je úvodem do praktického využívání metodologie kvalitativního výzkumu. Nejprve bude představena kvalitativní metodologie sociologického výzkumu jako taková, včetně jejích specifik a odlišností od metodologie kvantitativní. Dále budou podrobně představeny nejčastěji využívané metody v sociologii: grounded theory (a její konstruktivistická verze), narativní (biografický) přístup a relevantní metody. Studující budou seznámeni s narativními technikami sběru dat: biografickým rozhovorem, polostandardizovaným hloubkovým či problémově zaměřeným rozhovorem, ohniskovými skupinami atd. tak, aby byli schopni použít je ve vlastním výzkumu.

Kvalitativní výzkum v orální historii

Kód předmětu: YMO036 Garant: Hlaváček,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Cílem kurzu je seznámit studenty s možnostmi využití kvalitativních metod a postupů v rámci orální historie, představit dílčí výzkumné techniky a způsob jejich aplikace na konkrétní orálněhistorický výzkum. V rámci kurzu získají studenti nejen základní orientaci v teoretických konceptech interdisciplinárně pojímaného narativního výzkumu (paměť, identita, biografie), ale seznámí se také s konkrétními analytickými postupy aplikovatelnými na studium narativních pramenů (obsahová analýza, metoda zakotvené teorie, diskursivní analýza apod.). Část kurzu je věnována prezentaci odborných článků či pramenů studenty a diskusi nad metodologickými otázkami výzkumu.

Laboratoř orální historie

Kód předmětu: YMO047 Garant: Hlaváček,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Workshop zaměřený na zvládnutí technické stránky orálně-historického výzkumu. Tento kurz je primárně určen pro studenty bez větších znalostí práce s audio-vizuálními a výpočetními technologiemi (tj. digitální diktafony a videokamery, střih a editace záznamů, multimédiální software apod.). Pokud se v uvedené problematice orientujete, pečlivě zvažte svou účast na kurzu, pravděpodobně se nic nového nenaučíte...

Late Medieval Central Europe: State, Church and Society in European Context 

Kód předmětu: YBH141 Garant: Zaoral,R. + Kalenda,F.
Semestr: letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 4
The aim of the course is to present the basic problems of the late medieval history of Central Europe in broader European context. The attention will be paid to political, church, economic and everyday life history. Its attenders gain also general knowledge of literature and sources related to late medieval Central Europe. The course is designed as a suitable and recommended form of preparation for Comprehensive Exam in European History in Contexts.

Latina pro mírně pokročilé

Kód předmětu: YMD049 Garant: Ebersonová,A.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Předmět volně navazuje na kurz "Základy latiny", vítáni jsou ale také další studenti se základními znalostmi latinské gramatiky (všechny deklinace substantiv i adjektiv, alespoň přítomný čas sloves). Kromě gramatického výkladu se na seminářích budou číst původní latinské texty a bude zahrnut také kulturně-historický kontext (exkurzy na různá témata týkající se především starověku a středověku podle konkrétních zájmů studentů).

Leisure and free time in Vienna, Budapest and Prague, 1860-1939

Kód předmětu: YBH236 Garant: Talaber,A.
Semestr: letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 4
The concept of leisure and how to spend one’s free time underwent a significant shift in the second half of the nineteenth century, as a result of social and economic developments: industrialisation produced mass migration to the cities from villages and smaller towns and the middle classes, as a result of the new economic and social situation, greatly expanded. Vienna, Budapest and Prague underwent a large-scale modernisation process starting in this period and by the end of the century became large metropolises. The expanding definition of the middle class and the mass migration to the cities resulted in the opening up of the public sphere – these new arrivals did not only want to work, but also wanted to socialise –, of which the most iconic example is the burgeoning coffeehouse culture of the late nineteenth century.

Lidská sexualita

Kód předmětu: YBA288 Garant: Klapilová,K. + Bártová,K.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Kurz "Lidská sexualita" je interdisciplinárním kurzem, ve kterém jsou prezentovány vybrané aspekty sexuality člověka z pohledu antropologie, historie, sexuologie, evoluční psychologie a psychiatrie, sexuální terapie a biologie. Kurz si klade za cíl nabídnout posluchači ucelený přehled empirických výzkumů a jejich výsledků v oblasti sexuality člověka. První část kurzu tvoří spíše přehledové přednášky zaměřující se na historii výzkumu lidské sexuality, základní fyziologické a biologické aspekty sexuality a reprodukce, evoluční teorie lidské sexuality a konečně přiblížení sexuálních deviací a dysfunkcí. Druhá část kurzu se zaměřuje na konkrétní aktuální témata jako je sexuální orientace, transsexualita, sadismus-masochismus, odlišné reprodukční strategie mužů a žen, žárlivost, nevěra, sexuální fantazie a pohlavní choroby.

Literature and Society: Central European Writers

Kód předmětu: YBAU013 Garant: Fulka,J. + Králová,S. + Lukešová,L.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 6
This is one of the courses of the UPCES programme (the Undergraduate Program in Central European Studies); the comprehensive information is available at: http://fhs.cuni.cz/FHS-239.html#3.This course of selected works in English translation will sample significantcontributions of 20th Century writers from Austria, the former Czechoslovakia(and its successor states), Germany, Hungary and Poland. It will introducestudents to the major ideas and themes that have made Central Europeanliterature a distinct and vital genre in the pantheon of world literature, one that,in particular, has left a lasting mark on modern consciousness via themoral answerability of individuals and societies.

Media Anthropology in Historical and Methodological Contexts

Kód předmětu: YBK039 Garant: Říha,D. + Maj,A.
Semestr: letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 2
In this lecture, combined with elements of discussions and case studies (total 10 hours) students will be introduced to the historical and contemporary studies in visual anthropology, visual sociology and communication anthropology. The special accent is given to the historical panorama and visual technologies (especially photography and film and digital media) and their impact on the methodology of research, ethical problems.

Město jako obraz kosmu

Kód předmětu: YBH171 Garant: Altová,B.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
V zimním semestru bude kurz zaměřen na metody zkoumání historických měst z pohledu dějin umění a historické antropologie a na vizualizace dobových představ o vztazích pozemského a nebeského světa, také na kulturní kategorie prostor a čas. Konkrétně bude v tomto semestru kurz zaměřen na urbanistický a umělecký vývoj toskánských měst (Florencie, Siena, Lucca) v 11. až 14. století.

Methodology of Historical Science

Kód předmětu: YMH504 Garant: Marková,A.
Semestr: zimní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 2
The main goal of the course is to improve students' research and writing skills. The course introduces students to the historian's craft and acquaints them with the key principles of historical research. The main focus of the classes will be on the critique of sources (i.e. how should we read and interpret written primary and secondary sources, printed sources, literature etc.). We will study different theoretical and methodological approaches in history. Yet the attention will be focused on interrelated theoretical questions of historical research such as What is the relation between political power and history? How not to be fooled by propaganda? How reliable are dates and facts in history? Is a total historical reconstruction possible? Does an „objective historical truth“ exist? Can history and the historian be objective? The Methodology class is a creative lab where students will try to create and improve their own research project (such as a master thesis, future academic research, research proposal for a fellowships or scholarships etc.). Therefore, the main aim of the course is to improve students' ability to create a viable, coherent and well-formulated project proposal with clear objectives, methodological frame, and clear data (and/or sources) collection strategy.

Metodologie kulturních dějin

Kód předmětu: YMD013 Garant: Pešek,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Seminář slouží prohloubení teoretických i praktických znalostí a technik odborné práce v kulturních dějinách, seznámení s aktuálními metodologickými přístupy k jejich výzkumu a zejména praktické aplikaci nových metod na konkrétní problémy a materiál.

Metody archeologického a historického studia

Kód předmětu: YME13EH01 Garant: Matoušek,V. + Hájek,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Posluchač bude seznámen se základními metodami archeologie a historiografie využívanými při mezioborovém studiu vývoje interakce člověka a jeho přírodního prostředí. S tímto tématem budou posluchači seznamováni paralelně dvěma způsoby. Formou přednášek budou seznamováni s přehledem a obsahem metod studia vztahu člověka a přírodního prostředí v novověku a moderní době, tj. archeologie novověku, industriální archeologie, archeologie modernity, historické geografie. Formou seminární budou posluchači prakticky zapojeni do konkrétního výzkumného projektu, kde si budou jednotlivé metody prakticky osvojovat. Ideálním výstupem z tohoto předmětu by měla být kolektivní odborná publikace. Aktuální badatelský projekt je zaměřen na vznik a počáteční vývoj individuální a masové rekreace obyvatel velkých industriálních měst v příměstské venkovské krajině.

Míra lidství - konzultační seminář

Kód předmětu: YBQ030 Garant: Pincová,E.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Konzultační seminář uvádí do problematiky jednotlivých knih, vybraných ze seznamu programu Důležité knihy, které garantuji, a hledá společná vodítka a souvislosti. Tento konzultační seminář je tematicky orientovaný na tyto knihy: Zigmund Baumann: Modernita a holokaust; Bernhard Casper: Míra lidství - Rozenzweig a Lévinas; Hannah Arendtová: Eichmann v Jeruzalémě. V konzultačním semináři je dán důraz na vlastní četbu, proto je seminář pouze 4x za semestr, aby měl student na četbu čas. Podmínkou atestace je aspoň 75% účast + referát minimálně jedné knihy + krátká prezentace četby. Hodnocení a atestace se řídí pravidly UKC (viz Moodle), nebo starými pravidly programu kontrolované četby (DK/IB).

Moderní česko-německé vztahy pohledem etnologie I.

Kód předmětu: YBA263 Garant: Soukupová,B.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Cílem kurzu je analyzovat česko-německé soužití v Rakousku a v Rakousko-Uhersku s jeho dvěma krajními póly: konfliktem a spoluprací, krystalizaci komunikačních stylů, profilaci české a českoněmecké identity, vliv modernizace na česko-německý dialog a vznik kritického češství. Dále kurz sleduje vztah Čechů a českých Němců k Německé říši, k Rakousko-Uhersku, Francii, Rusku a dalším klíčovým politickým mocnostem.

Moderní česko-německé vztahy pohledem etnologie II.

Kód předmětu: YBA270 Garant: Soukupová,B.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Východiska české většiny a českoněmecké menšiny v Československé republice, vývoj jejich komunikace; Češi jako státotvorný národ, čeští Němci jako menšina. Kontrast kulturní a národněpolitické jsoucnosti Čechů a českých Němců v československém státě. Krystalizace českoněmeckých postojů k novému státnímu útvaru: tragédie, aktivně přijatý osud i volba. Měnící se vztah Československé republiky k "novému" Rakousku a k Německé říši na bázi vysoké politiky i "zdola", nerovnoměrnosti jako kritéria sousedství.Identita českoslovenství a evropanství, jejich vzájemná provázanost.

Moderní česko-židovské vztahy pohledem etnologie

Kód předmětu: YBA271 Garant: Soukupová,B.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Východiska (daná legislativou i faktická) židovské menšiny v Rakousku, Rakousko-Uhersku a v Československé republice, kauzální výklad jejich změny. Diferencující se poměr většinové české i českoněmecké společnosti k židovským spoluobčanům, cesta od antijudaismu k antisemitismu jako ideologickopolitickému nástroji masových politických stran a hnutí. Krystalizace českožidovské a národněžidovské identity, hiearchizace jejich komponentů v modernizující se společnosti. Konflikt mezi asimilanty, sionisty a ortodoxními Židy na pozadí střetu identity české, českoněmecké, židovské, rakouské, československé.

Mosty mezi filosofií, historií a antropologií II. Prostředkující význam času a vyprávění Paula Ricoeur

Kód předmětu: YMD059 Garant: Horský,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Kurs je určen především bakalářským studentům se zájmem o filosofii, antropologii a dějepisectví a magisterským studentům historicko-vědních a antropologických oborů. Páteří kursu je kritické čtení prvého a třetího dílu Ricoeurova Času a vyprávění (Paul RICOEUR, Čas a vyprávění I. Zápletka a historické vyprávěníM Praha 2000 a Paul RICOEUR, Čas a vyprávění III. Vyprávěný čas, Praha 2007). Pojednávána je zejména otázky poznávacího a priori (zejména kategorie "času" v antické, kantovské a novokantovské a fenomenologické tradici), symbolického formování (Ricoeurova inspirace Cassirerem a Geertzem), významu narativních struktur v dějepisectví, způsobům rozlišování mezi pravdivým a fiktivním vyprávěním (porovnání Ricoeura kupříkladu s Ankersmitem, Chartierem, Koselleckem a Vašíčkem), místu nalytických postupů v širším rámci dějepiseckých narativních konstrukcí (porovnání Ricoeura s Weberem) a otázkám poměru mezi aktérským prožíváním, dějepiseckým podáním a čtenářským interpretováním obrazu minulosti. Dnes dochází poměrně velké obliby narativistická kritika dějepisectví, která je však často dováděna až k popírání jakékoli poznávací způsobilosti historických věd. Ricoeurův narativismus ukazuje, že dějepisecké vyprávění nevylučuje historicko-vědní poznání. Dějepisectví d se dnes často odtahuje od filosofie (filosofie dějin), avšak nejednou proto, že jí nerozumí. Ricoeurův text nabízí možnost prostředkovat mezi dějepisectvím a filosofií (historie). Kurs tak představí možnosti vzájemného porozumění filosofie, historie a antropologie stran kategorií jako je "čas", "dějiny", "(symbolická) reprezentace", "(pramenná) stopa" atd.

Multietnická a multikulturní společnost Československé (České) republiky

Kód předmětu: YBAKA24LI Garant: Soukupová,B.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Cílem kurzu je podat kritickou analýzu mezietnických a mezikulturních vztahů v první a v druhé republice. Prvořadá pozornost je zaměřena na česko-německé, česko-židovské, slovensko-židovské, česko-maďarské a česko(slovensko)-cikánské soužití a vedležití.

Music, Culture, and Technology

Kód předmětu: YBA213 Garant: Verbuč,D. + Jurková,Z.
Semestr: zimní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 4
Technology forms an immediate material basis of music culture, both in a sense of general technology (industrialization, mechanical and digital technologies), and music technology (music instruments, recording and music reproduction technologies). In this class, we will be interested in how historical-technological changes affected music (its form, content, style), and its surrounding culture (listening modes, aesthetics, copy-right laws, social interaction, lifestyles). We will start with pre-20th century music technologies (paper, print, and acoustic and mechanic music instrument technologies), and then spend most of the time with 20th and 21st century music technologies (electric and electronic music instruments and devices: gramophone, radio, tape, digital technologies). Class topics will include: (1) an impact of the early recording formats and devices on the early-20th century reconfigurations in music, culture, and society, (2) relationship between technology (recording formats, electric and electronic instruments, studio production) and music genres (especially jazz, rock, electronic dance cultures, and avant-garde music), (3) technology as a content of music, (4) music-related technology as social power (standardization, control of behavior, laws, cultural appropriation) vs liberation (democratization, empowerment), (5) the role of technological mediation at live music events, (6) authenticity, cultural associations, prejudices, and fears as related to music technologies, (7) relation between place/space and technology (acoustics, urban soundscapes), and (8) retro(-futuristic) technological music trends. We will approach these topics from a variety of theoretical and disciplinary frameworks, including anthropology, sociology, cultural studies, media studies, sound studies, ethnomusicology, and critical theory. With the aid of assigned readings, listening examples, film viewings, and class debates, we will look into a variety of case studies discussing particular music technologies and their musical and cultural effects, both in Western and non-Western societies. We will also host a couple of guests specializing in electronic dance music, and avant-garde music production and technology.

My a oni: Evropa a "evropanství" v raném novověku

Kód předmětu: YBH185 Garant: Ondo Grečenková,M.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Přednáška je určena všem zájemcům o evropské kulturní dějiny 17. a 18. století. Budeme se věnovat rozdílům a shodám ve vývoji jednotlivých států a společností Evropy. Zaměříme se na otázku komunikace mezi lidmi a státy, budeme si číst cestovní deníky tehdejších lidí se snahou pochopit, jak se na cizí realitu dívali, jak ji analyzovali a svá pozorování předávali dále. Porovnáme vznikající úřední aparát jednotlivých zemí, zastavíme se také u otázek korupce a řešení různých afér v tehdejší době. Srovnáme vzdělávání lidí a jejich kariérní možnosti v jednotlivých zemích, podíváme se na vztahy mezi církví a společností, stejně jako na ty, které existovaly mezi státem a společností. Finálně se zaměříme především na pokusy o určité "intelektuální sjednocení" Evropy formou nadstátní instituce "Republiky učených" i "Republiky vědců" a na pojetí kosmopolitismu a individualismu v osvícenské době. Kurz se pokusí posluchačům přinést nejen nový pohled na některé aspekty evropských dějin, ale také je připravit na úspěšné absolvování dějepisných zkoušek.

Na konci věku - konzultační seminář

Kód předmětu: YBQ025 Garant: Pincová,E.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Konzultační seminář uvádí do problematiky jednotlivých knih, vybraných ze seznamu programu Důležité knihy, které garantuji, a hledá společná vodítka a souvislosti. Tento konzultační seminář je tematicky orientovaný na tyto knihy: Fustel deCoulanges: Rémi Brague: O Bohu křesťanů a o jednom nebo dvěma dalších; John Lukacs: Na konci věku; Horst Pölmann; Marc Stern: Desatero v životě židů a křesťanů.V konzultačním semináři je dán důraz na vlastní četbu, proto je seminář pouze 4x za semestr, aby měl student na četbu čas. Podmínkou atestace je aspoň 75% účast + referát minimálně jedné knihy + krátká prezentace četby. Hodnocení a atestace se řídí pravidly UKC (viz Moodle), nebo starými pravidly programu kontrolované četby (DK/IB).

Náboženství a dějiny muslimských zemí I.

Kód předmětu: YBH172 Garant: Nešpor,Z.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
První semestr dvousemestrálního kurzu, který seznamuje se základními prvky muslimské kultury a náboženství na historickém základě. Výklad v tomto semestru je věnován hlavně formování islámských náboženských a sociopolitických institucí v období prvních dvou století hidžry. Kurz je určen pro bakalářské studenty a i když je základním rozvržením totožný s magisterským kurzem Islám I., výklad a požadavky na absolvování jsou přizpůsobeny podmínkám a možnostem bakalářského studia.

Náboženství a dějiny muslimských zemí II.

Kód předmětu: YBH277 Garant: Nešpor,Z.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Druhý semestr dvousemestrálního kurzu, který seznamuje se základními prvky muslimské kultury a náboženství na historickém základě. Výklad v tomto semestru je věnován vývoji muslimské civilizace od prvních století hidžry do současnosti. Kurz je určen pro bakalářské studenty a i když je základním rozvržením totožný s magisterským kurzem Islám II. a III., výklad a požadavky na absolvování jsou přizpůsobeny podmínkám a možnostem bakalářského studia.

Námořní plavba v Československu od druhé světové války do roku 1989

Kód předmětu: YMO073 Garant: Krátká,L.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Kurz se zaměřuje na problematiku založení a rozvoje pro Československo netypického dopravního odvětví – námořní plavby, a to v období od druhé světové války do roku 1989. Ve stručnosti se dotkne i provozu československé námořní plavby po roce 1989. Stěžejními probíranými okruhy jsou následující témata: spolupráce s Čínskou lidovou republikou v oblasti námořní plavby; založení podniku Československá námořní plavba; ekonomické aspekty námořního podnikání v jednotlivých dekádách; každodennost na námořní lodi.Seminární práce se odevzdává před blokovou výukou, viz sylabus.

Nekonečná romantika

Kód předmětu: YBK017 Garant: Hájek,V.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
V dnešní populární kultuře a životním stylu má řada produktů přídomek "romantický" (filmy, hotely, móda, literatura atd.). Některé jiné produkty, které tento přídomek nemají, si také pohrávají s citacemi a více či méně smysluplnými variacemi romantické ikonografie, "mytologie" či epistémé (horory, detektivky, cestopisy atd.). Romantika v pravém slova smyslu zahrnuje určité kulturní projevy z doby kolem roku 1800. Tehdy dochází k zásadním proměnám v oblastech vědy, myšlení, umění, společnosti, politiky, ekonomiky atd. Řada z těchto "raně moderních" proměn poznamenala i následující dvě století, naši současnost nevyjímaje. Kurz se bude zabývat otázkou skutečných romantických ozvěn i otázkou klišovitého a velmi nepřesného pojímání romantiky v současné masové a populární kultuře. Proč je dnes romantické šampaňské a jahody a nikoli pohřeb či vražda? Je populární kultura v základech romantická?

Oikoumenou časem a prostorem I.

Kód předmětu: YBF096 Garant: Pinc,Z.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Introduktivní charakter výkladu má posílit přípravu studentů pro obtížné zkoušky z historie. Protože se důraz klade na duchovní dějiny, je kurz vhodným doplňkem i pro výuku filosofie. Výklad je inspirován klasickou prací A. Toynbee: Lidstvo a matka Země - vyprávění o dějinách světa.

Oikoumenou časem a prostorem III.

Kód předmětu: YBF116 Garant: Pinc,Z.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Introduktivní charakter výkladu má posílit přípravu studentů pro obtížné zkoušky z historie. Protože se důraz klade na duchovní dějiny, je kurz vhodným doplňkem i pro výuku filosofie. Výklad je inspirován klasickou prací A. Toynbee: Lidstvo a matka Země - vyprávění o dějinách světa.

Oral History in Contemporary History Research: Guided Reading

Kód předmětu: YMO123 Garant: Vaněk,M. + Hlaváček,J.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 3
A reading course based on the student's selection of texts on Oral History. Through the critical reading of these texts, the student is required to present a particular issue in oral history.

Orální historie ve výzkumu soudobých dějin

Kód předmětu: YMO016 Garant: Vaněk,M.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Kurz je určen všem studentům zajímajícím se hlouběji o metodu orální historie a praktické výstupy, které byly pomocí této metody shromážděny, analyzovány a interpretovány. Úkolem kurzu je seznámit studenty s teoretickými otázkami metody orální historie při výzkumu soudobých dějin, s vývojem metody, s jejím postavením vzhledem k dalším historickým metodám, s jejím interdisciplinárním využitím v dalších humanitních oborech (antropologie, etnologie, sociologie, politologie atd.). Přednášky připraví studenty na vlastní vedení a zpracování rozhovorů, seznámí je s procesem analýzy a interpretace výsledků získaných metodou orální historie a konečně s technickým zpracováním takto získaných dat, tj. uložením (archivací) shromážděného materiálu.

Pojednání o cestování: Inspirující cesty

Kód předmětu: YBQ042 Garant: Triantafyllakis,S.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Cílem tohoto kurzu je představit cesty některých inspirativních osob, jako je řecký historik Herodotus, benátský obchodník Marco Polo, francouzský antropolog Claude-Lévi-Strauss a další. V kurzu se budeme zabývat významem setkání těchto "jedinečných cestovatelů" s různými kulturami a budeme klást důraz na některé filozofické aspekty jejich cest. Vybrané texty výše zmíněných autorů jsou interpretovány v rámci evropské tradice cestovatelství a kulturního styku s lidmi jiných kultur. Součástí kurzu jsou také projekce dokumentárních filmů a diskuse ve třídě.

Pojetí "tradice" ve společenských vědách: diskuse přístupů

Kód předmětu: YBA133 Garant: Bittnerová,D. + Novotná,H.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Kurz je zaměřen na diskusi konceptů tradice. Je budován na konfrontaci různých oborově determinovaných přístupů. Umožní tak nejen rozvíjet kritické čtení textů, ale vytvoří také pole pro vymezování pozic klíčových oborů, které s pojmem tradice pracují. Pohybovat se budeme v diskurzu etnologie - antropologie - sociologie - historie, popřípadě filosofie - mainstreamovém diskurzu. Budeme diskutovat otázky existence x udržování x konstruování tradice, položíme si otázku tradice jako kulturního jevu x procesu, diskutovány budou koncepty blízké tradici: např. paměť, identita, lidová kultura. Kurz bude založen na četbě textů, sledování filmů a práci v semináři.

(Political) Leadership in Central Europe

Kód předmětu: YBAU025 Garant: Hvorecký,J. + Lukešová,L. + Králová,S.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 6
This is one of the courses of the UPCES programme (the Undergraduate Program in Central European Studies); the comprehensive information is available at: http://fhs.cuni.cz/FHS-239.html#3. Central Europe has been through very demanding times in the 20th century and this course will examine role of its leaders in implementing (or failures to implement) crucial and often life-preserving policies. We will look at lives and deeds of several important political figures from Hungary, Poland and Czechoslovakia. In doing so we will confront their autobiographical records with facts, learn quite a bit about the history of the region and understand important theories and distinctions in a general theory of leadership.

Politiky paměti

Kód předmětu: YBA210 Garant: Novotná,H.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Cílem kursu je seznámit studenty se základními přístupy sociálních věd (sociokulturní antropologie, potažmo sociologie) k analýze a interpretaci minulosti resp. toho, jak je minulost v současnosti přítomná. Prostřednictvím přednášek a četby klíčových textů budeme sledovat, jak je minulost ve společnosti a společností utvářena a jak je s ní zacházeno. Součástí kursu bude i několik exkursí (veřejný prostor, muzeum, divadelní či filmové představení).

Politiky paměti - seminář

Kód předmětu: YBA256 Garant: Novotná,H.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Cílem kursu je seznámit studenty se základními přístupy sociálních věd (sociokulturní antropologie, potažmo sociologie) k analýze a interpretaci minulosti resp. toho, jak je minulost v současnosti přítomná. Prostřednictvím přednášek, četby klíčových textů a především krátkodobých vstupů do terénu budeme sledovat, jak je minulost ve společnosti a společností utvářena a jak je s ní zacházeno. Součástí kursu tedy bude i několik exkursí (veřejný prostor, muzeum, divadelní či filmové představení, archiv).

Prague as Living History: Anatomy of a European Capital

Kód předmětu: YBAU004 Garant: Skripnik,O. + Lukešová,L. + Králová,S.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 6
This is one of the courses of the UPCES programme (the Undergraduate Program in Central European Studies); the comprehensive information is available at: http://fhs.cuni.cz/FHS-239.html#3.This course and accompanying excursions will introduce students to the history of the Czech Republic and its capital city, Prague, while also showing the development of its urban structure and main social functions.

Prague in World Urban Context

Kód předmětu: YBH179 Garant: Tourek,J.
Semestr: zimní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 4
This is an introductory course into the topics of city. The course will first focus on what makes city a city and distinguish it from other kind of settlements. Than the course goes shortly through origins and history of cities – following always a particular author, book or attitude.Most lessons will be dedicated to particular chapters of urban history (baroque age, industrial 19th century, or 20th century) – we will follow general as well as local history: the story of western cities will be accompanied by the case of Prague – and always with an excursion in Prague where students would see particular examples in reality.Please note: the final term to accept essay to earn your credits is 15th of January 2018. No latter essays will be accepted.

Problémy Afriky z historicko-sociologické perspektivy

Kód předmětu: YMH303 Garant: Kumsa,A.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4
Cílem tohoto předmětu je přiblížit historický vývoj africké společnosti, její sociální struktury a politické systémy v různých historických epochách, roli tradičních a světových náboženství, vliv kolonialismu na vývoj lidí žijících na tomto kontinentu, proces nezávislosti afrických států od druhé světové války a vysvětlit problémy budování demokratického systému v současné Africe.

Problémy Afriky z historicko-sociologické perspektivy (kombinovaná forma)

Kód předmětu: YMH403 Garant: Kumsa,A.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4
Cílem tohoto předmětu je přiblížit historický vývoj africké společnosti, její sociální struktury a politické systémy v různých historických epochách, roli tradičních a světových náboženství, vliv kolonialismu na vývoj lidí žijících na tomto kontinentu, proces nezávislosti afrických států od druhé světové války a vysvětlit problémy budování demokratického systému v současné Africe.

Problémy filosofické propedeutiky - cvičení I.

Kód předmětu: YBF0000CI Garant: Pinc,Z. + Skripnik,O.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Kurz Problémy filosofické propedeutiky - cvičení je doplňkem všech součástí Úvodních kurzů a cyklů. Cvičení probíhá distanční formou a v jeho rámci je procvičována zejména schopnost psát kratší referáty ze sekundární i primární filosofické i historické literatury a interpretovat vybrané úryvky z klasických textů.

Problémy filosofické propedeutiky - cvičení II.

Kód předmětu: YBF0001CI Garant: Pinc,Z. + Skripnik,O.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Kurz Problémy filosofické propedeutiky - cvičení je doplňkem všech součástí Úvodních kurzů a cyklů. Cvičení probíhá distanční formou a v jeho rámci je procvičována zejména schopnost psát kratší referáty ze sekundární i primární filosofické i historické literatury a interpretovat vybrané úryvky z klasických textů.

Problémy filosofické propedeutiky - cvičení III.

Kód předmětu: YBF0002CI Garant: Pinc,Z. + Skripnik,O.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Kurz Problémy filosofické propedeutiky - cvičení je doplňkem všech součástí Úvodních kurzů a cyklů. Cvičení probíhá distanční formou a v jeho rámci je procvičována zejména schopnost psát kratší referáty ze sekundární i primární filosofické i historické literatury a interpretovat vybrané úryvky z klasických textů.

Problémy filosofické propedeutiky - cvičení IV.

Kód předmětu: YBF0003CI Garant: Pinc,Z. + Skripnik,O.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Kurz Problémy filosofické propedeutiky - cvičení je doplňkem všech součástí Úvodních kurzů a cyklů. Cvičení probíhá distanční formou a v jeho rámci je procvičována zejména schopnost psát kratší referáty ze sekundární i primární filosofické i historické literatury a interpretovat vybrané úryvky z klasických textů.

Problémy filosofické propedeutiky - cvičení V.

Kód předmětu: YBF0004CI Garant: Pinc,Z. + Skripnik,O.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Kurz Problémy filosofické propedeutiky - cvičení je doplňkem všech součástí Úvodních kurzů a cyklů. Cvičení probíhá distanční formou a v jeho rámci je procvičována zejména schopnost psát kratší referáty ze sekundární i primární filosofické i historické literatury a interpretovat vybrané úryvky z klasických textů.

Problémy filosofické propedeutiky - cvičení VI.

Kód předmětu: YBF0005CI Garant: Pinc,Z. + Skripnik,O.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Kurz Problémy filosofické propedeutiky - cvičení je doplňkem všech součástí Úvodních kurzů a cyklů. Cvičení probíhá distanční formou a v jeho rámci je procvičována zejména schopnost psát kratší referáty ze sekundární i primární filosofické i historické literatury a interpretovat vybrané úryvky z klasických textů.

Problémy filosofické propedeutiky - cvičení VII.

Kód předmětu: YBF0007CI Garant: Pinc,Z. + Skripnik,O.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 1
Kurz Problémy filosofické propedeutiky - cvičení je doplňkem všech součástí Úvodních kurzů a cyklů. Cvičení probíhá distanční formou a v jeho rámci je procvičována zejména schopnost psát kratší referáty ze sekundární i primární filosofické i historické literatury a interpretovat vybrané úryvky z klasických textů.

Problémy filosofické propedeutiky - cvičení VIII.

Kód předmětu: YBF0008CI Garant: Pinc,Z. + Skripnik,O.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 1
Kurz Problémy filosofické propedeutiky - cvičení je doplňkem všech součástí Úvodních kurzů a cyklů. Cvičení probíhá distanční formou a v jeho rámci je procvičována zejména schopnost psát kratší referáty ze sekundární i primární filosofické i historické literatury a interpretovat vybrané úryvky z klasických textů.

Procedures and Methods of Historical Research

Kód předmětu: YMH539 Garant: Marková,A.
Semestr: letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 2
The main goal of the course is to improve students' research and writing skills. The course introduces students to the historian's craft and acquaints them with the key principles of historical research. The main focus of the classes will be on the critique of sources (i.e. how should we read and interpret written primary and secondary sources, printed sources, literature etc.). We will study different theoretical and methodological approaches in history. Yet the attention will be focused on interrelated theoretical questions of historical research such as What is the relation between political power and history? How not to be fooled by propaganda? How reliable are dates and facts in history? Is a total historical reconstruction possible? Does an „objective historical truth“ exist? Can history and the historian be objective? The Methodology class is a creative lab where students will try to create and improve their own research project (such as a master thesis, future academic research, research proposal for a fellowships or scholarships etc.). Therefore, the main aim of the course is to improve students' ability to create a viable, coherent and well-formulated project proposal with clear objectives, methodological frame, and clear data (and/or sources) collection strategy.

Proměny české společnosti 19. století 

Kód předmětu: YBH175 Garant: Štemberk,J.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Kurs sleduje základní tendence sociálního i hospodářského vývoje české společnosti od přelomu 18. a 19. století do první světové války ve středoevropských a celoevropských souvislostech. Poskytuje vhled do mnohovrstevného procesu proměn české společnosti na cestě od tradiční k moderní společnosti. Ústředním motivem je pojem společenské modernizace probíhající s různou intenzitou v jednotlivých rovinách společenského života. V rámci didaktických přístupů bude kombinována forma přednášky a cvičení s dodatečným prostorem pro diskusi. V přednáškové části si studenti budou osvojovat základní faktografické znalosti, terminologii, metody i konceptualizací současných sociálních dějin.

Proměny české společnosti 20. století 

Kód předmětu: YBH189 Garant: Štemberk,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Kurs sleduje základní tendence sociálního i hospodářského vývoje české společnosti od přelomu od konce první světové války do konce 80. let 20. století. Volně navazuje na kurs Proměny české společnosti v 19. století, jehož předchozí absolvování je výhodou, nikoli však podmínkou. Poskytuje vhled do mnohovrstevného procesu proměn české společnosti ve složité době krátkého 20. století. Ústředním motivem je pojem společenské modernizace probíhající s různou intenzitou v jednotlivých rovinách společenského života. V rámci didaktických přístupů bude kombinována forma přednášky a cvičení s dostatečným prostorem pro diskusi. V přednáškové části si studenti budou osvojovat základní faktografické znalosti, terminologii, metody i konceptualizací současných sociálních dějin 20. století.

Proměny systému mezinárodních vztahů

Kód předmětu: YBA273 Garant: Klepárník,V.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Kurz se zaměřuje na proměny mezinárodního systému států a dějin mezinárodních vztahů (a s nimi spjatý problém mezinárodní bezpečnosti) od raného středověku až po současný globální systém. Sleduje charakter mezinárodní společnosti, mezinárodní pravidla a normy, charakter vládní moci a vojenských kapacit, vztah mezi církví a státem či samotnou kategorii státu (a s ní spjatou kategorii národa). Sleduje dopad mezistátního konfliktu a pokusů o hegemonii na reformy mezinárodního systému (např. v letech 1648, 1815, na konci 19. století, v roce 1945 atd.). V závěru nabízí několik odlišných pohledů na evoluci mezinárodního systému prostředním teorie mezinárodních vztahů (zejm. realismus), teorie světového systému či historické sociologie.

Prostoročasová mobilita v historicko-sociologické perspektivě

Kód předmětu: YMH043 Garant: Štemberk,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Jednosemestrální předmět je věnován proměnám časoprostorové mobility české společnosti v průběhu 19. a 20. století. Bude přitom akcentována specifická role historické sociologie. Výuka se bude soustředit na postižení nových trendů horizontální mobility spojených s nástupem moderní společnosti. Pozornost bude věnována proměňujícímu se významu jednotlivých dopravních prostředků, zkracující se době cestování, možnostem, důvodům a motivům cest.

Prostoročasová mobilita v historicko-sociologické perspektivě (kombinovaná forma)

Kód předmětu: YMH143 Garant: Štemberk,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Jednosemestrální předmět je věnován proměnám časoprostorové mobility české společnosti v průběhu 19. a 20. století. Bude přitom akcentována specifická role historické sociologie. Výuka se bude soustředit na postižení nových trendů horizontální mobility spojených s nástupem moderní společnosti. Pozornost bude věnována proměňujícímu se významu jednotlivých dopravních prostředků, zkracující se doby cestování, možnostem, důvodům a motivům cest.

Průmyslová revoluce kolem nás

Kód předmětu: YME13EH04 Garant: Matoušek,V.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Formou série terénních exkurzí jsou studenti seznamováni s konkrétními relikty nemovitých objektů z doby industrializace, jejich historií a dopadem na životní a přírodní prostředí. Jedná se o 6 tříhodinových exkurzí na území Prahy a 1 osmihodinovou exkurzi do blízkého pražského okolí. Místa jednotlivých exkurzí se mohou aktuálně obměňovat, témata zůstávají neměnná.

Přestavba a její prosazování v zemích východního bloku

Kód předmětu: YMO062 Garant: Houda,P.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Kurz studenty seznámí s pokusem transformovat vnitřní systém v zemích východního bloku. Ukáže, jaké byly původní stimuly, které sovětské vedení přiměly k tomuto pokusu, ukáže také různé způsoby přijímání sovětského modelu ostatními socialistickými zeměmi a objasní důvody, které je k různému přijetí vedly. V neposlední řadě také kurz osvětlí politická a ekonomická specifika jednotlivých zemí východního bloku ve druhé polovině osmdesátých let.

Příčiny pražského jara. Československo v pozdní éře Antonína Novotného (1963–1967) I.

Kód předmětu: YMO085 Garant: Doskočil,Z.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Třísemestrální kurz je orientován na politické, hospodářské, národnostní, kulturní a intelektuální dějiny Československa v šedesátých letech 20. století. Jádro kurzu směřuje k objasnění příčin systémové krize komunistického režimu na počátku šedesátých let a k analýze předpokladů a kořenů reformního vývoje v posledních letech vlády Antonína Novotného. V rámci výuky bude věnována zvláštní pozornost sérii komplexnějších problémů, jejichž objasnění je pro pochopení příčin pražského jara 1968 nezbytné (geneze a souvislosti Šikovy ekonomické reformy; destalinizace a rehabilitace obětí politických procesů; limity česko-slovenských vztahů a vývoj tzv. slovenské otázky; sociální modernizace; proměny ideologie, marxistický revizionismus a mnohostranné působení reformně komunistických intelektuálů ve veřejném diskurzu; KSČ jako masová politická strana a rostoucí názorová diferenciace uvnitř jejího vedení i členstva). Pozornost bude věnována i charakteristice nejvýznamnějších představitelů vedení KSČ na sklonku vlády Antonína Novotného. Závěr kurzu přiblíží příčiny růstu společenského napětí v letech 1966–1967 a postihne jeho nejvýznamnější projevy (IV. sjezd Svazu československých spisovatelů, strahovské demonstrace atd.) Předmět neopomine také roli médií a širší kulturně-společenské souvislosti sledovaného období. Kurz je určen studentům denního i kombinovaného studia.

Příčiny pražského jara. Československo v pozdní éře Antonína Novotného (1963–1967) II.

Kód předmětu: YMO086 Garant: Doskočil,Z.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Třísemestrální kurz je orientován na politické, hospodářské, národnostní, kulturní a intelektuální dějiny Československa v šedesátých letech 20. století. Jádro kurzu směřuje k objasnění příčin systémové krize komunistického režimu na počátku šedesátých let a k analýze předpokladů a kořenů reformního vývoje v posledních letech vlády Antonína Novotného. V rámci výuky bude věnována zvláštní pozornost sérii komplexnějších problémů, jejichž objasnění je pro pochopení příčin pražského jara 1968 nezbytné (geneze a souvislosti Šikovy ekonomické reformy; destalinizace a rehabilitace obětí politických procesů; limity česko-slovenských vztahů a vývoj tzv. slovenské otázky; sociální modernizace; proměny ideologie, marxistický revizionismus a mnohostranné působení reformně komunistických intelektuálů ve veřejném diskurzu; KSČ jako masová politická strana a rostoucí názorová diferenciace uvnitř jejího vedení i členstva). Pozornost bude věnována i charakteristice nejvýznamnějších představitelů vedení KSČ na sklonku vlády Antonína Novotného. Závěr kurzu přiblíží příčiny růstu společenského napětí v letech 1966–1967 a postihne jeho nejvýznamnější projevy (IV. sjezd Svazu československých spisovatelů, strahovské demonstrace atd.) Předmět neopomine také roli médií a širší kulturně-společenské souvislosti sledovaného období. Kurz je určen studentům denního i kombinovaného studia.

Příčiny pražského jara. Československo v pozdní éře Antonína Novotného (1963–1967) III.

Kód předmětu: YMO089 Garant: Doskočil,Z.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Třísemestrální kurz je orientován na politické, hospodářské, národnostní, kulturní a intelektuální dějiny Československa v šedesátých letech 20. století. Jádro kurzu směřuje k objasnění příčin systémové krize komunistického režimu na počátku šedesátých let a k analýze předpokladů a kořenů reformního vývoje v posledních letech vlády Antonína Novotného. V rámci výuky bude věnována zvláštní pozornost sérii komplexnějších problémů, jejichž objasnění je pro pochopení příčin pražského jara 1968 nezbytné (geneze a souvislosti Šikovy ekonomické reformy; destalinizace a rehabilitace obětí politických procesů; limity česko-slovenských vztahů a vývoj tzv. slovenské otázky; sociální modernizace; proměny ideologie, marxistický revizionismus a mnohostranné působení reformně komunistických intelektuálů ve veřejném diskurzu; KSČ jako masová politická strana a rostoucí názorová diferenciace uvnitř jejího vedení i členstva). Pozornost bude věnována i charakteristice nejvýznamnějších představitelů vedení KSČ na sklonku vlády Antonína Novotného. Závěr kurzu přiblíží příčiny růstu společenského napětí v letech 1966–1967 a postihne jeho nejvýznamnější projevy (IV. sjezd Svazu československých spisovatelů, strahovské demonstrace atd.) Předmět neopomine také roli médií a širší kulturně-společenské souvislosti sledovaného období. Kurz je určen studentům denního i kombinovaného studia.

Qualitative Research Methodology – Narrative Methods and Techniques

Kód předmětu: YMH534 Garant: Řezníková,S.
Semestr: zimní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 4
This course is an introduction to the use of qualitative methodology in sociological research. First, qualitative methodology will be introduced and compared to quantitative methodology. Then, the most widely used methods will be presented in detail: grounded theory (the constructivist version), the narrative (biographical) approach and its methods (life stories, life review, oral history, BNI method). Students will learn how to use the techniques of narrative data collection: biographical interviews, semi-standardised in-depth or problem-oriented interviews, focus groups. The course develops the knowledge and skills related to methodology which are required for the study of and work in historical sciences. Students gain practical skills in historical work, learn to critically interpret sources and literature and to systematically work with them, as well as their own historical work.

Quantitative Data Analysis I.

Kód předmětu: YMH515 Garant: Jirkovská,B.
Semestr: letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 2
The goal of this course is to teach students the practical use of statistical methods of data analysis.

Reading in Historical Comparative Sociology

Kód předmětu: YMH502 Garant: Černý,K.
Semestr: zimní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 2
This seminar follows the lecture of Historical Comparative Sociology. It is based first of all on readings of primary and secondary scientific works in the field. Regular reading is crucial for success in the seminar, which develops and discusses selected topics which are taught in the lectures. It deepens students’ knowledge of key scholars in the field, as well as its key concepts and theories. The seminar requires active participation and it is expected that the students will prepare their own presentations and papers based on the literature.At the end of the semester, there will be a short test covering all the topics and issues discussed and the literature read.

Religious Dissent in late-medieval Latin Christendom

Kód předmětu: YBH235 Garant: Čapská,V.
Semestr: letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 4
The aim of the course will be to present students to the religious thought and controversies over the Western middle-ages, especially focusing on the 11th to 15th centuries. In approaching the topic from an ‘emic’ perspective, the course will necessarily refer to the philosophical, historical, and political weltanschauung which contemporary ‘religious’ agents drew from. The first half will be devoted to the historical background of early Christianity and its key thinkers, as well as the dominant conceptual and methodological concerns involved in studying “sectarian” or “heretical” groups. We will also introduce the most persistent symbolic forms of opposition to “orthodoxy”: Gnosticism, Mysticism, and Apocalypticism. Several case studies will then be presented, spanning the temporal and geographic range of Latin Christendom. The lectures will provide the relevant historical background, while the interactive seminar portion will introduce discussion of short primary texts and issues.

Renesance: město a výtvarné umění

Kód předmětu: YBH155 Garant: Altová,B. + Alt,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Kurz bude zaměřen na metody zkoumání historických měst z pohledu dějin umění a historické antropologie a na vizualizace dobových představ o vztazích pozemského a nebeského světa, také na kulturní kategorie prostor a čas. Konkrétně bude v tomto semestru kurz zaměřen na urbanistický a umělecký vývoj toskánských měst (Florencie, Pisa, Siena, Lucca) od jejich počátků až do 16. století.Výběr povinné a doporučené literatury po dohodě s vyučující podle zaměření atestační práce.•VLNAS, Vít - PŘIBYL, Petr - HLADÍK, Tomáš Florencie. Město umělců, velmožů, světců a tyranů. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2009. 429 s., il. ISBN:978-80-7106-970-6•BURKE, Peter Italská renesance. Kultura a společnost v Itálii. [Z angl. originálu přeložil]: Kropáček, Jiří. Praha : MF, 1996. 320 s. ISBN 80-204-0589-5•ALBERTI, Leon Battista - Deset knih o architektuře. Vita Leonis Baptistae Alberti. Praha, 1956. 452 s. ISBN neuvedeno•VITRUVIUS Pollio, Marcus Deset knih o architektuře. Vitruvius Pollio; [Z latinského originálu přeložil]: Otoupalík, Alois. [Předmluva, poznámky a bibliografie]: Bouzek, Jan. Praha : Baset, 2001. 438 s., il. (Antická knihovna. XLIII.R.) ISBN:80-86223-49-3TOMAN, Rolf (ed.)Umění italské renesance :architektura, sochařství, malířství, kresbaVydání 1. čes. vyd. V Praze, 462 s. 1996.Nakladatel SlovartISBN 80-85871-94-7

Science and Scientific Knowledge from the Perspective of Historical Sociology

Kód předmětu: YMH5033 Garant: Voříšek,M.
Semestr: zimní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 2
The course introduces students to how historical sociology is analyzing modern science. Upon completing this course, the students will be informed about the basic historical transformations that science and scientific knowledge have undergone in modern society and will be able to identify and grasp the main analytical methods applied in social studies of science. The first part of the course focuses on key structural presuppositions of modern science: scientific disciplines, intellectual market, professions and bureaucracy as ways of organizing knowledge, and political ideologies. Second part focuses on the main methods used in analysis and critique of scientific knowledge: the approach of Michel Foucault, sociology of science, social constructionism, post-colonial and feminist studies of science. The course concludes by a discussion of contemporary society as a “knowledge-based society”.

Seminar on Modernisation and Modernisation Processes

Kód předmětu: YMH542 Garant: Voříšek,M.
Semestr: letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 2
This seminar provides an insight into select theories of modernization. In parallel, it offers an overview of the process of modernization of European societies. It outlines the role that social sciences played in the process as both a reflexion and a normative guidance for social action. In the seminar, the Czech lands will serve as an example of interconnection between social sciences and modernization. Upon completing this course, the students will be have basic understanding of the changes that Czech society underwent in the 18th to 21st centuries. They will also have an idea about how Czech social scientists reflected and reacted to these changes. They will be able to connect this knowledge to the history of modernization of European societies, and contextualize it in the history of modern social sciences.

Seminář k modernizaci a modernizačním procesům (kombinovaná forma)

Kód předmětu: YMH142 Garant: Voříšek,M.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Seminář se zabývá problematikou teorií modernizace. Paralelně s tím se věnuje nástinu průběhu modernizačních procesů v evropských společnostech. Soustředí se přitom nejen na popis těchto procesů, ale také na roli, kterou v nich hrály společenské vědy jako reflexe modernizačních procesů a zároveň program sociálního jednání. Jako příklad tohoto propojení poslouží dějiny českých zemí. Absolventi si osvojí základní znalosti o proměnách české společnosti v 18.–21. století, o hlavních reflexích těchto proměn v českém společenskovědním myšlení, a budou schopni tento vývoj zařadit jak do kontextu evropské modernizace, tak do kontextu vývoje světového společenskovědního myšlení.

Seminář k modernizaci a modernizačním procesům

Kód předmětu: YMH042 Garant: Voříšek,M.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Seminář se zabývá problematikou teorií modernizace. Paralelně s tím se věnuje nástinu průběhu modernizačních procesů v evropských společnostech. Soustředí se přitom nejen na popis těchto procesů, ale také na roli, kterou v nich hrály společenské vědy jako reflexe modernizačních procesů a zároveň program sociálního jednání. Jako příklad tohoto propojení poslouží dějiny českých zemí. Absolventi a absolventky si osvojí základní znalosti o proměnách české společnosti v 18.–21. století, o hlavních reflexích těchto proměn v českém společenskovědním myšlení, a budou schopni tento vývoj zařadit jak do kontextu evropské modernizace, tak do kontextu vývoje světového společenskovědního myšlení.

Severská vikingská a středověká kultura I.: vikingská kultura

Kód předmětu: YBH188 Garant: Suchý,M.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Severská vikingská a středověká kultura I.: vikingská kultura (ca. 793-1066) Soubor přednášek podává základní přehled kulturních a politických dějin Skandinávie během tzv. vikingského období, zejména v oblasti Norska. Důraz je kladen na interdisciplinární interpretaci soudobých historických pramenů v rámci jednotlivých širších témat (migrace, osídlení, obchod a řemesla, náboženství). Přednášky probíhají v českém jazyce, primární a sekundární prameny jsou k dispozici v angličtině.

Severská vikinská a středověká kultura II.: středověké Norsko (1066-1397)

Kód předmětu: YBH199 Garant: Suchý,M.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Soubor přednášek podává základní přehled kulturních a politických dějin středověkého Norska. Důraz je kladen na interdisciplinární interpretaci soudobých historických pramenů v rámci jednotlivých širších témat (osídlení, obchod a řemesla, náboženství). Přednášky probíhají v českém jazyce, primární a sekundární prameny jsou k dispozici v angličtině.

Sociální aspekty moderní éry

Kód předmětu: YBA292 Garant: Turková,M.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Analýza jednotlivých aspektů sociálních problémů moderní společnosti (rámcově v době od poloviny 19. do poloviny 20. století) s důrazem na území dnešní České republiky. Podloženo rozbory konkrétních dílčích problémů, aktivit, zákonů, vyhlášek, statistických a demografických dat v relaci se soudobou celospolečenskou reflexí těchto jevů i s reflexí jednotlivých aktérů.

Sociologie her, sportu a volnočasových aktivit

Kód předmětu: YMH027 Garant: Šalanda,B.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 6
Cílem jednosemestrálního cyklu přednášek je vysvětlit funkci her, sportu a jiných volnočasových aktivit v lidské kultuře a společnosti. Výklad se týká jak her předmoderních a moderních, tak i tzv. postmoderních. V rámci přednášek budou podány i základní teorie her. Teoretické úvahy budou doprovázeny instruktivními ukázkami. Na tuto problematiku organicky naváže ucelená sada přednášek věnovaná sociologii sportu, nejen profesionálního, nýbrž i amatérského. Prvky každodennosti a stylu života budou zahrnovat rovněž přednášky k cestovatelství a cestopisům. Cestovatelství bude pojato jako činitel kulturní a politické integrace, popřípadě i jako součást sociologie vědění. Dále budou zachyceny základní cestovatelské trendy od středověku až do moderní doby. Cestopisy jsou chápány rovněž jako důležitý pramen ke studiu každodennosti. Stranou nezůstane ani výklad sociologie turismu.Podkladem pro ústní zkoušku je především seminární práce v rozsahu minimálně 7 stran na téma podle vlastního výběru.

Sociologie her, sportu a volnočasových aktivit (kombinovaná forma)

Kód předmětu: YMH127 Garant: Šalanda,B.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 6
Cílem jednosemestrálního cyklu přednášek je vysvětlit funkci her, sportu a jiných volnočasových aktivit v lidské kultuře a společnosti. Výklad se týká jak her předmoderních a moderních, tak i tzv. postmoderních. V rámci přednášek budou podány i základní teorie her. Teoretické úvahy budou doprovázeny instruktivními ukázkami. Na tuto problematiku organicky naváže ucelená sada přednášek věnovaná sociologii sportu, nejen profesionálního, nýbrž i amatérského. Prvky každodennosti a stylu života budou zahrnovat rovněž přednášky k cestovatelství a cestopisům. Cestovatelství bude pojato jako činitel kulturní a politické integrace, popřípadě i jako součást sociologie vědění. Dále budou zachyceny základní cestovatelské trendy od středověku až do moderní doby. Cestopisy jsou chápány rovněž jako důležitý pramen ke studiu každodennosti. Stranou nezůstane ani výklad sociologie turismu.Podkladem pro ústní zkoušku je především seminární práce v rozsahu minimálně 7 stran na téma podle vlastního výběru.

Sociologie konfliktu, války a terorismu

Kód předmětu: YMH045 Garant: Černý,K.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Kurz uvádí do problematiky proto-sociologie (C. Clausewitz, T. Malthus, V. Lenin, J. Hobson, I. Kant) a sociologie války (např. P. Sorokin, Ch. Tilly), s přesahy do sociologie konfliktu (např. L. Coser, R. Dahrendorf) a současných sociologicky relevantních přístupů k terorismu (R. Pape, M. Krueger, M. Juergensmeyer, W. Laqueure). V kurzu se studenti dále seznámí s hlavními ohnisky napětí současného světa, se sociologickými případovými studiemi vybraných válečných konfliktů 19. a 20. století, s historickými proměnami válečných konfliktů v období novověku, se vzájemně konkurenčními přístupy k analýze příčin válek a také s nejnovějšími teoretickými koncepcemi (např. M. Klare, M. Kaldor, H. Dixon, S. Huntington).

Sociologie konfliktu, války a terorismu (kombinovaná forma)

Kód předmětu: YMH145 Garant: Černý,K.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Kurz uvádí studenty do problematiky proto-sociologie (C. Clausewitz, T. Malthus, V. Lenin, J. Hobson, I. Kant) a sociologie války (např. P. Sorokin, Ch. Tilly) s přesahy do sociologie konfliktu (např. L. Coser, R. Dahrendorf) a současných sociologicky relevantních přístupů k terorismu (R. Pape, M. Krueger, M. Juergensmeyer, W. Laqueure). V kurzu se studenti dále seznámí s hlavními ohnisky napětí současného světa, se sociologickými případovými studiemi vybraných válečných konfliktů 19. a 20. století, s historickými proměnami válečných konfliktů v období novověku, se vzájemně konkurenčními přístupy k analýze příčin válek a také s nejnovějšími teoretickými koncepcemi (např. M. Klare, M. Kaldor, H. Dixon, S. Huntington).

Sociology of Development and Transformation

Kód předmětu: YMH541 Garant: Kumsa,A.
Semestr: letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 2
This course focuses on historical origin of the division of the world into the traditional and industrial society since the industrial revolution in Europe, after the Second World War into the southern part of the world ("developing countries"). This problems will be illustrated by development theory, dependency theory, the theory of the world system and others.

Současný Blízký východ: vybrané problémy očima sociologie

Kód předmětu: YBA065 Garant: Černý,K.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Seminář se zaměřuje na aktuální procesy a problémy odehrávající se na Blízkém východě, včetně arabských revolucí a problematiky tzv. islamismu (politický islám). Zvláštní důraz je kladen na rozbor procesu nerovnoměrné modernizace: demografická tranzice a mladá generace, rychlá urbanizace, mediální revoluce, expanze vzdělávacích systémů vs. nedostatečný ekonomický rozvoj a uzavřené politické systémy. Dále se seminář zaměřuje na dopady globalizace, mezinárodní migraci, změny politického diskurzu, vzestupu politického islámu a sociálních konfliktů. Kurz je zaměřen interdisciplinárně (historie, orientalistika, politologie), primární důraz je však kladen na sociologickou perspektivu.

Staroseverské představy o duši a těle

Kód předmětu: YMD050 Garant: Novotná,M.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Kurz si klade za cíl představit starogermánské myšlení předkřesťanské doby a hledat tak úhly pohledu, které - vzhledem k hlavnímu proudu evropského myšlení - ukazují jiné perspektivy a souvislosti. Tato hluboce materiální kultura totiž právě tělu samozřejmě připisuje duchovní aspekt, obejde se bez dualismu těla a duše a člověka uchopuje v rámci jiných polarit.Vycházet budeme z dochované staroseverské literatury – ságy, Eddy, zákony, skaldské básně. Žádná filozofická pojednání ve staroseverském světě nevznikla, a tak abstrakce z konkrétních příkladů zůstává na nás. Jednotlivé výrazy nacházíme vždy v konkrétních příbězích, kde podle kontextu vystupuje do popředí vždy některý aspekt jejich významového pole.

Studentská vědecká konference v oboru orální historie a soudobé dějiny

Kód předmětu: YMO045 Garant: Vaněk,M. + Hlaváček,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4
Účelem kurzu je podnítit a prakticky prohloubit zájem studentů o tradiční způsob komunikace fungující uvnitř široké badatelské komunity, a to prostřednictvím odborné konference. Účastníci kurzu na základě výsledků svého vlastního bádání (realizovaného např. při zpracování diplomových prací) prezentují dílčí závěry ústně prezentovaným příspěvkem před auditoriem.

Summer School: Romani Music

Kód předmětu: YBA278 Garant: Jurková,Z.
Semestr: letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 4
One-week course - May 28 - June 2, 2018 - organized in the framework of the Khamoro Romani Festival intended for university students.In the morning lectures, the students become acquainted with the main areas in which Roma participated in the creation of distinctive music styles and primarily with music of the Roma in Central Europe. In addition, this year, the aspect of music representation will be emphasized, especially that of minorities: How do Romani musicians create the style that is supposed to characterize them? How do they get on the musical stage? What chance do representatives of majorities have in the music industry?The lecturers are not only ethnomusicologists, but also actors of music showcases and Romani musicians. Study materials are available on-line for students. Students will take part in workshops with Khamoro participants.In the evenings, students will attend festival concerts.

Surveillance in Central and Eastern Europe: Social Control Methods Before and After Communism

Kód předmětu: YBAU026 Garant: Grigar,E. + Lukešová,L. + Králová,S.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 6
This is one of the courses of the UPCES programme (the Undergraduate Program in Central European Studies); the comprehensive information is available at: http://fhs.cuni.cz/FHS-239.html#3. The class dialogue will be focused on the analysis of historical rhetoric of surveillance and its wide range of tools used to gain social control and that of its individual members. We will focus on the comparative analysis of different methods of social control practice employed by select former communist states (mainly Czechoslovakia, Poland, and East Germany) during communism and after its fall. Therein this course will probe several issues emerging from different types of relationships between the latest technologies and our society, as they may be used by those in power to cultivate the culture of social control, fear, and empowerment.

Svět písma I.

Kód předmětu: YBK3001LI Garant: Průšová,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Přednáškový cyklus zaměřený převážně na rukopisné písmo zachycuje vznik, vývoj a význam písma v širších souvislostech. Umožňuje pochopit rozličnou úlohu písma v jednotlivých kulturách, rozdílné důvody vedoucí k jeho vzniku, faktory ovlivňující jeho tvarovou podobu. Důraz je kladen na vzájemné souvislosti, historické propojení většiny významných nelatinkových písem s latinkou. Součástí výuky je studium ukázek.

Svět staroseverské literatury

Kód předmětu: YBF058 Garant: Novotná,M.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Kurz si klade za cíl seznámit posluchače s myšlenkovým světem středověkého Severu. Východiskem budou dochované texty, od historiografie přes ságovou literaturu až po mytologické texty, na jejichž základě se budeme ptát na tehdejší pojetí reality, náboženské představy i etické principy. Metodologickým cílem je pak kritická práce studentů s cizojazyčnou sekundární literaturou.

Symbolical figures of Czech history

Kód předmětu: YBH237 Garant: Marková,A.
Semestr: letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 4
The course deals with symbolical figures from Czech history (such as priest Josef Toufar, Jan Hus and others) and the changes in the interpretation of their role throughout history. It will focus on the interaction between ideology and history, history and historical myths, and collective memory and historical consciousness. The aim of the course is to introduce students to significant milestones and symbolical figures in Czech history, and to demonstrate the ambiguity of their interpretation due to different political and historical contexts.

Teorie sociální změny (kombinovaná forma)

Kód předmětu: YMH144 Garant: Šubrt,J. + Německý,M.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 6
Sociální změny se mohou týkat demografických procesů, sociálních struktur, kulturních vzorců, společností a jejich subsystémů, organizací, institucí či skupin. Mohou mít různý rozsah (celkové - dílčí), závažnost a hloubku (hluboké - povrchové), různou délku trvání (dlouhodobé - krátkodobé) a rychlost (rychlé - pomalé). K problému sociální změny se vztahují teorie, které sledují dva základní cíle: a) změnu teoreticky popsat a b) vysvětlit. Teoretický popis je orientován především na vyjádření povahy a směru změny (nahrazení čeho - čím; nárůst - úbytek) a dráhy, po které probíhá (lineární, cyklická, skoková). Vysvětlení se orientuje především na otázky, jaké jsou zdroje dynamiky a inovací, jací hybatelé uvádějí změnu do pohybu a jaké faktory ovlivňují její průběh.

Terénní praxe

Kód předmětu: YMO0203 Garant: Vaněk,M. + Mücke,P. + Krátká,L.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 10
Studující prokáže schopnost aplikovat teoretické poznatky a dovednost samostatného vedení terénního výzkumu ve formě orálněhistorického rozhovoru.Terénní praxe se skládá z těchto částí:1. teoreticko-metodologické přípravy (blokové setkání s vyučujícími)2. vlastní realizace rozhovoru (dva samostatné rozhovory - životní příběh, tematický rozhovor)3. vypracování příslušných výstupů - přepis, souhlas, biogram, protokol, karta narátora (náležitosti výstupů jsou definovány v rámci blokového setkání); odevzdání všech výstupů na začátku zkouškového období, bude upřesněno.

Terénní praxe I.

Kód předmětu: YME13P6ZI Garant: Rynda,I. + Novák,A. + Trnka,R.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Povinně volitelný předmět, pořádaný ve výjezdní a blokové formě v zimním semestru, je pokračováním cyklu terénních praxí. Studenti se seznámí s dalším vybraným VZCHÚ (NP nebo CHKO; výjimečně experimentálně s územím, kde se vyhlášení ochrany teprve připravuje; v ZS bývá volen bližší a přístupnější terén s nižší nadmořskou výškou). Předmětem studia je z přírodovědného hlediska geomorfologie prostředí, krajinné, botanické, zoologické, ekologické a další přírodovědné charakteristiky. Ve společenskovědním pohledu se studenti seznamují se specifikou hospodaření ve VZCHÚ a s výkonem státní správy v oblasti ochrany přírody a krajiny a ochrany životního prostředí a s rozdíly mezi jednotlivými kategoriemi ochrany přírody. V této souvislosti studují dále činnost místních samospráv, komunikaci s nimi a s dalšími dotčenými osobami (stakeholdery) v území včetně environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. Výuka probíhá celodenně v terénu; večerní program je věnován formou prezentace a (panelové) diskuse vybrané sociálně-ekologické oblasti (místnímu střetu zájmů a jeho řešení), a následné diskusi s představiteli několika zájmových oblastí (stakeholdery): představitelé Správy NP nebo CHKO, místní samosprávy, podnikatelské sféry, sportovního oddílu, nestátní neziskové organizace apod. Aktuální environmentální problémy dané lokality jsou tematizovány z pozic sociální ekologie, kulturní ekologie, environmentální historie a sociologie, ev. antropologie. Prohlubuje se specializace, pokračuje hledání a zpřesňování diplomových témat a tvorba pracovních týmů. Poslední večer je věnován reflexi celosemestrální výuky, zpětné vazbě zejména u externích přednášejících a návrhům studentů k volitelné náplni studia. Terénní praxe ZS17-18 se uskuteční v termínu 8.11. - 12.11. a pojede se do CHKO Brdy.

Terénní výzkum archeologie, historie

Kód předmětu: YME1521 Garant: Matoušek,V.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Posluchači se aktivně zúčastní terénního výzkumu zaměřeného na problematiku vývoje vztahu člověka a přírodního prostředí. V praxi si osvojí metody a postupy archeologického a historického studia. V současné době nabízí katedra následující tři okruhy výzkumných projektů, které budou pokračovat i v následujících letech.

The Formation of the Nation within the Process of European Modernisation

Kód předmětu: YMH509 Garant: Marková,A.
Semestr: letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 4
The aim of the course is to explain the process of state- and nation-formation in modern and contemporary European history. These processes will be discussed in the context of social, political, economic, and cultural transformation of Europe which took place from 17th till 20th century. In addition to that the attention will be focused on the processes of the construction of national identity as well as on the special case of Soviet state- and nation-formation.

The Quotidian from the Perspective of Historical Social Sciences

Kód předmětu: YMH513 Garant: Šalanda,B.
Semestr: letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 4
This course introduces students to the comprehensive study of the quotidian from the perspective of historical social sciences, focusing on its manifestations in pre-modern, modern, and postmodern times.

Umění a vizuální kultura

Kód předmětu: YBK0016LI Garant: Hájek,V.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Současnost je někdy označována za období hypertrofie či nadvlády obrazů. Lze v rámci obrazových médií vymezit segment umění? A pokud ano, jaký vztah je mezi "uměleckými obrazy" a ostatní obrazovou produkcí? Tyto otázky si kladou relativně nové výzkumné obory, jako jsou vizuální studia, věda o obraze, vizuální sémiotika apod. Co zajišťuje status umění: instituce, arbitr, společenské přijetí či nějaké esenciální kvality uměleckých obrazů? Je koncept umění mýtem? Má smysl zabývat se uměním? Při reflektování těchto otázek se budeme věnovat historickým proměnám konceptu obrazu a umění i současným teoretickým debatám.

Úvod do orální historie a soudobých dějin

Kód předmětu: YBH180 Garant: Vaněk,M. + Hlaváček,J. + Wohlmuth Markupová,J.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Kurz poskytne studentům úvodní přehled problematiky orální historie a soudobých dějin. Na základě přednášek vybraných odborníků z magisterského oboru OH-SD FHS UK a Centra orální historie ÚSD AV ČR se studenti seznámí s nedávno ukončenými či probíhajícími výzkumy a v rámci společné diskuze se zamyslíme nad jejich (jedinečnými?) možnostmi či naopak limity. Kurz tak zároveň může sloužit jako inspirace v přemýšlení o vlastních projektech závěrečných prací, je tedy vhodný především pro bakalářské studenty.

Úvod do studia soudobých dějin (paradigmata, metody, prameny, specifika)

Kód předmětu: YMO019 Garant: Mücke,P.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Účelem kurzu je vytvářet teoretické i praktické předpoklady pro mnohovrstevnaté chápání nedávné minulosti a také pro badatelské uchopení výseků a témat této specifické epochy. Zatímco prostřednictvím samostudia vybraných textů se posluchači seznámí s teoretickými a metodologickými otázkami soudobých dějin, které budou posléze prodiskutovány, v seminářích bude kladen důraz na praktickou stránku věci: seznámení s typy historických pramenů (písemné, hmotné, zvukové, audiovizuální apod.) a také s jednotlivými typy sekundárních zdrojů a odborné literatury, z nichž historik čerpá své poznání. Studenti se seznámí nejen s heuristikou, ale také se základními postupy pramenné kritiky, analýzy a způsobů interpretace. Cílená pozornost bude věnována seznámení s praktickou tvorbou odborných publikačních výstupů, zejména pak komentované bibliografie a soupisu pramenů.

Vybrané problémy obecné sociologie (kombinovaná forma)

Kód předmětu: YMH407 Garant: Šubrt,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Kurz je určen studentům oboru historická sociologie. Jeho smyslem je doplnit jejich znalosti o širší kontext obecně sociologické tematiky. Koncepty a teorie, které jsou v jeho rámci probírány, jsou zasazeny do historicko-vývojových souvislostí. Jednotlivé přednášky jsou věnovány tématům, která se týkají základních sociologických pojmů, jakými jsou: aktér, status, rolet, stratifikace, mobilita, elity, jednání, interakce, instituce, systém, struktura, funkce, sociální řád, konsenzus, konflikt, anomie, deviace, sociální změna. Výklad jednotlivých konceptů je vztažen k příkladům z oblasti historické sociologie.

Vybrané problémy sociální filosofie a filosofie dějin

Kód předmětu: YBH181 Garant: Havelka,M.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Přednáška má zprostředkovat základní koncepty filosofie dějin a teorie společnosti, jejichž znalost je teoreticko-encyklopedickým předpokladem pro práci v oblasti historie, sociologie a antropologie.

Vybrané problémy sociální filosofie a filosofie dějin II.

Kód předmětu: YBH182 Garant: Havelka,M.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Přednáška má zprostředkovat základní koncepty filosofie dějin a teorie společnosti, jejichž znalost je teoreticko-encyklopedickým předpokladem pro práci v oblasti historie, sociologie a antropologie.

Vývoj krajiny města a neměsta

Kód předmětu: YME13EH03 Garant: Matoušek,V.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Kurz volně navazuje na předměty „Člověk a příroda v době industrializace“ a „Průmyslová revoluce kolem nás“. V úvodu je posluchač seznámen s kulturně sociálními pojmy „město“ a „neměsto“. Poté následuje výklad o základních etapách vývoje města ve starověku, středověku a novověku. Těžištěm kurzu je vývoj města v období industrializace, jeho infrastruktury i vývoj příměstských oblastí. Výklad se bude opírat především o vývoj Prahy. Analýza vývoje pražská aglomerace bude doplněna příklady vývoje dalších měst: Vídeň, Plzeň, Kolín, Kladno a dalších.

Významné ženy české společnosti 19. století

Kód předmětu: YBAKA09ZI Garant: Turková,M.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Kurz je věnován životním profilům představitelek české kulturní a politické elity od konce osmnáctého století do přelomu století devatenáctého a dvacátého.

Základy latiny

Kód předmětu: YMD048 Garant: Ebersonová,A.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Předmět je určen pro studenty, kteří chtějí získat základní znalost latinského jazyka. Kromě gramatického výkladu (skloňování podstatných a přídavných jmen, časování sloves, překlady vět z latiny i do latiny) bude zahrnut i kulturně-historický kontext (vznik a vývoj latiny, vliv latiny na současné jazyky, paleografie, epigrafika, latinská přísloví, latinské zkratky, lékařská latina, církevní latina, etc.).

Základy práce s prameny a prezentace výsledků výzkumu

Kód předmětu: YMO070 Garant: Krátká,L.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Kurz je tvořen dvěma částmi – přednáškovou (zahrnuje i exkurzi v Archivu Kanceláře prezidenta republiky) a praktickou. V přednáškové části se studenti a studentky seznámí se strukturou badatelských institucí, jejich právním a institucionálním zakotvením. Praktická část je zaměřena na prohloubení dovedností v prezentaci výsledků výzkumu, konkrétně ve formě abstraktu; přípravy přednášky na konferenci; interpretační studie a recenze odborné práce. Kurz je vhodný pro studující v denní i kombinované formě studia.

Zrození byrokrata: Vzdělání, moc a sociabilita osvícenských úředníků

Kód předmětu: YBH160 Garant: Ondo Grečenková,M.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Kurz je zaměřen na problematiku zrodu moderního úřednictva v osvícenství, zejména v době Josefa II. Věnuje se především střednímu úřednictvu habsburské monarchie, přičemž sleduje i evropský kontext, srovnává normy s praxí. Představuje koncepty byrokratizace a centralizace společnosti, pokouší se zodpovědět otázku formování nové osvícensko-úřednické elity, její identity, vzdělanostních, kulturních a rodinných strategií a vzorců chování. Studenti jsou seznamováni s pramenným materiálem a pokoušejí se zkoumat mikrohistorické případy úřednických kariér a každodenního života nižšího a středního úřednictva. Kurz se věnuje rovněž komunikaci mezi úřady a „občany“, pracovním podmínkám úředníků, šikaně i korupci a jejímu řešení. Podmínky atestu: účast a písemná prezentace (referát či krátké závěrečné pojednání).

Žena - rodina - společnost

Kód předmětu: YBAKA08LI Garant: Turková,M.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Jednosemestrální kurz seznamuje s postavením ženy ve společnosti a v rodině v různých obdobích a kulturách s důrazem na prostředí české společnosti.

Poslední změna: 19. květen 2004 16:46 
print
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám