Výběr kurzů – sociologie

Vyučované předměty

Disciplína sociologie

Přehled předmětů vyučovaných v akademickém roce 2017/2018


Budoucnost demokracie

Kód předmětu: YBA039 Garant: Rynda,I.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Kurz je úvodní částí volného šestidílného cyklu. Je mezioborový, tedy určen všem studujícím bakalářského studia FHS se zájmem o danou problematiku. Klade si za cíl nastínit a diskutovat vybrané problémy demokracie se zřetelem k výzvám a rizikům, před kterými stojí současný svět. Studující získá základní vhled do problematiky vlivu médií, elit, populismu a demokratizace veřejného prostoru na podobu zastupitelské demokracie včetně příkladů zemí, kde demokratická tradice západního typu chybí (Rusko, islám).

Budoucnost demokracie: politika stará a nová

Kód předmětu: YBA111 Garant: Rynda,I.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Kurz je pátou částí volného šestidílného cyklu „BD“ (jednotlivé kurzy na sebe navazují volně, jsou tedy srozumitelné i jednotlivě a účast v předchozích semestrech není podmínkou pro semestry následující). Je mezioborový, tedy určen všem studentům bakalářského studia FHS se zájmem o danou problematiku. Klade si za cíl nastínit a diskutovat vybrané problémy demokracie se zřetelem k výzvám a rizikům, před kterými stojí současný svět.Pátý semestr je zaměřen na problematiku vývoje a podob zastupitelské demokracie. Obecně ideový přístup: vznik hnutí a třetího sektoru, „dovažování“ jednotlivých forem moci, „klasická“ politika a vznik veřejné politiky, přímá demokracie a participace, deliberativní a elektronická demokracie, nadvláda expertismu, nepolitická politika contra stranická politika, další subjekty (komory, svazy, profesní a cechovní organizace).

Collective Memory and Its Research

Kód předmětu: YMH522 Garant: Šubrt,J. + Tomášek,M.
Semestr: letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 4
In the seminar the essential paradigms of collective memory research are presented. The emphases are put on French and German authors that extensively influenced the discourse of collective memory, such as Maurice Halbwachs, Pierre Nora, Paul Ricoeur, Aleida and Jan Assmann and others. Seminar further presents these concepts in particular instances and exposes various research agendas of collective memory studies. Discursive field; narrative; sites of memory; cultures of remembering; forgetting - cultural amnesia and de-contextualization - revisionism are identified as major established approaches in study of collective memory. Along with these, more recently emerged approaches, that innovate hitherto methodological apparatus and theory, are introduced: Social/cultural/collective trauma; folklore and forming national identity - nostalgia; cultural memory; politics of the past; politics of memory. The main purpose of the seminar is to familiarize students with various possible approaches to collective memory and through concrete examples highlight the topical relevance of collective memory research in today’s social sciences.

Česká otázka v evropském kontextu I.

Kód předmětu: YBAKS21ZP Garant: Havelka,M.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Kurz je možné charakterizovat jednak jako komentovanou a rozsáhlým filosoficko-teoretickým úvodem opatřenou přednášku z "duchovních dějin" moderního češství (pokud chceme upozornit na interdisciplinární povahu práce, nutně kombinující přístupy i interpretace děl z různých oblastí: filosofie, historiografie, sociologie, literárních dějin, politologie, religionistiky, teorie kultury atd.), jednak jako kurz z oblasti "dějin idejí" (pokud budeme zdůrazňovat historicko-filosofický pohled na vznik, rozširování, působnost, kontinuitu i proměny určitých základních "ideovýchelementů" tématu "česká otázka", v tom smyslu, jak "history of ideas" charakterizoval zakladatel oboru A. O. Lovejoy).

Česká otázka v evropském kontextu II.

Kód předmětu: YBA029 Garant: Havelka,M.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Kurz je možné charakterizovat jednak jako komentovanou a rozsáhlým filosoficko-teoretickým úvodem opatřenou přednášku z "duchovních dějin" moderního češství (pokud chceme upozornit na interdisciplinární povahu práce, nutně kombinující přístupy i interpretace děl z různých oblastí: filosofie, historiografie, sociologie,literárních dějin, politologie, religionistiky, teorie kultury atd.), jednak jako kurz zoblasti "dějin idejí" (pokud budeme zdůrazňovat historicko-filosofický pohled navznik, rozširování, působnost, kontinuitu i proměny určitých základních "ideovýchelementů" tématu "česká otázka", v tom smyslu, jak "history of ideas" charakterizovalzakladatel oboru A. O. Lovejoy).

Česká společnost a etnické skupiny

Kód předmětu: YBAKA07LI Garant: Moravcová,M. + Bittnerová,D.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Kurz koncipovaný s cílem naučit studenty pracovat v terénu v komunikaci a interakci s příslušníky různých národnostních menšin, etnických a imigračních skupin žijících v České republice. Zprostředkuje dovednost při získávání relevantních dat o způsobu života, kultuře, sebeidentifikaci a kulturních i společenských postojích těchto menšin a skupin.

Četba textů z environmentální sociální vědy

Kód předmětu: YME1515 Garant: Novák,A.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Cílem semináře je seznámit studenty a studentky s vybranými sociologickými přístupy ke vztahu mezi přírodou, životním prostředím a společností, se základními sociologickými pojmy environmentální sociologie, s osobnostmi a teoriemi. V kurzu se bude pracovat především s texty z knih: P.Macnaghten,J.Urry "Contested Natures" a J.B. Foster, B.Clark, R.York "The Ecological Rift". Probírané texty navazují na přednášky kurzu Environmentální sociologie a Seminář k environmentální sociologii. Předmět by měl také přispět k diskusi aktuálních témat. Seminář je založen na práci s texty a předpokládá aktivní účast.

Environmentální sociologie I.

Kód předmětu: YME1502 Garant: Novák,A.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Kurz představuje uvedení do oboru environmentální sociologie, do jeho dějin, základní terminologie, směrů a problémů až po současný stav, včetně nejvýznamnějších představitelů. Kurz předpokládá základní znalosti ze sociologie.

Feminism and the Environmental Movements

Kód předmětu: YMG158 Garant: Sokolová,V. + Helman,I.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 6
This course introduces students to the intersection of feminism and the environmental movement. Together we explore why feminism grounds itself in a deep concern for the environment as well as the link between feminist theory and the current environmental crisis. We survey the background and history of the movement as well as its contemporary diversity. In addition, this course investigates the origins of the current environmental crisis in Western science, philosophy and religion and devotes considerable time to the following topics in ecofeminist thought: politics, responsible citizenship, economics, materialism, ethics, animals, vegetarianism and religion. While examining various feminist critiques of this situation, we concentrate mostly on feminist solutions to the crisis.

Feministicke teorie a intersekcionalita

Kód předmětu: YMG148 Garant: Kolářová,K.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 6
Kurz představí feministické uvažování o intersekcionalitě a vzájemném vztahu kategorii diference. Specificky se zaměříme na vztah a vzájemné podmínění genderového heteronormativního řádu, řádu (nezpůsobilosti)vystaveném kolem kategorie "postížení", rasové ne/příznakovosti a privilegia, třídy a sociálniho statusu. Teoretické diskuze budou představeny skrze konkretní materiálové příklady.

From History of Social Sciences in 20th Century: Czech Sociology in International Context

Kód předmětu: YMN116 Garant: Skovajsa,M.
Semestr: zimní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 3
Kurz se zaměřuje na studium dějin české sociologie v mezinárodních souvislostech od roku 1945 až do poslední dekády. THE FIRST SESSION MEETS ON OCTOBER 10TH, 12:30 p.m., ROOM 2071 JINONICE (classes are cancelled on Oct 3 due to immatriculation ceremony).

Gender a náboženství

Kód předmětu: YMG153 Garant: Knotková,B.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 6
Kurz se zaměří na tato hlavní témata: konstruování genderu božství, konstruování genderu lidství v náboženských kontextech, politicko-sociální dimenze náboženství. Příklady budou vybírány především z indických náboženských systémů, judaismu, křesťanství a islámu.

Gender a válka

Kód předmětu: YMG160 Garant: Sokolová,V. + Kolářová,M.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 6
Válka má genderové rozměry a odlišuje se od jiných sociálních jevů tím, že je genderově silně asymetrická. Kurz se bude věnovat genderovým aspektům války, ozbrojeného konfliktu, armády a mírových aktivit. Seznámí studující se základními teoretickými přístupy v této oblasti, od klasických feministických studií války a debaty mezi proudy rovnost vs. diference (liberální vs. radikální) až k postmodernímu obratu a vnesení nezápadních perspektiv z jiných kulturních okruhů. Válku a mír budeme zkoumat z hlediska intersekce genderu, etnicity a sexuality. Konkrétně se kurz bude se zabývat hlavními bloky témat: účast a role žen ve válce, armádách a militantních hnutích, násilí na ženách ve válce, znásilnění jako válečná strategie, konstrukce militární maskulinity, feminismus a pacifismus, antimilitaristický aktivismus. Konstrukci femininity a maskulinity budeme sledovat na příkladu válek v různých historických obdobích i těch současných (konflikt v Sýrii, válka na Balkáně, v Afghánistánu, válka proti teroru atd.). Kurz bude probíhat jako seminář s přednáškovou částí, založený na studiu literatury a participaci studujících v hodinách.

Gender and Minorities in Post-Socialist Europe

Kód předmětu: YBAU014 Garant: Soler Muňoz,E. + Králová,S. + Lukešová,L.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 6
This is one of the courses of the UPCES programme (the Undergraduate Program in Central European Studies); the comprehensive information is available at: http://fhs.cuni.cz/FHS-239.html#3.This course aims to introduce the student with historical and contemporary issues of gender and "minorities", with particular emphasis on the Roma ("gypsies").

Gender, média a populární kultura

Kód předmětu: YBA250 Garant: Baslarová,I.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Studující se v rámci kurzu seznámí se základními tematickými okruhy, vztahujícími se k úloze a funkci médií v populární kultuře v souvislosti s kategorií gender a dalšími kategoriemi sociální stratifikace. Osvojí si základní přístupy k mediální konstrukci genderu ve vztahu k mediálním obsahům, publiku a produkci. Specifickou část bude představovat televize a nová média, konkrétně pak televizní seriály a žánry fantasy, sci-fi a postapo. Kromě teoretické reflexe dané problematiky budou výuku doplňovat rovněž empirická data a četné příklady z praxe, které budou vhodně ilustrovat danou tematiku.

Gender v období komunismu a transformace

Kód předmětu: YMG150 Garant: Havelková,H.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 6
Proměny genderových vztahů v období komunismu budou sledovány v několika vrstvách, jimiž jsou jednak reálie: vládní politika - ideologie a legislativa, změny v sociální struktuře zobrazené ve statistikách a odborných studiích, jednak reprezentace, diskuse a diskurzy. V kurzu budou promítnuty také minimálně tři genderově významné filmy z komunistického období. Těžištěm kurzu je diskuse o různých přístupech, konceptech a interpretacích komunistického období z genderového hlediska. Zvláštní důraz je kladen na roli elit odborníků a umělců, při spoluurčování genderové kultury společnosti, zahrnuti jsou právníci, demografové, sociologové, psychologové, sexuologové, lékaři, uměnovědci, filmaři a literáti. Materiály jsou dobové materiály a reflexe a zpětné reflexe genderových vztahů za komunismu psané po roce 1989, a to mj. v kontextu feministických diskusí mezi Východem a Západem. Éra komunismu je v kurzu pojata jako diferencovaná v synchronním i diachronním pohledu. Období transformace je i v genderových otázkách významně ovlivňováno tzv. dědictvím komunismu. Cílem kurzu je tuto vazbu blíže zkoumat. Kurz je zaměřen především na českou soudobou historii. Významným prvkem kurzu je objevitelská práce studujících.

GLBT filmová studia v transnacionální perspektivě

Kód předmětu: YMG147 Garant: Kolářová,K.
Semestr: zimní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 6
Kurz se věnuje filmovým a obecně kulturním reprezentacím genderové a sexuální jinakosti ve světovém i českém filmu a uvádí studující do problematiky Queer filmu a feministických, GLBTI a queer filmových studií a to v kontextu kritické refllexe globálních a transnacionálnícj proměn a vlivů. Jelikož částí kurzu je workshop navázán na filmový festival Mezipatra, diskutuje kurz i roli, kterou v politice genderových a sexuálních identit hrají mezinárodní filmové festivaly, a jakou roli hrají ve formování přístupu společnosti k alternativním genderovým a sexuálním identitám a životním zkušenostem a volbám.Kurz probíhá paralelně na George Washington University, Washington D.C., USA. Obě studijní skupiny se setkají v rámci workshopu během Mezipater a společně se festivalu zúčastní.Workshop je zamýšlen na prostor pro setkání dvou skupin studujících z rozlišných kulturních, politických a koneckonců i jazykových kontextů. Našimi partnery_kami v diskuzi jsou studující George Washington University a prof. Robert McRuer. Robert McRuer je mj. předním teoretikem queer teorií a "teorie kriploušství", zaměřené na kritickou dekonstrukci kategorie "postižení". Diskuze filmů, které budeme společně sledovat v rámci filmového festivalu, otevírají prostor pro konfrontace různých pohledů, i kontextualizované a konkrétnější diskuzi o transnacionálním rozměru filmových festivalů.

Historical Comparative Sociology

Kód předmětu: YMH501 Garant: Šubrt,J.
Semestr: zimní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 6
The objective of this course is to provide a general overview of the status and perspectives of historical sociology as a developing discipline. A further goal of the course is to prepare students for a more detailed discussion about the specific issues of comparative civilisation analysis, which shall be taught in the second year.

Historická sociologie imaginárního

Kód předmětu: YBA179 Garant: Šalanda,B.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Cílem semináře je zprostředkovat problematiku imaginárního s důrazem na historicko-sociologickou perspektivu, jež bude doplněna o aspekty sociálně-antropologické, historické, psychologické a filosofické. Seminář bude podporovat kritické čtení různých typů představivosti, fantazie, fikce, fabulace, iluze apod. Kromě jiných témat se bude týkat (politického) mýtu, symbolu, utopie, dále obětního beránka, mesianismu, hrdiny jako dokonalého vzoru, konečně pak konstrukce obrazu Druhého, nadpřirozena, snu, komizmu a smíchu.

Historická sociologie osobnosti

Kód předmětu: YBA128 Garant: Šalanda,B.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Kurz se zabývá problematikou osobnosti v perspektivě historických sociálních věd. Zaměřuje se především na výklady o aktérech, nositelích či uskutečňovatelích sociální změny v dějinách. Týká se role velkých osobností, autorit, elit, celebrit, vůdců a vládců. Celkově jde o analýzu sociální změny jak z personologického hlediska, tak i z organizačního aspektu. Studium osobnosti v orientaci na historickou sociologii představuje problematiku velmi závažnou, důležitou a aktuální, a to mimo jiné proto, že počet výrazných osobností vzrůstá také díky proměnám vzdělanostních struktur a mediálnímu propojení světa. Vytváření civilizačního řádu je koneckonců záležitostí menšin, k nimž patří rovněž vynikající jedinci jako nositelé sociální změny, technologických a jiných inovací. V neposlední řadě civilizace existují na základě silných idejí a ideálů, a tak jejich vůdcové hrají důležitou podpůrnou roli, ukazují směr, ale i zajišťují potřebný elán a nasazení. Spoluurčují běh věcí hlavně díky svému nadosobnímu statusu.

Historická sociologie politiky

Kód předmětu: YMH011 Garant: Německý,M.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4
Cílem předmětu je seznámit studenty s vybranými základními pojmy a autory historické sociologie politiky. Otázky definice a historického vzniku civilizací, moderních evropských států a národů budou tvořit základ pro analýzu dalších moderních forem politiky: voleb, politických stran, sociálního protestu a sociálních hnutí, občanství, občanské společnosti nebo sociálního státu. Pozornost bude věnována také antropologickému zkoumání historického vývoje politických struktur.

Kapitoly z dějin sociologie I.

Kód předmětu: YMD054 Garant: Nešpor,Z.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Prostřednictvím analýzy děl a myšlenkového odkazu klasických sociologických autorů a škol (Comte, Marx, Durkheim, Weber, Simmel, chicagská škola, strukturní funkcionalismus) přednáška ukazuje vývoj sociologie jako oboru i jeho celospolečenský dopad.

Kritická teorie reklamy

Kód předmětu: YBK034 Garant: Hájek,V.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
V tomto kurzu budeme reklamu sledovat jako určitou praxi skrývání, které se samo tají pod maskou transparentnosti a přímočarosti. Budeme se zabývat otázkou skrytých metod a významů, které dohromady skládají ucelenou nepsanou ideologii, jednotný dobový obraz světa plný nevědomých klišé, diskriminací a předsudků. Hlavní metodou reklamy je (hrozba) vyloučení, rozdmýchávání strachu z asociálna, které je ovšem ve skutečnosti důsledkem reklamního průmyslu. Budeme vycházet z klasických kritických teoretiků jako Adorno ad. a naši argumentaci budeme rozvíjet na konkrétních příkladech reklamních témat a strategií.

Krize jako příležitost I.

Kód předmětu: YBA143 Garant: Rynda,I.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Zatímco ve druhé polovině 20. století probíhal proces globalizace (jíž byl po řadu let věnován obdobný kurz), počátek 21. století přinesl v globálním měřítku krizi finanční, ekonomickou, environmentální, ale do krizových situací se dostává i oblast demografie, sídelní struktury, migrace. Krizi zažívá i politická sféra, věda, kultura a sdělovací prostředky a informace. Ve všech oblastech je různě zasažena místní, regionální a globální úroveň. V cyklu přednášek předních odborníků se posluchači seznámí s jejich názorem na jednotlivé oblasti a jejich problémy, klíčové hráče, rizika a možnosti řešení, bude-li krize pochopena správně – Jako příležitost ke změně.

Krize jako příležitost II.

Kód předmětu: YBA156 Garant: Rynda,I.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Zatímco ve druhé polovině 20. století probíhal proces globalizace (jíž byl po řadu let věnován obdobný kurz), počátek 21. století přinesl v globálním měřítku krizi finanční, ekonomickou, environmentální, ale do krizových situací se dostává i oblast demografie, sídelní struktury, migrace. Krizi zažívá i politická sféra, věda, kultura a sdělovací prostředky a informace. Ve všech oblastech je různě zasažena místní, regionální a globální úroveň. V cyklu přednášek předních odborníků se posluchači seznámí s jejich názorem na jednotlivé oblasti a jejich problémy, klíčové hráče, rizika a možnosti řešení, bude-li krize pochopena správně – jako příležitost ke změně.

Metody prosazování genderové rovnosti

Kód předmětu: YMG119 Garant: Pavlík,P.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 6
Genderová rovnost je zásadní výzvou pro každou demokratickou společnost minimálně od šedesátýchlet minulého století, kdy se otázka rovných příležitostí stala jednou z nosných agend druhé vlnyfeminismu a demokratizačních snah obecně. Dnes je genderová problematika jedním ze základníchpilířů politiky všech rozvinutých demokratických zemích i Evropské unie a v této souvislosti bylavyvinuta řada metod pro její prosazování, mezi které patří například genderový mainstreaming,genderový budgeting, genderové statistiky či různé formy pozitivních opatření. Cílem kurzu budeseznámit studentky a studenty s nejdůležitějšími z těchto metod i s jejich praktickou aplikacív kontextu existujícího institucionálního zabezpečení politiky genderové rovnosti v České republice.Důraz je kladen na kritické myšlení, reflexi a vlastní interpretaci dané problematiky.

Organizovaná občanská společnost: úvod do studia

Kód předmětu: YBA112 Garant: Šťovíčková Jantulová,M.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Předmět je uvedením do problematiky občanské společnosti. Formou jednotlivých uzavřených přednášek nabízí seznámení s hlavními tématy magisterského oboru Studia občanského sektoru. v rámci přednášek se představí jak učitelé SOS, tak hosté. Podmínkou získání zápočtu je odevzdání přípravy na závěrečnou diskusi (viz. sylabus) a úspěšné absolvování testu. Test bude z literatury k jednotlivým tématům a bude se skládat ze 4 otevřených otázek.

Politická sociologie

Kód předmětu: YBA268 Garant: Klepárník,V.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Kurz představuje obecný úvod do Politické sociologie jako disciplíny, jejich hlavních témat i některých vybraných aktuálních diskusí. Zaměřuje se stěžejní témata v rámci tří základních bloků, Stát, moc a demokracie; Demokracie, sociální a politický konflikt; Občanská společnost, média a veřejné mínění.

Problémy Afriky z historicko-sociologické perspektivy

Kód předmětu: YMH303 Garant: Kumsa,A.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4
Cílem tohoto předmětu je přiblížit historický vývoj africké společnosti, její sociální struktury a politické systémy v různých historických epochách, roli tradičních a světových náboženství, vliv kolonialismu na vývoj lidí žijících na tomto kontinentu, proces nezávislosti afrických států od druhé světové války a vysvětlit problémy budování demokratického systému v současné Africe.

Prostoročasová mobilita v historicko-sociologické perspektivě

Kód předmětu: YMH043 Garant: Štemberk,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Jednosemestrální předmět je věnován proměnám časoprostorové mobility české společnosti v průběhu 19. a 20. století. Bude přitom akcentována specifická role historické sociologie. Výuka se bude soustředit na postižení nových trendů horizontální mobility spojených s nástupem moderní společnosti. Pozornost bude věnována proměňujícímu se významu jednotlivých dopravních prostředků, zkracující se době cestování, možnostem, důvodům a motivům cest.

Reflexe genderu v migraci

Kód předmětu: YMG156 Garant: Ezzeddine,P.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Kurz představí zásadní teorie a koncepty v současných migračních studiích, jejich kritickou reflexi a genderově senzitivní interpretaci dat. Detailně se bude věnovat problematice specifických strategií ženské /mužské migrace, vlivu migrace a migračních politik na genderové role a reprodukci, transformaci rodiny a domácnosti. Neopomeneme také problematiku intersekce (třídy, věku, genderu atd.) a znevýhodnění v procesu migrace. Na základě četby a přednášek budeme také diskutovat specifika dynamiky současné pracovní a nucené migrace do EU a České republiky.

Seminář k elementárním tématům nových médií

Kód předmětu: YBA217 Garant: Slíva,V.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Na tomto semináři se studenti seznámí se základními texty, které se zabývají problematikou nových médií ale také proměnami společnosti, které s novými médii a komunikačními technologiemi souvisí. Texty se zabývají přeměnou společenských institucí a vzrůstající důležitostí informací v dnešní době. Další z textů se pak zaměřují na konkrétní vlastnosti nových médií, či jejich vlastnosti a jevy. Důležité je propojení médií a modernity; kurz by tak měl sloužit také jako propojení otázek, které se týkají technologického vývoje a jeho vlivu na soudobou společnost.

Seminář k environmentální sociologii

Kód předmětu: YME1506 Garant: Novák,A.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Cílem semináře je seznámit studenty a studentky s vybranými sociologickými přístupy ke vztahu mezi přírodou, životním prostředím a společností, se základními sociologickými pojmy environmentální sociologie, s osobnostmi a teoriemi. Probírané texty navazují na přednášky kurzu Environmentální sociologie. Předmět by měl také přispět k diskusi aktuálních témat, v konkrétním případě zejména proces individualizace a její environmentální aspekty. Seminář je založen na práci s texty a předpokládá aktivní účast.

Social Systems and Policies

Kód předmětu: YBQ023 Garant: Čábelková,I.
Semestr: zimní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 2
This consultation seminar is designed for students wishing to improve their writing skills, and acquire information on Social Systems in the Czech Republic and European Union. The students will be required to do research on the different aspects of social systems according to the literature and guidelines suggested by the teacher and present their work in the form of written essay.

Sociální nerovnosti

Kód předmětu: YBA153 Garant: Špaček,O.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Přednáška seznámí studenty se základy teoretických přístupů k výzkumu sociálních nerovností. Pozornost bude věnována klasickým východiskům chápání sociálních nerovností, stejně tak současným syntézám a perspektivám, s důrazem na příspěvek P. Bourdieu.

Sociolingvistika

Kód předmětu: YBJ006 Garant: Boušková,S.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Kurs seznámí studenty se základními pojmy sociolingvistiky, která studuje jazyk jako integrální součást lidské společnosti. Sociolingvistika zkoumá, jak mohou různé sociologické faktory (věk, vzdělání, pohlaví, původ) ovlivnit jazyk jednotlivce. Rozlišuje teritoriální, sociální a situační variety jazyka, normy mluveného a psaného jazyka, zabývá se jazykovou kulturou, jazykovým plánováním, bilingvismem, jazyky menšin atd. Kurs se bude také zabývat metodami výzkumu, jež sociolingvistika používá.

Sociologie enviromentálního hnutí

Kód předmětu: YBA129 Garant: Novák,A.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Environmentální hnutí bývá označováno za jedno z nejvýznamnějších sociálních hnutí druhé poloviny 20. století a pro environmentální sociologii představuje jedno z hlavních témat. Kurz by měl studentům a studentkám poskytnout základní vhled do vývoje a dynamiky environmentálního hnutí jak v zahraničí, tak v České republice. Základní tezí kurzu je, že spíše než o environmentálním hnutí v jednotném čísle bychom měli uvažovat o hnutích v čísle množném, protože to lépe odráží rozmanitost idejí a praxí hnutí. Kurz by měl také studujícím nastínit možnosti studia environmentálních skupin, organizací či konfliktů.

Sociologie globalizace

Kód předmětu: YBA295 Garant: Klepárník,V.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Kurz podává obecný úvod do problematiky globalizace, sociologie globalizace a proměn sociologického zkoumání daného fenoménu. Je rozdělen do tří navazujících částí: Obecného úvodu do problematiky globalizace a jejího sociologického zkoumání (1), analytického pohledu na její jednotlivé dimenze (ekonomika, stát, kultura, technologie, náboženství atd.) s využitím koncepcí vybraných autorů (2) a navazují pohled na důsledky globalizace ve vybraných oblastech (sociální nerovnost, migrace, mezinárodní systém).

Sociologie her, sportu a volnočasových aktivit

Kód předmětu: YMH027 Garant: Šalanda,B.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 6
Cílem jednosemestrálního cyklu přednášek je vysvětlit funkci her, sportu a jiných volnočasových aktivit v lidské kultuře a společnosti. Výklad se týká jak her předmoderních a moderních, tak i tzv. postmoderních. V rámci přednášek budou podány i základní teorie her. Teoretické úvahy budou doprovázeny instruktivními ukázkami. Na tuto problematiku organicky naváže ucelená sada přednášek věnovaná sociologii sportu, nejen profesionálního, nýbrž i amatérského. Prvky každodennosti a stylu života budou zahrnovat rovněž přednášky k cestovatelství a cestopisům. Cestovatelství bude pojato jako činitel kulturní a politické integrace, popřípadě i jako součást sociologie vědění. Dále budou zachyceny základní cestovatelské trendy od středověku až do moderní doby. Cestopisy jsou chápány rovněž jako důležitý pramen ke studiu každodennosti. Stranou nezůstane ani výklad sociologie turismu.Podkladem pro ústní zkoušku je především seminární práce v rozsahu minimálně 7 stran na téma podle vlastního výběru.

Sociologie institucí

Kód předmětu: YBAKS05LP Garant: Müller,K.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Cílem kurzu je napomoci studentům a studentkám orientovat se v současném institucionálním uspořádání moderních společností, jeho předpokladech i proměnách a dále rozvíjet dovednosti sociologické analýzy. Výklad využívá sociologické poznatky o formách transformace vybraných institucí (trhu, politiky, univerzit, médií, rodiny) a jejich proměn v kontextu postmoderních podmínek. Teoretický výklad uplatňuje také historický a antropologický přístup.

Sociologie konfliktu

Kód předmětu: YBA154 Garant: Černý,K.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Kurz má formu volitelné přednášky. Uvádí do problematiky tří okruhů vzájemně souvisejících témat. Za prvé, sociologických teorií konfliktu (zejména L. Coser, R. Dahrendorf, Ch. W. Mills, Ch. Tilly, S. P. Huntington), a to s přesahy směřujícími do sociologických teorií elit a především revolucí (P. Sorokin, T. Gurr, Ch. Tilly, B. Moore). Za druhé, představuje vybrané teoretické přístupy k terorismu, jež jsou podložené empirickým výzkumem (zejména M. Juergensmeyer a náboženský terorismus, R. Pape a sebevražedný terorismus, P. Krueger a spol. - determinanty terorismu). Za třetí, zabývá se vybranými tématy sociologie války (typologie válek, příčiny válek, případové studie). Povinná literatura:Mark Juergensmeyer: Teror v mysli boží. Brno: CDK, 2008 (vybrané kapitoly)Další literatura:Sinica Malevic: Sociology of war and violence. Cambridge, 2010.Jan Keller: Sociologie konfliktu. Praha, 1990. Jan Keller: Úvod do sociologie. Praha, různá vydání (vybrané kapitoly)Robert Pape: Dying to win. 2006.Robert Pape: Cutting the fuse. 2010.Charles Tilly: Politika kolektivního násilí. Praha: Slon, 2009.

Sociologie spotřeby

Kód předmětu: YBA193 Garant: Špaček,O.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Kurz se zaměřuje na představení témat a přístupů sociologie spotřeby. Pozornost bude věnována především způsobům analýzy spotřební chování (od suverénního spotřebitele přes manipulované potřeby až po studium spotřebních praktik), souvislostem mezi spotřebou, identitou a vkusem, a významem studia životního stylu a spotřeby v širších sociologických souvislostech (např. sociální nerovnosti).

Sociologie vědění

Kód předmětu: YBAKS05ZP Garant: Müller,K.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Cílem kurzu je seznámit studentky a studenty s povahou, formami a problémy vědění, které umožňují jednání, komunikaci a soužití v současných společnostech. Základní teze sociologie vědění zní: žádná forma vědění není společensky uplatnitelná, pokud neodpovídá logickým, sociálním i etickým hlediskům. Tato teze bude diskutována v několika tematických okruzích. Předně bude využít komparativní přístup, který umožní vyhodnotí tuto tezi v pohledu jiných vědních oblastí (zejména filosofie, historie i kognitivních věd). Další téma bude orientováno na studium formativní úlohy vědeckého vědění v současných (moderních) společnostech; v historickém pohledu bude objasněna úloha osvícenství a projektu modernity v rozvoji současné vědy (a s pomocí poznatků o historii věd o přírodě). Třetí téma je orientováno na kontext vzniku věd o společnosti a na výklad jejich epistemických problémů, který se soustředí na rozbor dvou poznávacích tradic: pozitivní a fenomenologické. Třetí téma představuje obsahové těžiště kurzu. I zde bude využit historicko sociologický přístup. Uvedené epistemologické tradice budou diskutovány pomocí učení významných sociálněvědních autorů (A. Comtea, M. Schelera, K. Mannheima, Maxe Webera včetně novějších autorů - A. Schutz, A. Giddens, H. Garfinkel). Výklad jednotlivých autorů bude sledovat, jak interpretují úlohu logických, etických a sociálních aspektů při formování vědění o lidských společnostech a ve vztahu ke moderním proměnám; takto získané poznatky pak umožní produktivněji diskutovat zdroje i formy vědění, které jsou uplatňovány v současných společnostech, a otázky, jakou moc sehrává vědění ve vztahu k postupující technizací, komercializací, medializací i demokratizací moderních společností jako společností vědění (N. Stehr).Kurz je přednášen v zimním semestru a atestace probíhá ve zkouškovém období zimního semestru.

Současný Blízký východ: vybrané problémy očima sociologie

Kód předmětu: YBA065 Garant: Černý,K.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Seminář se zaměřuje na aktuální procesy a problémy odehrávající se na Blízkém východě, včetně arabských revolucí a problematiky tzv. islamismu (politický islám). Zvláštní důraz je kladen na rozbor procesu nerovnoměrné modernizace: demografická tranzice a mladá generace, rychlá urbanizace, mediální revoluce, expanze vzdělávacích systémů vs. nedostatečný ekonomický rozvoj a uzavřené politické systémy. Dále se seminář zaměřuje na dopady globalizace, mezinárodní migraci, změny politického diskurzu, vzestupu politického islámu a sociálních konfliktů. Kurz je zaměřen interdisciplinárně (historie, orientalistika, politologie), primární důraz je však kladen na sociologickou perspektivu.

Soudobá sociální teorie

Kód předmětu: YMN130 Garant: Skovajsa,M.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Náplní semináře je interpretace a překlad textů z klasické a moderní sociální a politické teorie. V tomto semestru se bude zabývat vybranými texty německého právního a politického teoretika Carla Schmitta z 20. a 30. let a některými jeho myšlenkovými protivníky (Hans Kelsen, Heinz Otto Ziegler). Během semináře budeme překládat vybrané pasáže, překlad bude provázet výklad širších intelektuálních souvislostí a diskuse. Pozornost se zaměří zejména na tyto práce Carla Schmitta: Politische Theologie / Political Theology, Der Hüter der Verfassung / The Guardian of the Constitution, Legalität und Legitimität / Legality and Legitimacy.Účast v kurzu vyžaduje pracovní znalost němčiny nebo angličtiny (texty budou dostupné v německém a anglickém znění).

Strategie kvalitativního výzkumu

Kód předmětu: YME13SE05 Garant: Novotná,H. + Heřmanský,M.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Cílem kursu je seznámit studenty s povahou kvalitativního výzkumu a představit jeho základní přístupy. První část kursu bude proto koncipována jako úvod do problematiky (od tvorby výzkumného problému přes strategie konstrukce vzorku, techniky sběru dat a analytické postupy), druhá část pak bude sledovat jednotlivé základní přístupy kvalitativního výzkumu (zaměří se na rozdílné způsoby tázání se v těchto přístupech a konkrétní postupy výzkumu). Kurs bude sestávat z frontální výuky a seminární části, v níž budou studenti diskutovat předepsané texty a průběžně aplikovat dosažené znalosti na vybrané téma.

Teorie sociální změny

Kód předmětu: YMH044 Garant: Šubrt,J. + Německý,M.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 6
Sociální změny se mohou týkat demografických procesů, sociálních struktur, kulturních vzorců, společností a jejich subsystémů, organizací, institucí či skupin. Mohou mít různý rozsah (celkové - dílčí), závažnost a hloubku (hluboké - povrchové), různou délku trvání (dlouhodobé - krátkodobé) a rychlost (rychlé - pomalé). K problému sociální změny se vztahují teorie, které sledují dva základní cíle: a) změnu teoreticky popsat a b) vysvětlit. Teoretický popis je orientován především na vyjádření povahy a směru změny (nahrazení čeho - čím; nárůst - úbytek) a dráhy, po které probíhá (lineární, cyklická, skoková). Vysvětlení se orientuje především na otázky, jaké jsou zdroje dynamiky a inovací, jací hybatelé uvádějí změnu do pohybu a jaké faktory ovlivňují její průběh.

Uvedení do statistického zpracování dat

Kód předmětu: YBQ0001ZI Garant: Kružíková,J.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Cílem kurzu "Uvedení do statistického zpracování dat" je seznámení se se základními statistickými metodami a postupy, (tj. seznámení se s tím, jak vytvářet tabulky četností, grafy, jak počítat průměry a další základní statistické charakteristiky). Přestože je kurz zaměřen spíše prakticky než teoreticky - výuka probíhá paralelně v programu Excel a SPSS (výuka však nepředpokládá předběžnou schopnost práce s těmito programy), seznámí se zde studenti rovněž se základními statistickými pojmy, s tím, jakým způsobem se výzkum provádí, jaké druhy statistických šetření existují, jaké jsou typy otázek v dotaznících atd.

Úvod do diskurzivní analýzy

Kód předmětu: YBA232 Garant: Šťovíčková Jantulová,M.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Diskurz a diskurzivní analýza v sociologii....Kurz bude rozdělen na dva tématické bloky.První část bude věnovaná představení pojmu diskurz v kontextu sociologie a vybraným současným sociálním teoriím diskurzu (Foucaul, Habermas, Bourdieu).Druhá část bude věnována analýze diskurzu. Představeny budou vybrané školy a metody využívané při analýze diskurzu (Foucaultovská DA, Kritická DA a Diskurzvní psychologie). V závěru se studující seznámí s několika sociologickými výzkumy, v rámci kterých byla realizována analýza diskurzu. Bude věnována pozornost jak tématům výzkumu, tam aplikaci metod. Kurz bude probíhat formou seminářů, na kterých budou diskutovány texty k jednotlivým tématům. Předpokládá se aktivní účast na seminářích. Kurz bude ukončen odbornou písemnou prací, která bude mít teoretickou či metodologickou podobu dle volby studujících.Materiály ke kurzu viz. Moodl FHS UK.

Úvod do genderových studií

Kód předmětu: YBA099 Garant: Pavlík,P.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Gender studies (genderová studia) jsou progresivním, interdisciplinárním oborem, který přináší nové teoretické a metodologické nástroje a pohledy do humanitních a sociálně-vědních disciplín. Cílem tohoto přípravného kurzu je seznámit studentky a studenty s konceptem gender a genderovou perspektivou a zprostředkovat nezbytné poznatkové a teoretické zázemí pro uplatňování genderové analýzy v navazujících kurzech gender studies, v dalších akademických oborech, i v každodenním životě. Důraz je kladen na kritické myšlení, reflexi a vlastní interpretaci dané problematiky. Kurz probíhá formou interaktivních přednášek.

Úvod do společenskovědního výzkumu (k projektu SVIP)

Kód předmětu: YBA008 Garant: Šťovíčková Jantulová,M. + Novotná,H.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Chcete se seznámit s tím, jak formulovat vhodnou výzkumnou otázku? Jak rozhodnout, jakou výzkumnou strategii zvolit? Jaké zvolit techniky sběru dat, abyste získali taková data, jež by se dala využít pro zodpovězení výzkumné otázky? Jaké zvolit analytické postupy? Jak zajistit kvalitu výzkumu? Umět uvážit, zda mohou být některé výzkumnické kroky eticky sporné? Navštěvujte tento kurz.

Úvod do studií nových médií

Kód předmětu: YBA192 Garant: Slíva,V.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Série přednášek na toto téma už svým názvem předznamenává, že bude spíše průřezem mnohovrstevnatou oblastí, která by se dala nazvat jako studia nových médií. Kurz se zaměří na vysvětlení základních mediálních teorií ale i sociálních teorií, které se s médii pojí. Vzhledem k interdisciplinární povaze tohoto studia má kurz za úkol především představit rozličné perspektivy a přístupy, kterými je možné nová média chápat a poskytne též vhled do několika fenoménů, jejichž vznik nová média umožnila.Student by měl získat přehled v základní terminologii a měl by se být schopen orientovat v rozličných přístupech, které je možné při výzkumu nových médií aplikovat. Také by měl chápat elementární dopady „nových médií“ na povahu soudobé společnosti a měl by též získat kritický odstup a schopnost lépe posuzovat vliv, který tato média dnes mají. Zároveň se seznámí s několika zásadními tématy, které jsou spojeny s působením „nových medií“ na společnost.

Vizuální sociologie I.

Kód předmětu: YBK4001LI Garant: Šmíd,R.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Fotografie a sociologie mají nejen společné téma, ale i rok narození - 1839. Myšlenka fotograficky zachytit sociální jevy se objevila již v roce 1851, kdy anglický sociolog H. Mayhew pozval ke spolupráci na své knize "Londýnští pracující a londýnská chudina" daguerrotypistu R. Bearda.Současný překotný rozvoj prostředků masové komunikace klade stále větší důraz na vizuální sdělení. Užití fotografie v empirickém výzkumu usnadňuje komunikaci nejen mezi sociology, ale i komunikaci s nesociologickým světem. Je také důležitým prostředkem k navázání kontaktu mezi výzkumníkem a zkoumaným, to platí zejména pro kvalitativní sociologický výzkum.Kurz by se měl po absolvování úvodních témat věnovat v rozhodující míře praktické aplikaci fotografie v empirickém výzkumu.

Vizuální sociologie II.

Kód předmětu: YBK4002ZI Garant: Šmíd,R.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Kurz se zabývá fotografií jako nástrojem sociologické metody, především kvalitativní sociologické metody. Fotografie a sociologie se rozvíjely souběžně, navíc mají podobné zaměření a orientaci.Vzájemný vztah mezi fotografií a sociologií je vyšetřován prostřednictvím pojmů jak sociologů, tak fotografů jako například:A. Comte (Kurz pozitivní filozofie), H. Mayhew, D. Benett ("obrazově gramotná společnost"), J. Collier ("can opener").Cílem kurzu je přivést studenty k použití fotografie k empirickému výzkumu.

Vybrané problémy sociální filosofie a filosofie dějin

Kód předmětu: YBH181 Garant: Havelka,M.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Přednáška má zprostředkovat základní koncepty filosofie dějin a teorie společnosti, jejichž znalost je teoreticko-encyklopedickým předpokladem pro práci v oblasti historie, sociologie a antropologie.

Vybrané problémy sociální filosofie a filosofie dějin II.

Kód předmětu: YBH182 Garant: Havelka,M.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Přednáška má zprostředkovat základní koncepty filosofie dějin a teorie společnosti, jejichž znalost je teoreticko-encyklopedickým předpokladem pro práci v oblasti historie, sociologie a antropologie.

Základy kvantitativní analýzy dat

Kód předmětu: YBA218 Garant: Špaček,O.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2
Studenti se formou blokové výuky seznámí s obecnými východisky statistické analýzy dat a s aplikací kvantitativních metod analýzy prostředníctvím rozšířeného programu SPSS. Kurz je vhodný zejména pro studenty, kteří plánují ve své bakalářské práci analyzovat kvantitativní data (zejména v kontextu sociologických či psychologických témat). Plnohodnotná účast na kurzu vyžaduje domácí přípravu mezi jednotlivými bloky. Kurz je atestován prostřednictvím samostatně provedené analýzy dat a její interpretace.

Základy kvantitativní metodologie

Kód předmětu: YBA056 Garant: Špaček,O.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Kurz se věnuje základním postupům kvantitativní výzkumné metodologie. Zaměří se především na formulaci výzkumných otázek a hypotéz, výběr vzorku a přípravu výzkumného nástroje (dotazníku). Během kurzu budou studenti připravovat vlastní výzkumný projekt až do fáze návrhu vlastního dotazníku.

Základy statistické analýzy dat

Kód předmětu: YBA064 Garant: Čábelková,I.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Cílem kurzu je naučit se prakticky používat statistické metody - korelační analýzu, regresní analýzu, statistické porovnání průměrů dvou datových řad - metody, nejčastěji používané v bakalářských pracích.

Základy statistického zpracování dat

Kód předmětu: YBQ031 Garant: Kružíková,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3
Cílem kurzu je seznámení se se základními metodami a postupy, která umožňují zpracovávat data získaná z výzkumů: z dotazníků i z tabulek (tj. seznámení se s tím, jak zjišťovat, zda mezi získanými daty existuje závislost - pomocí korelací, regresí, chí-kvadrát testu, seznámení se s tím, zda rozdíl mezi průměry u dvou či více souborů je statisticky významný - především pomocí t-testů a analýzy rozptylu).

Poslední změna: 19. květen 2004 16:46 
print
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám