Výběr kurzů – sociologie

Vyučované předměty

sociologie

Přehled předmětů vyučovaných v akademickém roce 2018/2019


Applied statistical data analysis for humanities

Kód předmětu: YBA336 Garant: Čábelková,I.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 5 Klíčová slova: -
Rozvrh: po 14:00 - 15:20, místnost Y2071 (Jinonice - budova A, U Kříže 8, Praha 5)
ANOTACE ANOTACE ANOTACE ANOTACE

Body, Gender and Sexuality in the European History

Kód předmětu: YBH168 Garant: Herza,F.
Semestr: zimní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 4 Klíčová slova: -
Rozvrh: viz SIS
Does body have a history? How do we write history of body and embodiment? The goal of this seminar is to introduce different approaches to the issue of body, that are being debated in the contemporary social sciences and historiography. Hence, students will have the chance to get familiar with various research traditions, including the history of science and medicine, gender history, studies of race and racism, sexuality and disability. The scope of the seminar is transnational and transhistorical, offering an insight into different historical periods as well as different regions of Europe, from the Medieval France to the 20 th -century Czechoslovakia. Within this wide frame, we will address various issues such as body symbolism, body politics, politics of bodily difference, sexuality, the question of ab/normality and the history of beauty ideals. The aim of the seminar is to offer basic orientation in the current history of body and also to develop and refine reading and discussion skills of all participants.

Budoucnost demokracie

Kód předmětu: YBA039 Garant: Rynda,I.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: -
Rozvrh: viz SIS
Kurz je úvodní částí volného šestidílného cyklu. Je mezioborový, tedy určen všem studujícím bakalářského studia FHS se zájmem o danou problematiku. Klade si za cíl nastínit a diskutovat vybrané problémy demokracie se zřetelem k výzvám a rizikům, před kterými stojí současný svět. Studující získá základní vhled do problematiky vlivu médií, elit, populismu a demokratizace veřejného prostoru na podobu zastupitelské demokracie včetně příkladů zemí, kde demokratická tradice západního typu chybí (Rusko, islám).

Budoucnost demokracie: politika stará a nová

Kód předmětu: YBA111 Garant: Rynda,I.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: -
Rozvrh: st 17:00 - 18:20, místnost Y1036 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Kurz je pátou částí volného šestidílného cyklu „BD“ (jednotlivé kurzy na sebe navazují volně, jsou tedy srozumitelné i jednotlivě a účast v předchozích semestrech není podmínkou pro semestry následující). Je mezioborový, tedy určen všem studentům bakalářského studia FHS se zájmem o danou problematiku. Klade si za cíl nastínit a diskutovat vybrané problémy demokracie se zřetelem k výzvám a rizikům, před kterými stojí současný svět.Pátý semestr je zaměřen na problematiku vývoje a podob zastupitelské demokracie. Obecně ideový přístup: vznik hnutí a třetího sektoru, „dovažování“ jednotlivých forem moci, „klasická“ politika a vznik veřejné politiky, přímá demokracie a participace, deliberativní a elektronická demokracie, nadvláda expertismu, nepolitická politika contra stranická politika, další subjekty (komory, svazy, profesní a cechovní organizace).

Collective Memory and Its Research

Kód předmětu: YMH522 Garant: Šubrt,J. + Tomášek,M.
Semestr: letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 4 Klíčová slova: -
Rozvrh: viz SIS
In the seminar the essential paradigms of collective memory research are presented. The emphases are put on French and German authors that extensively influenced the discourse of collective memory, such as Maurice Halbwachs, Pierre Nora, Paul Ricoeur, Aleida and Jan Assmann and others. Seminar further presents these concepts in particular instances and exposes various research agendas of collective memory studies. Discursive field; narrative; sites of memory; cultures of remembering; forgetting - cultural amnesia and de-contextualization - revisionism are identified as major established approaches in study of collective memory. Along with these, more recently emerged approaches, that innovate hitherto methodological apparatus and theory, are introduced: Social/cultural/collective trauma; folklore and forming national identity - nostalgia; cultural memory; politics of the past; politics of memory. The main purpose of the seminar is to familiarize students with various possible approaches to collective memory and through concrete examples highlight the topical relevance of collective memory research in today’s social sciences.

Česká otázka v evropském kontextu I.

Kód předmětu: YBAKS21ZP Garant: Havelka,M.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: česká národní identita
Rozvrh: po 14:00 - 15:20, místnost Y1036 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Kurz je možné charakterizovat jednak jako komentovanou a rozsáhlým filosoficko-teoretickým úvodem opatřenou přednášku z "duchovních dějin" moderního češství (pokud chceme upozornit na interdisciplinární povahu práce, nutně kombinující přístupy i interpretace děl z různých oblastí: filosofie, historiografie, sociologie, literárních dějin, politologie, religionistiky, teorie kultury atd.), jednak jako kurz z oblasti "dějin idejí" (pokud budeme zdůrazňovat historicko-filosofický pohled na vznik, rozširování, působnost, kontinuitu i proměny určitých základních "ideovýchelementů" tématu "česká otázka", v tom smyslu, jak "history of ideas" charakterizoval zakladatel oboru A. O. Lovejoy).

Česká otázka v evropském kontextu II.

Kód předmětu: YBA281 Garant: Havelka,M.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: viz SIS
Kurz je možné charakterizovat jednak jako komentovanou a rozsáhlým filosoficko-teoretickým úvodem opatřenou přednášku z "duchovních dějin" moderního češství (pokud chceme upozornit na interdisciplinární povahu práce, nutně kombinující přístupy i interpretace děl z různých oblastí: filosofie, historiografie, sociologie,literárních dějin, politologie, religionistiky, teorie kultury atd.), jednak jako kurz zoblasti "dějin idejí" (pokud budeme zdůrazňovat historicko-filosofický pohled navznik, rozširování, působnost, kontinuitu i proměny určitých základních "ideovýchelementů" tématu "česká otázka", v tom smyslu, jak "history of ideas" charakterizovalzakladatel oboru A. O. Lovejoy).

Česká společnost a etnické skupiny

Kód předmětu: YBA283 Garant: Moravcová,M. + Bittnerová,D.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: viz SIS
Kurz koncipovaný s cílem naučit studenty pracovat v terénu v komunikaci a interakci s příslušníky různých národnostních menšin, etnických a imigračních skupin žijících v České republice. Zprostředkuje dovednost při získávání relevantních dat o způsobu života, kultuře, sebeidentifikaci a kulturních i společenských postojích těchto menšin a skupin.

Četba textů z environmentální sociální vědy

Kód předmětu: YME1515 Garant: Novák,A.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: viz SIS
Cílem semináře je seznámit studenty a studentky s vybranými sociologickými a antropologickými přístupy ke vztahu mezi přírodou, životním prostředím a společností, se základními pojmy environmentální sociální vědy, s osobnostmi, teoriemi, tématy a diskusemi. Probírané texty navazují na přednášky kurzu Environmentální sociologie, Seminář k environmentální sociologii, Ekologická antropologie a Etnografie jako problém a metoda. Předmět by měl také přispět k diskusi aktuálních témat. Seminář je založen na práci s texty a předpokládá aktivní účast.

Environmentální sociologie I.

Kód předmětu: YME1502 Garant: Novák,A.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: viz SIS
Kurz představuje uvedení do oboru environmentální sociologie, do jeho dějin, základní terminologie, směrů a problémů až po současný stav, včetně nejvýznamnějších představitelů. Kurz předpokládá základní znalosti ze sociologie.

European-American Relations in the 21st Century

Kód předmětu: YBAU017 Garant: Zieleniec,J. + Králová,S. + Lukešová,L.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 6 Klíčová slova: -
Rozvrh: viz SIS
This is one of the courses of the UPCES programme (the Undergraduate Program in Central European Studies); the comprehensive information is available at: http://fhs.cuni.cz/FHS-239.html#3.This course explores the history and the current state of political, economic and culturalrelations between the United States and Europe.

Exil, emigrace a reemigrace ve 20. století: český případ v historických souvislostech

Kód předmětu: YMO033 Garant: Mücke,P.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: viz SIS
Cílem kurzu je seznámit posluchače v základních obrysech s problematikou české (a československé) emigrace, reemigrace a exilu ve 20. století, a to především z historické perspektivy. Pozornost bude věnována nejen politickým dějinám exilových hnutí (zejména z let 1914-1918, 1938-1945 a 1948-1989), ale také pohledu státu a jeho výkonných orgánů na daný problém a také problematice "malých dějin" utečenců , jejich každodennosti apod. Dílčí pozornost bude věnována také Československu jakožto hostitelské zemi utečenců z cizích zemí, potažmo i střediska cizích exilových hnutí.

Feminism and the Environmental Movements

Kód předmětu: YMG158 Garant: Sokolová,V. + Helman,I.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 6 Klíčová slova: -
Rozvrh: viz SIS
This course introduces students to the intersection of feminism and the environmental movement. Together we explore why feminism grounds itself in a deep concern for the environment as well as the link between feminist theory and the current environmental crisis. We survey the background and history of the movement as well as its contemporary diversity. In addition, this course investigates the origins of the current environmental crisis in Western science, philosophy and religion and devotes considerable time to the following topics in ecofeminist thought: politics, responsible citizenship, economics, materialism, ethics, animals, vegetarianism and religion. While examining various feminist critiques of this situation, we concentrate mostly on feminist solutions to the crisis.

Feministické štúdiá práce

Kód předmětu: YMG146 Garant: Sokolová,V. + Kobová,Ĺ.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 6 Klíčová slova: -
Rozvrh: viz SIS
Kurz sleduje utváranie súčasného pojmu práce a jeho feministickú kritiku. Odkazuje na bohatú tradíciu feministického hnutia a teórie, ktoré sa zaoberajú prácou, vzťahom žien ku kapitalizmu a globalizácii. Predstavuje rôzne podoby práce: továrenskú prácu v subdodávateľstve, emočnú a afektívnu prácu, kreatívnu prácu novej profesionálnej triedy, ale aj prekarizovanú prácu pracujúcich v oblasti maloobchodu. Tematizuje problém zosúlaďovania rodiny a práce z triednej perspektívy, ďalej problém chorôb z povolania aj možné riešenia problémov prostredníctvom odborového organizovania sa. Napokon predstavuje policy aj technooptimistické feministické prístupy k digitalizácii a automatizácii práce. Kurz otvára aj uzatvára zamyslenie sa nad rolou pracovnej etiky v udržiavaní existujúcich podôb práce.

Feministicke teorie a intersekcionalita

Kód předmětu: YMG148 Garant: Kolářová,K.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 6 Klíčová slova: -
Rozvrh: viz SIS
Kurz představí feministické uvažování o intersekcionalitě a vzájemném vztahu kategorii diference. Specificky se zaměříme na vztah a vzájemné podmínění genderového heteronormativního řádu, řádu (nezpůsobilosti)vystaveném kolem kategorie "postížení", rasové ne/příznakovosti a privilegia, třídy a sociálniho statusu. Teoretické diskuze budou představeny skrze konkretní materiálové příklady.

From History of Social Sciences in 20th Century: Czech Sociology in International Context

Kód předmětu: YMN116 Garant: Skovajsa,M.
Semestr: zimní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: út 12:30 - 13:50, místnost Y2071 (Jinonice - budova A, U Kříže 8, Praha 5)
Kurz se zaměřuje na studium dějin české sociologie v mezinárodních souvislostech od roku 1945 až do poslední dekády. THE FIRST SESSION MEETS ON OCTOBER 10TH, 12:30 p.m., ROOM 2071 JINONICE (classes are cancelled on Oct 3 due to immatriculation ceremony).

Gender and Minorities in Post-Socialist Europe

Kód předmětu: YBAU014 Garant: Soler Muňoz,E. + Králová,S. + Lukešová,L.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 6 Klíčová slova: -
Rozvrh: viz SIS
This is one of the courses of the UPCES programme (the Undergraduate Program in Central European Studies); the comprehensive information is available at: http://fhs.cuni.cz/FHS-239.html#3.This course aims to introduce the student with historical and contemporary issues of gender and "minorities", with particular emphasis on the Roma ("gypsies").

Gender v období komunismu a transformace

Kód předmětu: YMG150 Garant: Havelková,H.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 6 Klíčová slova: -
Rozvrh: viz SIS
Proměny genderových vztahů v období komunismu budou sledovány v několika vrstvách, jimiž jsou jednak reálie: vládní politika - ideologie a legislativa, změny v sociální struktuře zobrazené ve statistikách a odborných studiích, jednak reprezentace, diskuse a diskurzy. V kurzu budou promítnuty také minimálně tři genderově významné filmy z komunistického období. Těžištěm kurzu je diskuse o různých přístupech, konceptech a interpretacích komunistického období z genderového hlediska. Zvláštní důraz je kladen na roli elit odborníků a umělců, při spoluurčování genderové kultury společnosti, zahrnuti jsou právníci, demografové, sociologové, psychologové, sexuologové, lékaři, uměnovědci, filmaři a literáti. Materiály jsou dobové materiály a reflexe a zpětné reflexe genderových vztahů za komunismu psané po roce 1989, a to mj. v kontextu feministických diskusí mezi Východem a Západem. Éra komunismu je v kurzu pojata jako diferencovaná v synchronním i diachronním pohledu. Období transformace je i v genderových otázkách významně ovlivňováno tzv. dědictvím komunismu. Cílem kurzu je tuto vazbu blíže zkoumat. Kurz je zaměřen především na českou soudobou historii. Významným prvkem kurzu je objevitelská práce studujících.

Gender, média a populární kultura

Kód předmětu: YBA250 Garant: Baslarová,I.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: gender
Rozvrh: viz SIS
Studující se v rámci kurzu seznámí se základními tematickými okruhy, vztahujícími se k úloze a funkci médií v populární kultuře v souvislosti s kategorií gender a dalšími kategoriemi sociální stratifikace. Osvojí si základní přístupy k mediální konstrukci genderu ve vztahu k mediálním obsahům, publiku a produkci. Specifickou část bude představovat televize a nová média, konkrétně pak televizní seriály a žánry fantasy, sci-fi a postapo. Kromě teoretické reflexe dané problematiky budou výuku doplňovat rovněž empirická data a četné příklady z praxe, které budou vhodně ilustrovat danou tematiku.

Gender, Nature, Culture

Kód předmětu: YMG154 Garant: Sokolová,V. + Lorenz - Meyer,D.
Semestr: letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 6 Klíčová slova: -
Rozvrh: viz SIS
In this course we explore the entanglements of gender, nature and culture that have been at the heart of feminist theory and activism. These concerns have gained renewed feminist attention in the era some call the Anthropocene where human activities irreparably have impacted on geological, biotic and climatic processes. What does it mean to live in the ruins of capitalism and what life and specifically feminist and queer politics can be generated when there is no simple cure or going back to pre-industrial times? These questions will take us to theories of racism and colonialism as much as gender and queer studies and human animal studies. How do we have to rethink sexed gendered and racialized embodiment, affect and intelligence from the perspective of plants, nonhuman animals or other bodies of water? What do feminist research practices look like that are not restricted to human concerns, or rather understand the very concerns of gender and feminist research as irretrievably intertwined with the more-than-human world of which we are part?The course will proceed through engaging case studies, as well as an exercise of creative ‘energy writing’ that will take us out of the classroom to expand our always more than human sensorium, train our writing skills and attune us the environment.A detailed and updated course syllabus will be provided at the start of the semester. Please contact the course tutor if you have further questions (d.lorenzmeyer@gmail.com).

GLBT filmová studia v transnacionální perspektivě

Kód předmětu: YMG147 Garant: Kolářová,K.
Semestr: zimní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 6 Klíčová slova: -
Rozvrh: viz SIS
Kurz se věnuje filmovým a obecně kulturním reprezentacím genderové a sexuální jinakosti ve světovém i českém filmu a uvádí studující do problematiky Queer filmu a feministických, GLBTI a queer filmových studií a to v kontextu kritické refllexe globálních a transnacionálnícj proměn a vlivů. Jelikož částí kurzu je workshop navázán na filmový festival Mezipatra, diskutuje kurz i roli, kterou v politice genderových a sexuálních identit hrají mezinárodní filmové festivaly, a jakou roli hrají ve formování přístupu společnosti k alternativním genderovým a sexuálním identitám a životním zkušenostem a volbám.Kurz probíhá paralelně na George Washington University, Washington D.C., USA. Obě studijní skupiny se setkají v rámci workshopu během Mezipater a společně se festivalu zúčastní.Workshop je zamýšlen na prostor pro setkání dvou skupin studujících z rozlišných kulturních, politických a koneckonců i jazykových kontextů. Našimi partnery_kami v diskuzi jsou studující George Washington University a prof. Robert McRuer. Robert McRuer je mj. předním teoretikem queer teorií a "teorie kriploušství", zaměřené na kritickou dekonstrukci kategorie "postižení". Diskuze filmů, které budeme společně sledovat v rámci filmového festivalu, otevírají prostor pro konfrontace různých pohledů, i kontextualizované a konkrétnější diskuzi o transnacionálním rozměru filmových festivalů.

Historical Comparative Sociology

Kód předmětu: YMH501 Garant: Šubrt,J.
Semestr: zimní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 6 Klíčová slova: -
Rozvrh: st 15:30 - 16:50, místnost YAKVA (Jinonice)
The objective of this course is to provide a general overview of the status and perspectives of historical sociology as a developing discipline. A further goal of the course is to prepare students for a more detailed discussion about the specific issues of comparative civilisation analysis, which shall be taught in the second year.

Historická sociologie imaginárního

Kód předmětu: YBA179 Garant: Šalanda,B.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: -
Rozvrh: viz SIS
Cílem semináře je zprostředkovat problematiku imaginárního s důrazem na historicko-sociologickou perspektivu, jež bude doplněna o aspekty sociálně-antropologické, historické, psychologické a filosofické. Seminář bude podporovat kritické čtení různých typů představivosti, fantazie, fikce, fabulace, iluze apod. Kromě jiných témat se bude týkat (politického) mýtu, symbolu, utopie, dále obětního beránka, mesianismu, hrdiny jako dokonalého vzoru, konečně pak konstrukce obrazu Druhého, nadpřirozena, snu, komizmu a smíchu.

Historická sociologie osobnosti

Kód předmětu: YBA128 Garant: Šalanda,B.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: -
Rozvrh: po 17:00 - 18:20, místnost YAKVA (Jinonice)
Kurz se zabývá problematikou osobnosti v perspektivě historických sociálních věd. Zaměřuje se především na výklady o aktérech, nositelích či uskutečňovatelích sociální změny v dějinách. Týká se role velkých osobností, autorit, elit, celebrit, vůdců a vládců. Celkově jde o analýzu sociální změny jak z personologického hlediska, tak i z organizačního aspektu. Studium osobnosti v orientaci na historickou sociologii představuje problematiku velmi závažnou, důležitou a aktuální, a to mimo jiné proto, že počet výrazných osobností vzrůstá také díky proměnám vzdělanostních struktur a mediálnímu propojení světa. Vytváření civilizačního řádu je koneckonců záležitostí menšin, k nimž patří rovněž vynikající jedinci jako nositelé sociální změny, technologických a jiných inovací. V neposlední řadě civilizace existují na základě silných idejí a ideálů, a tak jejich vůdcové hrají důležitou podpůrnou roli, ukazují směr, ale i zajišťují potřebný elán a nasazení. Spoluurčují běh věcí hlavně díky svému nadosobnímu statusu.

Historická sociologie politiky

Kód předmětu: YMH011 Garant: Německý,M.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: -
Rozvrh: viz SIS
Cílem předmětu je seznámit studenty s vybranými základními pojmy a autory historické sociologie politiky. Otázky definice a historického vzniku civilizací, moderních evropských států a národů budou tvořit základ pro analýzu dalších moderních forem politiky: voleb, politických stran, sociálního protestu a sociálních hnutí, občanství, občanské společnosti nebo sociálního státu. Pozornost bude věnována také antropologickému zkoumání historického vývoje politických struktur.

Church v. State in Medieval Europe: Collaboration and Conflict

Kód předmětu: YBH144 Garant: Kalenda,F.
Semestr: zimní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 4 Klíčová slova: -
Rozvrh: viz SIS
Module designed to provide general overview of long and complicated history of relations between medieval Catholic Church and state, both on personal and institutional level, from the fall of the Roman Empire to the Hussite Revolution and Reformation. It aims to reflect how these relations changed over time and how they affected Medieval society, both Christian majority and religious minorities. Participation in this module may offer useful background for those preparing for Introduction to European History and Comprehensive Exam in European History in Contexts, both in its Czech and English variation.

Interdisciplinární studium soudobých dějin I. (české a světové dějiny 1945 - 1968)

Kód předmětu: YMO010 Garant: Mücke,P.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: -
Rozvrh: út 15:30 - 16:50, místnost YC001 (Veleslavín - José Martího 31, Praha 6)
Kurz je určen magisterským studentům a je komplexně a v širokém kontextu orientován na české (československé) a světové dějiny v rozmezí let 1945-1968. Jeho cílem je představit posluchačům základní témata a problémy daného období. Pozornost bude věnována nejen dějinám politickým, ale také hospodářským, sociálním a obecně společenským a kulturním. Výklad se bude zaměřovat na prostor "euro-americké" civilizace, dílem se zaměří také na vybrané oblasti tzv. třetího světa (Blízký a Dálný Východ, Latinská Amerika).

Interdisciplinární studium soudobých dějin I. (české a světové dějiny 1945 - 1968) - seminář

Kód předmětu: YMO013 Garant: Hlaváček,J.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: -
Rozvrh: út 12:30 - 13:50, místnost YC001 (Veleslavín - José Martího 31, Praha 6)
Seminář je komplexně orientován na české (československé) a světové dějiny v rozmezí let 1945 - 1968. Jeho cílem je představit posluchačům základní témata a problémy na příkladech významných událostí (zpravidla tzv. horkých krizí) zkoumaného období. Pozornost bude v rámci možností věnována nejen dějinám politickým, ale prostřednictvím studentských referátů také hospodářským, sociálním a kulturním dějinám. Výklad se zaměří nejen na prostor "euro-americké" civilizace, ale i na vybrané oblasti tzv. třetího světa (Blízký a Dálný Východ, Latinská Amerika).

Interdisciplinární studium soudobých dějin II. (české a světové dějiny 1968 - 1989) - seminář

Kód předmětu: YMO014 Garant: Vaněk,M. + Wohlmuth,P.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: -
Rozvrh: viz SIS
Předmět se zaměří na vybraná témata ze světových dějin mezi lety 1969-1989 seminární formou, zaměřenou na jednotlivé historické problémy. Každý seminář začne nejprve úvodní přednáškou, po které bude následovat referát/prezentace studujících ke zvolenému tématu. Následně prohloubíme naše porozumění věci ve společné diskusi.

Interdisciplinární studium soudobých dějin III. (české a světové dějiny, tranzice)

Kód předmětu: YMO012 Garant: Houda,P.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: -
Rozvrh: st 9:30 - 10:50, místnost YC001 (Veleslavín - José Martího 31, Praha 6)
Cílem kurzu je seznámit studenty s hlavními událostmi českých a světových dějin po roce 1989 až do současnosti. Při výkladu bude využit historicko-politologický přístup, který vedle vlastní faktografie nejnovějších dějin umožní i jejich analýzu a případnou komparaci. Kurz je orientován jak na globální vývoj světa po roce 1989 (významné události v jednotlivých regionech, které měly dopad na celosvětové dění), tak i na události v České republice, jež budou zasazeny do širšího středoevropského kontextu. Zvláštní zřetel bude v této souvislosti věnován obecnému procesu přechodu středo- a východoevropských států k demokracii. Kurz se také dotkne změn v postavení a úloze mezinárodních organizací (OSN, NATO atp.) a proměnám bezpečnostního a ekonomického rámce světové politiky. Specifickým tématem pak bude dynamika procesu evropské integrace v tomto období - a to samostatně i v kontextu přistoupení bývalých států východního bloku k EU.

Interdisciplinární studium soudobých dějin III. (české a světové dějiny, tranzice) - seminář

Kód předmětu: YMO015 Garant: Houda,P.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: -
Rozvrh: st 11:00 - 12:20, místnost YC001 (Veleslavín - José Martího 31, Praha 6)
Cílem semináře je seznámit studenty s hlavními událostmi českých a světových dějin po roce 1989 až do současnosti. Při výkladu bude využit historicko-politologický přístup, který vedle vlastní faktografie nejnovějších dějin umožní i jejich analýzu a případnou komparaci. Seminář je orientován jak na globální vývoj světa po roce 1989 (významné události v jednotlivých regionech, které měly dopad na celosvětové dění), tak i na události v České republice, jež budou zasazeny do širšího středoevropského kontextu. Zvláštní zřetel bude v této souvislosti věnován obecnému procesu přechodu středo- a východoevropských států k demokracii. Seminář se také dotkne změn v postavení a úloze mezinárodních organizací (OSN, NATO atp.) a proměnám bezpečnostního a ekonomického rámce světové politiky. Specifickým tématem pak bude dynamika procesu evropské integrace v tomto období - a to samostatně i v kontextu přistoupení bývalých států východního bloku k EU.

Interview - technika a analýza hovoreného slova

Kód předmětu: YMG169 Garant: Ezzeddine,P.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 6 Klíčová slova: -
Rozvrh: viz SIS
Anotace kurzu: Cílem kurzu je představit techniku interview jako dynamického a reflexivního procesu interakce mezi výzkumníky a zkoumanými, který je v souladu s procedurální etikou i etikou péče (mikroetikou). Jednotlivé lekce se zaměří na využití různých forem rozhovorů (od neformálních, semi-strukturovaných až po tzv. life story research). Kurz představí také konkrétní techniky sběru dat, jejich redukci, organizaci a archivaci. Na základě konkrétních feministicky založených výzkumů a četby budeme přemýšlet potenciál, ale také limity techniky interview v kvalitativních výzkumech z oboru genderových studií.Studenti/ky se v kurzu: a.) naučí kriticky zvažovat využití rozhovoru ve svých výzkumech b.) naučí prakticky realizovat fem.orientované semi-strukturované rozhovory

Kapitoly z dějin sociologie I.

Kód předmětu: YMD054 Garant: Nešpor,Z.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: viz SIS
Prostřednictvím analýzy děl a myšlenkového odkazu klasických sociologických autorů a škol (Comte, Marx, Durkheim, Weber, Simmel, chicagská škola, strukturní funkcionalismus) přednáška ukazuje vývoj sociologie jako oboru i jeho celospolečenský dopad.

Komunikace a městský prostor

Kód předmětu: YMM04KMP Garant: Marcelli,M.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 5 Klíčová slova: -
Rozvrh: viz SIS
Předmětem kurzu jsou zkoumání, která sledují efekty komunikačních procesů při utváření urbánního prostoru. Východiskem bude přehled výsledků, které v této oblasti přinesla současná filosofie, antropologie a sémiotika. Tyto výsledky budou prezentovány především ve vztahu k programu architektonické a urbanistické moderny. Hranice tohoto programu budou přiblíženy z hlediska antropologických koncepcí urbánního prostoru a též z perspektivy teorie dohledu a disciplinování. Odtud se zájem přenese ke koncepcím, které vycházejí z pojmů sítě, emergence a rizomy. Poté se pozornost bude věnovat názorům současných teoretiků urbanistických důsledků procesů telekomunikace a koncepcím kolektivní inteligence. Poslední část kursu bude věnována filosofickým a antropologickým aspektům času a rytmu.Témata jednotlivých přednášek:1. Úloha komunikace při utváření urbánního prostoru, filosofické, antropologické a sémiotické aspekty tohoto procesu. 2. Urbánní prostor jako universum znaků. Urbánní sémiotika, její představitelé, metody bádání, hlavní teoretické koncepce a jejich výsledky. 3. Morfologie urbánního prostoru, základní typy. Typologické korespondence mezi urbánním prostorem a metafyzikami. Pojem prázdného subjektu a jeho urbánní korespondence. 4. Moderna v architektuře a urbanismu, její filosofické a antropologické předpoklady. Projevy architektonické a urbanistické moderny. Hranice modernistické koncepce, pokusy o jejich překročení. Pojem ne-místa. 5. Podstata antropologického přístupu k urbánnímu prostoru. Urbánní prostor jako sféra praktik. Pragmatická východiska urbánní antropologie. 6. Dvě strategie při opisovaní urbánního prostoru: mapa a itinerář. Antropologie místa a prostoru. Pojem apropriace. 7. Urbánní prostor jako pole disciplinování jedinců. Dohled a kontrola v současném městě. Panoptikální architektonické uspořádání, jejich vývin a transformace. Elektronický dohled a kontrola. 8. Rizomatické uspořádání urbánního prostoru. Vstup digitálních technologií do urbánního prostoru, transformace, které vyvolaly. Telekomunikační procesy a jejich vliv na utváření měst. 9. Pojem emergence a kolektivní inteligence, projevy při utváření urbánního prostoru. Vitalistické koncepce urbánních procesů. Projevy a osobitosti emergentních procesů v současných metropolích. 10. Čas v perspektivě urbánní antropologie. Čas a prostor v současných městech. Dva základní kulturní typy vnímání a organizace temporálních vztahů. 11. Synchronizace aktivit v současném městě. Antropologie městských rytmů. Tělesné, mentální a sociální předpoklady rytmizace pohybů ve městě. 12. Polyrytmie, její projevy v současné kultuře, zvláště v urbánní. Komunikační aspekty polyrytmie. Rozvoj telekomunikacie jako předpoklad polyrytmických aktivit. Sociální a politické aspekty polyrytmie.

Krize jako příležitost I.

Kód předmětu: YBA143 Garant: Rynda,I.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: -
Rozvrh: út 15:30 - 16:50, místnost Y2080 (Jinonice - budova A, U Kříže 8, Praha 5)
Zatímco ve druhé polovině 20. století probíhal proces globalizace (jíž byl po řadu let věnován obdobný kurz), počátek 21. století přinesl v globálním měřítku krizi finanční, ekonomickou, environmentální, ale do krizových situací se dostává i oblast demografie, sídelní struktury, migrace. Krizi zažívá i politická sféra, věda, kultura a sdělovací prostředky a informace. Ve všech oblastech je různě zasažena místní, regionální a globální úroveň. V cyklu přednášek předních odborníků se posluchači seznámí s jejich názorem na jednotlivé oblasti a jejich problémy, klíčové hráče, rizika a možnosti řešení, bude-li krize pochopena správně – Jako příležitost ke změně.

Krize jako příležitost II.

Kód předmětu: YBA156 Garant: Rynda,I.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: -
Rozvrh: viz SIS
Zatímco ve druhé polovině 20. století probíhal proces globalizace (jíž byl po řadu let věnován obdobný kurz), počátek 21. století přinesl v globálním měřítku krizi finanční, ekonomickou, environmentální, ale do krizových situací se dostává i oblast demografie, sídelní struktury, migrace. Krizi zažívá i politická sféra, věda, kultura a sdělovací prostředky a informace. Ve všech oblastech je různě zasažena místní, regionální a globální úroveň. V cyklu přednášek předních odborníků se posluchači seznámí s jejich názorem na jednotlivé oblasti a jejich problémy, klíčové hráče, rizika a možnosti řešení, bude-li krize pochopena správně – jako příležitost ke změně.

Media Anthropology in Historical and Methodological Contexts

Kód předmětu: YBK039 Garant: Říha,D. + Maj,A.
Semestr: letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 2 Klíčová slova: -
Rozvrh: viz SIS
In this lecture, combined with elements of discussions and case studies (total 10 hours) students will be introduced to the historical and contemporary studies in visual anthropology, visual sociology and communication anthropology. The special accent is given to the historical panorama and visual technologies (especially photography and film and digital media) and their impact on the methodology of research, ethical problems.

Metody prosazování genderové rovnosti

Kód předmětu: YMG119 Garant: Pavlík,P.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 6 Klíčová slova: -
Rozvrh: viz SIS
Genderová rovnost je zásadní výzvou pro každou demokratickou společnost minimálně od šedesátýchlet minulého století, kdy se otázka rovných příležitostí stala jednou z nosných agend druhé vlnyfeminismu a demokratizačních snah obecně. Dnes je genderová problematika jedním ze základníchpilířů politiky všech rozvinutých demokratických zemích i Evropské unie a v této souvislosti bylavyvinuta řada metod pro její prosazování, mezi které patří například genderový mainstreaming,genderový budgeting, genderové statistiky či různé formy pozitivních opatření. Cílem kurzu budeseznámit studentky a studenty s nejdůležitějšími z těchto metod i s jejich praktickou aplikacív kontextu existujícího institucionálního zabezpečení politiky genderové rovnosti v České republice.Důraz je kladen na kritické myšlení, reflexi a vlastní interpretaci dané problematiky.

Moderní společnost a sociologické teorie

Kód předmětu: YBA272 Garant: Šubrt,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: viz SIS
Výklad je koncipován tak, aby pokryl základní témata soudobé teoretické sociologie. V jednosemestrálním kurzu je obsah přednášek rozčleněn do následujících problémových okruhů: strukturní funkcionalismus a neofunkcionalismus (T. Parsons, R. K. Merton, J. Alexander), teorie konfliktu (L. Coser, R. Dahrendorf), sociální konstruktivismus (P. L. Berger - T. Luckmann), dramaturgická sociologie (A. Goffman), teorie komunikativního jednání (J. Habermas), teorie strukturace (A. Giddens), konstruktivistický strukturalismus (P. Bourdieu), systémová teorie (N. Luhmann, R. Münch), teorie postindustriální a postmoderní společnosti (D. Bell, A. Toffler, J.-F. Lyotard, Z. Baumann), teorie druhé moderny, rizikové společnosti a globalizace (U. Beck, E. Wallerstein, M. Albrow, R. Senett).

Občanská společnost v EU a v mezinárodních organizacích

Kód předmětu: YMN0OSEU Garant: Pajas,P.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: út 15:30 - 16:50, místnost YC034 (Veleslavín - José Martího 31, Praha 6)
Cílem předmětu je představit pojem aktivního občanství a občanské společnosti z perspektivy vzájemného ovlivňování společností a kultur Evropy a celého světa. Účelem je pochopit, jak bylo a je místní – lokálně teritoriální, národní a etnické prostředí ovlivňováno širšími souvislostmi na kontinentální a globální úrovni. Současná společnost a její politické, kulturní i občanské uspořádání je od konce předminulého století ve stále se zrychlujícím tempu ovlivňována vývojem lidstva. Během necelé desítky generací se planeta Země stala přístupnou všem na téměř celé své ploše a všichni její obyvatelé jsou nyní občany planety Země, sdílející odpovědnost za její další vývoj a za soužití lidstva v rámci jedinečné přírody této jediné obyvatelné planety v soustavě Slunce. První okruh témat na které se chci zaměřit je přehled a posouzení vlivu minulých i současných kultur a rozvoje lidského poznání a jeho dostupnosti jednotlivcům na vývoj občansky aktivního chování obyvatel Evropy. Druhý okruh témat se týká probíhající integrace původně mocensky vytvářených a později národnostně stále výrazněji homogenizovaných států Evropy do širšího celku sdílejícího demokratické hodnoty (Rada Evropy), politické a obranné zájmy států s demokratickým uspořádáním v Evropě s těmi v Severní Americe (NATO) a konečně sdílející a společně chránící ekonomické zájmy umožňující svobodný rozvoj ekologicky šetrného podnikání v rámci původně Evropských společenství, dnes pak v rámci Evropské unie. Jde o to podrobněji se seznámit s tím, co mohou občané Evropy očekávat od institucí nadnárodních celků, co společným zájmům mají ve vlastním zájmům obětovat a co je třeba chránit, aby se zachovaly a dále rozvinuly a obohatily historicky vzniklé hodnoty, které nás, Evropany, spojují a činí aktivními občany. Ve světle současných jevů souvisejících s dopady ekonomických rozdílů, politických střetnutí globálních sil a vlivů urychlujících a prohlubujících se změn životního prostředí vystaveného tlaku rostoucí populace lidstva a důsledků současné technické civilizace, je účelem třetího okruhu semináře společně posoudit, do jaké míry lze individuální občanskou aktivitu propojit na lokální, národní i mezinárodní úrovni a tím přispět k tomu, aby se nejen naše Evropa, ale celý svět se všemi různostmi společenského, filozofického, kulturního, ekonomického, ekologického a politického uspořádání na úrovni států a zemí vyrovnal s hrozbami, které doprovázejí současné globální jevy míšení kultur, konfliktu zájmů a růzností zděděných možností a prostředí. Podrobně bude také diskutována role občanů a jejich spolků či jiných organizací v rozvoji demokracie a občanské společnosti, jakož i selhání občanů. Jednotlivců i jejich organizací v kritických obdobích minulého století. Je to východisko k pochopení hrozeb, jimž musíme jako aktivní občané čelit v současnosti.

Organizovaná občanská společnost: úvod do studia

Kód předmětu: YBA112 Garant: Šťovíčková Jantulová,M.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: sociálněvědní teorie
Rozvrh: út 14:00 - 15:20, místnost Y6020 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Předmět je uvedením do problematiky občanské společnosti. Formou jednotlivých uzavřených přednášek nabízí seznámení s hlavními tématy magisterského oboru Studia občanského sektoru. v rámci přednášek se představí jak učitelé SOS, tak hosté. Podmínkou získání zápočtu je odevzdání přípravy na závěrečnou diskusi (viz. sylabus) a úspěšné absolvování testu. Test bude z literatury k jednotlivým tématům a bude se skládat ze 4 otevřených otázek.

Ostrůvky svobody - mladá generace v 80. letech

Kód předmětu: YMO022 Garant: Vaněk,M.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: viz SIS
Kurz je určen studentům zajímajícím se hlouběji o nedávné dějiny našeho státu, v tomto případě o dějiny tzv. normalizace, především pak 80. léta v Československu. Kurz si všímá generačního aspektu a úsilí mladých lidí (narozených kolem roku 1968) nezávisle se sdružovat. Podrobně bude probrán fenomén aktivity mládeže s prioritním zaměřením na jednotlivé skupiny mladých ekologů, ochránců přírody, příznivců různých hudebních proudů (rock, punk, folk), mírové aktivisty, příznivce skautingu a trampingu, religiózně zaměřené občany, členy různých sportovních oddílů, spolků atd. Kurz se také zaměří na pohled na tyto aktivity očima represivních a politických složek bývalé ČSSR. Přednášky budou vycházet z výsledků badatelských výzkumů realizovaných v rámci Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, např. "Vysokoškolští studenti v období pádu komunismu v Československu", "Kulturní a občanské aktivity mladé generace a cesta k občanské společnosti v letech 1969-1989".

Pojetí hodnot ve společnosti

Kód předmětu: YBA222 Garant: Prudký,L.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: -
Rozvrh: čt 9:30 - 10:50, místnost Y6022 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Sociologický seminář je zaměřen na zdroje, možnosti a postupy práce s výsledky kvantitativních empirických sociologických výzkumů, za pomoci balíku programů SPSS. Tyto skutečnosti jsou objasňovány a vyučovány s využitím výsledků empirického sociologického kvantitativního výzkumu hodntoových struktur stduentů FHS UK. tento výzkum běží na FHS od roku 2002. Během prvního semináře dosáhnou studenti na zpracování vybrané tématiky z daného výzkumu, jako základu pro práci s daty a jejich interpretaci. Obvykle jde o využití frekvenční, párové a faktorové analýzy. Závěrem semináře prezentují své výsledky v seminární práci.

Politická sociologie

Kód předmětu: YBA268 Garant: Klepárník,V.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: sociálněvědní teorie
Rozvrh: po 17:00 - 18:20, místnost Y6020 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Kurz představuje obecný úvod do Politické sociologie jako disciplíny, jejich hlavních témat i některých vybraných aktuálních diskusí. Zaměřuje se stěžejní témata v rámci tří základních bloků, Stát, moc a demokracie; Demokracie, sociální a politický konflikt; Občanská společnost, média a veřejné mínění.

Problémy Afriky z historicko-sociologické perspektivy

Kód předmětu: YMH303 Garant: Kumsa,A.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: -
Rozvrh: pá 9:30 - 10:50, místnost YAKVA (Jinonice)
Cílem tohoto předmětu je přiblížit historický vývoj africké společnosti, její sociální struktury a politické systémy v různých historických epochách, roli tradičních a světových náboženství, vliv kolonialismu na vývoj lidí žijících na tomto kontinentu, proces nezávislosti afrických států od druhé světové války a vysvětlit problémy budování demokratického systému v současné Africe.

Prostor, jeho teoretické rámce a architektonické realizace

Kód předmětu: YBA265 Garant: Havelka,M. + Tourek,J.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: architektura, město
Rozvrh: st 9:30 - 10:50, místnost Y5023 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Kurs přiblíží různé přístupy pojetí prostoru a to jak na rovině teoretické, tak na úrovni jeho reálného uskutečňování v architektonických artefaktech, v utváření města či celé krajiny. Výklad teoretických předpokladů bude postupovat historicky, s ohledem na vývoj různých pojetí u různých myslitelů, (například Ch. Montesquieu, G. Simmel, M. Weber, H. Lefebvre či P. Bourdieu). Výklad konkrétních realizace začne kurs sledovat od doby baroka, kdy se začíná (alespoň v Čechách a okolní Evropě) utvářet také krajina, jejíž hominizace zde jako základ přetrvává dodnes. Důraz bude položen na dobu 19. a 20. století, které utváří prostor dnešního města a krajiny. Souběžně se budou sledovat různá řešení otázky prostoru v rozmanitých architektonických směrech a školách (jako například historismus, modernismus, post-modernismus).Smyslem kursu je jednak představit základní přístupy, vytvořit tedy obecný přehled, tak zároveň přitáhnout k této problematice pozornost kvůli její důležitosti v životě venku, v prostorovém světě. Kromě samotných vyučovacích hodin tak přibude i exkurse po Praze, která představí konkrétní přístupy in situ.

Prostoročasová mobilita v historicko-sociologické perspektivě

Kód předmětu: YMH043 Garant: Štemberk,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: -
Rozvrh: viz SIS
Jednosemestrální předmět je věnován proměnám časoprostorové mobility české společnosti v průběhu 19. a 20. století. Bude přitom akcentována specifická role historické sociologie. Výuka se bude soustředit na postižení nových trendů horizontální mobility spojených s nástupem moderní společnosti. Pozornost bude věnována proměňujícímu se významu jednotlivých dopravních prostředků, zkracující se době cestování, možnostem, důvodům a motivům cest.

Příprava a zpracování empirického výzkumu I.

Kód předmětu: YBQ0011LI Garant: Prudký,L.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: metodologie
Rozvrh: čt 14:00 - 15:20, místnost Y5022 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Základy přístupu k empirickému sociologickému výzkumu, především pojetí konceptu výzkumu, předmětu, cíle, specifikace pojetí prostřednictvím vztahového rámce, definici hypotéz, operacionalizace, výber vzorku a metod výzkumu. Východisko - základní současná paradigmata sociologického zkoumání. Studenti zpracovávají samostatný vztahový rámec pro téma, které většinou využijí při přípravě bakalářské práce.

Reflexe genderu v migraci

Kód předmětu: YMG156 Garant: Ezzeddine,P.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: viz SIS
Kurz představí zásadní teorie a koncepty v současných migračních studiích, jejich kritickou reflexi a genderově senzitivní interpretaci dat. Detailně se bude věnovat problematice specifických strategií ženské /mužské migrace, vlivu migrace a migračních politik na genderové role a reprodukci, transformaci rodiny a domácnosti. Neopomeneme také problematiku intersekce (třídy, věku, genderu atd.) a znevýhodnění v procesu migrace. Na základě četby a přednášek budeme také diskutovat specifika dynamiky současné pracovní a nucené migrace do EU a České republiky.

Seminář k elementárním tématům nových médií

Kód předmětu: YBA217 Garant: Slíva,V.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: média
Rozvrh: čt 18:30 - 19:50, místnost Y6022 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Na tomto semináři se studenti seznámí se základními texty, které se zabývají problematikou nových médií ale také proměnami společnosti, které s novými médii a komunikačními technologiemi souvisí. Texty se zabývají přeměnou společenských institucí a vzrůstající důležitostí informací v dnešní době. Další z textů se pak zaměřují na konkrétní vlastnosti nových médií, či jejich vlastnosti a jevy. Důležité je propojení médií a modernity; kurz by tak měl sloužit také jako propojení otázek, které se týkají technologického vývoje a jeho vlivu na soudobou společnost.

Seminář k environmentální sociologii

Kód předmětu: YME1506 Garant: Novák,A.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: viz SIS
Cílem semináře je seznámit studenty a studentky s vybranými sociologickými přístupy ke vztahu mezi přírodou, životním prostředím a společností, se základními sociologickými pojmy environmentální sociologie, s osobnostmi a teoriemi. Probírané texty navazují na přednášky kurzu Environmentální sociologie. Předmět by měl také přispět k diskusi aktuálních témat, v konkrétním případě zejména proces individualizace a její environmentální aspekty. Seminář je založen na práci s texty a předpokládá aktivní účast.

Skupiny, organizace a sociální změna: vybraná téma

Kód předmětu: YBA359 Garant: Šťovíčková Jantulová,M.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: viz SIS
ANOTACE ANOTACE ANOTACE ANOTACe

Social Systems and Policies

Kód předmětu: YBQ023 Garant: Čábelková,I.
Semestr: zimní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 2 Klíčová slova: -
Rozvrh: viz SIS
This consultation seminar is designed for students wishing to improve their writing skills, and acquire information on Social Systems in the Czech Republic and European Union. The students will be required to do research on the different aspects of social systems according to the literature and guidelines suggested by the teacher and present their work in the form of written essay.

Socialita a materialita: heterogenní konstruktivismus ve společenských vědách

Kód předmětu: YMA235 Garant: Stöckelová,T.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 5 Klíčová slova: -
Rozvrh: út 11:00 - 12:20, místnost YFHS3 (Veleslavín - José Martího 31, Praha 6)
ANOTACE:Kurz se věnuje konstruktivistickému myšlení a empirickému výzkumu ve společenských vědách.V první části se budeme zabývat klíčovými principy konstruktivismu, především těmi jeho směry, které se rozvinuly v rámci symetrické antropologie a studií vědy a technologií (teorie sítí aktérů a na ní navazujícími materiálně sémiotickými přístupy). V druhé části budeme, i za účasti hostů, diskutovat konktrétně empirické výzkumy a možnosti využití konstruktivistických přístupů při studiu konkrétních problémů, oblastí a témat (medicína, globalizace atd.). Prohloubíme tak porozumění obecným principům a zároveň budeme studovat i specifika různých tematických oblastí. Kurz si klade za cíl, aby studující porozuměli klíčovým teoreticko-metodologickým konceptům konstruktivismu a vyzkoušeli si, jak je lze uplatnit v konkrétním výzkumném projektu (otázky, typy dat a výzkumné strategie, formy psaní). V kurzu bude prostor i pro diskuzi diplomních výzkumů studujících a možného uplatnění konstruktivismu v jejich rámci.Přednáška se seminářem tvoří jeden celek a doporučuji je navštěvovat současně. Seminář bez přednášky absolvovat nelze.Pozor: První hodina kurzu proběhne v pondělí 10. 10. 2016.PODMÍNKY PRO ABSOLVOVÁNÍ A HODNOCENÍ KURZU:1. četba a zpracování anotací povinných textů (v rozsahu 400-600 slov) podle požadavků v dokumentu „anotace cetby“ (k dispozici ve složce kurzu), anotace musejí být zaslány na email vyučující nejpozději v pátek předcházející pondělnímu setkání (a to i v případě neúčasti na hodině);2. aktivní účast v hodinách;3. ústní prezentace a diskuze dvou textů z doporučené literatury (rozdělení proběhne na hodině 10.10., případně později emailem).

Socialita a materialita: heterogenní konstruktivismus ve společenských vědách - seminář

Kód předmětu: YMA242 Garant: Stöckelová,T.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: út 12:30 - 13:50, místnost YFHS3 (Veleslavín - José Martího 31, Praha 6)
Seminář ke kurzu, podrobnosti viz anotace předmětu YMA235.

Sociální nerovnosti

Kód předmětu: YBA293 Garant: Špaček,O.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: viz SIS
Přednáška seznámí studenty se základy teoretických přístupů k výzkumu sociálních nerovností. Pozornost bude věnována klasickým východiskům chápání sociálních nerovností, stejně tak současným syntézám a perspektivám, s důrazem na příspěvek P. Bourdieu.

Sociologie enviromentálního hnutí

Kód předmětu: YBA129 Garant: Novák,A.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: životní prostředí
Rozvrh: út 11:00 - 12:20, místnost Y2071 (Jinonice - budova A, U Kříže 8, Praha 5)
Environmentální hnutí bývá označováno za jedno z nejvýznamnějších sociálních hnutí druhé poloviny 20. století a pro environmentální sociologii představuje jedno z hlavních témat. Kurz by měl studentům a studentkám poskytnout základní vhled do vývoje a dynamiky environmentálního hnutí jak v zahraničí, tak v České republice. Základní tezí kurzu je, že spíše než o environmentálním hnutí v jednotném čísle bychom měli uvažovat o hnutích v čísle množném, protože to lépe odráží rozmanitost idejí a praxí hnutí. Kurz by měl také studujícím nastínit možnosti studia environmentálních skupin, organizací či konfliktů.

Sociologie globalizace

Kód předmětu: YBA298 Garant: Klepárník,V.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: viz SIS
Kurz podává obecný úvod do problematiky globalizace, sociologie globalizace a proměn sociologického zkoumání daného fenoménu. Je rozdělen do tří navazujících částí: Obecného úvodu do problematiky globalizace a jejího sociologického zkoumání (1), analytického pohledu na její jednotlivé dimenze (ekonomika, stát, kultura, technologie, náboženství atd.) s využitím koncepcí vybraných autorů (2) a navazují pohled na důsledky globalizace ve vybraných oblastech (sociální nerovnost, migrace, mezinárodní systém).

Sociologie her, sportu a volnočasových aktivit

Kód předmětu: YMH027 Garant: Šalanda,B.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 6 Klíčová slova: -
Rozvrh: po 14:00 - 15:20, místnost Y5022 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Cílem jednosemestrálního cyklu přednášek je vysvětlit funkci her, sportu a jiných volnočasových aktivit v lidské kultuře a společnosti. Výklad se týká jak her předmoderních a moderních, tak i tzv. postmoderních. V rámci přednášek budou podány i základní teorie her. Teoretické úvahy budou doprovázeny instruktivními ukázkami. Na tuto problematiku organicky naváže ucelená sada přednášek věnovaná sociologii sportu, nejen profesionálního, nýbrž i amatérského. Prvky každodennosti a stylu života budou zahrnovat rovněž přednášky k cestovatelství a cestopisům. Cestovatelství bude pojato jako činitel kulturní a politické integrace, popřípadě i jako součást sociologie vědění. Dále budou zachyceny základní cestovatelské trendy od středověku až do moderní doby. Cestopisy jsou chápány rovněž jako důležitý pramen ke studiu každodennosti. Stranou nezůstane ani výklad sociologie turismu.Podkladem pro ústní zkoušku je především seminární práce v rozsahu minimálně 7 stran na téma podle vlastního výběru.

Sociologie institucí

Kód předmětu: YBA299 Garant: Müller,K.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: viz SIS
Cílem kurzu je napomoci studentům a studentkám orientovat se v současném institucionálním uspořádání moderních společností, jeho předpokladech i proměnách a dále rozvíjet dovednosti sociologické analýzy. Výklad využívá sociologické poznatky o formách transformace vybraných institucí (trhu, politiky, univerzit, médií, rodiny) a jejich proměn v kontextu postmoderních podmínek. Teoretický výklad uplatňuje také historický a antropologický přístup.

Sociologie spotřeby

Kód předmětu: YBA193 Garant: Špaček,O.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: sociálněvědní teorie
Rozvrh: st 11:00 - 12:20, místnost Y6022 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Kurz se zaměřuje na představení témat a přístupů sociologie spotřeby. Pozornost bude věnována především způsobům analýzy spotřební chování (od suverénního spotřebitele přes manipulované potřeby až po studium spotřebních praktik), souvislostem mezi spotřebou, identitou a vkusem, a významem studia životního stylu a spotřeby v širších sociologických souvislostech (např. sociální nerovnosti).

Sociologie vědění

Kód předmětu: YBAKS05ZP Garant: Müller,K.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: sociálněvědní teorie
Rozvrh: čt 14:00 - 15:20, místnost Y1036 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Cílem kurzu je seznámit studentky a studenty s povahou, formami a problémy vědění, které umožňují jednání, komunikaci a soužití v současných společnostech. Základní teze sociologie vědění zní: žádná forma vědění není společensky uplatnitelná, pokud neodpovídá logickým, sociálním i etickým hlediskům. Tato teze bude diskutována v několika tematických okruzích. Předně bude využít komparativní přístup, který umožní vyhodnotí tuto tezi v pohledu jiných vědních oblastí (zejména filosofie, historie i kognitivních věd). Další téma bude orientováno na studium formativní úlohy vědeckého vědění v současných (moderních) společnostech; v historickém pohledu bude objasněna úloha osvícenství a projektu modernity v rozvoji současné vědy (a s pomocí poznatků o historii věd o přírodě). Třetí téma je orientováno na kontext vzniku věd o společnosti a na výklad jejich epistemických problémů, který se soustředí na rozbor dvou poznávacích tradic: pozitivní a fenomenologické. Třetí téma představuje obsahové těžiště kurzu. I zde bude využit historicko sociologický přístup. Uvedené epistemologické tradice budou diskutovány pomocí učení významných sociálněvědních autorů (A. Comtea, M. Schelera, K. Mannheima, Maxe Webera včetně novějších autorů - A. Schutz, A. Giddens, H. Garfinkel). Výklad jednotlivých autorů bude sledovat, jak interpretují úlohu logických, etických a sociálních aspektů při formování vědění o lidských společnostech a ve vztahu ke moderním proměnám; takto získané poznatky pak umožní produktivněji diskutovat zdroje i formy vědění, které jsou uplatňovány v současných společnostech, a otázky, jakou moc sehrává vědění ve vztahu k postupující technizací, komercializací, medializací i demokratizací moderních společností jako společností vědění (N. Stehr).Kurz je přednášen v zimním semestru a atestace probíhá ve zkouškovém období zimního semestru.

Současný Blízký východ: vybrané problémy očima sociologie

Kód předmětu: YBA065 Garant: Černý,K.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: -
Rozvrh: út 14:00 - 15:20, místnost Y6022 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Seminář se zaměřuje na aktuální procesy a problémy odehrávající se na Blízkém východě, včetně arabských revolucí a problematiky tzv. islamismu (politický islám). Zvláštní důraz je kladen na rozbor procesu nerovnoměrné modernizace: demografická tranzice a mladá generace, rychlá urbanizace, mediální revoluce, expanze vzdělávacích systémů vs. nedostatečný ekonomický rozvoj a uzavřené politické systémy. Dále se seminář zaměřuje na dopady globalizace, mezinárodní migraci, změny politického diskurzu, vzestupu politického islámu a sociálních konfliktů. Kurz je zaměřen interdisciplinárně (historie, orientalistika, politologie), primární důraz je však kladen na sociologickou perspektivu.

Soudobá sociální teorie

Kód předmětu: YMN130 Garant: Skovajsa,M.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: -
Rozvrh: út 14:00 - 15:20, místnost Y2071 (Jinonice - budova A, U Kříže 8, Praha 5)
Náplní semináře je interpretace a překlad textů z klasické a moderní sociální a politické teorie. V tomto semestru se bude zabývat vybranými texty německého právního a politického teoretika Carla Schmitta z 20. a 30. let a některými jeho myšlenkovými protivníky (Hans Kelsen, Heinz Otto Ziegler). Během semináře budeme překládat vybrané pasáže, překlad bude provázet výklad širších intelektuálních souvislostí a diskuse. Pozornost se zaměří zejména na tyto práce Carla Schmitta: Politische Theologie / Political Theology, Der Hüter der Verfassung / The Guardian of the Constitution, Legalität und Legitimität / Legality and Legitimacy.Účast v kurzu vyžaduje pracovní znalost němčiny (texty budou dostupné v německém znění a případně v anglickém překladu).

Strategie kvalitativního výzkumu

Kód předmětu: YME13SE05 Garant: Novotná,H. + Heřmanský,M.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: viz SIS
Cílem kursu je seznámit studenty s povahou kvalitativního výzkumu a představit jeho základní přístupy. První část kursu bude proto koncipována jako úvod do problematiky (od tvorby výzkumného problému přes strategie konstrukce vzorku, techniky sběru dat a analytické postupy), druhá část pak bude sledovat jednotlivé základní přístupy kvalitativního výzkumu (zaměří se na rozdílné způsoby tázání se v těchto přístupech a konkrétní postupy výzkumu). Kurs bude sestávat z frontální výuky a seminární části, v níž budou studenti diskutovat předepsané texty a průběžně aplikovat dosažené znalosti na vybrané téma.

Subkultury mládeže

Kód předmětu: YBA135 Garant: Heřmanský,M.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: subkultury
Rozvrh: út 14:00 - 15:20, místnost Y6021 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Současná komplexní společnost je charakteristická značnou heterogenitou, s níž je spojen vznik a existence mnoha různorodých sociálních uskupení. Subkultury mládeže představují jeden z význačných konceptů, který umožňuje tuto heterogenitu a z ní vzešlé kolektivity zkoumat. Kurz si klade za cíl seznámit studenty se základními teoretickými koncepty studia subkultur a poskytnout jim analytický rámec, který umožňuje porozumění těmto sociálním uskupením.

Teorie sociální změny

Kód předmětu: YMH044 Garant: Šubrt,J. + Německý,M.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 6 Klíčová slova: -
Rozvrh: út 18:30 - 19:50, místnost Y2083 (Jinonice - budova A, U Kříže 8, Praha 5)
Sociální změny se mohou týkat demografických procesů, sociálních struktur, kulturních vzorců, společností a jejich subsystémů, organizací, institucí či skupin. Mohou mít různý rozsah (celkové - dílčí), závažnost a hloubku (hluboké - povrchové), různou délku trvání (dlouhodobé - krátkodobé) a rychlost (rychlé - pomalé). K problému sociální změny se vztahují teorie, které sledují dva základní cíle: a) změnu teoreticky popsat a b) vysvětlit. Teoretický popis je orientován především na vyjádření povahy a směru změny (nahrazení čeho - čím; nárůst - úbytek) a dráhy, po které probíhá (lineární, cyklická, skoková). Vysvětlení se orientuje především na otázky, jaké jsou zdroje dynamiky a inovací, jací hybatelé uvádějí změnu do pohybu a jaké faktory ovlivňují její průběh.

Uvedení do statistického zpracování dat

Kód předmětu: YBQ0001ZI Garant: Kružíková,J.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: metodologie
Rozvrh: čt 9:30 - 10:50, místnost Y2071 (Jinonice - budova A, U Kříže 8, Praha 5)
Cílem kurzu "Uvedení do statistického zpracování dat" je seznámení se se základními statistickými metodami a postupy, (tj. seznámení se s tím, jak vytvářet tabulky četností, grafy, jak počítat průměry a další základní statistické charakteristiky). Přestože je kurz zaměřen spíše prakticky než teoreticky - výuka probíhá paralelně v programu Excel a SPSS (výuka však nepředpokládá předběžnou schopnost práce s těmito programy), seznámí se zde studenti rovněž se základními statistickými pojmy, s tím, jakým způsobem se výzkum provádí, jaké druhy statistických šetření existují, jaké jsou typy otázek v dotaznících atd.

Úvod do diskurzivní analýzy

Kód předmětu: YBA232 Garant: Šťovíčková Jantulová,M.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: viz SIS
Úvod kurzu bude věnován představení různých přístupů k analýze diskurzu. Následně bude věnována pozornost jednomu vybranému přístupů diskurzivní analýzy, totiž kritické diskurzivní analýze (KDA). Studující se seznámí jak s teoretickými východisky a metodologickými postupy KDA, tak budou mít možnost prohloubit své teoretické a metodologické znalosti přístupu KDA v podobě jeho praktického využití v rámci analýzy psaných promluv.Podmínkou atestace bude aktivní práce v hodině (založená na domácí přípravě), vypracování seminární práce a její ústní prezentace na kolokviu.Materiály ke kurzu viz. Moodl FHS UK.

Úvod do genderových studií

Kód předmětu: YBA303 Garant: Pavlík,P.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: viz SIS
Gender studies (genderová studia) jsou progresivním, interdisciplinárním oborem, který přináší nové teoretické a metodologické nástroje a pohledy do humanitních a sociálně-vědních disciplín. Cílem tohoto přípravného kurzu je seznámit studentky a studenty s konceptem gender a genderovou perspektivou a zprostředkovat nezbytné poznatkové a teoretické zázemí pro uplatňování genderové analýzy v navazujících kurzech gender studies, v dalších akademických oborech, i v každodenním životě. Důraz je kladen na kritické myšlení, reflexi a vlastní interpretaci dané problematiky. Kurz probíhá formou interaktivních přednášek.

Úvod do politické antropologie

Kód předmětu: YMA042 Garant: Abu Ghosh,Y.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 5 Klíčová slova: -
Rozvrh: viz SIS
Hlavní náplní kurzu budou antropologické pohledy na politiku a moc. V prvních hodinách se zaměříme na jednotlivé směry politické antropologie tak, jak se vyvíjely do 60. let. V tomto období spočíval hlavní zájem antropologů v odhalování strukturálních faktorů řádu u společností bez centrální politické autority. Ačkoliv je pro antropologii v tomto období charakteristické formulování alternativních a lokálních mechanismů politického uspořádání, teoretická východiska jsou odlišná. Kurz proto rozlišuje několik paradigmat politické antropologie (od funkcionalistického k postmodernímu), což usnadňuje schématické rozlišení teorií a konceptů. V druhé části kurzu se budeme zabývat současnými tématy politické antropologie, které se objevují po přehodnocení pojetí moci v antropologii, většinou inspirovaného mysliteli mimo obor (zejm. Foucault) - to se do té doby omezovalo na její donucovací povahu.

Úvod do rozvojových studií

Kód předmětu: YMN132 Garant: Moree,D.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: -
Rozvrh: viz SIS
Seminář bude tematicky rozdělen do dvou částí. V první částise studenti seznámí se základní terminologií pro oblast rozvojové spoluprácea humanitární pomoci. Pochopí rozdíly i souvislosti mezi těmito termíny,získají přehled o historii a vývoji obou disciplín, jejich základníchzásadách a aktérech. Seznámí se se způsobem získávání prostředků, rolídobrovolníků, minimálními standardy, riziky a předpoklady a základnílegislativou týkající se této problematiky.V druhé části kurzu bude představen projektový cyklus, skrze který budenahlédnuto na téma monitoringu a evaluace rozvojových projektů a efektivituposkytované " pomoci". Úvod do projektového řízení seznámí studenty sezákladními principy, organizací, fázemi, nástroji, technikami a metodamiprojektového cyklu. Studenti budou následně sami diskutovat a hodnotitkonkrétní případové studie a projekty z pohledu dopadu a udržitelnosti abudou si schopni stanovit kritéria kvality.

Úvod do společenskovědního výzkumu (k projektu SVIP)

Kód předmětu: YBA008 Garant: Šťovíčková Jantulová,M. + Novotná,H.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: metodologie
Rozvrh: viz SIS
Chcete se seznámit s tím, jak formulovat vhodnou výzkumnou otázku? Jak rozhodnout, jakou výzkumnou strategii zvolit? Jaké zvolit techniky sběru dat, abyste získali taková data, jež by se dala využít pro zodpovězení výzkumné otázky? Jaké zvolit analytické postupy? Jak zajistit kvalitu výzkumu? Umět uvážit, zda mohou být některé výzkumnické kroky eticky sporné? Navštěvujte tento kurz.

Úvod do studií nových médií

Kód předmětu: YBA304 Garant: Slíva,V.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: viz SIS
Série přednášek na toto téma už svým názvem předznamenává, že bude spíše průřezem mnohovrstevnatou oblastí, která by se dala nazvat jako studia nových médií. Kurz se zaměří na vysvětlení základních mediálních teorií ale i sociálních teorií, které se s médii pojí. Vzhledem k interdisciplinární povaze tohoto studia má kurz za úkol především představit rozličné perspektivy a přístupy, kterými je možné nová média chápat a poskytne též vhled do několika fenoménů, jejichž vznik nová média umožnila.Student by měl získat přehled v základní terminologii a měl by se být schopen orientovat v rozličných přístupech, které je možné při výzkumu nových médií aplikovat. Také by měl chápat elementární dopady „nových médií“ na povahu soudobé společnosti a měl by též získat kritický odstup a schopnost lépe posuzovat vliv, který tato média dnes mají. Zároveň se seznámí s několika zásadními tématy, které jsou spojeny s působením „nových medií“ na společnost.

Vizuální sociologie I.

Kód předmětu: YBK4001LI Garant: Šmíd,R.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: viz SIS
Fotografie a sociologie mají nejen společné téma, ale i rok narození - 1839. Myšlenka fotograficky zachytit sociální jevy se objevila již v roce 1851, kdy anglický sociolog H. Mayhew pozval ke spolupráci na své knize "Londýnští pracující a londýnská chudina" daguerrotypistu R. Bearda. Současný překotný rozvoj prostředků masové komunikace klade stále větší důraz na vizuální sdělení. Užití fotografie v empirickém výzkumu usnadňuje komunikaci nejen mezi sociology, ale i komunikaci s nesociologickým světem. Je také důležitým prostředkem k navázání kontaktu mezi výzkumníkem a zkoumaným, to platí zejména pro kvalitativní sociologický výzkum.Kurz je určen především pro studenty, kteří již mají elementární znalosti ze sociologie a zároveň zvládají základní fotografické dovednosti. Na praktických „rozcvičkách“ si mohou sami vyzkoušet specifika fotografického jazyka. Kurz by se měl po absolvování úvodních témat věnovat v rozhodující míře praktické aplikaci fotografie v empirickém výzkumu.

Vizuální sociologie II.

Kód předmětu: YBK4002ZI Garant: Šmíd,R.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: vizualita
Rozvrh: čt 9:30 - 10:50, místnost Y5023 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Kurz se zabývá fotografií jako nástrojem sociologické metody, především kvalitativní sociologické metody. Fotografie a sociologie se rozvíjely souběžně, navíc mají podobné zaměření a orientaci.Vzájemný vztah mezi fotografií a sociologií je vyšetřován prostřednictvím pojmů jak sociologů, tak fotografů jako například:A. Comte (Kurz pozitivní filozofie), H. Mayhew, D. Benett ("obrazově gramotná společnost"), J. Collier ("can opener").Cílem kurzu je přivést studenty k použití fotografie k empirickému výzkumu.

Vybrané problémy sociální filosofie a filosofie dějin II.

Kód předmětu: YBH182 Garant: Havelka,M.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: -
Rozvrh: viz SIS
Přednáška má zprostředkovat základní koncepty filosofie dějin a teorie společnosti, jejichž znalost je teoreticko-encyklopedickým předpokladem pro práci v oblasti historie, sociologie a antropologie.

Základy kvantitativní analýzy dat

Kód předmětu: YBA218 Garant: Špaček,O.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: -
Rozvrh: viz SIS
Studenti se formou blokové výuky seznámí s obecnými východisky statistické analýzy dat a s aplikací kvantitativních metod analýzy prostředníctvím rozšířeného programu SPSS. Kurz je vhodný zejména pro studenty, kteří plánují ve své bakalářské práci analyzovat kvantitativní data (zejména v kontextu sociologických či psychologických témat). Plnohodnotná účast na kurzu vyžaduje domácí přípravu mezi jednotlivými bloky. Kurz je atestován prostřednictvím samostatně provedené analýzy dat a její interpretace.

Základy kvantitativní metodologie

Kód předmětu: YBA056 Garant: Špaček,O.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: viz SIS
Kurz se věnuje základním postupům kvantitativní výzkumné metodologie. Zaměří se především na formulaci výzkumných otázek a hypotéz, výběr vzorku a přípravu výzkumného nástroje (dotazníku). Během kurzu budou studenti připravovat vlastní výzkumný projekt až do fáze návrhu vlastního dotazníku.

Základy statistického zpracování dat

Kód předmětu: YBQ031 Garant: Kružíková,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: viz SIS
Cílem kurzu je představení základních metod a postupů, které umožňují zpracovávat data získaná z výzkumů: z dotazníků i z tabulek (tj. seznámení se s tím, jak vytvářet tabulky četností, grafy, jak počítat průměry a další základní statistické charakteristiky, jak zjišťovat, zda mezi získanými daty existuje závislost - pomocí korelací, regresí, chí-kvadrát testu, jak zjišťovat, zda rozdíl mezi průměry u dvou či více souborů je statisticky významný - především pomocí t-testů a analýzy rozptylu)

Poslední změna: 19. květen 2004 16:46 
print
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám