Výběr kurzů – sociologie

Vyučované předměty

sociologie

Přehled předmětů vyučovaných v zimním semestru akademického roku 2018/2019


Applied statistical data analysis for humanities

Kód předmětu: YBA336 Garant: Čábelková,I.
Semestr: zimní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 5 Klíčová slova: -
Rozvrh: po 14:00 - 15:20, místnost Y2071 (Jinonice - budova A, U Kříže 8, Praha 5)
The aim of the course is to teach statistical data analysis methods for humanities in the most practical way with as little mathematics as possible. The course topics include descriptive statistics, data visualization, and introduction to statistical hypothesis testing (comparisons of two and more datasets, correlation and regression analysis). The course does not include data collection techniques. The students will work with Excel and statistical package SPSS and will compute real world example using existing data similar as or the same as the empirical part of bachelor degree thesis. The course is suitable for students who start to work or already working on bachelor degree paper which includes empirical part, as they will get practical help with their own statistical data analysis.

Body, Gender and Sexuality in the European History

Kód předmětu: YBH168 Garant: Herza,F.
Semestr: zimní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 4 Klíčová slova: -
Rozvrh: st 17:00 - 18:20, místnost Y5023 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Does body have a history? How do we write history of body and embodiment? The goal of this seminar is to introduce different approaches to the issue of body, that are being debated in the contemporary social sciences and historiography. Hence, students will have the chance to get familiar with various research traditions, including the history of science and medicine, gender history, studies of race and racism, sexuality and disability. The scope of the seminar is transnational and transhistorical, offering an insight into different historical periods as well as different regions of Europe, from the Medieval France to the 20 th -century Czechoslovakia. Within this wide frame, we will address various issues such as body symbolism, body politics, politics of bodily difference, sexuality, the question of ab/normality and the history of beauty ideals. The aim of the seminar is to offer basic orientation in the current history of body and also to develop and refine reading and discussion skills of all participants.

Budoucnost demokracie: politika stará a nová

Kód předmětu: YBA111 Garant: Rynda,I.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: -
Rozvrh: st 17:00 - 18:20, místnost Y1036 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Kurz je pátou částí volného šestidílného cyklu „BD“ (jednotlivé kurzy na sebe navazují volně, jsou tedy srozumitelné i jednotlivě a účast v předchozích semestrech není podmínkou pro semestry následující). Je mezioborový, tedy určen všem studentům bakalářského studia FHS se zájmem o danou problematiku. Klade si za cíl nastínit a diskutovat vybrané problémy demokracie se zřetelem k výzvám a rizikům, před kterými stojí současný svět.Pátý semestr je zaměřen na problematiku vývoje a podob zastupitelské demokracie. Obecně ideový přístup: vznik hnutí a třetího sektoru, „dovažování“ jednotlivých forem moci, „klasická“ politika a vznik veřejné politiky, přímá demokracie a participace, deliberativní a elektronická demokracie, nadvláda expertismu, nepolitická politika contra stranická politika, další subjekty (komory, svazy, profesní a cechovní organizace).

Česká otázka v evropském kontextu I.

Kód předmětu: YBAKS21ZP Garant: Havelka,M.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: česká národní identita
Rozvrh: po 14:00 - 15:20, místnost Y1036 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Kurz je možné charakterizovat jednak jako komentovanou a rozsáhlým filosoficko-teoretickým úvodem opatřenou přednášku z "duchovních dějin" moderního češství (pokud chceme upozornit na interdisciplinární povahu práce, nutně kombinující přístupy i interpretace děl z různých oblastí: filosofie, historiografie, sociologie, literárních dějin, politologie, religionistiky, teorie kultury atd.), jednak jako kurz z oblasti "dějin idejí" (pokud budeme zdůrazňovat historicko-filosofický pohled na vznik, rozširování, působnost, kontinuitu i proměny určitých základních "ideovýchelementů" tématu "česká otázka", v tom smyslu, jak "history of ideas" charakterizoval zakladatel oboru A. O. Lovejoy).

Gender, média a populární kultura

Kód předmětu: YBA250 Garant: Baslarová,I.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: gender
Rozvrh: čt 8:00 - 9:20, místnost Y1036 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Studující se v rámci kurzu seznámí se základními tematickými okruhy, vztahujícími se k úloze a funkci médií v populární kultuře v souvislosti s kategorií gender a dalšími kategoriemi sociální stratifikace. Osvojí si základní přístupy k mediální konstrukci genderu ve vztahu k mediálním obsahům, publiku a produkci. Specifickou část bude představovat televize a nová média, konkrétně pak televizní seriály a žánry fantasy, sci-fi a postapo. Kromě teoretické reflexe dané problematiky budou výuku doplňovat rovněž empirická data a četné příklady z praxe, které budou vhodně ilustrovat danou tematiku.

Historická sociologie osobnosti

Kód předmětu: YBA128 Garant: Šalanda,B.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: -
Rozvrh: po 17:00 - 18:20, místnost YAKVA (Jinonice)
Kurz se zabývá problematikou osobnosti v perspektivě historických sociálních věd. Zaměřuje se především na výklady o aktérech, nositelích či uskutečňovatelích sociální změny v dějinách. Týká se role velkých osobností, autorit, elit, celebrit, vůdců a vládců. Celkově jde o analýzu sociální změny jak z personologického hlediska, tak i z organizačního aspektu. Studium osobnosti v orientaci na historickou sociologii představuje problematiku velmi závažnou, důležitou a aktuální, a to mimo jiné proto, že počet výrazných osobností vzrůstá také díky proměnám vzdělanostních struktur a mediálnímu propojení světa. Vytváření civilizačního řádu je koneckonců záležitostí menšin, k nimž patří rovněž vynikající jedinci jako nositelé sociální změny, technologických a jiných inovací. V neposlední řadě civilizace existují na základě silných idejí a ideálů, a tak jejich vůdcové hrají důležitou podpůrnou roli, ukazují směr, ale i zajišťují potřebný elán a nasazení. Spoluurčují běh věcí hlavně díky svému nadosobnímu statusu.

Church v. State in Medieval Europe: Collaboration and Conflict

Kód předmětu: YBH144 Garant: Kalenda,F.
Semestr: zimní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 4 Klíčová slova: -
Rozvrh: st 9:30 - 10:50, místnost Y6022 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Module designed to provide general overview of long and complicated history of relations between medieval Catholic Church and state, both on personal and institutional level, from the fall of the Roman Empire to the Hussite Revolution and Reformation. It aims to reflect how these relations changed over time and how they affected Medieval society, both Christian majority and religious minorities. Participation in this module may offer useful background for those preparing for Introduction to European History and Comprehensive Exam in European History in Contexts, both in its Czech and English variation.

Krize jako příležitost I.

Kód předmětu: YBA143 Garant: Rynda,I.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: -
Rozvrh: út 15:30 - 16:50, místnost Y2080 (Jinonice - budova A, U Kříže 8, Praha 5)
Zatímco ve druhé polovině 20. století probíhal proces globalizace (jíž byl po řadu let věnován obdobný kurz), počátek 21. století přinesl v globálním měřítku krizi finanční, ekonomickou, environmentální, ale do krizových situací se dostává i oblast demografie, sídelní struktury, migrace. Krizi zažívá i politická sféra, věda, kultura a sdělovací prostředky a informace. Ve všech oblastech je různě zasažena místní, regionální a globální úroveň. V cyklu přednášek předních odborníků se posluchači seznámí s jejich názorem na jednotlivé oblasti a jejich problémy, klíčové hráče, rizika a možnosti řešení, bude-li krize pochopena správně – Jako příležitost ke změně.

Organizovaná občanská společnost: úvod do studia

Kód předmětu: YBA112 Garant: Šťovíčková Jantulová,M.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: sociálněvědní teorie
Rozvrh: út 14:00 - 15:20, místnost Y6020 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Předmět je uvedením do problematiky občanské společnosti. Formou jednotlivých uzavřených přednášek nabízí seznámení s hlavními tématy magisterského oboru Studia občanského sektoru. v rámci přednášek se představí jak učitelé SOS, tak hosté. Podmínkou získání zápočtu je odevzdání přípravy na závěrečnou diskusi (viz. sylabus) a úspěšné absolvování testu. Test bude z literatury k jednotlivým tématům a bude se skládat ze 4 otevřených otázek.

Pojetí hodnot ve společnosti

Kód předmětu: YBA222 Garant: Prudký,L.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: -
Rozvrh: čt 9:30 - 10:50, místnost Y6022 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Sociologický seminář je zaměřen na zdroje, možnosti a postupy práce s výsledky kvantitativních empirických sociologických výzkumů, za pomoci balíku programů SPSS. Tyto skutečnosti jsou objasňovány a vyučovány s využitím výsledků empirického sociologického kvantitativního výzkumu hodntoových struktur stduentů FHS UK. tento výzkum běží na FHS od roku 2002. Během prvního semináře dosáhnou studenti na zpracování vybrané tématiky z daného výzkumu, jako základu pro práci s daty a jejich interpretaci. Obvykle jde o využití frekvenční, párové a faktorové analýzy. Závěrem semináře prezentují své výsledky v seminární práci.

Politická sociologie

Kód předmětu: YBA268 Garant: Klepárník,V.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: sociálněvědní teorie
Rozvrh: po 17:00 - 18:20, místnost Y6020 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Kurz představuje obecný úvod do Politické sociologie jako disciplíny, jejich hlavních témat i některých vybraných aktuálních diskusí. Zaměřuje se stěžejní témata v rámci tří základních bloků, Stát, moc a demokracie; Demokracie, sociální a politický konflikt; Občanská společnost, média a veřejné mínění.

Prostor, jeho teoretické rámce a architektonické realizace

Kód předmětu: YBA265 Garant: Havelka,M. + Tourek,J.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: architektura, město
Rozvrh: st 9:30 - 10:50, místnost Y5023 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Kurs přiblíží různé přístupy pojetí prostoru a to jak na rovině teoretické, tak na úrovni jeho reálného uskutečňování v architektonických artefaktech, v utváření města či celé krajiny. Výklad teoretických předpokladů bude postupovat historicky, s ohledem na vývoj různých pojetí u různých myslitelů, (například Ch. Montesquieu, G. Simmel, M. Weber, H. Lefebvre či P. Bourdieu). Výklad konkrétních realizace začne kurs sledovat od doby baroka, kdy se začíná (alespoň v Čechách a okolní Evropě) utvářet také krajina, jejíž hominizace zde jako základ přetrvává dodnes. Důraz bude položen na dobu 19. a 20. století, které utváří prostor dnešního města a krajiny. Souběžně se budou sledovat různá řešení otázky prostoru v rozmanitých architektonických směrech a školách (jako například historismus, modernismus, post-modernismus).Smyslem kursu je jednak představit základní přístupy, vytvořit tedy obecný přehled, tak zároveň přitáhnout k této problematice pozornost kvůli její důležitosti v životě venku, v prostorovém světě. Kromě samotných vyučovacích hodin tak přibude i exkurse po Praze, která představí konkrétní přístupy in situ.

Příprava a zpracování empirického výzkumu I.

Kód předmětu: YBQ0011LI Garant: Prudký,L.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: metodologie
Rozvrh: čt 14:00 - 15:20, místnost Y5022 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Základy přístupu k empirickému sociologickému výzkumu, především pojetí konceptu výzkumu, předmětu, cíle, specifikace pojetí prostřednictvím vztahového rámce, definici hypotéz, operacionalizace, výber vzorku a metod výzkumu. Východisko - základní současná paradigmata sociologického zkoumání. Studenti zpracovávají samostatný vztahový rámec pro téma, které většinou využijí při přípravě bakalářské práce.

Seminář k elementárním tématům nových médií

Kód předmětu: YBA217 Garant: Slíva,V.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: média
Rozvrh: st 14:00 - 15:20, místnost Y1036 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Na tomto semináři se studenti seznámí se základními texty, které se zabývají problematikou nových médií ale také proměnami společnosti, které s novými médii a komunikačními technologiemi souvisí. Texty se zabývají přeměnou společenských institucí a vzrůstající důležitostí informací v dnešní době. Další z textů se pak zaměřují na konkrétní vlastnosti nových médií, či jejich vlastnosti a jevy. Důležité je propojení médií a modernity; kurz by tak měl sloužit také jako propojení otázek, které se týkají technologického vývoje a jeho vlivu na soudobou společnost.

Sociální konstrukce reality

Kód předmětu: YBA352 Garant: Wladyniak,L.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: st 18:30 - 19:50, místnost Y6021 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Kurz představuje úvod do sociologického poznání na základě četby knihy Petra L. Bergera a Thomasa Luckmanna „Sociální konstrukce reality”. Předmětem kurzu je osvětlení základního chápání sociologie vědění a zároveň sociologie jako vědní disciplíny. Zaměřuje se na tři bloky: sociální realita každodenního života, společnost jako objektivní realita, společnost jako subjektivní realita. Cílem kurzu je také umístění problému sociální konstrukci reality v dnešní společnosti a diskuze kolem současných společenských problémů.

Sociologie enviromentálního hnutí

Kód předmětu: YBA129 Garant: Novák,A.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: životní prostředí
Rozvrh: út 11:00 - 12:20, místnost Y2071 (Jinonice - budova A, U Kříže 8, Praha 5)
Environmentální hnutí bývá označováno za jedno z nejvýznamnějších sociálních hnutí druhé poloviny 20. století a pro environmentální sociologii představuje jedno z hlavních témat. Kurz by měl studentům a studentkám poskytnout základní vhled do vývoje a dynamiky environmentálního hnutí jak v zahraničí, tak v České republice. Základní tezí kurzu je, že spíše než o environmentálním hnutí v jednotném čísle bychom měli uvažovat o hnutích v čísle množném, protože to lépe odráží rozmanitost idejí a praxí hnutí. Kurz by měl také studujícím nastínit možnosti studia environmentálních skupin, organizací či konfliktů.

Sociologie spotřeby

Kód předmětu: YBA193 Garant: Špaček,O.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: sociálněvědní teorie
Rozvrh: st 11:00 - 12:20, místnost Y6022 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Kurz se zaměřuje na představení témat a přístupů sociologie spotřeby. Pozornost bude věnována především způsobům analýzy spotřební chování (od suverénního spotřebitele přes manipulované potřeby až po studium spotřebních praktik), souvislostem mezi spotřebou, identitou a vkusem, a významem studia životního stylu a spotřeby v širších sociologických souvislostech (např. sociální nerovnosti).

Sociologie vědění

Kód předmětu: YBAKS05ZP Garant: Müller,K.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: sociálněvědní teorie
Rozvrh: čt 14:00 - 15:20, místnost Y1036 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Cílem kurzu je přispět k porozumění proměn ve zdrojích vědění a jednání, které souvisejí s projektem modernity. Využívá interaktivní formu výuky. Výklad sleduje tři klíčové zdroje vědění, které umožňují reprodukci i rozvoj moderních společností: odborné vědění, symbolické označování a každodenní vědění. Využije historický a sociologický přístup, aby ozřejmil proměny těchto forem vědění i jejich vzájemných vztahů. Vrátí se k osvícenským ideovým východiskům projektu, podle kterých nové / vědecké vědění mělo zajistit spolehlivost lidského jednání, objasnit smysl historie a umožnit spolehlivé řešení sociálních konfliktů. Bude sledovat, jak se daří záměry tohoto projektu uskutečňovat, což přesouvá pozornost k hodnocení technických a sociálních důsledků využívaného vědeckého vědění a také k postavení, úloze a poznávacím postupům věd o společnosti. Na tento krok pak naváží poznatky sociologie vědění. Reflektují a vyhodnocují možnosti a meze objasnění sociální skutečnosti pomocí pozitivního poznávacího přístupu a sledují pokusy o uplatnění fenomenologických poznávacích rámců při interpretaci a utváření smyslu lidského jednání. Poznatky obou výkladových kroků umožňují přejít k problematice každodenního vědění a jednání. Zde bude pozornost soustředěna na dvě klíčová témata: první téma se týká studia sociálního rámce praktikovaného a sdíleného vědění v kontextu každodenního jednání a možností jeho změn; druhé téma pak bude sledovat způsobech prostupnosti prožívaného každodenního vědění do sociálně sdíleného a politicky tvarovaného vědění. Závěrečný krok se bude věnovat souvislostem mezi tvorbou sdíleného vědění (ideologií, zdravého rozumu) a mezi technickými prostředky komunikace, zejména obrysem sociálních, komunikačních i politických důsledků techniky masové komunikace. Kurz je hodnocen ve formě písemného testu a účasti studentů na výuce ve formě komentářů.

Současný Blízký východ: vybrané problémy očima sociologie

Kód předmětu: YBA065 Garant: Černý,K.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: -
Rozvrh: st 8:00 - 9:20, místnost Y6022 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Seminář se zaměřuje na aktuální procesy a problémy odehrávající se na Blízkém východě, včetně arabských revolucí a problematiky tzv. islamismu (politický islám). Zvláštní důraz je kladen na rozbor procesu nerovnoměrné modernizace: demografická tranzice a mladá generace, rychlá urbanizace, mediální revoluce, expanze vzdělávacích systémů vs. nedostatečný ekonomický rozvoj a uzavřené politické systémy. Dále se seminář zaměřuje na dopady globalizace, mezinárodní migraci, změny politického diskurzu, vzestupu politického islámu a sociálních konfliktů. Kurz je zaměřen interdisciplinárně (historie, orientalistika, politologie), primární důraz je však kladen na sociologickou perspektivu.

Subkultury mládeže

Kód předmětu: YBA135 Garant: Heřmanský,M.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: subkultury
Rozvrh: út 14:00 - 15:20, místnost Y6021 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Současná komplexní společnost je charakteristická značnou heterogenitou, s níž je spojen vznik a existence mnoha různorodých sociálních uskupení. Subkultury mládeže představují jeden z význačných konceptů, který umožňuje tuto heterogenitu a z ní vzešlé kolektivity zkoumat. Kurz si klade za cíl seznámit studenty se základními teoretickými koncepty studia subkultur a poskytnout jim analytický rámec, který umožňuje porozumění těmto sociálním uskupením.

Uvedení do statistického zpracování dat

Kód předmětu: YBQ0001ZI Garant: Kružíková,J.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: metodologie
Rozvrh: čt 9:30 - 10:50, místnost Y2071 (Jinonice - budova A, U Kříže 8, Praha 5)
Cílem kurzu "Uvedení do statistického zpracování dat" je seznámení se se základními statistickými metodami a postupy, (tj. seznámení se s tím, jak vytvářet tabulky četností, grafy, jak počítat průměry a další základní statistické charakteristiky). Přestože je kurz zaměřen spíše prakticky než teoreticky - výuka probíhá paralelně v programu Excel a SPSS (výuka však nepředpokládá předběžnou schopnost práce s těmito programy), seznámí se zde studenti rovněž se základními statistickými pojmy, s tím, jakým způsobem se výzkum provádí, jaké druhy statistických šetření existují, jaké jsou typy otázek v dotaznících atd.

Úvod do společenskovědního výzkumu (k projektu SVIP)

Kód předmětu: YBA008 Garant: Šťovíčková Jantulová,M. + Novotná,H.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: metodologie
Rozvrh: st 12:30 - 13:50, místnost Y1036 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Chcete se seznámit s tím, jak formulovat vhodnou výzkumnou otázku? Jak rozhodnout, jakou výzkumnou strategii zvolit? Jaké zvolit techniky sběru dat, abyste získali taková data, jež by se dala využít pro zodpovězení výzkumné otázky? Jaké zvolit analytické postupy? Jak zajistit kvalitu výzkumu? Umět uvážit, zda mohou být některé výzkumnické kroky eticky sporné? Navštěvujte tento kurz.

Visual Sociology

Kód předmětu: YBA351 Garant: Wladyniak,L.
Semestr: zimní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 4 Klíčová slova: -
Rozvrh: po 18:30 - 19:50, místnost Y5023 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
ANOTACE ANOTACE ANOTACE

Vizuální sociologie II.

Kód předmětu: YBK4002ZI Garant: Šmíd,R.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: vizualita
Rozvrh: čt 9:30 - 10:50, místnost Y5023 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Kurz se zabývá fotografií jako nástrojem sociologické metody, především kvalitativní sociologické metody. Fotografie a sociologie se rozvíjely souběžně, navíc mají podobné zaměření a orientaci.Vzájemný vztah mezi fotografií a sociologií je vyšetřován prostřednictvím pojmů jak sociologů, tak fotografů jako například:A. Comte (Kurz pozitivní filozofie), H. Mayhew, D. Benett ("obrazově gramotná společnost"), J. Collier ("can opener").Cílem kurzu je přivést studenty k použití fotografie k empirickému výzkumu.

Základy kvantitativní analýzy dat

Kód předmětu: YBA218 Garant: Špaček,O.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: bez rozvrhu nebo dosud není rozvrh zadán
Studenti se formou blokové výuky seznámí s obecnými východisky statistické analýzy dat i s praktickým užitím statistických metod pro analýzu konkrétních dat. Během kurzu budeme pracovat se základním statistickým softwarem tak, aby po jeho absolvování studenti získali základní kompetence provádět kvantitativní analýzu. Kurz je vhodný zejména pro studenty, kteří plánují ve své bakalářské práci analyzovat kvantitativní data (zejména v kontextu sociologických či psychologických témat).Kurz je koncentrován do tří bloků v týdenním intervalu. Vzhledem k praktickému rozměru kurzu bude předpokládána a vyžadována domácí příprava mezi jednotlivými bloky.Konkrétní termín konání kurzu bude domluven s přihlášenými účastníky na začátku semestru. Předběžně se bude jednat o tři páteční bloky během zkouškového období (leden-únor).

Poslední změna: 19. květen 2004 16:46 
print
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám