Výběr kurzů – psychologie

Vyučované předměty

psychologie

Přehled předmětů vyučovaných v zimním semestru akademického roku 2018/2019


Economics and Psychology

Kód předmětu: YBA130 Garant: Špecián,P.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: pá 14:00 - 15:20, místnost Y6021 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
For a long time, the standard economic paradigm was dominated by models whose core assumption was that of rationality. However, various findings from cognitive and social psychology suggest that people are often prone to systematic errors, and have unexpected beliefs and preferences. How are the real people different from homo economicus? What heuristics do we rely upon in our reasoning and how may these heuristics lead us astray? How can irrationality be exploited in the markets and in politics? Should the government intervene to protect people from their own irrational choices? In the Economics and Psychology seminar, we will try to find answers to these questions as well as to many others. The seminar concentrates on how the psychological findings may enhance our reasoning about economic affairs and on their implications for applied policy. The core parts of our effort in the seminar will be home-assigned readings and classroom discussion.

Evoluční psychologie

Kód předmětu: YBA254 Garant: Bártová,K.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: dětství, rodina
Rozvrh: st 9:30 - 10:50, místnost Y1036 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Evoluční psychologie je mladá a v současné době velmi populární disciplína na pomezí psychologie a evoluční biologie, která usiluje o nalezení bazálních mechanismů lidského chování. Studenti budou seznámeni se základními směry v tomto oboru, přičemž důraz bude kladen na témata, jejichž výzkum probíhá také na naší fakultě. Skupinu přednášejících budou tvořit specialisté na lidské partnerské a sexuální chování, vzhled a atraktivitu, socialitu, ontogenezi, vyjadřování emocí,komunikaci, teorie konfliktů a spolupráce, problematiku životního prostředí člověka, organizaci lidské mysli a další oblasti.

Journal Club

Kód předmětu: YBA036 Garant: Bártová,K.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: metodologie
Rozvrh: st 11:00 - 12:20, místnost Y6021 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Výběrový seminář pro omezený počet uchazečů. Přihlásit se mohou pouze studenti, kteří již mají zadané téma bakalářské práce z oblasti evoluční psychologie, partnerských vztahů, experimentální psychologie, lidské sexuality či etologie člověka.Na začátku kurzu se studenti naučí vyhledávat zahraniční odbornou literaturu ze zahraničních odborných webů (v angličtině) a v každé z následujících hodin budou mít za úkol prezentovat jeden zajímavý odborný článek přímo ke svému tématu ostatním účastníkům semináře, včetně vlastního kritického zhodnocení článků.

Komunikace v rodinném systému - konzultační seminář

Kód předmětu: YBA102 Garant: Richterová,E.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: dětství, komunikace, rodina
Rozvrh: út 14:00 - 15:20, místnost Y2080 (Jinonice - budova A, U Kříže 8, Praha 5)
V tomto semináři budou studenti seznámeni s principy fungování rodinného systému, s jeho dynamikou, strukturou a specifickými komunikčními vzorci (se zřetelem na pragmatické účinky lidské komunikace), dále pak s nejčastějšími patologickými jevy v komunikaci a konceptem komunikačních "her".Předpokládá se aktivní účast s průběžnou četbou literatury během semestru.

Neverbální komunikace

Kód předmětu: YBAKP28ZI Garant: Zikánová,T. + Lindová,J.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: komunikace
Rozvrh: pá 14:00 - 15:20, místnost Y5021 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Neverbální složka je velmi silnou součástí naší komunikace. Tento seminář se zaměřuje na seznámení s jednotlivými oblastmi neverbální komunikace, které lze studovat a zkoumat. Kurz je sestaven z přednášek různých odborníků na jednotlivá témata. Na úvodní hodině se dozvíte více informací ohledně průběhu semináře a jeho atestace.

Praktikum ze srovnávací kognitivní psychologie

Kód předmětu: YBA076 Garant: Lindová,J.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: komunikace, metodologie
Rozvrh: bez rozvrhu nebo dosud není rozvrh zadán
Blokový kurz, který je připraven pro ty, kteří se chtějí zapojit do badatelské práce v Laboratoři kognitivních schopností ptáků při FHS nebo o tom alespoň uvažují. Kurz prakticky přípravuje na sběr a analýzu dat v oblasti kognice papoušků šedých. Studenti si budou moci prohlédnout laboratoř, studované papoušky a používanou techniku, seznámí se s hlavními výkumnými projekty, které v laboratoři probíhají, a používané metodiky si sami vyzkouší. V neposlední řadě budou seznámeni s pravidly zacházení s papoušky a chodem chovu.Laboratoř kognitivních schopností ptáků je na FHS tradiční zařízení. Spadá pod psychologické či etologické zaměření, provádíme v ní výzkum kognitivních schopností a komunikace tohoto inteligentního ptačího druhu. Studenti, kteří absolvují praktika (jehož součástí je vypracování projektu samostatného výzkumu s papoušky), se zapojují do výzkumu v rámci předmětů Studium kognitivních schopností papoušků šedých - seminář a cvičení, které si doporučuji zapsat současně s praktiky. Je možné také data z výzkumů naší laboratoře zpracovat v rámci bakalářské či diplomové práce. Projekty studentů většinou tvoří součást dlouhodobých výzkumů, takže student se většinou zařazuje již do zavedeného výzkumného týmu, je zaučen a pracuje spolu s ostatními. Tradičně mají také studenti, kteří mají o to zájem, na starosti péči o chované žaky.

Psychologické otázky studia gramotnosti

Kód předmětu: YBA216 Garant: Seidlová Málková,G.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: dětství, jazyk, metodologie
Rozvrh: čt 11:00 - 12:20, místnost Y1036 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Tento kurz seznamuje studenta s poznatky a metodami výzkumu gramotnosti (čtení a psaní) v současné vývojové psychologii a psycholingvistice. Vývoj gramotnostích dovedností je tedy studován v širším rámci vývoje jazykových schopností a kognitivních procesů. V průběhu kurzu mají studenti příležitost studovat a porozumět vývoji raných gramotnostích dovedností v předškolním a raném školním věku a také problematice rizikových faktorů ve vývoji gramotnosti. Zvláštní pozornost je v průběhu kurzu věnována metodám výzkumu jazykových a gramotnostích dovedností tak, aby kurz umožňoval systematickou přípravu na SVIP.

Seminar in Social Psychology

Kód předmětu: YBA277 Garant: Seidlová Málková,G. + Wells,T.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: po 15:30 - 16:50, místnost Y2071 (Jinonice - budova A, U Kříže 8, Praha 5)
Seminar in social psychology introduces key theoretical and research concepts in current social psychology. The course emphasises topics in social cognition and influence of other people to the individual behaviour. The course is also considered to help students to prepare for the CESS exam.

Srovnávací kognitivní psychologie

Kód předmětu: YBA255 Garant: Lindová,J.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: jazyk
Rozvrh: st 11:00 - 12:20, místnost Y1036 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Kurz je souborem tématicky zaměřených přednášek věnujících se problematice kognitivních schopností živočichů. Především se jedná o témata úzce se vztahující k lidské kognici, tedy homologické nebo analogické kognitivní schopnosti k lidským. Konkrétně se zde zabýváme komunikačními schopnostmi, konceptuálním chováním, numerickými schopnostmi či pamětí. Specifickou kapitolou je sociální kognice, teorie mysli a sebeuvědomění. Vedle teoretických poznatků jsou studenti seznámeni také s metodickým zázemím studia těchto kognitivních schopností zvířat.Mimo tuto teoretickou přednášku nabízíme studentům možnost vlastního bádání v oblasti kognitivních schopností papoušků šedých v naší laboratoři. Zájemci si zapisují Praktika ke srovnávací kogn. psychologii a také Studium kognitivních schopností papoušků šedých - seminář a cvičení. Více viz informace k těmto kurzům.

Studium kognitivních schopností papoušků šedých - cvičení

Kód předmětu: YBA078 Garant: Lindová,J.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: komunikace, metodologie
Rozvrh: bez rozvrhu nebo dosud není rozvrh zadán
Tento kurz je jedním ze dvojice kurzů (seminář a cvičení), které je nutné mít zapsány současně. Studenti budou v rámci tohoto kurzu pracovat na svém individuálním nebo skupinovém projektu (např. v rámci mezidruhové komunikace, studia přirozené vokalizace, studia osobnosti, studia numerických a dalších kognitivních schopností). Budou samostatně zhruba třikrát týdně docházet do Laboratoře mezidruhové komunikace, aby tam absolvovali trénink papoušků šedých, případně pořizování záznamů, pozorování, hodnocení nebo drobné experimenty s těmito subjekty. O práci si budou vést vlastní protokoly. V pokročilejších fázích projektu budou zaškoleni do analýzy dat a způsobu prezentace výsledků.

Studium kognitivních schopností papoušků šedých - seminář

Kód předmětu: YBA077 Garant: Lindová,J.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: -
Rozvrh: bez rozvrhu nebo dosud není rozvrh zadán
Tento kurz je jedním ze dvojice kurzů (seminář a cvičení), které je nutné mí zapsané současně. Studenti budou v rámci tohoto kurzu pracovat na svém individuálním nebo skupinovém projektu (např. v rámci mezidruhové komunikace, studia přirozené vokalizace, studia osobnosti, studia numerických a dalších kognitivních schopností). V úvodním bloku semináře studenti tento svůj projekt prezentují a posléze případně upraví. Ve druhém bloku bude následovat supervize práce při sběru dat nebo tréninku papoušků.

Úvod do sociální psychologie

Kód předmětu: YBA257 Garant: Poláčková Šolcová,I.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: út 9:30 - 10:50, místnost Y2080 (Jinonice - budova A, U Kříže 8, Praha 5)
Cílem je seznámit zájemce se základními tématy sociální psychologie, s metodami práce a s poznatkovou základnou této disciplíny. Kurz staví na studiu materiálů k osovým tématům a na seminární práci studentů (recenze knihy) v průběhu semestru. Účast na přednáškách je povinná, tolerovány jsou 3 absence za semestr. Na kurz navazují cvičení v letním semestru (Otevřené a uzavřené kapitoly ze sociální psychologie).

Úvod do společenskovědního výzkumu (k projektu SVIP)

Kód předmětu: YBA008 Garant: Šťovíčková Jantulová,M. + Novotná,H.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: metodologie
Rozvrh: st 12:30 - 13:50, místnost Y1036 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Chcete se seznámit s tím, jak formulovat vhodnou výzkumnou otázku? Jak rozhodnout, jakou výzkumnou strategii zvolit? Jaké zvolit techniky sběru dat, abyste získali taková data, jež by se dala využít pro zodpovězení výzkumné otázky? Jaké zvolit analytické postupy? Jak zajistit kvalitu výzkumu? Umět uvážit, zda mohou být některé výzkumnické kroky eticky sporné? Navštěvujte tento kurz.

Vývojová psychologie I.

Kód předmětu: YBA259 Garant: Seidlová Málková,G.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: dětství, rodina
Rozvrh: čt 9:30 - 10:50, místnost Y1036 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Cílem tohoto kursu je nabídnout studentům základní orientaci v oblasti vývojové psychologie. Kurs navazuje na znalosti studenta z úvodního kursu psychologie, proto je také kurs doporučován k absolvování až studentům od 2. ročníku. Témata kursu představují klíčové teoretické modely a fenomény, které umožňují základní orientaci v oblasti zákonitostí psychického vývoje člověka. Vývojová psycholoige v zimním semestru se orientuje na vývoj v předškolním věku. Kurs může studentům významnou měrou pomáhat v přípravě na téma "Vývojová psychologie" v SVIP.

Základy kvantitativní analýzy dat

Kód předmětu: YBA218 Garant: Špaček,O.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: bez rozvrhu nebo dosud není rozvrh zadán
Studenti se formou blokové výuky seznámí s obecnými východisky statistické analýzy dat i s praktickým užitím statistických metod pro analýzu konkrétních dat. Během kurzu budeme pracovat se základním statistickým softwarem tak, aby po jeho absolvování studenti získali základní kompetence provádět kvantitativní analýzu. Kurz je vhodný zejména pro studenty, kteří plánují ve své bakalářské práci analyzovat kvantitativní data (zejména v kontextu sociologických či psychologických témat).Kurz je koncentrován do tří bloků v týdenním intervalu. Vzhledem k praktickému rozměru kurzu bude předpokládána a vyžadována domácí příprava mezi jednotlivými bloky.Konkrétní termín konání kurzu bude domluven s přihlášenými účastníky na začátku semestru. Předběžně se bude jednat o tři páteční bloky během zkouškového období (leden-únor).

Základy mezikulturní psychologie

Kód předmětu: YBA387 Garant: Poláčková Šolcová,I.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: komunikace
Rozvrh: út 12:30 - 13:50, místnost Y6021 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Mezikulturní psychologie se zabývá vědeckým zkoumáním lidského chování a duševních procesů v rámci jednotlivých kultur s cílem identifikovat univerzality, podobnosti a rozdílnosti mezi jednotlivými kulturami. Kurz se bude zabývat tématy mezikulturní psychologie: pojedná zvláště o teoriích kulturních odlišností, kulturních rozdílnostech a univerzalitách v chování, výchově, socializaci a v psychických procesech (kognitivních, motivačních, afektivních). Prostor bude věnován meziskupinovým procesům a konfliktům založených na postojích (stereotypy, předsudky, etnocentrismus, soužití majority s minoritou, multikulturní společnost).

Poslední změna: 19. květen 2004 16:46 
print
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám