Výběr kurzů – antropologie

Vyučované předměty

Disciplnína antropologie

Přehled předmětů vyučovaných v zimním semestru akademického roku 2018/2019


American Roots Music

Kód předmětu: YBA335 Garant: Jurková,Z.
Semestr: zimní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: út 17:00 - 18:20, místnost Y6022 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
American Roots Music - Syllabus - Winter 2018Lecturer: Lee Bidgood (Fulbright Scholar, on sabbatical from position at East Tennessee State University)“American roots music” is a common phrase used in the United States to describe a variety of musics, businesses, and points of view. In this class we will examine music-cultures that bear this label, focusing on key individuals and groups who helped establish awareness of and affinity for “roots” sounds or practices. While we will pay attention to large-scale movements and patterns, this course will mainly focus on “locality” and “roots” at the level of the person. We will consider accounts from key revivalists, cases studies of historical situation, and theoretical writing on musical revivalism. We will also interact with present-day actors in “roots” scenes in the Czech Republic and compare and contrast US revivalism with Czech efforts. NOTE: The course does not attempt to cover ALL “American Roots Musics”; rather, it is comprised of key case studies that emerge from the instructor’s research and experience, and which are accompanied by accessible, engaging scholarly literature. Class topics: (1) Emergence of the concept of “folk” music, and values and motivations of the post-WWII folk revival, (2) the structure and texture of different named-systems revivals (blues, bluegrass, old-time, klezmer, etc.), (3) social structures that support or interfere with these musical structures, (4) the development of Czech American Roots music revivals, 5) socio-political implications of revivals of American musics outside of the United States.Class Meetings: Tuesdays, from 17:00 to 18.20 - Jinonice Room 6022.Credits: 3Office hours: Tuesdays 15:00 -1700 at Jinonice, room 5012. Email me one day earlier, if you plan to visit office hours. I can also meet elsewhere - email me to inquire.Contact: blidgood@gmail.com

Anthropological methods: fieldwork and ethnography seminar

Kód předmětu: YBA334 Garant: Verbuč,D.
Semestr: zimní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 4 Klíčová slova: -
Rozvrh: st 9:30 - 10:50, místnost Y6021 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Ethnography is the art and science of studying and writing about human culture and society. It is one of the most important methods in qualitative research, not only in anthropology, but also in other social science disciplines. It helps scholars and students to effectively approach and address, as well as to gain valuable and in-depth understanding of, relevant social and cultural issues. Students learn in this course about the main ethnographic fieldwork methods (participant-observation, interviewing, grounded theory, coding, textual analysis, Internet ethnography, ethnography of [music] performance), how to develop a research design (including research questions, and a thesis statement), as well as how to write up the data (in papers, articles, theses). In regard to the latter, students engage in writing fieldnotes and vignettes, and practice how to present, analyze, and interpret ethnographic data in writing. In addition, class topics also address the issues of positionality, reflexivity, and research ethics. Students are required to submit weekly reading and writing assignments, design and conduct a small fieldwork inquiry, and to present it in a final paper. The course also prepares the students for the writing of their BA theses in the field of anthropology and other related fields (including ethnomusicology). Advisably for the second and third year BA students.

Anthropological Theory for Everybody

Kód předmětu: YBA247 Garant: Seidlová,V.
Semestr: zimní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 4 Klíčová slova: -
Rozvrh: st 15:30 - 16:50, místnost Y5023 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
First, theory can be difficult to grasp, but the aim of this course is to make it accessible because theory helps people understand and transform the world. Anthropology might be said to be characterized by a ‘toss and turn’ dynamic - it has taken a number of intellectual turns. A recent turn, for example, is ontological. It succeeds postmodern reflexive, interpretive, cultural materialist, structural-functional, historical particularist, and unilinear evolutionary turns. These turns reveal vibrant debates among anthropologists and the passion to understand the world.For details, see the syllabus.Imporatnt notice for the students of the 1st year of Liberal Arts and Humanities Programme: THIS COURSE DOES NOT SUBSTITUTE THE COMPULSORY INTRODUCTION TO ANTHROPOLOGY. It is designed mostly for the 2nd year students as it can help them with the preparation for the CESS exam.

Anthropology of Food and the Art of Ethnographic Practice II.

Kód předmětu: YBA219 Garant: Wolfová,A.
Semestr: zimní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 4 Klíčová slova: -
Rozvrh: bez rozvrhu nebo dosud není rozvrh zadán / nepravidelná výuka viz SIS
Antropologie jídla je v současnosti jeden z nejdynamičtěji se rozvíjejících oborů v rámci sociální antropologie. Jedním z důvodů popularity studií jídla je skutečnost, že jídlo odjakživa hrálo neodmyslitelnou úlohu v rámci lidského společenství. Cílem kurzu je rámcově seznámit studenty s disciplínou sociální antropologie a se základy etnografického výzkumu. Ačkoliv je kurz tematicky zaměřen na problematiku jídla, popř. těla a zdraví, je vhodný i pro studenty s jiným zaměřením v oblasti sociální antropologie. Co více, kurz se snaží studenty připravit ke zkoušce Comprehensive Exam in Social Sciences a čtou se v něm vybrané texty, které se rovněž nachází v seznamu literatury ke zkoušce. Kurz zahrnuje blokovou přednáškovou výuku, semináře a etnografickou terénní praxi v Českém Krumlově (celkem 6 celých pracovních dnů/ dohromady 7 včetně cesty). Studenti jsou vedeni k naplánování vlastních výzkumných projektů, které poté realizují v rámci terénního výjezdu. Kromě projektů zaměřující se na tématiku jídla mohou student realizovat i projekty zaměřené na tématiku těla či zdraví (supervizi těchto prací obstarává Mgr. A. Wolfová). V prvních dvou blocích si studenti osvojí teoretické a metodologické základy etnografické práce, které si následně “vyzkouší” v praxi. V následujících výukových blocích jsou pak studenti vedeni k analýze vytvořených dat a sepsání výzkumné zprávy v podobě závěrečné eseje. Přeprava a ubytování v Českém Krumlově jsou plně hrazené z finančních prostředků kurzu. Studenti si z vlastních prostředků hradí pouze náklady na stravování.

Antropologie a prostor

Kód předmětu: YBA356 Garant: Zandlová Vaňková,M.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: město, sociálněvědní teorie
Rozvrh: út 9:30 - 10:50, místnost YAKVA (Jinonice)
Kurz se věnuje antropologickým konceptům „prostoru“ a „místa“ a jejich promýšlení. Jako východisko poslouží klasická práce Marca Augého Non-places. Introduction to an anthropology of supermodernity (1995), avšak dále budeme prozkoumávat prostřednictvím řady dalších konceptualizací prostoru různé roviny dnešní globalizované a proměnlivé reality a výchozí koncepty "míst a ne-míst" budou spíše dekonstruovány. Budeme se zabývat etnografiemi konkrétních „(ne)míst“ a prostorů (dálnice, hranice, letiště, nákupní centrum, klášter, tržiště, muzeum atd.), ovšem nezůstaneme na úrovni pouhého popisu. Ukážeme si, jak je prostor propojen se sociálními procesy a jak lze skrze analýzy prostoru uchopovat témata/koncepty jako paměť, intimita, anonymita, identita, pohyb, habitus, transnacionalismus, moc, disciplinace atd.

Antropologie a prostor - seminář

Kód předmětu: YBA357 Garant: Zandlová Vaňková,M.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: město, sociálněvědní teorie
Rozvrh: út 12:30 - 13:50, místnost Y5023 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5) - liché týdny / út 14:00 - 15:20, místnost BLOK (Jinonice) - liché týdny
Seminář, navazující na kurz Antropologie a prostor, by měl rozvíjet porozumění tomu, jaký je vztah člověka a prostoru. Hlavní náplní semináře budou společné komentované výpravy do terénu, kde se pokusíme na základě předchozí četby a teoretických výkladů z přednášek rozkrývat různé roviny produkce, performance, zvýznamňování či přivlastňování konkrétních prostorů a míst. Sledovat budeme především vztahy (urbánního) prostoru, historie a sociálních procesů. Každá terénní exkurze bude věnována určitému konceptu (jako např. paměť, infrastruktura, biopolitka, marginalizace, heterotopie atd.), se kterým se studující nejprve důkladně teoreticky seznámí a prostřednictvím exkurze budou získávat schopnost uplatnit tyto při interpretaci konkrétních socio-prostorových jevů. Kurz probíhá jednou za dva týdny v časové dotaci dvou následujících vyučovacích hodin, tj. 2 x 80 minut. V tomto čase budou realizovány exkurze i společná setkání v učebně.

Antropologie handicapu

Kód předmětu: YBQ113 Garant: Pincová,E. + Pinc,Z.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: -
Rozvrh: pá 12:30 - 13:50, místnost Y5023 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Antropologie handicapu: Kurz uvádí do problematiky handicapu v životě člověka. Z hlediska antropologie hledá společná vodítka a souvislosti především v knihách takto tematicky orientovaných, jimiž jsou především Robert F. Murphy: Umlčené tělo; Victor Turner: Průběh rituálu; Jiří Němec: Bolest a naděje, ad. V kurzu se najde prostor i pro prezentaci vlastní četby studentů.

Antropologie náboženství

Kód předmětu: YBA252 Garant: Horská,K.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: náboženství, sociálněvědní teorie
Rozvrh: čt 15:30 - 16:50, místnost Y6022 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Kurz představí základní teorie a přístupy antropologie náboženství. Je vhodný jako příprava pro SVIP, téma antropologie náboženství. Na úvod se stručně seznámíme s důležitými postavami dějin oboru. Dále budeme mluvit o tom, co je to náboženská zkušenost a zda a jak je možné odlišit náboženský jev či prožitek od nenáboženského. Budeme se věnovat tomu, jak je možné náboženství antropologicky zkoumat, představíme si metodologická specifika této oblasti výzkumu (metodologický agnosticismus/jak brát informátory „vážně“ atd.). Budeme se věnovat také proměnám religiozity v současném Západním světě (náboženství vs. spiritualita) a diskuzím o tom, jak je to se sekularizací současné společnosti. Dále se budeme věnovat „klasickým“ tématům antropologie náboženství, jako je rituál, transové stavy, šamanismus, magie a čarodějnictví. Příklady, na nichž budou tato témata ilustrována, budou převážně z oblasti současné Západní náboženské scény, nových náboženských hnutí a tzv. alternativní spirituality. Kurz předpokládá schopnost porozumět anglicky psanému textu a mluvenému projevu. Součástí kurzu budou dvě exkurze: návštěva řeholní komunity a neo-šamanského rituálu (bude upřesněno).

Body, Health and Society

Kód předmětu: YBA246 Garant: Wolfová,A.
Semestr: zimní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 4 Klíčová slova: -
Rozvrh: čt 15:30 - 16:50, místnost YAKVA (Jinonice)
This course aims to introduce different approaches to body, health and illness from the perspective of sociocultural anthropology. How can we study body and health-related issues? And what kind of understanding can we get based on these different approaches? The course is open to the full-time and Erasmus students. Moreover, it is designed to prepare full-time students for the compulsory Comprehensive exam in Social Sciences (CESS). Based on the readings for the first part of CESS, the development of anthropological thinking about the body, health and illness will be discussed. Through the in-class exercises, students will practice the skills of critical reading, writing and texts comparison. These are essential for the successful completion of the third part of CESS exam as well as for the realization of the dissertation. The form of the course will be combined. Each session (80 minutes) will be comprised partly of a lecture, where the selected reading will be reviewed and the key concepts introduced, partly of a seminar, where they will be applied on the body or health-related topics. In the seminar part of the session students will be instructed to formulate (in a written or oral form) a short reflection of the topics discussed.

Cesty k postmoderní antropologii

Kód předmětu: YBA139 Garant: Novotná,H.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: sociálněvědní teorie
Rozvrh: po 17:00 - 18:20, místnost Y5021 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Záměrem semináře je představit sociokulturní antropologii jako obor determinovaný a situovaný historickými, politickými a kulturními podmínkami. Zaměříme se proto na klíčové okamžiky proměn antropologického myšlení, tedy od počátků antropologie přes metodologický obrat a konstitutivní tradice anglosaské antropologie k antropologii postkoloniální, postmoderní, reflexivní a kritické. Cílem semináře je ukotvit povahu současné antropologie a proniknout tak do současné epistemologie oboru. Kurz bude mít seminární povahu: kombinace výkladu, diskuze odborných textů a cvičení.

Collegium Ethnomusicologium

Kód předmětu: YBAKA10ZI Garant: Jurková,Z.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: hudba
Rozvrh: bez rozvrhu nebo dosud není rozvrh zadán
V letošním Collegiu nebude kladen primární důraz na dokonalé zvládnutí specifických hudebních žánrů; tentokrát se zaměříme na sociální stránku hudby, konkrétně na integrativní schopnost společného muzicírování: v Collegiu se se studenty FHS sejdou muzikanti z více či méně odlišných (nejen hudebních) kultur: romské, bosenské a řecké. Inspirací bude „jejich“ hudba, cílem bude společné muzicírování, pozdější prezentace výsledků není vyloučená.Vítaní jsou hráči na jakékoli nástroje i zpěváci. Sejdeme se 27. října, 24. listopadu a 15. prosince odpoledne, místo bude upřesněno.Vítaní jsou hráči na jakékoli nástroje i zpěváci jakékoli úrovně.Podmínkou atestace je přítomnost na všech setkáních a písemný feed-back po každém z nich.

Cultural History of Rock Music

Kód předmětu: YBA166 Garant: Verbuč,D. + Jurková,Z.
Semestr: zimní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 2 Klíčová slova: -
Rozvrh: pá 14:00 - 15:20, místnost Y2080 (Jinonice - budova A, U Kříže 8, Praha 5)
Cultural History of Rock Music class offers students an opportunity to learn how rock music developed and changed through the last six decades of its existence, and at the same time, to understand rock music in relation to its social and historical contexts. In the class, we look into the origins of rock, its different styles and substyles, and related music cultures. We briefly examine pre-rock music genres that influenced it (from early gospel, blues, and rhythm and blues, to country music), and proceed with the emergence of rock’n’roll in the 1950s, and with 1960s rock music and related styles, including folk-rock, garage rock, psychedelic rock, jazz-rock, soul, and funk. Furthermore, we follow the development of later rock styles such as heavy metal, punk, new wave, industrial, grunge, indie rock, and post-rock, and trace rock’s connections to pop, disco, hip-hop, electronic dance music, and Latin American, Jamaican, African, Asian, and European musics. At the same time, we also study rock music as manifested outside of Anglo-American geographic areas, especially in Latin America, Jamaica, Eastern and Central Europe (before 1989), Germany, and Scandinavia. In our class discussions, we analyze music styles, songs and videos, and interrogate their relatedness to issues of race, class, gender, sexuality, ethnicity, and nationality, and see how media, technology, identity, and politics shape rock music and rock culture. No preliminary requirements.

Český antisemitismus - komparativní pohled

Kód předmětu: YBA262 Garant: Soukupová,B.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: 19. století, 20. století, menšina, česká národní identita
Rozvrh: út 8:00 - 9:20, místnost Y6020 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Kurz analyzuje zdroje, zrod, vývoj a významy moderních forem protižidovské nenávisti v českých zemích. Český a českoněmecký nacionalismus (a tedy i antisemitismus) chápe jako součást nacionalismu středoevropského a evropského. Paralelně se snaží o postižení národních, stranických apod. zvláštností tohoto mezinárodního fenoménu v českých zemích, na Slovensku, v Československu. Kurz je vybudován jako interdisciplinární (s jádrem v historii, etnologii, antropologii).

Četba antropologických textů k problematice Romů

Kód předmětu: YBA085 Garant: Skripnik,O.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: menšina
Rozvrh: po 9:30 - 10:50, místnost Y6022 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5) - sudé týdny
Na několika základních textech by se studenti měli zorientovat v literatuře, která k tématu Romů vychází a je dostupná českému čtenáři. Věnovat bychom se měli diskuzi týkající se užívání analytických nástrojů a pojmů při výzkumech v této menšině. Čteny budou zejména texty, které se věnují a vycházejí z terénní praxe v romských osadách na Slovensku. Složitější texty budou čteny a diskutovány na semináři, nutná je však i vlastní domácí četba s následnou diskuzí v hodině.

Četba k etnickým menšinám: etnické komunity v ČR

Kód předmětu: YBA134 Garant: Bittnerová,D.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: menšina
Rozvrh: čt 9:30 - 10:50, místnost Y6020 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Kurz koresponduje s kurzem "Adaptace a integrace imigrační skupiny II.". V návaznosti na něj se zaměří na etnologické a antropologické texty, které se věnují některé skupině imigrantů. Nabídne další detailní pohled především na situaci migrantů v ČR. Na základě textů se studenti seznámí s různými přístupy k řešení problematiky menšin a imigračních skupin. Tematizována takto bude otázka identity, integrace, pracovní migrace, menšinových reprezentací, menšinové kultury, zvládání jazyka, sociálních sítí, výběru manželského partnera, náboženství, socializace, ukáže pohledy synchronní i diachronní, analyzován bude i etnografický film.

Člověk a náboženství I.

Kód předmětu: YBAKA01ZP Garant: Skripnik,O.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: náboženství
Rozvrh: po 8:00 - 9:20, místnost Y1034 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Historický a antropologický výklad povahy náboženství, náboženských kořenů evropské tradice, role náboženství v životě společnosti a jednotlivce, vztahu náboženských forem ke způsobu života v různých epochách. Zvláštní důraz je kladen na tradici židovskou a křesťanskou, na Bibli, postavu Ježíše z Nazareta a dějiny křesťanství.

Dary, dluhy, peníze - úvod do ekonomické antropologie

Kód předmětu: YBA258 Garant: Rádl,M.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: sociálněvědní teorie
Rozvrh: po 15:30 - 16:50, místnost YAKVA (Jinonice)
Cílem kurzu je uvést studenty do problematiky ekonomické antropologie a ukázat, jaká témata a významy se mohou objevovat v souvislosti se směnou zboží a jaké klíčové problémy se vynořují při zkoumání těchto jevů. Zaměříme se na to, v čem je antropologický přístup specifický, jak se liší od ekonomického a kde je případně možné hledat styčné body. Oblast zájmu ekonomické antropologie a její vývoj bude představen především prostřednictvím vybraných textů těch antropologů, kteří se danými tématy zabývali. Kurs vyžaduje průběžnou přípravu na hodiny (především četbu vybraných doporučených textů - některé z nich v AJ) a očekává se aktivní zapojení studentů v hodinách. Klíčová slova: směna, dar, dluh, reciprocita, sdílení, peníze, racionalita, sociální zakotvenost, logika jednání

Diplomní seminář k antropologickým a etnologickým tématům

Kód předmětu: YBA057 Garant: Novotná,H. + Skripnik,O. + Bittnerová,D.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: -
Rozvrh: bez rozvrhu nebo dosud není rozvrh zadán
Diplomní seminář je určen studentům, kteří v příslušném semestru pracují na své bakalářské práci a pravidelně konzultují s jejím vedoucím z řad učitelů společenskovědního modulu. Konzultace jsou ve většině případů individuální a zpravidla probíhají v konzultačních hodinách vedoucího (nebo po dohodě ve zvláštních termínech). Jejich frekvence pak závisí na dohodě mezi studentem a vedoucím práce.

Diplomní seminář k etnomuzikologickým tématům

Kód předmětu: YBA019 Garant: Jurková,Z. + Seidlová,V. + Skořepová,Z.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: -
Rozvrh: bez rozvrhu nebo dosud není rozvrh zadán
Diplomní seminář je určen studentům, kteří v příslušném semestru pracují na své bakalářské práci a pravidelně konzultují s jejím vedoucím z řad učitelů společenskovědního modulu. Konzultace jsou ve většině případů individuální a zpravidla probíhají v konzultačních hodinách vedoucího (nebo po dohodě ve zvláštních termínech). Jejich frekvence pak závisí na dohodě mezi studentem a vedoucím práce.

Hudba židovských komunit

Kód předmětu: YBA321 Garant: Seidlová,V.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: hudba, menšina, paměť
Rozvrh: čt 14:00 - 15:20, místnost Y6020 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Kurz představí různé etnomuzikologické výzkumy na dané téma, a tak nejen pootevře dveře do světa současných pražských židovských komunit, ale zároveň poskytne orientaci v židovských hudebních světech jako součásti globálních a diasporických kulturních toků. Kromě vztahu hudby, globalizace a kulturní apropriace se budeme zabývat i rolí hudby v procesu vyjednávání podob performancí ve vztahu k politikám identity a paměti i dalším sociálně-vědním konceptům, které jsou předmětem povinné souborné zkoušky SVIP, již musí absolvovat každý student FHS. Především však půjde o to, že si budeme ukazovat, jak je možné zkoumat většině Čechů relativně málo známou, i když v Praze aktivní, živou hudební kulturu a jak se data z terénu propojují s teoriemi. Rovněž se pokusím pozvat do hodin různé muzikanty. Vrcholem kurzu bude zvaná přednáška prof. Davis z Cambridge University v dubnu. Podmínkou bude docházka 70%, nepravidelně trochu málo četby v průběhu semestru (většinou v češtině, některé tituly budou relevantní i ke zkoušce SVIP) a závěrečný test.

Hudebně-antropologický seminář

Kód předmětu: YBA220 Garant: Seidlová,V. + Jurková,Z.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: hudba
Rozvrh: st 17:00 - 18:20, místnost Y6020 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Během jednosemestrálního semináře si student vybere subkulturu, kterou bude zkoumat, učí se změně perspektivy (insider x outsider), pozorovacím a výzkumným technikám terénní práce; současně si osvojuje také dovednosti psát o svém terénním výzkumu.

Klasikové sociokulturní antropologie

Kód předmětu: YBA383 Garant: Skripnik,O.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: sociálněvědní teorie
Rozvrh: út 11:00 - 12:20, místnost Y2080 (Jinonice - budova A, U Kříže 8, Praha 5)
Cílem kurzu je porozumět vývoji antropologického myšlení. V několika zastávkách u významných představitelů jednotlivých antropologických směrů se pokusíme ukázat teoretické přístupy a významné objevy, které formovaly obsah oboru. Sledování historického vývoje oboru neznamená ani jeho encyklopedické pokrytí, ani dějiny překonávání jednotlivých teorií teoriemi lepšími. Antropologie je vědou, v níž různá teoretická východiska mohou existovat vedle sebe a přinášet badatelský zisk. Porozumění jednotlivým přístupům však vede přes porozumění kontextu práce jednotlivých badatelů a jejich slavné texty, které patří k trvalému dědictví antropologie.

Kultury nativních severoamerických etnik

Kód předmětu: YBA106 Garant: Heřmanský,M.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: menšina
Rozvrh: čt 11:00 - 12:20, místnost Y6020 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Kurz zprostředkovává základní informace o kulturách nativních etnik Severní Ameriky na sever od Mexika. Seznamuje se stručným prehistorickým vývojem, přehledem tradičních historických kultur i se současnou sociokulturní situací původních obyvatel v pozici minority. Jádro výkladu je věnováno nativním historickým kulturám, reprezentujícím jednotlivé kulturní areály Severní Ameriky.

Migrace a postmigrační procesy

Kód předmětu: YBA384 Garant: Bittnerová,D.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: menšina, sociálněvědní teorie
Rozvrh: st 12:30 - 13:50, místnost Y6022 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Kurz se zaměří na problematiku migračních a postmigračních procesů. Představí stěžejní paradigmata v přístupu k studiu migrace. Dále se zaměří na klíčové otázky, které diskurz o migracích utvářejí. Zabývat se bude migrací jako odpovědí na socioekonomický kontext života jedince/skupin. V souvislosti s postmigračními procesy se zaměří na otázky adaptace a zapojení migrantů do společnosti cílové země, stejně jako vytváření transnacionálních vazeb, a to na úrovni legislativy státu, ekonomických struktur, sociálních sítí, sociálního přijetí majoritou atd.

Migration in Worldwide Context from Anthropological and Sociological Perspectives

Kód předmětu: YBA209 Garant: Jirka,L.
Semestr: zimní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 4 Klíčová slova: -
Rozvrh: st 17:00 - 18:20, místnost Y6021 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Course is aimed at approaches of migration used in European or American sociological and anthropological context and, simultaneously, understudied in the Czech Republic. Course will start with introducing of basic presumptions of migration and continue with specific concepts. Lectures are taken in English.

Mimoevropské hudební kultury

Kód předmětu: YBA385 Garant: Jurková,Z.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: hudba
Rozvrh: pá 11:00 - 12:20, místnost Y6020 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Kurz poskytuje základní orientaci v hudebních kulturách, jejichž koncepty, zvukové jevy i sociální kontext hudby jsou mnohdy značně odlišné od naší. Tím jednak doplňuje obraz kultury, poskytovaný v jiných kurzech, a navíc umožňuje i nově pochopit fenomén hudby.

Moderní česko-německé vztahy pohledem etnologie I.

Kód předmětu: YBA263 Garant: Soukupová,B.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: 19. století, 20. století, menšina, česká národní identita
Rozvrh: út 11:00 - 12:20, místnost Y6022 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Cílem kurzu je analyzovat východiska české většiny a českoněmecké menšiny v Československé republice, kde se Češi ocitli v postavení státotvorného národa a čeští Němci v pozici menšiny. Kurz podává výklad kontrastu kulturní a národněpolitické identity Čechů a českých Němců, krystalizace českoněmeckých postojů k novému státnímu útvaru. Tyto fenomény sleduje na pozadí měnícího se vztahu Československé republiky k „novému“ Rakousku a k Německé říši na bázi vysoké politiky i „zdola“ (pohledem elit i řadových příslušníků). Dále kurz analyzuje identitu češství a evropanství a jejich vzájemnou provázanost. V závěru se věnuje objektivním podmínkám i subjektivnímu myšlení a jednání (změnám identit) v tzv. druhé republice. Kurz je vybudován jako interdisciplinární (s jádrem v historii, etnologii, antropologii).

Multietnická a multikulturní společnost Československé (České) republiky

Kód předmětu: YBAKA24LI Garant: Soukupová,B.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: 19. století, 20. století, menšina, česká národní identita
Rozvrh: pá 9:30 - 10:50, místnost Y6021 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Cílem kurzu je podat kritickou analýzu mezietnických a mezikulturních vztahů v první a v tzv. druhé republice. Prvořadá pozornost je zaměřena na menšinu židovskou, německou, polskou, cikánskou (v dnešní terminologii romskou), maďarskou a na menšiny jihoslovanské. V závěru kurzu je analyzován rozpad soužití v období tzv. druhé republiky a na prahu protektorátu Čechy a Morava. Kurz je vybudován jako interdisciplinární (s jádrem v historii, etnologii, antropologii).

Subkultury mládeže

Kód předmětu: YBA135 Garant: Heřmanský,M.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: subkultury
Rozvrh: út 14:00 - 15:20, místnost Y6021 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Současná komplexní společnost je charakteristická značnou heterogenitou, s níž je spojen vznik a existence mnoha různorodých sociálních uskupení. Subkultury mládeže představují jeden z význačných konceptů, který umožňuje tuto heterogenitu a z ní vzešlé kolektivity zkoumat. Kurz si klade za cíl seznámit studenty se základními teoretickými koncepty studia subkultur a poskytnout jim analytický rámec, který umožňuje porozumění těmto sociálním uskupením.

Terénní antropologická praxe - tvorba odborného textu

Kód předmětu: YBA030 Garant: Novotná,H. + Bittnerová,D. + Heřmanský,M.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: metodologie
Rozvrh: čt 14:00 - 15:20, místnost Y6021 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Kurs navazuje na Terénní antropologická praxe II.: analýza dat. Prakticky studentům představí finální fázi terénního výzkumu, tvorbu odborného textu. V rámci kurzu se studenti seznámí s jednotlivými stádii jeho tvorby (maketa textu, pracovní text, jeho revize, editace), která aplikují při finálním zpracování zanalyzovaných dat získaných terénním výzkumem. Cílem kurzu je publikace výsledných odborných antropologických (etnografických) textů.

Úvod do společenskovědního výzkumu (k projektu SVIP)

Kód předmětu: YBA008 Garant: Šťovíčková Jantulová,M. + Novotná,H.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: metodologie
Rozvrh: st 12:30 - 13:50, místnost Y1036 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Chcete se seznámit s tím, jak formulovat vhodnou výzkumnou otázku? Jak rozhodnout, jakou výzkumnou strategii zvolit? Jaké zvolit techniky sběru dat, abyste získali taková data, jež by se dala využít pro zodpovězení výzkumné otázky? Jaké zvolit analytické postupy? Jak zajistit kvalitu výzkumu? Umět uvážit, zda mohou být některé výzkumnické kroky eticky sporné? Navštěvujte tento kurz.

Vizuální antropologie

Kód předmětu: YBQ085 Garant: Josephy,M.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: vizualita
Rozvrh: čt 18:30 - 19:50, místnost Y5023 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Předmět je zaměřen na porozumění role obrazu v antropologii, disciplíně tradičně reprezentované textem jako znakovým systémem, jehož prostřednictvím lze kulturu nejenže „přečíst“, ale i „zapsat“. Studenti se v průběhu kurzu seznámí nejen s etnografickou fotografií a filmem, ale i se současnými tématy a trendy vizuální kultury jako je móda, tělesné modifikace či “selfie kultura”.

Vybraná témata současné antropologie

Kód předmětu: YBA251 Garant: Heřmanský,M.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: po 15:30 - 16:50, místnost Y1034 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Kurz si klade za cíl představit studentům sociokulturní antropologii jako perspektivní společenskovědní disciplínu, která řeší důležité otázky týkající se současného světa. V rámci kurzu se studenti seznámí s tématy akcentovanými v současném antropologickém výzkumu.

Základy etnologie I.

Kód předmětu: YBA386 Garant: Soukupová,B.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: út 9:30 - 10:50, místnost Y5023 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Cílem kurzu je představit studentům obor etnologie (dříve etnografie, národopisu) od jeho počátků v období národních hnutí, přes jeho etablování jako vědy až po současnost. Kurz sleduje souběžně národopisné (etnografické, etnologické) dění v českých zemích (a šířeji v Evropě) a v tzv. sociální a kulturní antropologii a analyzuje jejich vzájemný vztah z pozice etnologie i z pozice antropologie. Pozornost je věnována také základním etnologickým (antropologickým) pojmům. V rámci kurzu jsou představeny i některé z osobností světového a českého etnologického (antropologického) myšlení. Závěr kurzu je věnován etnologickému (antropologickému) studiu národnostních menšin v české etnologii (etnografii, národopisu).

Západní umělecká hudba

Kód předmětu: YBAKA15LI Garant: Kaspřík,A. + Jurková,Z.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: hudba
Rozvrh: út 17:00 - 18:20, místnost Y5023 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
!!! DOPLNIT !!!!!! DOPLNIT !!!!!! DOPLNIT !!!!!! DOPLNIT !!!!!! DOPLNIT !!!

Zúčastněné pozorování v sociálněvědním výzkumu

Kód předmětu: YBA052 Garant: Heřmanský,M.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: metodologie
Rozvrh: út 15:30 - 16:50, místnost Y5023 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Zúčastněné pozorování představuje jednu ze základních technik sběru dat v sociálněvědním výzkumu, která je zároveň jedním z distinktivních znaků sociokulturní antropologie. Ačkoliv jde o techniku základní, jedná se zároveň o techniku v mnoha ohledech nejnáročnější. Kurz si klade za cíl seznámit studenty s hlavními principy a postupy zúčastněného pozorování a zprostředkovat jimzákladní znalosti a dovednosti nutné pro jeho využití ve vlastním výzkumu.

Poslední změna: 19. květen 2004 16:46 
print
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám