Výběr kurzů – etologie

Vyučované předměty

biologie a etologie

Přehled předmětů vyučovaných v akademickém roce 2018/2019


Biologický náhled světa

Kód předmětu: YME1517 Garant: Sádlo,J.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: viz SIS
V letním semestru 2017/18 NEVYUČOVÁN! V prvním bloku výuky se ukazuje biodiverzita, geodiverzita a kulturní diverzita jako základní krajinné hodnoty a jako klíč k porozumění středoevropské krajině. Druhý blok je věnován holocénní dynamice české krajiny s důrazem na proměny vztahu a vzájemného formování lidského impaktu a přírody. Cílem je zde představit naši krajinu spíše jako místo prolínání kulturních a přírodních vlivů než jako místo jejich střetu. Pozornost je věnována zejména periodám výrazných přestaveb jednotlivých prvků diverzity a odkazu jednotlivých historických fází pro dnešní přírodu. Třetí blok výuky pak je zaměřen na současnou postagrární proměnu krajiny, probírá se problematika globalizace krajiny, zániku venkova, suburbizace, nepůvodních organismů, nové divočiny, rekultivace, praktické ochrany přírody a krajinného rázu v podmínkách, které neumožňují odvolat se na prioritu starého před moderním aj. Obecnější výklad je provázen prezentací konkrétních případových studií z České republiky z autopsie přednášejícího.

Biologie člověka pro antropology

Kód předmětu: YMA249 Garant: Hroníková,L. + Schierová,Z.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 5 Klíčová slova: -
Rozvrh: čt 8:00 - 9:20, místnost YC034 (Veleslavín - José Martího 31, Praha 6)
Kurz je určen pro všechny, kteří se chtějí dozvědět více o podobě a fungování lidského těla. Tyto poznatky jsou rozšířenyo související antropologická témata (etnická variabilita, antropofagie aj.), která uvedou pojednávanou problematiku do širšího kontextu. Důraz je kladen na vysvětlení běžných jevů, stranou však nezůstávají ani různé zajímavosti. Studenti se dozví například o zákonitostech dědičnosti krevních skupin, které budou aplikovat v reálných příkladech, budou si moci vyzkoušet, jak snadno lze oklamat lidské smysly a mnoho dalšího. Součástí prezentací jsou názorné videoukázky.

Body, Health and Society

Kód předmětu: YBA246 Garant: Wolfová,A.
Semestr: zimní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 4 Klíčová slova: -
Rozvrh: út 18:30 - 19:50, místnost Y6021 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
This course aims to introduce different approaches to body, health and illness from the perspective of sociocultural anthropology. How can we study body and health-related issues? And what kind of understanding can we get based on these different approaches? The course is open to the full-time and Erasmus students. Moreover, it is designed to prepare full-time students for the compulsory Comprehensive exam in Social Sciences (CESS). Based on the readings for the first part of CESS, the development of anthropological thinking about the body, health and illness will be discussed. Through the in-class exercises, students will practice the skills of critical reading, writing and texts comparison. These are essential for the successful completion of the third part of CESS exam as well as for the realization of the dissertation. The form of the course will be combined. Each session (80 minutes) will be comprised partly of a lecture, where the selected reading will be reviewed and the key concepts introduced, partly of a seminar, where they will be applied on the body or health-related topics. In the seminar part of the session students will be instructed to formulate (in a written or oral form) a short reflection of the topics discussed.

Estetický pohled na přírodní prostředí

Kód předmětu: YME1518 Garant: Dadejík,O. + Kaplický,M. + Jaroš,F.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: viz SIS
Kurz má za cíl posluchače podrobně seznámit s teoretickými předpoklady estetického přístupu k přírodnímu prostředí, a to jak ve smyslu estetického vnímání a oceňování míst, či krajin, tak jednotlivých přírodních jsoucen (např. zvířat). Základním cílem je vymezení specifičnosti estetické hodnoty přírodního prostředí vzhledem k ostatním hodnotovým oblastem, tj. etické, kognitivní, utilitární aj. Nereduktivní náhled na estetické oceňování přírody nabídne způsob porozumění tomu, jak se estetické vnímání a oceňování (a jeho analýza) nezastupitelným způsobem podílí na celkové zkušenosti přírodního prostředí. Martin Kaplický se zaměří především na vymezení estetického postoje k přírodě a na jeho podobnosti, resp. odlišnosti vzhledem k oceňování a hodnocení uměleckých děl. Ondřej Dadejík objasní základní příčiny a důvody vzniku environmentální estetiky a představí v několika krocích základní konstitutivní otázky tohoto odvětví, především otázku hodnocení a vztah estetické a etické dimenze hodnoty přírodního prostředí. Filip Jaroš se poté podrobněji zaměří na pojímání estetických přírodních fenoménů z hlediska biologických teorií a završí přednáškový cyklus případovou studií, zaměřenou na zbarvení kočkovitých šelem z hlediska možného výkladu jejich estetické, či mimoestetické funkce.

Etologické praktikum

Kód předmětu: YMA322 Garant: Havlíček,J. + Lindová,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 5 Klíčová slova: -
Rozvrh: viz SIS
Cílem etologického praktika je naučit studenty základním technikám sběru behaviorálních dat v terénních podmínkách. Důraz je kladen především na techniky pozorování a vedení interview. Významný prostor je též věnován etickým zásadám práce v terénu.

Evoluční psychologie

Kód předmětu: YBA254 Garant: Lindová,J. + Bártová,K. + Klapilová,K.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: dětství, rodina
Rozvrh: st 9:30 - 10:50, místnost Y1036 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Evoluční psychologie je mladá a v současné době velmi populární disciplína na pomezí psychologie a evoluční biologie, která usiluje o nalezení bazálních mechanismů lidského chování. Studenti budou seznámeni se základními směry v tomto oboru, přičemž důraz bude kladen na témata, jejichž výzkum probíhá také na naší fakultě. Skupinu přednášejících budou tvořit specialisté na lidské partnerské a sexuální chování, vzhled a atraktivitu, socialitu, ontogenezi, vyjadřování emocí,komunikaci, teorie konfliktů a spolupráce, problematiku životního prostředí člověka, organizaci lidské mysli a další oblasti.

Gender, Nature, Culture

Kód předmětu: YMG154 Garant: Sokolová,V. + Lorenz - Meyer,D.
Semestr: letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 6 Klíčová slova: -
Rozvrh: viz SIS
In this course we explore the entanglements of gender, nature and culture that have been at the heart of feminist theory and activism. These concerns have gained renewed feminist attention in the era some call the Anthropocene where human activities irreparably have impacted on geological, biotic and climatic processes. What does it mean to live in the ruins of capitalism and what life and specifically feminist and queer politics can be generated when there is no simple cure or going back to pre-industrial times? These questions will take us to theories of racism and colonialism as much as gender and queer studies and human animal studies. How do we have to rethink sexed gendered and racialized embodiment, affect and intelligence from the perspective of plants, nonhuman animals or other bodies of water? What do feminist research practices look like that are not restricted to human concerns, or rather understand the very concerns of gender and feminist research as irretrievably intertwined with the more-than-human world of which we are part?The course will proceed through engaging case studies, as well as an exercise of creative ‘energy writing’ that will take us out of the classroom to expand our always more than human sensorium, train our writing skills and attune us the environment.A detailed and updated course syllabus will be provided at the start of the semester. Please contact the course tutor if you have further questions (d.lorenzmeyer@gmail.com).

Journal Club

Kód předmětu: YBA036 Garant: Bártová,K. + Binter,J. + Krejčová,L.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: metodologie
Rozvrh: st 11:00 - 12:20, místnost Y6021 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Výběrový seminář pro omezený počet uchazečů. Přihlásit se mohou pouze studenti, kteří již mají zadané téma bakalářské práce z oblasti evoluční psychologie, partnerských vztahů, experimentální psychologie, lidské sexuality či etologie člověka. Na začátku kurzu se studenti naučí vyhledávat zahraniční odbornou literaturu ze zahraničních odborných webů (v angličtině) a v každé z následujících hodin budou mít za úkol prezentovat jeden zajímavý odborný článek přímo ke svému tématu ostatním účastníkům semináře, včetně vlastního kritického zhodnocení článků.

Kognitivní psychologie

Kód předmětu: YBA287 Garant: Lindová,J. + Vlček,K.-KSVI
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: viz SIS
Kognitivní psychologie studuje procesy a mozkové struktury zapojené ve zpracování informace v mozku, od zpracování podnětů z prostředí, přes jejich uložení až po výběr vhodné akce. Jako nová věda vznikla v polovině dvacátého století a stojí na pomezí psychologie, neurologie a kybernetiky a v současné době je jedním z prominentních a rychle se rozvíjejících oborů psychologie. Základním pojmem kognitivní psychologie je reprezentace, tedy jakýsi vnitřní obraz vnějšího světa, který je kognitivními procesy zpracováván a přetvářen. Kognitivní psychologie se snaží o tvorbu modelů popisujících tok informací mezi jednotlivými částmi systému. Studenti se na příkladech experimentů seznámí se základními koncepty a metodami kognitivní psychologie. Důraz bude kladen také na mozkový substrát jednotlivých kognitivních funkcí.

Kriminalistická antropologie

Kód předmětu: YMA304 Garant: Schierová,Z.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 5 Klíčová slova: -
Rozvrh: viz SIS
Hlavním cílem přednášek je představit základní kompendium forenzní antropologie a seznámit studenty s metodami , které souvisí s řešením kriminalistických a soudně-lékařských otázek.Forenzní antropologie představuje aplikaci biologické antropologie k identifikaci lidských pozůstatků a k určení základních údajů: věk, pohlaví, tělesnou výšku a populační afinitu jedince a může přispět ke zjištění patologických projevů, známek násilí a doby úmrtí. Neméně důležitou součástí je pozitivní identifikace jedince podle lebky, trichologie, bioarcheologie a genetika.

Lidská sexualita

Kód předmětu: YBA288 Garant: Klapilová,K. + Bártová,K.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: viz SIS
Kurz "Lidská sexualita" je interdisciplinárním kurzem, ve kterém jsou prezentovány vybrané aspekty sexuality člověka z pohledu antropologie, historie, sexuologie, evoluční psychologie a psychiatrie, sexuální terapie a biologie. Kurz si klade za cíl nabídnout posluchači ucelený přehled empirických výzkumů a jejich výsledků v oblasti sexuality člověka. První část kurzu tvoří spíše přehledové přednášky zaměřující se na historii výzkumu lidské sexuality, základní fyziologické a biologické aspekty sexuality a reprodukce, evoluční teorie lidské sexuality a konečně přiblížení sexuálních deviací a dysfunkcí. Druhá část kurzu se zaměřuje na konkrétní aktuální témata jako je sexuální orientace, transsexualita, sadismus-masochismus, odlišné reprodukční strategie mužů a žen, žárlivost, nevěra, sexuální fantazie a pohlavní choroby.

Neverbální komunikace

Kód předmětu: YBAKP28ZI Garant: Zikánová,T. + Lindová,J.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: komunikace
Rozvrh: pá 14:00 - 15:20, místnost Y5021 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Neverbální složka je velmi silnou součástí naší komunikace. Tento seminář se zaměřuje na seznámení s jednotlivými oblastmi neverbální komunikace, které lze studovat a zkoumat. Kurz je sestaven z přednášek různých odborníků na jednotlivá témata. Na úvodní hodině se dozvíte více informací ohledně průběhu semináře a jeho atestace.

Ontogeneze a fylogeneze kognice

Kód předmětu: YMA305 Garant: Lindová,J. + Martinec Nováková,L.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 5 Klíčová slova: -
Rozvrh: st 14:00 - 15:20, místnost YFHS3 (Veleslavín - José Martího 31, Praha 6)
Kurz se přednáškovou formou snaží postihnout některá důležitá témata ontogenetického i evolučního vývoje lidské kognice. Vývojová perspektiva bývá neprávem opomíjená, ačkoli může naopak přinést hlubší porozumění tomu, jaké jsou základní stavební kameny lidské inteligence. Ontogenetické hledisko odhaluje důležité milníky a zásadní poznávací schopnosti a dovednosti, které umožňují další kognitivní rozvoj dítěte. Fylogenetické hledisko se pomocí srovnávacího přístupu snaží odhalit adaptivní funkce jednotlivých poznávacích schopností v dnešním světě a lidské evoluční minulosti. V neposlední řadě pak přednáška nabízí možnost hledání paralel mezi ontogenetickým a fylogenetickým vývojem a diskuze o nových hypotézách z něj plynoucích.

Osteologie – praktikum

Kód předmětu: YMA250 Garant: Hroníková,L. + Schierová,Z.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 5 Klíčová slova: -
Rozvrh: st 8:00 - 9:20, místnost YFHS3 (Veleslavín - José Martího 31, Praha 6)
Kurz je úvodem do kosterní antropologie. Praktikum se skládá z teoretických úvodů i praktických ukázek. Účastníci budou pracovat s pravým kosterním materiálem, na kterém určí biologický věk i pohlaví podle znaků na skeletu, naučí se rozpoznat indicie některých chorob a zranění, dále si budou moci navzájem určit typ své hlavy nebo se seznámit se sestavováním identitu.Tematické okruhy: morfologie; kraniometrie; paleodemografie: sexuální dimorfismus, určení biologického věku, patologie; kraniologická typologie; Gerasimova metoda; mutilace; mumifikace

Praktikum ze srovnávací kognitivní psychologie

Kód předmětu: YBA076 Garant: Lindová,J.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: komunikace, metodologie
Rozvrh: viz SIS
Blokový kurz, který je připraven pro ty, kteří se chtějí zapojit do badatelské práce v Laboratoři kognitivních schopností ptáků při FHS nebo o tom alespoň uvažují. Kurz prakticky přípravuje na sběr a analýzu dat v oblasti kognice papoušků šedých. Studenti si budou moci prohlédnout laboratoř, studované papoušky a používanou techniku, seznámí se s hlavními výkumnými projekty, které v laboratoři probíhají, a používané metodiky si sami vyzkouší. V neposlední řadě budou seznámeni s pravidly zacházení s papoušky a chodem chovu.Laboratoř kognitivních schopností ptáků je na FHS tradiční zařízení. Spadá pod psychologické či etologické zaměření, provádíme v ní výzkum kognitivních schopností a komunikace tohoto inteligentního ptačího druhu. Studenti, kteří absolvují praktika (jehož součástí je vypracování projektu samostatného výzkumu s papoušky), se zapojují do výzkumu v rámci předmětů Studium kognitivních schopností papoušků šedých - seminář a cvičení, které si doporučuji zapsat současně s praktiky. Je možné také data z výzkumů naší laboratoře zpracovat v rámci bakalářské či diplomové práce. Projekty studentů většinou tvoří součást dlouhodobých výzkumů, takže student se většinou zařazuje již do zavedeného výzkumného týmu, je zaučen a pracuje spolu s ostatními. Tradičně mají také studenti, kteří mají o to zájem, na starosti péči o chované žaky.

Příbuzenství a sociální organizace

Kód předmětu: YMA327 Garant: Halbich,M.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 5 Klíčová slova: -
Rozvrh: viz SIS
Přednáškový kurz vychází z faktu, že studium příbuzenství a příbuzenských systémů bylo od počátku klíčovou záležitostí pro sociální antropologii, dokonce natolik, že zejména v britské sociální antropologii bylo ironicky nazýváno jako „kinshipology“. Je však skutečností, že příbuzenství je v mnoha společnostech nejvýznamnější sociální institucí starající se o živobytí, manželství, sociální identitu jedince zajišťující jeho ochranu atd. První část kurzu bude proto zaměřena „klasicky“ na těsný vztah mezi příbuzenským systémem a dalšími aspekty uspořádání společnosti, jako je například exogamie, dědictví a následnictví, způsoby určování příbuznosti (patrilineární, matrilineární, kognatické aj.), vztah mezi biologií a příbuzenstvím (viz např. polemika mezi sociobiologem Edwardem O. Wilsonem a kulturním antropologem Marshallem Sahlinsem v druhé polovině 70. let apod.). Druhá část kurzu se bude výběrově věnovat příbuzenství a sociální organizaci v moderních společnostech (příkladem může být výzkum příbuzenství Marilyn Strathernové v anglické střední třídě na konci 20. století nebo studium „sociálních sítí“ zkoumaných Johnem Barnesem v západním Norsku v polovině 20. století apod.).

Příroda, ŽP a společnost - biologický pohled

Kód předmětu: YME03P4ZX Garant: Sádlo,J.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: viz SIS
Příčiny diverzity krajiny jsou vykládány čtyřmi svéprávnými konceptuálními rámci. Jsou to: (1) synchronně-lokální (přístup klasické geobotaniky / biotopově-vegetační ekvivalence), (2) synchronně-globální (přístup biogeografie / Česko jako průsečík jevů na středoevropské až eurasijské úrovni), (3) diachronně-globální (přístup paleobiologie / historická dynamika krajiny) a (4) diachronně-lokální (přístup populační biologie / invaze a přežívání jako maloměřítkové procesy). V hlavní části kurzu se ukáže cesta od této teorie až po bezprostřední praxi rozhodování o současné krajině a zejména o dnes žhavou problematiku zacházení s tzv. nepřírodními biotopy.

Seminář odborníků životního prostředí I. ? Územní a druhová ochrana přírody

Kód předmětu: YME1511 Garant: Rynda,I.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: viz SIS
Seminář se skládá z přednášek předních odborníků z oblasti životního prostředí a jeho územní i druhové ochrany, zpravidla nikoli z akademické sféry, ale z oblasti veřejné, či úžeji státní správy, z nevládních organizací, ale i z podnikatelské sféry. Studenti se tak mohou seznámit se společenskou praxí v oblasti ochrany životního prostředí a s jejími praktickými aspekty.

Seminář odborníků životního prostředí II. ? Složky ŽP a jeho škůdci

Kód předmětu: YME1513 Garant: Rynda,I.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: viz SIS
Seminář se skládá z přednášek předních odborníků z různých společenskovědních oborů, a to zejména z praxe, ale i z akademické sféry. Každý z nich pokryje jedno z témat složek životního prostředí jako je např. ovzduší, půda, voda, odpady, aj.

Srovnávací kognitivní psychologie

Kód předmětu: YBA255 Garant: Lindová,J.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: jazyk
Rozvrh: viz SIS
Kurz je souborem tématicky zaměřených přednášek věnujících se problematice kognitivních schopností živočichů. Především se jedná o témata úzce se vztahující k lidské kognici, tedy homologické nebo analogické kognitivní schopnosti k lidským. Konkrétně se zde zabýváme komunikačními schopnostmi, konceptuálním chováním, numerickými schopnostmi či pamětí. Specifickou kapitolou je sociální kognice, teorie mysli a sebeuvědomění. Vedle teoretických poznatků jsou studenti seznámeni také s metodickým zázemím studia těchto kognitivních schopností zvířat.Mimo tuto teoretickou přednášku nabízíme studentům možnost vlastního bádání v oblasti kognitivních schopností papoušků šedých v naší laboratoři. Zájemci si zapisují Praktika ke srovnávací kogn. psychologii a také Studium kognitivních schopností papoušků šedých - seminář a cvičení. Více viz informace k těmto kurzům.

Studium kognitivních schopností papoušků šedých - cvičení

Kód předmětu: YBA078 Garant: Lindová,J.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: komunikace, metodologie
Rozvrh: viz SIS
Tento kurz je jedním ze dvojice kurzů (seminář a cvičení), které je nutné mít zapsány současně. Studenti budou v rámci tohoto kurzu pracovat na svém individuálním nebo skupinovém projektu (např. v rámci mezidruhové komunikace, studia přirozené vokalizace, studia osobnosti, studia numerických a dalších kognitivních schopností). Budou samostatně zhruba třikrát týdně docházet do Laboratoře mezidruhové komunikace, aby tam absolvovali trénink papoušků šedých, případně pořizování záznamů, pozorování, hodnocení nebo drobné experimenty s těmito subjekty. O práci si budou vést vlastní protokoly. V pokročilejších fázích projektu budou zaškoleni do analýzy dat a způsobu prezentace výsledků.

Studium kognitivních schopností papoušků šedých - seminář

Kód předmětu: YBA077 Garant: Lindová,J.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: -
Rozvrh: viz SIS
Tento kurz je jedním ze dvojice kurzů (seminář a cvičení), které je nutné mí zapsané současně. Studenti budou v rámci tohoto kurzu pracovat na svém individuálním nebo skupinovém projektu (např. v rámci mezidruhové komunikace, studia přirozené vokalizace, studia osobnosti, studia numerických a dalších kognitivních schopností). V úvodním bloku semináře studenti tento svůj projekt prezentují a posléze případně upraví. Ve druhém bloku bude následovat supervize práce při sběru dat nebo tréninku papoušků.

Světové biomy a biotopy České republiky

Kód předmětu: YME13PZ05 Garant: Bartoš,M.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: st 12:30 - 13:50, místnost YAKVA (Jinonice)
Předmět poskytuje ucelený přehled světových biomů včetně jejich ohrožení lidskou činností a v návaznosti na tento přehled jsou charakterizovány základní biotopy České republiky (jejich charakteristika, vznik, význam, využití a ohrožení lidskou činností a možnosti jejich ochrany prostřednictvím přírodě blízkého managementu).

Techniky experimentální psychologie

Kód předmětu: YMA290 Garant: Bártová,K.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 5 Klíčová slova: -
Rozvrh: viz SIS
Cílem kurzu je představit studentům několik konkrétních softwarových aplikací vhodných pro sběr nebo analýzu dat v experimentálně psychologickém, etologickém či podobně zaměřeném výzkumu. Aplikace jsou vybírány s ohledem na to, aby je studenti mohli častěji využít pro své vlastní bádání. Jednotlivé software mají využití v různých typech kvantitativního výzkumu, od dotazníkových šetření, přes různé formy experimentálního testování až po standardizované pozorování a měření zaznamenaných video a audio nahrávek. Součástí kurzu bude samostatné praktické použití software pro výzkumné účely dle zadání.Kurz je určen primárně pro studenty magisterského studia, studenti druhého a třetího ročníku na bakalářském stupni si mohou kurz zapsat až po konzultaci s garantkou.

Terénní praxe II.

Kód předmětu: YME11P6ZI Garant: Rynda,I. + Novák,A. + Trnka,R.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: viz SIS
Povinně volitelný předmět, pořádaný ve výjezdní a blokové formě v zimním semestru, je pokračováním cyklu terénních praxí. Studenti se seznámí s dalším vybraným VZCHÚ (NP nebo CHKO; výjimečně experimentálně s územím, kde se vyhlášení ochrany teprve připravuje; v LS může být volen i vzdálenější a méně přístupný terén s vyšší nadmořskou výškou a jarním lučním fenoménem). Předmětem studia je z přírodovědného hlediska geomorfologie prostředí, krajinné, botanické, zoologické, ekologické a další přírodovědné charakteristiky. Ve společenskovědním pohledu se studenti seznamují se specifikou hospodaření ve VZCHÚ a s výkonem státní správy v oblasti ochrany přírody a krajiny a ochrany životního prostředí a s rozdíly mezi jednotlivými kategoriemi ochrany přírody. V této souvislosti studují dále činnost místních samospráv, komunikaci s nimi a s dalšími dotčenými osobami (stakeholdery) v území včetně environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. Výuka probíhá celodenně v terénu; večerní program je věnován formou prezentace a (panelové) diskuse vybrané sociálně-ekologické oblasti (místnímu střetu zájmů a jeho řešení), a následné diskusi s představiteli několika zájmových oblastí (stakeholdery): představitelé Správy NP nebo CHKO, místní samosprávy, podnikatelské sféry, sportovního oddílu, nestátní neziskové organizace apod. Aktuální environmentální problémy dané lokality jsou tematizovány z pozic sociální ekologie, kulturní ekologie, environmentální historie a sociologie, ev. antropologie. Prohlubuje se specializace, pokračuje hledání a zpřesňování diplomových témat a tvorba pracovních týmů. Poslední večer je věnován reflexi výuky, zpětné vazbě zejména u externích přednášejících a návrhům studentů k volitelné náplni studia.

Úvod do behaviorální endokrinologie člověka

Kód předmětu: YMA257 Garant: Konečná,M.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 5 Klíčová slova: -
Rozvrh: viz SIS
Anotace: Cílem kurzu je seznámit studenty se základy biologie hormonální regulace a interakce hormonů a chování s důrazem na výzkum u člověka. Kurz je určen pro studenty magisterského a doktorského stupně studia (zájemci v bakalářském stupni si mohou kurz zapsat po konzultaci s vyučující).

Úvod do biologie člověka

Kód předmětu: YBA312 Garant: Schierová,Z.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: viz SIS
Kurz se zaměřuje na deskripci stavby lidského těla a vysvětlení funkce jednotlivých orgánů, tělních soustav i jejich vzájemné kooperace. Důraz je kladen na vysvětlení běžných jevů, stranou však nezůstávají ani různé zajímavosti, odchylky a patologie. Studenti se dozví například o zákonitostech dědičnosti krevních skupin, které budou aplikovat v reálných příkladech, budou si moci vyzkoušet, jak snadno lze oklamat lidské smysly a mnoho dalšího. Součástí prezentací jsou názorné videoukázky a modely.

Základní statistické metody

Kód předmětu: YMA330 Garant: Martinec Nováková,L. + Tureček,P.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 5 Klíčová slova: -
Rozvrh: viz SIS
Kurz se formou cvičení zaměřuje na zpracování kvantitativních dat a statistickou analýzu ve společenskovědním výzkumu. Vzhledem k charakteru řešených výzkumných otázek a prezentovaných statistických metod je určen pouze pro studenty magisterského sudia. Předpokládá se základní znalost metodologie výzkumu chování.Pro úspěšné splnění kurzu se doporučuje průběžná práce během semestru.Posluchači se naučí základy statistické analýzy v programu R, v současnosti nejpoužívanějším nástroji pro zpracování dat, a základní přístup k exploraci dat v programu Microsoft Excel.Posluchači se naučí nepropadat panice.Posluchači se naučí, že dobrá statistika neexistuje.Posluchači se naučí srozumitelně interpretovat a reportovat výsledky vlastních výzkumů.Nejsou požadovány žádné předchozí zkušenosti se statistikou ani s programováním.

Základy ekologie

Kód předmětu: YMEPZ1306 Garant: Bartoš,M.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: st 14:00 - 15:20, místnost Y6020 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Předmět se zabývá základy ekologie, tj. vztahy mezi organismy a okolním živým i neživým prostředím a vztahy mezi organismy navzájem a objasňuje základni ekologické principy.

Poslední změna: 19. květen 2004 16:46 
print
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám