Vnitřní hodnocení VaV UK

Strategie hodnocení tvůrčí činnosti na Univerzitě Karlově


Univerzita Karlova v současné době buduje a zavádí systém vnitřního hodnocení tvůrčí činnosti. Principy návrhu systému vnitřního hodnocení tvůrčí činnosti na UK pojmenovává Opatření rektora č. 44/2018 zde.


Cílem hodnocení je prostřednictvím národního a mezinárodního srovnání získat správné a ověřitelné informace o kvalitě tvůrčí činnosti na univerzitě a na jejich základě doporučení pro její další rozvoj a přispět k zabezpečení kvality oborů rozvíjených na univerzitě srovnatelné s kvalitami předních evropských vysokých škol a dalších výzkumných institucí, a k jejímu dalšímu zlepšování.


Předmětem hodnocení je odborná úroveň jednotlivých oborů a vědních oblastí rozvíjených v hodnoceném období na univerzitě ve srovnání s mezinárodním standardem a dále zázemí a kvalita tvůrčí činnosti na jednotlivých součástech UK. Úroveň oboru se odvozuje zejména od kvality jeho výsledků, příspěvku k dosažení výsledků jiných oborů v rámci mezioborové spolupráce a postavení v národním a mezinárodním srovnání. V případě, že byl daný obor v hodnoceném období rozvíjen na více součástech univerzity, posuzuje se jeho úroveň také samostatně pro příslušné součásti, a to na základě totožných hodnotících nástrojů.


Hodnotí se výstupy tvůrčí činnosti za stanovené období 3-5 let. V aktuální fázi hodnocení půjde o období mezi lety 2014-2018.


Organizace hodnocení


Za řízení hodnocení odpovídá Rada hodnocení tvůrčí činnosti, která:


 • dohlíží na průběh hodnocení z hlediska dodržování jeho principů, pravidel a organizace, stanovuje odborné parametry hodnocení

 • v případě nutnosti upozorňuje předsedy odborných hodnotících panelů na nedostatky, zejména věcně nesprávné skutečnosti, vnitřní rozpory či rozdílné nároky uplatňované při posuzování úrovně oborů v rámci jednotlivých vědních oblastí

 • rozhoduje sporné záležitosti

 • navštěvuje součásti

 • provádí ve spolupráci s předsedy oborových hodnotících panelů posouzení úrovně součástí

 • zpracovává a postupuje rektorovi závěrečnou zprávu


Za obsahovou část hodnocení týkající se posouzení úrovně oborů a vědních oblastí odpovídají čtyři oborové hodnotící panely, jejichž členy jsou primárně zahraniční odborníci:


 • humanitní (HUM)

 • společenskovědní (SOC)

 • lékařský (MED)

 • přírodovědný (SCI)


Oborové hodnotící panely zejména:


 • zajišťují průběh a připravují výstupy peer review

 • navštěvují součásti

 • provádějí posouzení úrovně oborů a vědních oblastí na základě podkladů a výstupů jednotlivých hodnotících nástrojů

 • předkládají výstupy své činnosti Radě hodnocení tvůrčí činnosti


Vlastní hodnocení jednotlivých výsledků tvůrčí činnosti provádějí posuzovatelé (z řad zahraničních odborníků), kteří vypracovávají peer review.


Data hodnocení


 • Přehledy osob podílejících se na tvůrčí činnosti, výsledků tvůrčí činnosti, grantů, projektů, licencí a dalších aktivit tvůrčí činnosti a studijních programů a počtů jejich studentů a absolventů.

 • Bibliometrická analýza

 • Vlastní hodnotící zpráva součásti

 • Peer review

 • Návštěva na místě (pro případné doplnění a ujasnění údajů)


Výstup hodnocení


Výstupem hodnocení je hodnotící zpráva vypracovaná odbornými hodnotícími panely na základě uvedených dat. Na základě této hodnotící zprávy pak je pak Radou hodnocení tvůrčí činnosti vypracována závěrečná zpráva.


Proces hodnocení bude dle aktuálního harmonogramu probíhat od 1. 3. 2019 do 22. 12. 2020.Poslední změna: 12. prosinec 2018 14:59 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám