Vybraná specifika doktorského studia

Doktorské studium

Rozmanitost doktorských oborů, které se na Fakultě humanitních studií provozují, je nesmírně široká, každý obor má svá vlastní studijní specifika, která nejsou přenositelná z oboru na obor. Existuje však několik rysů, které jsou pro všechny doktorské studenty společné a které jsou zcela odlišné od předchozího studia magisterského typu.

Vybraná specifika doktorského studia, která by si student doktorand měl uvědomit:

  • Doktorské studium není prolongací magisterského studia. Výstupem doktorského studia je samostatná vědecká práce, samostatná publikační činnost a badatelská zkušenost.

  • Studium probíhá pod vedením školitele, vedoucího disertační práce. Školitel by měl být vždy informován nejen o plnění dílčích studijních povinností doktoranda, ale především by měl aktivně spolupracovat se studentem nad koncepcí a pojetím jeho disertační práce, nad vědeckým bádáním a profilací v oboru. Iniciativa ke spolupráci školitel-doktorand by měla prvotně přicházet ze strany doktoranda.

  • Na počátku studia doktorand sestaví spolu se svým školitelem Individuální studijní plán, do kterého zaznamená aktivity, které bude v průběhu studia plnit a rozvrhne jejich plnění do jednotlivých let studia. Individuální studijní plán je schvalován oborovou radou a je závazným dokumentem, jehož plnění se vyžaduje. Jakákoliv změna Individuálního studijního plánu podléhá schválení oborové rady studia.

  • Prezenční výuka, krom doktorandských seminářů, fyzicky téměř neprobíhá, studenti se ke zkouškám připravují formou samostudia. Předpokládá se, že doktorand bude aktivně kontaktovat příslušné atestující učitele, aby si domluvil individuální zadání atestace. Není smyslem zkoušek v doktorském studiu naučit studenty penzum dalších vědomostí, smyslem dílčích zkoušek je aplikovat dané vědomosti na konkrétní badatelský záměr doktoranda.

  • Nedílnou součástí doktorského studia je publikační činnost, a to publikační činnost dedikovaná a vykázaná FHS. Je povinnou součástí studia u všech oborů a zapisuje se do Individuálních studijních plánů. Bez publikovaných vědeckých výsledků v relevantních recenzovaných periodikách není možné přistoupit k obhajobě disertační práce. S publikační aktivitou je vhodné začít pokud možno hned od začátku studia, publikační aktivita je zohledňována také v návrzích na výši doktorského stipendia pro každého studenta.

  • Hodnocení plnění studijních i vědeckých výsledků se koná v doktorském studiu jednou ročně, a to na konci akademického roku. Po doktorandech se vyžaduje evaluační zpráva, která se vyplňuje prostřednictvím Studijního informačního systému a následně studium každého doktoranda hodnotí jeho školitel. Toto hodnocení jako poslední v řadě projednávají oborové rady jednotlivých studií, které navrhují děkanovi fakulty, zda ve studiu každého studenta doporučují pokračovat či nikoliv. Periodické vypracovávání těchto evaluačních zpráv je tedy nesmírně důležité.Poslední změna: 8. únor 2021 13:43 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám