Fakultní metodika

Pokyny k formě výuky v akademickém roce 2020/2021 na FHS UK


Pokud vlivem epidemiologické situace nedojde k úplnému zrušení prezenční výuky na celé fakultě či na některém studijním programu, předpokládáme, že ZS i LS 20/21 proběhne tzv. „hybridně“. Tzn. výuka, zkoušení atd. by měly – nakolik a v jaké kapacitě to budou dovolovat příslušné vyhlášky, nařízení atd. – probíhat primárně prezenční formou. Avšak:


1. Vyučující zohlední, že se v důsledku koronavirové krize nemohou všichni studující zúčastnit prezenční výuky (nejde přitom jen o ty, kteří jsou v karanténě, nýbrž i o jinak znevýhodněné osoby) a stanoví i náhradní způsob či způsoby absolvování jednotlivých předmětů, které uvedou v sylabu. Pokud soudí, že se příslušný povinně-volitelný předmět neobejde bez prezenční výuky (či bez aktivní účasti na případné videokonferenční výuce), v sylabu na to též upozorní. Vyučující by přitom měli omluvit i krátkodobou nepřítomnost studujících podmíněnou např. lehkým respiračním onemocněním, se kterým se dříve všichni běžně účastnili výuky, a měli by i pro tyto případy stanovit náhradní způsoby plnění studijních povinností. Studující by v těchto případech neměli být nuceni docházet k lékaři. Obdobně vyučující zohlední i svou případnou zdravotní indispozici.


2. a) Vyučující, kteří se nechtějí vystavit riziku nákazy, svoji výuku se souhlasem garanta převedou na distanční. V případě konferenční výuky musí respektovat, že se jí někteří studující nebudou moci zúčastnit, především v případech, kdy online výuka bude v rozvrhu daného studujícího navazovat na prezenční výuku či jí předcházet, a zajistí proto náhradní způsob absolvování předmětu. Způsoby plnění studijních povinností uvedou v sylabu a studující na ně upozorní mailem. Tito vyučující musí rovněž respektovat, že se úplně přítomnosti na fakultě patrně nebudou moci vyhnout (není vyloučeno, že se i nadále v nutných případech budou účastnit prezenčních atestací, obhajob apod.).


b) V případě převodu některého předmětu studijního programu na distanční výuku o tom garant informuje příslušného proděkana pro studium a fakultní rozvrhářku Mgr. H. Gabrielovou.


c) Distanční forma výuky, až na zdůvodněné výjimky, zahrnuje pravidelný každotýdenní kontakt se studenty např. formou konferenční výuky, zveřejňování audio- či videozáznamů, zadávaní drobných úkolů atd. Zároveň je třeba se vyvarovat přetěžování studentů, mějte na paměti, že samostudium je už samo o sobě mnohem náročnější než účast na prezenční výuce. V případě pravidelné výuky konferenčního typu je nutno dodržovat časový rozvrh původního prezenčního kurzu. O změnách v časovém rozvrhu ovšem mohou – s ohledem na celek studia a především na potřeby studujících – rozhodnout garanti příslušných studijních programů. Jednotliví garanti studijních programů stanoví pro svůj program základní nástroje výuky, využijí přitom nabídku podporovaných služeb a nástrojů (viz https://fhs.cuni.cz/FHS-2381.html). Pro konferenční typ výuky stanoví jeden základní nástroj, v odůvodněných případech povolí výjimky. Z podporovaných nástrojů pro konferenční výuku preferujeme Microsoft Teams, který je částečně propojený se SIS.


Opatření v případě zrušení prezenční (hybridní) výuky:

Prezenční (přesněji hybridní) výuku nahradíme neprodleně distanční. Pro distanční výuku budou platit pokyny uvedené výše v bodu c) a vyučující zařadí – na základě informací od garantů – stručný popis přechodu na distanční výuku do svých sylabů.


Primárním místem pro informování studujících o veškerých změnách ve formě výuky konkrétního předmětu, ve způsobu atestace atd. je stránka kurzu v SIS (anotace, syslabus atd.). Pokud k informování studujících používáte jiný nástroj (např. Mooodle), musí na něj být v SIS odkázáno. V SIS je třeba též odkázat na studijní opory, které k výuce používáte (na úložiště audio či videonahrávek, na virtuální místnost v rámci videokonferenční platformy atd).
Poslední změna: 12. leden 2021 10:56 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám