GA UK

GA UK - obecné informace

GA UK je financován z prostředků specifického vysokoškolského výzkumu. Ten rozlišuje studentské vědecké (grantové) projekty a studentské vědecké konference. Zatímco v soutěži SVV jsou možné oba typy těchto projektů, z prostředků GA UK je možné hradit pouze vědecké (grantové) projekty.


Zahájení řízení na udělení grantů se vyhlašuje nejpozději začátkem akademického roku opatřením rektora. Přihlášky nových projektů se podávají výhradně prostřednictvím aplikace GA UK přístupné z www.is.cuni.cz/webapps zhruba od října do listopadu. Konkrétní lhůty stanovuje každoročně opatření rektora. V termínech zveřejněných v tomto opatření podávají žádosti na rektorát souhrnně za fakultu fakultní referenti. Navrhovatel podává přihlášku dle  fakultních termínů, které bývají zpravidla o několik dní dříve (informace o nich podá fakulta navrhovatele projektu). Doporučujeme s fakultním oddělení vědy před podáním projektu úzce spolupracovat – řada fakult pořádá pro své studenty informační schůzky před začátkem soutěže.


Grantové projekty mohou být jednoleté až tříleté. Přihlášku (nebo žádost o pokračování grantového projektu) může podat student zapsaný na univerzitě a studující v doktorské studijním programu, anebo v magisterském studijním programu. Student, který má přerušeno studium, nemůže podat přihlášku. Na přihlášce jsou dále uvedena jména a další údaje o osobách, které mají být členy navrhovaného řešitelského týmu. Pokud není osoba uvedena v týmu, nelze jí vyplatit z grantu mzdu/odměnu/stipendia. Bakalářským studentům nelze podle pravidel MŠMT stipendia vyplácet. Členem navrhovaného řešitelského týmu je vždy školitel žadatele, nebo, nestuduje-li žadatel v doktorském studijním programu - jiný akademický pracovník, kterým, má - li žadatel zadánu diplomovou práci, je zpravidla vedoucí této práce. Počet studentů doktorských nebo magisterských studijních programů v řešitelském týmu je alespoň roven počtu ostatních členů řešitelského týmu.


Student magisterského studia může započít v řešení projektu a v řešení pokračovat jako student doktorského studia. V období mezi ukončením magisterského studia a zahájením doktorského studia (časově asi 3 měsíce) nemůže v souvislosti s řešením projektu provádět žádné faktické, např. finanční, operace. Jakmile se stane řádným studentem doktorského studia na UK, může v práci na projektu v plném rozsahu pokračovat*.


 • Student se může podílet na řešení nejvýše tří projektů současně nebo může být uveden nejvýše ve třech přihláškách projektů současně.

 • Součástí smlouvy je závazek hlavního řešitele a fakulty ve všech výstupech projektu, včetně publikací, vždy výslovně uvést, že vznikly na základě úplné, nebo částečné finanční podpory GA UK a u adres autorů uvést afiliaci univerzitě a příslušné fakultě; publikace, které neobsahují tuto afiliaci, nebudou považovány za výsledky projektů GA UK.


Více informací naleznete na Pravidla Grantové agentury Univerzity Karlovy

Grantový řád

Zásady činnosti Grantové agentury UK


* Převzato z http://www.cuni.cz/UK-2446.html


GAUK - aktuálně

Vyhlášení 15. kola Grantové agentury Univerzity Karlovy (rok 2018)

Grantová agentura Univerzity Karlovy vyhlásila 15. kolo soutěže GAUK. Přihlášku nebo žádost o pokračování grantového projektu může podat student zapsaný na Univerzitě Karlově a studující v doktorském studijním programu, anebo v magisterském studijním programu.


Přihlášky nových projektů

Přihlášky nových projektů se podávají prostřednictvím aplikace přístupné z www.cuni.cz, sekce „Věda a výzkum/Grantová agentura UK“ (http://www.cuni.cz/UK-33.html).

Přihlášky nových projektů lze podávat průběžně počínaje dnem 9. října 2017.

Lhůta pro podání přihlášek nových projektů na fakultě byla stanovena na 7. listopadu 2017.

Limity finančních prostředků a podmínky pro nové projekty jsou stanoveny opatřením rektora č. 41/2017.


Žádosti o pokračování projektů

Žádosti o pokračování projektů se podávají prostřednictvím aplikace přístupné z www.cuni.cz, sekce „Věda a výzkum/Grantová agentura UK“ (http://www.cuni.cz/UK-33.html).

Žádosti o pokračování projektů lze podávat průběžně počínaje dnem 9. října 2017.

Lhůta pro podání žádostí o pokračování projektů byla stanovena na 4. ledna 2018.

Limity finančních prostředků všech pokračujících projektů jsou stanoveny opatřeními rektora č. 41/2017.


Závěrečné zprávy

Závěrečné zprávy o dosažených výsledcích ukončených grantových projektů se podávají výhradně elektronickým způsobem, a to prostřednictvím aplikace přístupné z www.cuni.cz, sekce „Věda a výzkum/Grantová agentura UK“ (http://www.cuni.cz/UK-33.html).

Závěrečné zprávy projektů lze podávat průběžně počínaje dnem 9. října 2017.

Lhůta pro podání závěrečných zpráv je stanovena na 22. března 2018.


Opatření rektora č. 42/2017 - Vyhlášení 15. kola GAUK

Webová aplikace GAUK

Pravidla Grantové agentury Univerzity Karlovy


Aktuálně řešené projekty GA UK na FHS UK

 1. Mgr. Zuzana Martínková: Vliv vnímání rizik spojených s globální změnou klimatu na adaptační chování zemědělců. 2015-2017. 362815 (VS 227309)

 2. Mgr. et Mgr. Martin Bojda, Politické myšlení Karla Jasperse, 2016-2017. 24216 (VS 250003)  

 3. Mgr. Pavel Baloun, "Cikáni, metla venkova!“ Tvorba a uplatňování proticikánských opatření v Československu v letech 1918-1940. 2016-2018. 54216 (VS 250009)

 4. Mgr. Anna Kernerová (do 11. 10. 2016 Bc. Jiřina Boušová), Autonomní a behaviorální odpověď novorozenců na čichové podněty s různou mírou stimulace trojklaného nervu 2016-2018. 156416 (VS 250027)

 5. Ing. Esther Martos, Kultura sdílení: Sociologický výzkum ekonomiky sdílení a jejích kulturních důsledků v Evropě. 2016-2017. 362216 (VS 250087)

 6. Mgr. Caterina Di Fazio, Fenomenologie politického prostoru. 2016-2017. 508216 (VS 250137)

 7. Mgr. Petra Ponocná , Día de Muertos v současné mexické společnosti: proměny svátku v souvislosti s nacionalistickým diskursem a politikou identity. 2016-2017. 815116 (VS 250224)

 8. Mgr. Tereza Zikánová, Neverbální projevy dvoření a sexuální orientace. 2016-2018. 1066216 (VS 250305) 

 9. Bc. Kateřina Potyszová, Partnerská žárlivost u homosexuálních, heterosexuálních a bisexuálních jedinců. 2016-2018. 1074816 (VS 250317)

 10. Alexandra Lichá M.A., lic.sc.soc, Koloniální vývoj měst Inčonu a Kóbe a jejich post-koloniální odkaz. 2016-2017. 1075316 (VS 250319)

 11. Bc. Tomáš Hladký, Porovnání statické fyzické atraktivity a atraktivity neverbálního chování u žen za účelem vytvoření etogramu pro tvorbu výzkumných stimulů. 2016-2017. 1108416 (VS 250328)

 12. Mgr. Edit Szénássy, Romské ženy v české porodnici: procesy péče a rozhodování. 2016-2017. 1110116 (VS 250334)

 13. Mgr. Jakub Zelený, Hodnocení ekologické integrity bioregionu Třeboňsko 2017-2018. 546517 (VS 250 469)

 14. Mgr. Petra Nováková, Plýtvání potravinami českých domácností a jeho dopady na vodní zdroje. 2017-2019. 1200317 (VS 250 598)

 15. Mgr. Alžběta Wolfová, Ájurvéda v České republice v každodenních praxích. 2017. 1220217 (VS 250 605)


Ke stažení:

Podklad pro stipendium

Žádost o vyplacení odměny ke mzdě

Pravidla řešení GAUK


Poslední změna: 17. říjen 2017 15:41 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám