GA UK

GA UK - obecné informace

GA UK je financován z prostředků specifického vysokoškolského výzkumu. Ten rozlišuje studentské vědecké (grantové) projekty a studentské vědecké konference. Zatímco v soutěži SVV jsou možné oba typy těchto projektů, z prostředků GA UK je možné hradit pouze vědecké (grantové) projekty.


Zahájení řízení na udělení grantů se vyhlašuje nejpozději začátkem akademického roku opatřením rektora. Přihlášky nových projektů se podávají výhradně prostřednictvím aplikace GA UK přístupné z www.is.cuni.cz/webapps zhruba od října do listopadu. Konkrétní lhůty stanovuje každoročně opatření rektora. V termínech zveřejněných v tomto opatření podávají žádosti na rektorát souhrnně za fakultu fakultní referenti. Navrhovatel podává přihlášku dle  fakultních termínů, které bývají zpravidla o několik dní dříve (informace o nich podá fakulta navrhovatele projektu). Doporučujeme s fakultním oddělení vědy před podáním projektu úzce spolupracovat – řada fakult pořádá pro své studenty informační schůzky před začátkem soutěže.


Grantové projekty mohou být jednoleté až tříleté. Přihlášku (nebo žádost o pokračování grantového projektu) může podat student zapsaný na univerzitě a studující v doktorské studijním programu, anebo v magisterském studijním programu. Student, který má přerušeno studium, nemůže podat přihlášku. Na přihlášce jsou dále uvedena jména a další údaje o osobách, které mají být členy navrhovaného řešitelského týmu. Pokud není osoba uvedena v týmu, nelze jí vyplatit z grantu mzdu/odměnu/stipendia. Bakalářským studentům nelze podle pravidel MŠMT stipendia vyplácet. Členem navrhovaného řešitelského týmu je vždy školitel žadatele, nebo, nestuduje-li žadatel v doktorském studijním programu - jiný akademický pracovník, kterým, má - li žadatel zadánu diplomovou práci, je zpravidla vedoucí této práce. Počet studentů doktorských nebo magisterských studijních programů v řešitelském týmu je alespoň roven počtu ostatních členů řešitelského týmu.


Student magisterského studia může započít v řešení projektu a v řešení pokračovat jako student doktorského studia. V období mezi ukončením magisterského studia a zahájením doktorského studia (časově asi 3 měsíce) nemůže v souvislosti s řešením projektu provádět žádné faktické, např. finanční, operace. Jakmile se stane řádným studentem doktorského studia na UK, může v práci na projektu v plném rozsahu pokračovat*.


  • Student se může podílet na řešení nejvýše tří projektů současně nebo může být uveden nejvýše ve třech přihláškách projektů současně.

  • Součástí smlouvy je závazek hlavního řešitele a fakulty ve všech výstupech projektu, včetně publikací, vždy výslovně uvést, že vznikly na základě úplné, nebo částečné finanční podpory GA UK a u adres autorů uvést afiliaci univerzitě a příslušné fakultě; publikace, které neobsahují tuto afiliaci, nebudou považovány za výsledky projektů GA UK.


Více informací naleznete na Pravidla Grantové agentury Univerzity Karlovy

Grantový řád

Zásady činnosti Grantové agentury UK


* Převzato z http://www.cuni.cz/UK-2446.html


GAUK - aktuálně

Termíny podání průběžných a závěrečných zpráv

Fakultní termíny pro odevzdání průběžných a závěrečných zpráv z projektů GAUK byly stanoveny následujícím způsobem:


Průběžné zprávy pro pokračující projekty: do 10. 1. 2019 (včetně)

Závěrečné zprávy pro končící projekty: do 20. 3. 2019 (včetně)


Zprávy se podávají přes webovou aplikaci https://is.cuni.cz/webapps/, kde případně naleznete také uživatelské příručky týkající se obou typů zpráv.


Vyhlášení 16. kola soutěže GAUK (2019)

Grantová agentura Univerzity Karlovy vyhlásila 16. kolo soutěže GAUK.

Projekty do 16. kola bude možno podávat od 9. října 2018

Fakultní termín pro podání přihlášek je stanoven na 4. listopadu 2018


Projekty lze podávat prostřednictvím webové aplikace: https://is.cuni.cz/webapps/


Grantové projekty GAUK mohou být jednoleté až tříleté. Přihlášku do soutěže může podat student zapsaný na Univerzitě Karlově a studující v doktorském nebo v magisterském studijním programu.


Pokud budete nějaký projekt podávat, nezapomeňte, prosím, že ho musí před odevzdáním potvrdit také váš vedoucí (zpravidla školitel). Proto je potřeba, abyste při podávání projektu byli se svým školitelem v kontaktu, a aby měl zajištěné funkční přihlašování do webových aplikací UK.


Veškeré informace k 16. kolu soutěže GAUK naleznete v Opatření rektora č. 26/2018 https://www.cuni.cz/UK-9178.html a na stránce https://www.cuni.cz/UK-33.html


Aktuálně řešené projekty GA UK na FHS UK

Grantový titul

Registrační číslo

Hl. řešitel za FHS

Název projektu

Období řešení projektu v letech

od

do

GAUK

1200317

Nováková Petra

Plýtvání potravinami českých domácností a jeho dopady na vodní zdroje.

2017

2019

GAUK

1042218

Čiženkova Alena

Vnímání nahých mužských postav s různým stupněm vzrušení: VPG a Eyetrackingová studie na ženských subjektech

2018

2020

GAUK

168218

Gurjanov Filip

Interkulturní fenomenologie fotografování

2018

2019

GAUK

782218

Ort Jan

"'Here is no difference between Roma and gadže.' Negotiating power, color and gender in an East Slovak village since 1945." Zpracování a publikování komplexní etnografie vybrané východoslovenské vesnice

2018

2019

GAUK

756119

Spurný Martin

Situace na současném českém trhu práce s ohledem na vymezení pojmu prekariát

2019

2020

GAUK

758119

Býmová Zuzana

Myšlení jinakosti u Levinase, Blanchota a Derridy

2019

2020

GAUK

760219

Dostálová Vladimíra

Uspokojené a neuspokojené potřeby zvláště vulnerabilních pacientů vyššího věku v domácí a lůžkové péči

2019

2021

GAUK

786119

Viková Lada

K výzkumu integrace Romů v ČR: romští legionáři a jejich osudy

2019

2019

GAUK

822119

Přikrylová Katarína

Individuální rozpoznávání u papouška šedého (Psittacus erithacus)

2019

2021


Ke stažení:

Podklad pro stipendium

Žádost o vyplacení odměny ke mzdě


Poslední změna: 22. květen 2019 10:55 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám