Ph.D. Aplikovaná etika

Forma studia: prezenční, nebo kombinovaná

Standardní doba studia: 4 roky

Charakteristika studia

Rostoucí význam aplikované etiky v současných společnostech souvisí s dvojím trendem odborného, technického i společenského vývoje. Na jedné straně se výrazně rozšiřují možnosti lidského zasahování do neživého, živého i kulturního světa s jejich dlouhodobými a těžko předvídatelnými důsledky. Tím vznikají i nové etické problémy. Na druhé straně se také prohlubuje snaha o ochranu lidské osoby a její lidské důstojnosti i tam, kde se dosud tento aspekt často přehlížel. Cílem studia je pěstovat kritickou reflexi etických problémů zvolené problémové (oborové, resp. profesní) oblasti, zakotvených v etice jako filosofické disciplíně tak, aby mohl absolvent v praxi detekovat a řešit vzniklé etické problémy. Dále pak je cílem rozvíjet schopnosti analyzovat, hodnotit i řešit kontroverzní dilematické situace, zejména pokud nejsou dány formalizovanými pravidly (např. etickými kodexy) jednotlivých profesí. Studium poskytuje teoretické znalosti zejména z oblasti hermeneutické etiky a etiky jako filosofické disciplíny s důrazem na aplikaci ve zvolené oborové (profesní) problémové oblasti.


Absolvent studijního programu Aplikovaná etika se dobře orientuje v etice jako filosofické disciplíně, hermeneutické etice a aplikované etice. Zná principy a metody vědecké práce, ovládá odborné interpretace textů a následně je schopen formulovat i svá stanoviska k zvolenému a řešenému problému etické povahy. Je připraven pro samostatnou vědeckou práci v rámci příslušné oblasti teoretického zájmu programu a schopen profesionálního uplatnění v akademickém světě, a to jak na domácí půdě, tak i v zahraničí.

Odkazy a kontakty

Proděkanka pro doktorská studia FHS UK: Ing. Jana Jeníčková, Ph.D.


Obecné informace o doktorském studiu


Vyhlášení přijímacího řízení a přihláška ke studiu v prezenční formě, v kombinované formě


Text akreditace


Návrhy tématických okruhů DP


Aktuální seznam školitelů

Poslední změna: 12. únor 2021 11:33 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám