Mezinárodní smlouvy

Bližší informace: zde.


AKTUALITY

UPOZORNĚNÍ: Jedná se o uzávěrky Akademické informační agentury. Případné termíny uzávěrek na zahraničním oddělení FHS či RUK viz níže.


Aktualizovanou nabídku výběrových řízení pro rok 2018/19 naleznete zde.OBECNÝ ADMINISTRATIVNÍ POSTUP

  • Pobyty jsou uskutečňovány na základě mezinárodních smluv. Seznam  zemí, do nichž lze o vládní stipendium žádat, a souhrnné informace o těchto  pobytech (délka pobytu, počet míst, požadavky na uchazeče apod.) jsou k dispozici na internetových stránkách Akademické informační agentury (AIA) při Domu zahraniční spolupráce Ministerstva školství ČR, která nabídku vládních stipendií zprostředkovává.

  • Stipendium student většinou obdrží po příjezdu (od zahr. uni) ve výši platné pro daný stát. Zároveň má  nárok na proplacení cestovních výdajů do místa pobytu a zpět a případně zdravotního připojištění na cestách do zahraničí (pokud nehradí partnerská strana). Cestovné proplácí domácí fakulta na základě žádosti podané studentem. Student předloží žádost o proplacení cestovních výdajů ještě před odjezdem. Pokud je u konkrétní nabídky uvedeno, že cestovné hradí VŠ, vybraný student si žádá o proplacení na zahraničním oddělení FHS. Cestovné bude proplaceno formou stipendia.

  • Nabídka není specifikována na konkrétní zahraniční vysoké školy. Předpokládá se, že si zájemci v souvislosti se svým studijním oborem sami vyhledají kontakty, o které mají zájem. Doporučuje se, aby v době podání přihlášky už měli uchazeči navázán kontakt s příslušným pracovištěm v zahraničí.

Vládní stipendia se dělí na dva typy podle způsobu výběru uchazečů:

1. Rozpis kvót

Přihlášené uchazeče nominuje příslušná fakulta (FHS) a předvýběr provede prorektor pro zahraniční styky UK. Přihlášky uchazečů schválené v tomto předvýběru zašle rektorát na MŠMT.


Zájemci musejí ve dvou vyhotoveních (1 originál a 1 kopie) na zahr. odd. FHS (6018) předložit:


1) přihlášku (návrh na vyslání / žádost o přiznání stipendia - je třeba vyplnit i elektronicky),

2) studijní záměr (zpracovaný s tutorem nebo vedoucím bakalářské/diplomové práce, který jej také podepíše),

3) studijní průměr (vystavuje na požádání studijní oddělení nebo zahraniční oddělení).


Uzávěrka přihlášek na zahraničním oddělení FHS je vždy před uzávěrkou na RUK. Aktuální termíny uzávěrek na RUK naleznete zde.


Bližší informace zde.2. Výběrové řízení

V tomto případě jsou místa obsazována na základě konkurzů, které pořádá přímo AIA (uchazeči zasílají přihlášky přímo na adresu AIA. Přehledy zemí jsou uvedeny na webu AIA).

AIA poskytuje administrativně-organizační servis, ale nerozhoduje o výběru uchazečů; rozhodující slovo má zahraniční strana. Úlohou výběrové komise (ta je obvykle složena ze zástupců zahraniční instituce, pracovníků příslušného zastupitelského úřadu nebo zahraniční organizace a z pracovníků MŠMT ČR, případně i odborníků z jiných institucí) je provést tzv. předvýběr uchazečů o stipendium nabízené zahraniční stranou. Více na webu AIA.

Pokud je student ve výběrovém řízení úspěšný, je třeba, aby o kladném výsledku informoval zahraniční oddělení FHS ihned poté, co obdrží vyrozumění o výsledku výběrového řízení.


Zájemci musí AIA doručit:


1) Přihlášku: návrh na vyslání / žádost o přiznání stipendia, k dispozici zde*

2) Přílohy: dle konkrétní nabídky (nejčastěji vyžadované dokumenty: motivační dopis, akceptační dopis, studijní plán, doporučující dopis, doklad o vykonaných zkouškách - tzv. Transcript of Records - za studium na FHS vystavuje na požádání zahraniční/studijní oddělení)


Uzávěrka přihlášek: v průběhu akademického roku (liší se podle jednotlivých zemí. Jednotlivé termíny naleznete zde či osobně v kanceláři AIA (Akademická informační agentura), která je součástí DZS (Domu zahraniční spolupráce MŠMT): Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1. Přihlášky lze podat osobně nebo poštou.*UPOZORNĚNÍ:


Ačkoliv FHS výběrové řízení neorganizuje, součástí návrhu na vyslání je i doporučení zahraničního oddělení fakulty. O toto doporučení je třeba zahraniční oddělení FHS požádat s dostatečným předstihem a žádost řádně doložit (je nutné předložit studijní plán, motivační dopis, výzkumný projekt a všechny další součásti žádosti umožňující posoudit její kvalitu).


Poslední změna: 12. únor 2018 12:18 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám