P20 Kulturní, sociální a historická antropologie

Koordinátor: doc. PhDr. Jan Horský, Ph.D.


Rada programu:

Dr. phil. Mgr. Pavel Himl

doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D.

prof. PhDr. Josef Kandert, CSc. (UK FSV)

Mgr. Jitka Lindová, Ph.D.

doc. PhDr. Zdeněk R. Nešpor, Ph.D.

doc. PhDr. Blanka Soukupová, CSc.

doc. PhDr. Jiří Šubrt, CSc.


Jednací řád Rady programu P20


Klíčoví řešitelé programu:

doc. ak. mal. Jaroslav Alt

prof. Dr. phil. Johann Pall Arnason

prof. PhDr. Jan Bouzek, CSc.

prof. PhDr. RNDr. Helena Haškovcová, CSc.

doc. PhDr. Zuzana Jurková, Ph.D.

Mgr. Kateřina Klapilová, Ph.D.

PhDr. Mirjam Moravcová, DrSc.

prof. PhDr. Jiří Pešek, CSc.

prof. PhDr. Martin C. Putna, Dr.

doc. PhDr. Bohuslav Šalanda, CSc.

prof. PaedDr. Miroslav Vaněk, Ph.D.


Účastníci programu


Anotace programu: 

Program zčásti navazuje na řešení výzkumného záměru č. 0021620843 Antropologie komunikace a lidské adaptace a na dosavadní bádání v oblasti obecné antropologie (zejména ve směrech behaviorální, historické, kulturní a sociální antropologie), historické sociologie a gerontologie. Kromě rozpracování dílčích projektů směřuje k vytvoření prostoru pro analytické a interpretativní propojování humanitněvědních, biologických a lékařských přístupů k lidské existenci.


Jádrem badatelského zaměření jsou podoby lidského chování, (sociálního) jednání a kognice jak co do jejich druhové určenosti (v rámci hominizačního procesu), tak zejména co do jejich historické, kulturní, sociální, generační a skupinové podmíněnosti a variability. Pozornost bude zejména zaměřena na kategorie (individuální i skupinové) paměti, vědomí a (v hodnotových vazbách prožívané) identity, dále na oblast interpersonálních vztahů (partnerské, generační, mezietnické atd.) a vztahů mezi jedincem a sociálními systémy. Ve vazbě na to bude věnována pozornost kreativitě (včetně jejích uměleckých podob) a adaptabilitě a jejich vývojové proměně. Kromě teoretických analýz budou aplikovány jak kvalitativní (interpretativní) metody, tak metody empirické a kvantitativně-analytické. Jednotlivé studie budou vycházet z metod biologické, behaviorálně-evoluční, filosofické, kulturní a sociální antropologie, historických věd (zejména sociálních dějin, dějin mentalit, kulturních dějin a historické antropologie, historické demografie a oral history), historické sociologie a z metod lékařských věd (např. gerontologie, studia kognitivních poruch atd.). V uzlových bodech bádání budou přístupy těchto oborů interdisciplinárně propojovány. Tím bude naplněn jeden z podstatných rysů tohoto projektu, jímž jsou antropologická studia rozhraní mezi „přírodou“ a „kulturou“. Jiným významným rysem bude studium korelací mezi kulturami a jejich subkulturami a studium mechanismů a (marginalizačních) procesů vzniku těchto (generačních, migrací vznikajících, k sídelním typům vázaných apod.) subkultur. Významným rysem projektu budou rovněž studium souvztažností mezi chováním, jednáním a kognitivními schopnostmi individuí a socio-kulturními systémy v jejich dějinné proměně.


Badatelské skupiny

  • Historický modul a Orální historie ( )

  • Evoluční antropologie ( )

  • Kulturní a sociální antropologie ( )

  • Kulturní, sociální a historická antropologie ( )

  • CELLO ( )

  • Historická sociologie ( )

  • Archeologie (prof. Matoušek)Postup při podávání projektů

1. Stáhněte a vyplňte tento formulář.


2. Při sestavování rozpočtu projektů dbejte rozpočtových pokynů.


3. Vyplněné formuláře zasílejte ve formátu Word e-mailem na: 1) + 2) e-mail odpovědného vedoucího Vaší badatelské skupiny (viz výše).


4. Po souhlasu vedoucího badatelské skupiny Vám přijde z OVV informace o evidenčním čísle a variabilním symbolu Vašeho projektu.


Poslední změna: 12. únor 2018 12:16 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám