P19 Interdisciplinární sociální vědy

Formuláře a odkazy:

- Zpráva o plnění projektu PRVOUK19 - 2016

- Jednací řád Rady programu P19


Prezentace ze schůze členů P19, která se konala 7. 1. 2016 : Přehled o vývoji ve vědě na FHS pro P19; Predátorské časopisy a nakladatelé


Koordinátor programu:

doc. Ing. Karel Müller, CSc.


Rada programu:

doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc.

prof. Miloš Havelka, CSc.

doc. PhDr. Zuzana Havrdová, CSc.

doc. PhDr. Marek Skovajsa, Ph.D.

prof. PhDr. Jan Sokol, CSc., Ph.D.


Klíčoví řešitelé programu:

PhDr. Hana Havelková, Ph.D.

Mgr. Kateřina Kolářová, Ph.D.

Dr. Dana Moree

Ing. Petr Pavlík, Ph.D.

Mgr. Tereza Pospíšilová, Ph.D.

Ing. Libor Prudký, Ph.D. 


Účastníci programu


Asistentka programu:

Mgr. Maggie Škabraha Dokupilová

( )


Závěrečná konference programu PRVOUK P19:


Program PRVOUK P19 Vás srdečně zve na svoji závěrečnou konferenci s názvem Interdisciplinarita a společenské využití: průběžná bilance. Konference se uskuteční dne 14. 10. 2016 v sídle katedry řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích, školicím středisku Marianeum Charity ČR - adresa: Máchova 7, 120 00 Praha 2. Program konference je pestrý a bude zajímavý.


Několik slov ke konferenci: Konference pořádaná po dovršení čtyř let existence programu PRVOUK 19 „Interdisciplinární sociální vědy“ nabízí přehled o šíři výzkumných aktivit, které se v jeho rámci uskutečňují. Příspěvky pojednávají o tématech z oblasti sociálních inovací, řízení organizací, občanské společnosti a genderové problematiky. Vycházejí z přístupů a poznatků různých sociálních nebo humanitních věd a většinou mají aplikovanou povahu.

Základní cíle konference jsou: 1) seznámit účastníky s průřezem výsledků vědecké práce členek a členů programu P19 a 2) připravit základy pro další spolupráci na společných tématech v navazujícím programu Progres.


Anotace programu


Program má za cíl podporovat rozvoj problémově orientovaných společenskovědních a humanitních specializací mezioborové povahy, které se již většinou pevně etablovaly v akademickém prostředí vyspělých zemí, ale dosud nezakotvily na domácích akademických pracovištích. Postavení UK FHS je v tomto ohledu jedinečné v rámci celé ČR, protože dané vědní obory pěstuje již řadu let a má v nich kvalitní výzkumné výsledky i mezinárodní kontakty, na které je možné navazovat. Zaměřením na vybrané a aktuální mezioborové specializace se posiluje konkurenční výhoda UK vůči jiným vysokoškolským subjektům v ČR, které dosud kvůli nedostatku vysoce kvalifikovaného personálu nemohly rozvíjet komplexní mezioborové specializace ve větším měřítku. Současně se vytváří komplementarita k výzkumným programům jiných společenskovědních a humanitních fakult UK a otvírá prostor pro různé podoby spolupráce a partnerství.


Do programu jsou zapojeny následující obory a problémově orientované interdisciplinární specializace: sociologie vědění, institucí a organizací, genderová studia, studia občanské společnosti a občanského sektoru, studia řízení a supervize v organizacích péče o člověka. Počítá se s postupným začleňováním dalších celosvětově se rozvíjejících mezioborových specializací, jako jsou sociální studia vědy a technologií (STS). K hlavním výzkumným tématům tohoto programu patří kritické proměny institucí v současných společnostech a jejich dopady na člověka; reprodukce a proměna genderového řádu; nové formy občanské participace a kolektivního jednání; sociální inovace a sociální ekonomika; procesy řízení a kulturní dynamiky v občanských organizacích a organizacích péče o člověka.


V rámci programu jsou primárně uskutečňovány problémově orientované badatelské projekty, které využívají současný stav sociálněvědního poznání a zároveň jsou orientovány na řešení praktických problémů, zejména v oblasti rovnosti mužů a žen, rozvoje a regulace občanského sektoru, podpory dobrovolnictví a sociální ekonomiky nebo řízení a supervize zdravotnických a sociálních organizací. Uživateli těchto výsledků jsou instituce veřejné správy, mezinárodní a nadnárodní organizace, občanský sektor, korporátní sféra i veřejnost.


Program navazuje na jednu z hlavních linií výzkumného záměru UK FHS „Antropologie komunikace a lidské adaptace“ (MSM 0021620843), řešeného v letech 2005–2011, a na další výzkumné projekty, jejichž nositelem byla UK FHS (projekty Rámcového programu EU, GA ČR aj.). Aktivity uskutečňované v jeho rámci zůstávají otevřené spolupráci s dalšími obory a specializacemi pěstovanými na UK FHS i jiných fakultách a součástech UK. Hlavními cíli programu jsou provázání výzkumu s výukou na doktorském a magisterském stupni, trvalé omlazování vědeckého personálu, rozvoj mezinárodní spolupráce a podpora excelentních výzkumných výsledků.
Poslední změna: 12. únor 2018 12:16 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám