P18 Fenomenologie a sémiotika

Koordinátor: doc. Karel Novotný, MA, Ph.D.


Rada programu:

doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc.

doc. Lucie Doležalová, Ph.D.

prof. Miroslav Marcelli, Ph.D.

Jaroslav Novotný, Ph.D.

doc. PhDr. Jaroslav Vančát, Ph.D.


Klíčoví řešitelé programu:

Annabelle Dufourcq, Ph.D., maître des conférences

Michaela Fišerová, Ph.D.

Josef Fulka, Ph.D.

prof. James Mensch, Ph.D.

doc. Aleš Novák, Ph.D.

doc. Dr. Hans Rainer Sepp

Mgr. Aleš Svoboda


Jednací řád Rozšířené Rady programu P18


Účastníci programu


Anotace programu

Výzkum se pohybuje na jedné straně v oblasti současné kontinentální filosofie, zejména fenomenologie, hermeneutiky a filosofické antropologie, na straně druhé sémiotický výzkum kromě kontinentálních zdrojů čerpá i z anglosaské oblasti (sémiotika, teorie komunikace, lingvistika, vizuální studia, performativní studia, urbánní antropologie aj.).


Filosofická část programu navazuje na výzkumné granty a projekty  (záměry) realizované na Fakultě humanitních studií v posledních deseti letech. V  centru badatelského zájmu stojí stěžejní otázky filosofie, z jejichž  reinterpretace historicky vyrůstají fenomenologie a filosofická antropologie,  disciplíny, v jejichž rámci se filosofický výzkum na této fakultě uskutečňuje  především. Jsou to zejména otázky po vztahu racionality a smyslovosti,  subjektivity a tělesnosti, života a smrtelnosti, „danosti“ světa, povahy  fenoménu, neskrytosti, a konstituce prostoru a času. Souvisejícími tematickými  oblastmi dalších výzkumů jsou vzájemné vztahy jednání, kreativity a rétoriky, a  to jak v oblasti etiky a politiky, tak filosofie umění a estetiky.


Sémiotický výzkum je koncipován interdisciplinárně. Jeho primárním  záměrem je porozumění roli semiózy v procesu sdělování prostřednictvím studia  komunikačních strategií, jejich sociálních předpokladů a účinků. Výzkum vychází  ze současných filozofických inspirací, opouští jednoznačnou vázanost na verbální  sféru a proniká do oblasti vizuální a auditivní. Zároveň reflektuje komunikační  procesy, které se odehrávají v současné společnosti, včetně mediální oblasti. Na  základě metodologických nástrojů poststrukturalistické sémiotiky zkoumá  především vztahy reprezentace a interpretace, podoby autorství a kreativity v  nových médiích, proměny urbánního prostoru, mocenské technologie a jejich  působení v   současné společnosti.


K programu je přidružen zárodek pracoviště zabývajícího se  hermeneutikou starověkých a středověkých textů v různých kulturněhistorických,  náboženských a sociálních kontextech. Také tento výzkum je interdisciplinární:  spojuje filologii, filozofii, intelektuální dějiny, religionistiku, rukopisná  studia, atp. Těžištěm zájmu jsou texty spojené s jednotlivými náboženstvími. Jedním ze směrů bádání, které se pracoviště chystá rozvíjet, je digitální  filologie.


Poslední změna: 12. únor 2018 12:16 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám