Finanční podpora studia v zahraničí

V případě, že plánované studium v zahraničí neprobíhá v rámci některého ze stipendijních programů, je možné získat financování z jiných zdrojů.


Soutěž FHS UK o finanční příspěvek na studijní pobyt v zahraničí

Od roku 2011 zahraniční oddělení FHS pravidelně vyhlašuje soutěž na podporu studentů, kteří v rámci svého studia vyjíždějí do zahraničí jako tzv. free-movers, tj. pobyt na zahraniční univerzitě/instituci si zajišťují sami.


O finanční příspěvek mohou žádat také studenti, jejichž výjezd prostřednictvím některého z výměnných programů není pokryt stipendiem (tj. například studenti vyjíždějící v rámci meziuniverzitních dohod).


AKTUÁLNÍ UZÁVĚRKY: 19. 12. 2017, 12:00.

Z důvodu změny konzultačních hodin je možné žádosti odevzdávat až do 20. 12. 2017 (12:00).
Předchozí uzávěrky: 11.10. 2017, 10. 5. 2017, 14. 12. 2016, 26. 10. 2016, 26. 5. 2016, 3. 12., 13. 10. a 27. 5. 2015, 12:00.


ZÁKLADNÍ PODMÍNKY:


 • Studijní/výzkumný pobyt musí tvořit součást studia na FHS; nelze financovat pobyt v zahraničí, který se studiem na FHS nesouvisí.

 • Náplní pobytu je studium (odpovídající definici uvedené v Opatření děkana č. 15/2017) či příprava diplomové/disertační práce.

 • Pobyt se musí uskutečnit na zahraniční univerzitě/instituci, která doloží přijetí studenta.

 • Studenti bakalářského studijního programu mohou vycestovat až po úspěšném ukončení alespoň prvního ročníku studia na FHS.

 • V době výjezdu nesmí student překročit standardní dobu studia o více než 1 rok.

 • Dostatečné jazykové znalosti.


PŘIHLÁŠKA – POŽADOVANÉ MATERIÁLY:


Řádně vyplněné a podepsané dokumenty je třeba donést na zahraniční oddělení FHS UK do dané uzávěrky.


 • žádost o příspěvek;

 • studijní plán – pouze v případě, že budete navštěvovat kurzy na zahraniční univerzitě. Magisterští studenti si studijní plán nechávají schválit (a podepsat) vedoucím katedry;

 • akceptační dopis ze zahraniční univerzity/instituce (nebo jiný doklad o přijetí);

 • motivační dopis (tj. studijní/výzkumný záměr) v jazyce, ve kterém bude studium probíhat (AJ/NJ/FJ/ŠJ nebo v případě méně obvyklých jazyků v češtině);

 • doporučení vedoucí/-ho katedry / školitele v českém jazyce;

 • strukturovaný životopis v jazyce, ve kterém bude studium probíhat (AJ/NJ/FJ/ŠJ nebo v případě méně obvyklých jazyků v češtině);

 • doklad o jazykové způsobilosti.


Pozn.: Pokud už jste některé z uvedených dokumentů ke stejnému pobytu v zahraničí dodali na zahr. oddělení FHS dříve (týká se např. studentů vyjíždějících v rámci meziuniverzitních dohod), není třeba je odevzdávat znovu.


STIPENDIUM:


Stipendium není určeno na financování celého pobytu, ale na pokrytí zvýšených výdajů s pobytem v zahraničí spojených.


 • Do evropských zemí lze přidělit stipendium maximálně ve výši částky přiznávané pro danou zemi v rámci programu Erasmus+.

 • Do mimoevropských zemí FHS přiděluje nejvýše 25 000 Kč na měsíc pobytu.

 • Tyto maximální částky platí i pro kombinaci finačních zdrojů (získáte-li například příspěvek z FM UK).

 • Pokud získáte finanční příspěvek i z jiných zdrojů, nesmí navíc celková přidělená částka přesáhnout 100 % předpokládaných výdajů.

 • Je nutné se také informovat, zda lze tyto zdroje kombinovat s příspěvkem z IP UK (rozvojové prostředky).


DOKUMENTY KE STAŽENÍ:


Pro práci s formuláři ve formátu PDF je třeba mít nainstalován program Adobe Reader verze 9 a novější.

Žádost o příspěvek: vytištěný a podepsaný odevzdejte v daném termínu na zahraničním oddělení FHS.

Studijní plán

Jak sestavit studijní plán? Nejdůležitější informace a užitečné rady naleznete zde.


Podmínky řádného užití stipendia


Studium na univerzitě

Studijně-výzkumný pobyt

Změny ve studijním plánu: v průběhu pobytu v zahraničí

Transcript of Records (pokud zahraniční univerzita nevydává vlastní): po návratu

Zpráva o výsledcích: po návratu

Confirmation of Study Period: po návratu

Confirmation of Study/Research Period: po návratu

Závěrečná zpráva z pobytu: po návratu

Závěrečná zpráva z pobytu: po návratu


ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY naleznete zde.


AKTUÁLNÍ VÝSLEDKY SOUTĚŽE:


ROK 2016

2. kolo soutěže

Uzávěrka přihlášek: 26/05/2016

Celkem se přihlásilo 8 studentů.

Stipendium ve výši 230 900 Kč bylo přiděleno 8 studentům.


1. kolo soutěže

Uzávěrka přihlášek: 3/12/2015

Celkem se přihlásilo 2 studenti.

Stipendium ve výši 72 800 Kč bylo přiděleno 2 studentům.ROK 2015

doplňkové 3. kolo soutěže

Uzávěrka přihlášek: 13/10/2015

Celkem se přihlásili 2 studenti.

Stipendium ve výši 116 000 Kč bylo přiděleno 2 studentům.


2. kolo soutěže

Uzávěrka přihlášek: 27/05/2015

Celkem se přihlásilo 10 studentů.

Stipendium ve výši 341 000 Kč bylo přiděleno 10 studentům.


1. kolo soutěže

Uzávěrka přihlášek: 4/12/2014

Celkem se přihlásilo 14 studentů.

Stipendium ve výši 154 300 Kč bylo přiděleno 14 studentům.

Výsledky soutěže z předchozích let jsou k dispozici zde.


Fond mobility Univerzity Karlovy


Aktuální uzávěrka: 16. 3. 2018, 12:00


Poslední uzávěrka: 27. 9. 2017Cílem FM UK je finanční podpora mimo jiné pro:


 • studium na zahraniční univerzitě v délce jeden až dva semestry

  priority:

  • studium na základě meziuniverzitní smlouvy

  • účast ve společných doktorských programech – se zřetelem k joint degree a cotutelle

  • studium formou free-movers, a to zejména v doktorském a magisterském studijním programu

 • vědecké a výzkumné pobyty v zahraničí (v délce alespoň 1 měsíc)


Podrobné informace o podmínkách či požadovaných materiálech a příslušné formuláře jsou k dispozici na internetových stránkách Fondu mobility UK.


 • Formulář žádosti se nově zakládá pouze elektronicky prostřednictvím webové aplikace, požadované dokumenty student nahrává do aplikace nejpozději k datu uzávěrky (seznam příloh pro jednotlivé kategorie pobytu je uveden v aplikaci).

 • Zahraniční oddělení pak nominované žádosti předá radě Fondu mobility UK, jež provádí konečný výběr.


Žádosti lze podat pouze na naplánované, nikoli již uskutečněné pobyty. FM UK na základě svých priorit upřednostňuje studenty magisterských a doktorských studijních programů. Finanční podpora se přiznává pouze studentům prezenční formy studia. Žádat lze o příspěvek v maximální výši 50 % předpokládaných výdajů.

Další pokyny k přípravě žádosti naleznete zde.


UZÁVĚRKY PŘIHLÁŠEK

na zahraničním oddělení UK FHS: obvykle začátek března (pro ZS následujícího ak. roku) a začátek října (pro LS téhož ak. roku)


VÝSLEDKY: v roce 2016 byla na studijní/výzkumné pobyty studentů FHS v zahraničí přidělena celková částka 280 000 Kč (jarní kolo).


Výsledky z předchozích let jsou k dispozici zde.


Poslední změna: 16. březen 2018 14:01 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám