Studijní pobyty – administrativní postup

1.) PŘED ODJEZDEM


2.) BĚHEM STUDIA V ZAHRANIČÍ


3.) PO NÁVRATU

1. Před odjezdem


Studenti, již byli vybráni ke studijnímu pobytu v zahraničí v rámci programu Erasmus+, se řídí pokyny zahraničního oddělení FHS a evropské kanceláře UK.


DŮLEŽITÉ ODKAZYNOMINACE


FHS zašle partnerským univerzitám informace o nominovaných studentech. Partnerské univerzity pak studenty sami kontaktují s dalšími pokyny, případně lze tyto pokyny dohledat na internetových stránkách univerzit.


PŘIHLÁŠKA V ON-LINE APLIKACI


Je třeba doplnit všechny chybějící údaje v on-line aplikaci a přihlášku uzavřít kliknutím na ikonu se zelenou šipkou.


STUDIJNÍ PLÁN / LEARNING AGREEMENT


Náplň studia v zahraničí by měla odpovídat studiu na FHS tak, aby mohl být zahraniční pobyt uznán jako nedílná součást studia. Uznání studia se provádí prostřednictvím ekvivalentů (tj. povinných či povinně-volitelných předmětů z nabídky saného studijního oboru na FHS). Podmínky jsou podrobně stanoveny v Opatření děkana č. 15/2017.

V on-line aplikaci je třeba vyplnit požadované informace o předmětech, které hodláte v zahraničí studovat, a případně doplnit ekvivalenty z nabídky Vašeho oboru na FHS, jež si chcete nechat uznat. Poté lze z on-line aplikace studijní plán vytisknout kliknutím na bílou ikonu s tiskárnou.

Magisterští studenti: výběr předmětů (především ekvivalentů, jež si chcete nechat uznat) je nutno konzultovat s vedoucí/-m katedry. Souhlas se studijním plánem vedoucí katedry vyjadřuje podpisem (v kolonce Academic Tutor Signature).

Bakalářští studenti: dokument podepisuje proděkan pro bakalářská studia. Podpis na požádání zajistí zahraniční oddělení FHS.


PŘIHLÁŠKA


Ve chvíli, kdy je v on-line aplikaci přihláška připravena k tisku, odesílá zahraniční odd. přihlášku na partnerskou univerzitu. Pokud univerzita vyžaduje vlastní formuláře / další dokumenty, je třeba je včas donést na zahr. oddělení.


ÚČET V BANCE


Evropská kancelář odesílá stipendium pouze na zvláštní eurový účet u banky se sídlem v ČR.

Bližší informace ke zřízení účtu naleznete zde.


AKCEPTAČNÍ DOPIS


Doklad o přijetí, který partnerská univerzita zasílá studentovi / na zahr. odd. FHS, pokud dostala všechny požadované materiály.

Na základě tohoto dopisu je studentovi přiznáno stipendium na dobu pobytu v zahraničí.


ROZHODNUTÍ O PŘIZNÁNÍ STIPENDIA


Rozhodnutí děkana FHS je studentovi vystaveno po předložení akceptačního dopisu.


ÚČASTNICKÁ SMLOUVA


Ve chvíli, kdy je studentovi vystaveno rozhodnutí o přiznání stipendia a v on-line aplikaci je vyplněno číslo účtu (případně další nutné údaje), připraví evropská kancelář (pan Pavel Knap) účastnickou smlouvu a vyzve studenta e-mailem, aby se dostavil k podpisu. K této návštěve student potřebuje:

 • Přihlášku UK a studijní plán potvrzené ze strany FHS i zahraniční univerzitou

 • Akceptační dopis

 • Rozhodnutí o přiznání stipendia

Po podpisu finanční dohody bude studentovi odesláno stipendium na účet.


STIPENDIUM


Výše stipendia se určuje podle délky pobytu v zahraničí, tedy podle délky semestru na dané zahraniční univerzitě. Výpočet se provádí podle dat uvedených v on-line aplikaci.


2. Během studia v zahraničí


POVINNOSTI BĚHEM STUDIA V ZAHRANIČÍ


Na začátku studia na zahraniční univerzitě je možné změnit původně schválený studijní plán. Konečné změny by měly být provedeny nejpozději do měsíce po začátku semestru na dané univerzitě. Změny se provádějí opět v on-line aplikaci. Měněné předměty je třeba smazat či přidat nové, a to stejným způsobem, jako při tvorbě původního studijního plánu. Magisterští studenti změny konzultují s vedoucí/-m katedry.

Provedení změn je třeba oznámit zahraničnímu oddělení ve chvíli, kdy studijní plán získá definitivní podobu. Zahr. oddělení vytiskne formulář Změny v protokolu o studijním plánu a zajistí požadované podpisy.

Je důležité, aby se předměty v on-line aplikaci přesně shodovaly s předměty, které student opravdu absolvuje! Zůstanou-li ve studijním plánu předměty, které student neabsolvuje, lze to chápat jako nesplnění studijní smlouvy.


PRODLUŽOVÁNÍ POBYTU


Pokud má student zájem prodloužit si pobyt ze zimního semestru na letní, musí si nejprve promyslet, zda mu to nenaruší průběh studia na FHS (řádné plnění povinných zkoušek/atestů/státnic atp.) studijní pobyt v zahraničí studijní povinnosti na FHS neodsouvá!

Zbudou-li finanční prostředky, bude fakulta moci některé prodloužené pobyty dofinancovat. O této možnosti budou studenti včas informováni.


Zájemci o prodloužení pobytu (ať už s dodatečným stipendiem či bez něj) dodají (e-mailem) na zahraniční oddělení FHS:

 • Motivační dopis / studijní záměr (proč chcete prodlužovat a jaký to pro vás bude mít studijní přínos)

 • Souhlas vedoucí/-ho katedry: s prodloužením pobytu magisterských studentů musí souhlasit vedoucí katedry (a tento souhlas vyjádřit emailem pro zahr. odd. FHS)

 • Seznam předběžně vybraných kurzů na LS: v on-line aplikaci je třeba doplnit předměty na druhý semestr, tedy opět provést změny ve studijním plánu a o provedení změn informovat zahr. odd. (stejně jako po příjezdu na zahr. univerzitu)

 • Na zahr. oddělení je třeba doručit formulář Extension of Study Period, schválený zahraniční institucí


Uzávěrka pro dodání podkladů k prodloužení: přibližně polovina listopadu.


3. Po návratu


POVINNOSTI PO NÁVRATU


 • Confirmation of Study Period (potvrzení o délce pobytu) - přinést na zahraniční oddělení FHS (originály dokumentů požaduje evropská kancelář dokumenty poté přepošleme na EK), potvrzení si nechte vystavit až na úplném konci pobytu, jinak hrozí možnost vrácení poměrné části uděleného stipendia

 • Transcript of Records (výpis studijních výsledků / potvrzení o absolvování předmětů) přinést na zahraniční oddělení FHS (originály dokumentů požaduje evropská kancelář dokumenty poté přepošleme na EK)

 • Akademický dotazník - zaslat emailem na zahr. oddělení FHS - informace budou poskytnuty studentům se zájmem o danou univerzitu

 • Závěrečná zpráva - Mobility Tool/EU Survey a závěrečná zpráva pro národní agenturu (na základě emailové výzvy ze strany EK)


Na základě výpisu studijních výsledků zapíše zahr. oddělení FHS absolvované předměty a získané kredity do SIS podle Opatření děkana č. 15/2017


Studenti, kteří chtějí využít svých zkušeností se studijním pobytem v zahraničí a čerstvě nabytých jazykových znalostí, se mohou stát tutory zahraničních studentů na FHS. Bližší informace o tutorství naleznete zde. V případě zájmu kontaktujte zahraniční oddělení.


Zahraničnímu oddělení můžete také zaslat fotografie z pobytu (zejména zahraniční univerzity) či odkaz na blog, psal/-a-li jste si během pobytu v zahraničí nějaký. Rádi se o ně podělíme s ostatními studenty.
Poslední změna: 22. květen 2018 14:09 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám