Výzkumný záměr

Antropologie komunikace a lidské adaptace


V roce 2011 bylo na UK FHS završeno řešení Výzkumného záměru s názvem „Antropologie komunikace a lidské adaptace“ (MSM0021620843), které probíhalo od roku 2005. Výzkumný záměr byl podán společně s Katedrou antropologie a genetiky člověka na Přírodovědecké fakultě UK v Praze (spoluřešitel RNDr. Jana Velemínská, Ph.D.). Za celou dobu řešení VZ byla letos poskytovateli, jímž je MŠMT, předložena Závěrečná zpráva o řešení.


Za dobu trvání VZ vzniklo 92 článků v impaktovaných časopisech a 132 monografií, z nichž za významné považujeme zejména tyto: H. Haškovcová, Fenomén stáří, Praha: Havlíček Brain Team, 2010; M. Havelka (ed.), Spor o smysl českých dějin 2, Praha: Torst, 2006; J. Horský, Dějepisectví mezi vědou a vyprávěním, Praha: Argo, 2009; M. Hroch, Národy nejsou dílem náhody, Praha: SLON, 2009; V. Matoušek, Čechy krásné, Čechy mé; Praha: Krigl, 2010; D. Shanahan, Language, Feeling and the Brain, New Brunswick, N.J: Transaction Publishers, 2007; J. Sokol, Etika a život, Praha: Vyšehrad, 2010 a J. Velemínská - J. Brůžek (eds.), Early modern humans from Předmostí, Praha: Academia, 2008.Pracovníci fakulty dále vytvořili metodiku a portál Czechkid pro výchovu k mezikulturní toleranci a software EduArt pro podporu tvořivosti, které schválilo a ocenilo MŠMT. Pro celkovou úroveň bádání i doktorského studia mělo velký význam vytvoření vůbec první česko-německé doktorandské „virtuální koleje“ (Wissenschaftskolleg) s univerzitou v Saarbrücken (prof. Havelka - prof. van Dülmen) v oblasti historické antropologie, na niž navázala podobná dlouhodobá spolupráce s Ludwig-Maxmilian Universität v Mnichově. Práce prof. Haškovcové v oboru lékařské etiky a doc. Holmerové v oboru gerontologie významně ovlivnily české zdravotnictví, práce z oblasti antropologie závazku vzbudily zájem soudcovské veřejnosti a vedly k navázání dlouhodobé spolupráce s Justiční akademií Ministerstva spravedlnosti ČR i k působení prof. Sokola na Harvardově univerzitě.
Mezi trvalé důsledky úspěšného VZ patří také založení mezinárodního magisterského a později i doktorského studijního programu filosofické antropologie v rámci programu Erasmus Mundus. Studium, organizované konsorciem sedmi univerzit, probíhá ve francouzštině a v němčině a každoročně přivádí i do Prahy řadu mimořádně nadaných mladých lidí z celého světa. Kromě západoevropských zemí směřuje zde badatelská spolupráce i do Jižní Ameriky a na Dálný východ.
Výzkumný záměr vedle velkého množství uznaných vědeckých a tvůrčích výsledků přinesl zásadní a trvalou proměnu badatelského prostředí na fakultě a konsolidoval antropologii v poměrně širokém pojetí jako nosný program vědeckého bádání.


                                                                                              

Výzkumný záměr byl vnitřně strukturován do následujících dílčích tematických oblastí:


 • Antropologie a komunikace moderního vědění  

 • Senzualita a racionalita v perspektivě filosofické antropologie

 • Umělecké i mimoumělecké vizuální znaky v lidské komunikace

 • Antropologie závazku a lidská práva

 • Vývoj osobnosti a jeho sociální mediátory

 • Role „symbolického kapitálu“ v tvorbě české národní identity

 • Proměny světa a člověka v perspektivě historické antropologie

 • Lidská práva v občanském sektoru

 • Transformace české společnosti v 90. letech 20. století z genderového hlediska

 • Biologická antropologie, její přírodovědní, kulturní a společenskovědní rozhraní

 • Kulturně-biologický vývoj člověka v soudobé perspektivě

 • Problém komunikace z pohledu biologické, sociální a kulturní antropologie a etologie

 • Etické problémy soudobé společnosti  Poslední změna: 12. únor 2018 12:16 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám