UNCE

Univerzitní výzkumná centra na FHS UK v letech 2018 - 2023

Univerzitní centrum pro studium antické a středověké myšlenkové tradice (UNCE 204053)

ETF UK (hlavní řešitelka projektu: prof. Lenka Karfíková, Dr. theol., senior řešitelka za FHS UK: doc. Lucie Doležalová, Ph.D.)


Projekt je pokračováním dosavadního úspěšně hodnoceného Univerzitního centra pro studium antické a středověké myšlenkové tradice (2012-2017). Cílem centra je i nadále studium široce pojaté myšlenkové tradice antiky a středověku a jejího významu pro porozumění naší přítomnosti. Projekt umožní podporu a spolupráci mladých perspektivních badatelů z různých spřízněných oborů (filosofie, filologie, religionistiky, teologie a medievistiky), kteří již dosáhli velmi dobrých výsledků a jejichž další rozvoj (příp. i setrvání na univerzitě) by mohlo být jinak ohroženo. Oproti dosavadní podobě centra jsou v projektu posíleny některé na UK úspěšně rozvíjené obory (především medievistika) a rozvinuty další nové formy spolupráce mezi jednotlivými badateli a oborovými pracovními týmy. Projekt nadále klade důraz především na kvalitu publikovaných výstupů jak formou seniorských konzultací a interních kolokvií celého centra i menších pracovních skupin, tak prezentací na mezinárodním poli (publikace v uznávaných zahraničních časopisech a nakladatelstvích a v rámci řady mezinárodních a národních konferencí).


Příroda a kultura: Historické, kulturní a biologické koncepce lidské přirozenosti (UNCE 204056)

PřF UK (hlavní řešitel projektu: doc. Jan Havlíček, Ph.D., senior řešitel za FHS UK: doc. PhDr. Jan Horský, Ph.D.)


Konceptualizace „lidské přirozenosti“ patří mezi ústřední témata celé řady vědních disciplín o člověku. Tyto představy však často vykazují radikální odlišnosti a značnou historickou dynamiku. Cílem předloženého projektu je interdisciplinární zkoumání teoretických předpokladů chápání „přirozenosti“ z perspektivy přírodovědných (biologických a biomedicínských), filosofických, humanitněvědních a historickovědních disciplín. Projekt je postaven na úzké spolupráci několika komplementárních pracovišť PřF, FHS, 1. LF a CTS, která umožňuje propojení odborníků z disciplín jako je teorie a historie vědy, antropologie a dějiny medicíny. Projekt navazuje na úspěšné centrum UNCE 204004 (Příroda a kultura, interakce kulturní a biologické evoluce v mezioborové perspektivě) a snaží se dále rozvíjet spolupráci mezi uvedenými pracovišti.


Univerzitní výzkumná centra na FHS UK v letech 2012 - 2017

Centrum fenomenologických studií (UNCE 204009)

FHS UK, hl. řešitel: doc. Aleš Novák, Ph.D.


Centrum fenomenologického výzkumu sdružuje publikačně aktivní badatele v oblasti soudobých výzkumů sjednocených fenomenologickým přístupem. Výzkum postihuje mnohovrstevnaté aspekty moderní filosofie, a to jak tradiční (fenomenalita, hermeneutika lidské existence, významy času a prostoru, tělesnost), tak přesahující hranice oboru směrem do sociologie, politické filosofie, estetiky, literární vědy, dějin vědy, logiky. Řešitelský tým se vyprofiloval na základě předchozí dlouhodobé výzkumné spolupráce na FHS UK. Ve vědeckých článcích, monografiích, konferenčních příspěvcích a odborných překladech Centrum prezentuje výsledky bádání přispívající do tuzemské i mezinárodní vědecké diskuse. Centrum využívá svých rozsáhlých vazeb na evropské univerzity, mezinárodní badatelská centra a výzkumné archívy. Se zaměřením činnosti některých členů Centra souvisí jejich participace na studijním programu Erasmus Master Mundus program „Německá a francouzská filosofie v Evropě“.


Webové stránky centra


Příroda a kultura, interakce kulturní a biologické evoluce v mezioborové perspektivě (UNCE 204004)

PřF (hl. řešitel: doc. Jan Havlíček, Ph.D.), FHS UK, CTS


Problematika vzájemných souvislostí biologické a kulturní evoluce představuje v současné době jeden z nejaktuálnějších směrů mezioborového vědeckého bádání na rozhraní společenských a přírodních věd. Tento projekt vychází z nejnovějších teorií a empirických poznatků, podle nichž je kultura součástí lidské ekologie. Cílem projektu je propojení teoreticko-historického hlediska s empirickým přístupem k tématu biologické a kulturní koevoluce. Historicko-teoretický výzkum se zaměří na analýzu obecného problému vztahu přírody a kultury, díky čemuž bude moci konceptualizovat empirický výzkum a podílet se na formulování konkrétních testovatelných hypotéz. Cílem empirického přístupu pak bude testování hypotéz stanovených v souvislosti s vybranými aspekty lidského chování, jež vyvstávají ze vzájemného spolupůsobení biologických a kulturních procesů. Identifikování konkrétních faktorů, jež vedou k variabilitě (intrakulturní či interkulturní, intraindividuální či interindividuální) charakteristik, o nichž se předpokládá, že se vyvinuly během evoluce, může pomoci objasnit komplexní souvztažnost biologických a kulturních fenoménů.


Webové stránky centra


Centrum pro výzkum kolektivní paměti (UNCE 204007)

FSV UK (hlavní řešitel doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc., FHS UK (seniorský badatel: doc. PhDr. Jiří Šubrt, CSc.), FF UK hlavní řešitel


Předmětem výzkumné činnosti centra bude kolektivní paměť jako historický, lingvistický, politický a sociální fenomén, chronologicky zarámovaný do 20. století a současnosti a sledovaný v teritoriálním okruhu euroamerickém a euroasijském s důrazem na středoevropský prostor. Cílem výzkumu bude teoreticky a komparativně založené studium konkrétních forem a projevů kolektivní paměti vznikajících v souvislosti s traumaty a zkušenostmi vyskytujícími se zejména na zlomech mezi totalitními režimy 20. století a současností. Hlavními tématy pak budou paměť v sociální transformaci, sociolingvistika kolektivní paměti, paměť a trauma a historická politika a zákony paměti. Metodologicky bude výzkum ukotven v obecně konstruktivistickém rámci se zaměřením na etnometodologickou, historickou a socio-lingvistickou analýzu propojující empirickou práci s vybudováním teoretických modelů. Centrum je postaveno na spolupráci čtyř pracovišť ze tří fakult UK, která se dlouhodobě na národní i mezinárodní úrovni zabývají různými aspekty kolektivní paměti a jsou pro tento typ výzkumu kvalifikována. Smyslem činnosti centra jako celku je tedy výzkum společensky zcela relevantní problematiky a koordinace tohoto výzkumu s cílem dosáhnout vysokého synergického efektu zejména v její teoretické reflexi.


Webové stránky centra


Univerzitní centrum pro studium antické a středověké myšlenkové tradice (UNCE 204002)

F

F UK (hlavní řešitel doc. MUDr. Štěpán Špinka Ph.D.), FHS UK (juniorský badatel: doc. Lucie Doležalová, Ph.D.), ETF UK


Cílem badatelského centra je studium široce pojaté myšlenkové tradice antiky a středověku, jejíž znalost je podle předkladatelů nepostradatelná pro porozumění a případnou reformu naší přítomnosti. Výzkumný tým sdružuje řadu řešitelů dosavadních výzkumných záměrů a dalších vědeckých pracovišť a bude mít věcně ucelený, zároveň však interdisciplinární záběr. Bude zahrnovat různé perspektivy, metody a formy vědění, jakými jsou vedle filosofie a theologie také literární teorie, historická a srovnávací jazykověda a teorie překladu. Projekt umožní institucionální podporu juniorských badatelů, kteří se v minulých obdobích na UK odborně profilovali a dosáhli velmi dobrých výsledků a jejichž další rozvoj, příp. i setrvání na univerzitě by mohlo být jinak ohroženo. Důraz bude kladen na kvalitu publikovaných výstupů jak formou seniorských konzultací a interních kolokvií, tak prezentací na mezinárodním poli (publikace v uznávaných zahraničních časopisech, nakladatelstvích atd.). Dalším výstupem bude organizace řady mezinárodních a národních konferencí a symposií.Pro více informací kontaktujte

Poslední změna: 21. únor 2018 13:50 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám